42. Наследствени пенсии

Print Friendly, PDF & Email

Смъртта е свързана с плащания (пенсии) по дългосрочното обществено осигуряване. Сред тези пенсии основно значение имат наследствените пенсии (те не са част от имуществото на починалият, а от средствата по осигурителните фондове и наследниците и редът за наследяване не са като в наследственото право – да държим сметка, че наложилото се название на тези пенсии не е съвсем точно, но у нас това е традиционното).

Наследствената пенсия е осигурително плащане, а не част от наследството като съвкупност от им. права и задължения на починалото лице. Това плащане се осъществява от осигурителния орган, а не за сметка на имуществото на починалия. Получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство по смисъла на наследственото право. Това е предвидено изрично в чл.80 ал.4 КСО. Отказът от наследство не лишава отказалия се от правото на наследствена пенсия.  Различен е кръгът на наследниците по смисъла на наследственото и на осигурителното право – за осиг. право те са изброени в чл.80, ал.2 КСО и са само част от законните наследници по наследствено право. Субектите на правото на наследств. пенсия не са подредени в редове и не се изключват взаимно. Еднакви са техните дялове (чл.81, ал.3 КСО).

Не всички лични пенсии могат да преминават в наследствени. Правилото е, че се наследяват тези лични пенсии, за които изрично не е установена недопустимост на наследяването.  (чл.80 ал.1 КСО). Не могат да преминават в наследствени пенсии неконтрибутивните с изкл. на пенсията за военна инвалидност.

 

Правна уредба –  те се предоставят по задължителното обществено осигуряване и имат определена международноправна уредба, на която се основават (чл. 25, ал. 1 ВДПЧ; Конвенции 39, 40 и 102 на МОТ; чл. 34, ал. 1 ХОПЕС). Вътрешна уредба – чл. 51, ал. 1 КРБ; чл. 80-83 КСО; чл. 4-5 и чл. 31-36 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Наследствените пенсии се финансират от фондовете „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест”, „Пенсии” и „Пенсии, несвързани с трудова дейност”.

Задължително осигурени – същите и при същите условия, както за пенсия за старост и за инвалидност (чл.4, ал.1-3 и чл.4а, ал.1 КСО). Лицата, които се осигуряват доброволно в НОИ за риск смърт (чл.4 ал 5-9 КСО) също са включени.

Субекти – не осигуреното лице, а лица, които са били издържани от него приживе.

Предпоставки за възникване на правото на наследствена пенсия – чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 82 КСО:

  • смърт на осигурено лице – лицето тр да е имало качеството осигурено; тя се удостоверява с акт за смърт;
  • право на лична пенсия на починалото осигурено лице – починалият да е имал право на лична пенсия; този извод правим от чл. 80, ал. 1 („личните пенсии могат да преминават в наследствени“); по правило се наследяват само контрибутивните пенсии (изключение е само пенсията за военна инвалидност); наследява се дори и да не е упражнил правото си на пенсия;
  • брачна или родствена връзка с починалото осигурено лице – преживял съпруг (той трябва да е достигнал възрастта, посочена в чл. 82, ал. 2 или да е неработоспособен, независимо от възрастта; той не трябва също да е встъпил в нов брак); деца – чл. 80 ал.2 във вр. с чл.82 ал.1 КСО и чл.34-35 НПОС (до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ само ако учат – за срока на обучението, но най-много до 26-годишна възраст; може и след 18/26-годишна възраст, ако детето се е инвалидизирало); родители (те трябва да са навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – изключение е посочено в чл. 82, ал. 4);

 

Размер на пенсията – определя се според размера на личната пенсия на починалия. Съгл. чл. 81, ал. 1 КСО наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото лице – ако починалият е получавал лична пенсия, то размерът на наследствената пенсия ще бъде размерът на личната пенсия; ако починалият все още не получава лична пенсия, то наследствената се определя спрямо полагащата се на това лице лична пенсия. Процентът зависи от броя на наследниците – при един наследник 50%; при двама 75%; при трима+ 100% (например ако имаме само преживял съпруг и лична пенсия на починалия 300 лева, то наследствената пенсия ще е 150 лева; ако имаме двама наследници, то общият размер на наследствената пенсия ще е 225 лева и всеки от двамата ще получава по 112,5 лв; при трима наследници всеки ще получава по 100 лв.). Минималният размер на наследствената пенсия обаче не може да бъде по-малък от 75% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (който за тази година е 157, 44 лв – тоест минималната наследствена пенсия не може да е по-малка от около 118 лева и ако се получи по-малко при изчислението, то ще се изравни ex lege до този размер).

Персонална пенсия на сирак по чл. 92 КСО и чл. 7 от Наредбата – пенсия се изплаща по основното задължително пенсионно осигуряване и се предоставя от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“.

Субект – дете, чийто родител е починал, но не е имал право на лична пенсия, която детето да наследи при условията по чл.80

Предпоставки за придобиване на правото на този вид пенсия (чл. 7, ал. 2 и 3 от НПОС):

  • смърт на родител (установява се с акт за смърт);
  • липса на право на наследствена пенсия от починалия родител – без значение е причината за тази липса; това обстоятелство се удостоверява с разпореждане на длъжностното лице по пенсионно осигуряване от (териториално поделение на НОИ пише в учебника) Районното управление по социално осигуряване или чрез декларация (чл.7 ал.4 т.2 НПОС);
  • максимален доход – не по-голям от гарантирания минимален доход (трябва да се представи декларация за семейно и имотно състояние);

 

Размер на пенсията – 90% от социалната пенсия за старост (чл.7 ал.5 НПОС).

Наследствени права от универсален пенсионен фонд (чл. 139, т. 3, чл. 170 КСО) – правата на наследниците на починал осигурен в такъв фонд са установени в чл. 139, т. 3 и чл. 170 КСО.

Субектите на тези права са посочени в чл. 139 КСО – преживял съпруг, низходящите и възходящите (чл.170, ал.1 КСО). Ако няма такива наследници, средствата по индивидуалната партида на починалия преминават в пенсионния резерв.

Правото се изразява в изплащане на натрупаните средства (всички или остатъка) по индивидуалната партида на осигурения (чл.170. ал1-2 КСО). Това може да стане еднократно (цялата сума наведнъж) или разсрочено на определени периоди от време, като се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съобразно правилата на Закона за наследството.

Наследствени права по професионален пенсионен фонд (чл. 142, т. 3, чл. 170 КСО) – субектите на правата са преживелия съпруг и низходящите или възходящите (ако няма низходящи). Ако няма наследници, средствата се прехвърлят в държавния бюджет. Правата са същите, както по универсалния пенсионен фонд.

Наследствена пенсия от общ фонд за доброволно пенсионно осигуряване (чл. 245, ал. 1-5 КСО) –  субектите, които имат право на такава пенсия, се определят в правилника на фонда и в пенсионния договор; ако това не е направено, правото принадлежи на наследниците по закон; ако няма и наследници по закон, средствата остават в пенсионния резерв на фонда. Той служи за изплащане на пенсиите на осигурените лица, които са надминали определената в биометричните таблици продължителност на живота след пенсионирането.

Наследствени права по професионална пенсионна схема (чл. 245, ал. 6-7 КСО) – субектите на правата се определят в колективното споразумение, въз основа на което се извършва осигуряването; ако няма такива лица, тогава средствата се изплащата на наследниците по закон. Правото се изразява в изплащането на средствата по индивидуалната партида на починалия – еднократно или разсрочено. Доколокото в закона не са установени специални правила за тези случаи, трябва да се приложат общите правила на чл.170 КСО относно еднократнотно или разсроченото изплащане на средствата.

 

Еднократна помощ при смърт – правната уредба се съдържа в чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 13г КСО. Тази помощ се изплаща от фондовете „Общо заболяване и майчинство“ и „Трудова злополука и професионална болест“. Субектите на правото са посочени общо и помощта се отпуска на всички заедно, а не на всеки поотделно – преживелият съпруг, децата и родителите. Предпоставки – смърт на осигурено лице; брачна или родствена връзка с починалото осигурено лице. Размерът на помощта се определя със ЗБДОО (тази година е 540 лева).

Добавка от пенсията на починалия съпруг – уредена е в чл. 84 КСО. Субект на правото на тази добавка е преживелият съпруг на починал осигурен, който е имал право на лична пенсия. За да възникне правото на тази добавка е необходимо починалият да е имал право на лична пенсия (няма значение видът й и дали е упражнена приживе); трябва преживелият съпруг също да има право на лична пенсия (да е пенсионер) и да няма право на наследствена пенсия от починалия съпруг. Размерът на добавката е 26,5 % от пенсията на починалия.