40.Пенсия за гражданска инвалидност. Пенсия за военна инвалидност

Print Friendly, PDF & Email

1.Пенсия за гражданска инвалидност:

Осигурително плащане при трайна неработоспособност, придобита в резултат на изрично предвидено в закона обстоятелство, свързано с гражданското поведение и бита на лицето и независимо от качествтото осигурен. Неконтрибутивна пенсия. Изплаща се от фонд „Пенсии, несвързани с трудовата дейност” по основното задължително пенсионно осигуряване.

Уредба –  чл. 87-88 КСО и чл.3 ал.1 т.6 НПОС

Субекти – всяко физическо лице, което е пострадало при изрично посочени в закона обстоятелства, независимо от качеството осигурен.

Предпоставки – при кумулативно наличие на две предпоставки – трайна неработоспособност (50 и повече на сто) при изрично посочено в закона обстоятелство чл. 87 КСО.

– изпълнение на граждански дълг чл.87 т.1 – това е поведение, за което лицето не е длъжно по закон (пострадал при спасяване на човешки живот, при гасене на пожар); удостоверява се от кемта или упълномощено от него дл. лице (чл.3 ал.1 т.6 НПОС)

– действие на орган на властта при изпълнение на сл. му задачи (чл.87, т.2 КСО) – всеки орган на власт (най-често органи по опазване на общ.ред); необходимо е увреждането да е станало при изпълнение на задачите на органа на властта и пострадването да е случайно; удостоверява се по същия начин;

Размер на пенсията – еднакъв за всички субекти на правото на този вид пенсия; в съотношение със социалната пенсия за старост според степента на загубената работоспособност (чл.88, ал.1 КСО)

Конкуренция с пенсия за инвалидност поради ТЗ и ПБ – чл.87 КСО – по-благоприятният режим;

2.Пенсия за военна инвалидност:

Осигурително плащане при трайна неработоспособност, придобите в резултат на изрично предвидено в закона обстоятелство, свързано с дейността на Бълг. армия. Пенсия, придобита при изпълняване на осн. конст. дълг за защита на Отечеството (чл.59, ал.1 КРБ). Неконтрибутивна пенсия. Изплаща се от фонд „Пенсии, несвързани с трудовата дейност; по осн. зад. пенсионно осигуряване.

Уредба – чл. 85-86 КСО и чл.3 ал.1, т.4-5 НПОС

Субекти – всяко физ. лице, което е пострадало при изрично посочените в закона обстоятелства, независимо от качеството осигурен

Категории лица:

-военнослужещ (чл.85 ал.1 КСО) различни форми на военна служба (наборна – вече отпаднала) и в запаза, в резерва. Кадровите военнослужещи нямат такова право  (професионалистите) – при тях пенсия за инвалидност поради трудова злополука (реш. ВАС)

– цивилно лице (чл.85, ал.2 КСО) – лице извън състава на въоръжените сили, пострадало при оказване съдействие на тези сили.

Предпоставки – трайна неработоспособност (50 и повече%), причинена от изрично посочени в закона обстоятелства. ; правна фикция чл.85 ал.3 КСО – за пострадали = загиналите и безследно изчезналите.

– през време или по повод военна служба (чл.85 ал.1 КСО). т.1 наборна – за вс бълг. граждани, навършили 18г. до 1.01.08г. ; т.2 запаса – чл.5 ал.3 ЗРВС (имат готовност за изпълнение на задачи във военно време); т2. резерва (бълг. граждани от военните формирования в мирно и военно време и други структури от системата на нац. сигурност чл.2 ЗРВС); през време – при непосредствено изпълнение /при учебна стрелба/; по повод – във връзка с изпълнението /при придвижване към резерва/

– при оказване на съдействие на въор. сили (чл.85 ал.2 КСО) – дейности по изп. на задачите на въор. сили.

– причинна вързка – с документ от съответнотно военно поделение (чл.3, ал.1, т. 4-5 НПОС).

Размер – в съотноение със соц. пенсия за старост (чл.86, ал.1 КСО); процент, който зависи от 1.степента на загубена работоспособност; 2.воинското звание на пострадалия; ако е цивилно лице – аналогия на закона за др. подобни случаи – с пенсията за гр. инвалидност = с пенсията на редници и сержанти)