37. Пенсия за ранно пенсиониране

Print Friendly, PDF & Email

Тя е професионална, защото е свързана с характера на изпълняваната работа. За ранно пенсиониране – преди придобиването право на пенсия за осиг. стаж и възраст. Пенсия по доп. задължително пенсионно осигуряване.

Субекти – лицата, които работят при условията на пръва или 2 категория труд (чл.127 ал2);  категоризиране зависи от характера и особените условия на труд (1 категория – най-неблагопр усл под земята; 2 категория – цехове за олово и т.н; останалите 3 категория).

Установява се чрез документ

Предпоставки чл.168 ал1

Размер чл.169 ал.2 – натрупани средства, техн лихва %, срок на получаване.

Пенсия от УЧ. пенсионен фонд

Предпоставки:

– възраст §5 ал.1 ПЗРКСО – спрямо общата 3г. по-ниска;

-осиг. стаж тр да е учителски

Размер на пенсията §5 ал2 ПЗРКСО

Срок – до момента на придобиване на пенсия за ос.стаж и възраст;

Професионална пенсия (пенсия за ранно пенсиониране) – чл. 142, чл. 165, чл. 168, чл. 169 КСО. Тя се отпуска на осигурените в професионален фонд лица (тези, които работят при условията на първа или втора категория труд). Отпускането на тази пенсия предполага определен осигурителен стаж при условията на съответната категория (чл. 168, ал. 1 КСО).

Размер на пенсията – той се определя по правилата на чл. 169, ал. 2 КСО. Първият показател са натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурения от вноски и доходи и инвестиции, като се приспадната таксите за дейността на дружеството. И тук е от значение техническият лихвен процент, който се определя от КФН. Но тук не участват биометричните средства, а от значение е срокът за получаване на пенсията, защото тази пенсия е винаги срочна – тя се отпуска, докато се придобие право на обща пенсия за осигурителен стаж и възраст.