38. Заседание за събиране на доказателствата, приключване на съдебното дирене и устни състезания

Print Friendly, PDF & Email

1.Съдебно дирене

1.1 Понятие и начало

След като съдът се е произнесъл с определение по въпроса за допустимостта на ДС, се преминава към тяхното събиране. Този етап се нарича съдебно дирене.

 

1.2 Ред

Целта е да се извлече информация от ДС, поради което се правят разпити, четат се документи – действията по събиране на ДС като цяло.

-Започва се със разпитите на свидетелите.

-Вещите лица дават своите заключения след показанията на свидетелите, за да могат да вземат предвид техните показания

-Огледът на веществените доказателства, които могат да бъдат представени в съдебната зала, се извършва в заседанието. Огледът на останалите ВД се извършва задължително в рамкуте на съдебното дирене.

 

1.3 Приключване на съдебното дирене

-До приключване на съдебното дирене страните могат да посочват новооткрити и нововъзникнали обстоятелства и да сочат доказателства по тях (чл. 147). В процедурата преди да приключи съдебното дирене съдът ще пита лицата ще сочат ли такива.

-До приключването на съдебното дирене трето лице със самостоятелни права върху предмета може да вспъпи в делото с иск против двете страни (чл. 225)

-До приключването на съдебното дирене ищецът може да измени размера на предявения иск, както и да премине от установителен към осъдителен иск и обратно (чл. 214).

-Възражение за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот може да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване на съдебното дирене в първата инстанция (119(2).

-Заменянето на страна по чл. 228 – също в този срок (според упражнението ми ?????)

-Съдът изготвя определение, че делото ще се разглежда по същество.

От този момент съдебното дирене е приключило.

Преди да даде ход на делото съдът приканва страните за втори път да сключат спогодба (149(1). Моментът е удобен, защото всяка страна може да прецени  на фона на събраните доказателства основателността на своето становище.

 

  1. Устни състезания

2.1 Понятие

УС се състоят в последното устно излагане на фактически и правни доводи от страните. Фактическите доводи включват преценка на ДС и изводи от тях. Правните доводи са подвеждане на фактическите констатации под норми. Третата част е заключение – изводи за правата.

 

2.2 Ред

-Към тях се пристъпва при непостигане на спогодба

-Дава се думата на ищеца, след това ответникът има право на реплика, ищецът на дуплика и т. н. до изясняване на фактите.

– В практиката на съдилищата се среща и представяне на писмени защити. Писмената защита се е наложила по практически съображения за бързина и законодателят се съобразява с реалностите и предвиди тази възможност в чл.149 ал.3 ГПК. Когато се представят писмените защити, се представят и преписи (копия) за другата страна. Другата страна също преставя писмена защита и така се израянява положението между тях, защото иначе другата страна не би могла да възрази, както може при устни прения.

-Пренията са израз на правото на защита, опит да бъде убеден съда в правото на страната и източник на съвети за него.

– Когато прецени, че делото е изяснено, с определние по чл.149 ал.2 ГПК съдът обявява устните състезания за приключили и посочва деня, вкойто  ще излезе с решение. В новия ГПК законът посочва деня на решението.Ако в този срок не е в съсътояние да обяви решението си=>постановява ново определение в което да посочи дата на която ще е готово решението.Датата не е преклузивна.