43. Отпускане и изменение на пенсия – основания и ред

Print Friendly, PDF & Email

Пенсионното производство е особен вид административно производство – една поредица от правни действия, к тр да бъдат осъществени от компетентни органи за удостоверяване наличието на право на пенсия, определяне на нейния размер и разрешаване на упражняването на това право. То се развива пред определени в закона компетентни държ. органи и има за цел да установи наличието или липсата на предвидено в закона право  да признае или откаже това право на конкр. лице. Актовете, с които приключва производството, имат характера на инд. адм актове, по смисъла на чл.21,ал. 1 АПК. В допълн. пенсионно осигуряване отпускането и промяната на пенсиите се изразява в ред и начин на изпълнение на права и задължения по ос. договор.

Общ е редът за отпускане на пенсия, за който изрично не е предвиден др. ред.  Друг ред е предвиден за отпускане на персонални пенсии. Общият ред се развива пред ос. орган – териториално поделение на НОИ. Произв. се образува въз основа на сезиране на заинт. лице чрез подаване на заявление до ос. орган (чл.94 ал.1 КСО във вр. с чл.1 ал.1 НПОС). Заявлението е в писмена форма по установен образец и формата е за действ. Към заявлението се прилагат необх. док. за правото и размера на пенсия (ОУД посочени в чл.2-6 НПОС). Заявлението може да бъде подадено (чл.1,ал.1 изр.2 НПОС) лично, от законния представител, чрез посл. осигурител, от упълномощено от канд-пенсионера лице. Поради това, че правото на пенсия не се погасява по давност, неговото упр чрез подаване на заявление до комп. орган не е обвързано със срок. Срокът е от зн за момента на отпускане на пенсията. При нередовност на заявлението, органът тр да уведоми заинт. лице в 15дневен срок, а лицето има 3 месечен срок да го поправи. Пнесията се отпуска от дл. лице, на което е възложено ръководството на пенс осигуряване в териториалното поделение на НОИ или упълномощено от него лице с разпореждане – инд. адм. акт (в случая облагоприятстващ) – волеизявление на оправомощен държ. орган, с което се признава наличието на право на пенсия и се определя размерът й. Моментът, от който се отпуска, е опр. в чл.94 КСО.

Особен ред – персонални пенсии. По предложение на министърът на труда и соц. политика, съгласувано с мин. на финансите (чл.7 ал.1 НПОС). Предложение въз основа на заявление от заинт. лице, док удостоверяващи наличието на основание за отпускане, разпореждане, с което му се отказват др. пенсии, предложение на обш. съвет за отпускане на персонална пенсия. Мин. съвет отпуска пенсия с решение, което е ИАА.

Пенсията е едно плащане по ДОО, което се предоставя през предварително неопределен период от време, а това означава, че в живота на пенсионера може да настъпят или да бъдат открити определени обстоятелства, които не са били известни на пенсионния орган при отпускането на пенсията. Затова пенсионното производство включва и други, освен действията по отпускане на пенсията. Това се отнася преди всичко до изменението на пенсията.

Изменението на пенсията се изразява в промяна на размера на отпусната пенсия поради нововъзникнали обстоятелства. Пенсията е отпусната на определено лице, в определен размер. Изменението не означава преминаване на една пенсия в друга – това би било отпускане на нов вид пенсия, а промяна в размера на конкретната пенсия на конкретно лице.

Уредбата на изменението се съдържа в чл. 98-99, чл. 102 КСО и в чл. 1 от НПОС.

Изменението трябва да се различава от осъвременяването на пенсиите (чл. 100 КСО) – т.нар. швейцарско правило. Чл. 100, ал.1 предвижда, че пенсиите, отпуснати до 31.12. на предходната година (2015г.) се осъвременяват ежегодно от 01.07. (2016г.) с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. От тази разпоредба могат да бъдат направени няколко извода.

На първо място, за разлика от изменението на пенсията, което се отнася до конкретна пенсия и става при наличието на изрично посочени в закона основания, осъвременяването се изразява в изменение на размера на всички пенсии. Това изменение на размера на всички пенсии се прави с цел привеждане в съответствие с осигурителния доход и потребителските цени. Втората алинея посочва- в случай, че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват – т.е. ако няма увеличаване на осигурителния доход/индекса на потребителските цени.

Осъвременяването се прави служебно от Надзорния съвет на НОИ, за разлика от изменението, което се прави по правило въз основа на сезиране и само по изключение – служебно.

 

Изменението на пенсията става на определени в закона основания. Това са обстоятелства, възникнали или установени след отпускането на пенсията. Пенсията се изменя при представяне на нови доказателства (чл. 99, ал. 1, т. 1 КСО). Влязлото в сила разпореждане по чл. 98 (разпореждането за отпускане на пенсия) може да се измени от органа, който го е издал, когато пенсионерът представи нови доказателства за придобит осигурителен стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и други. Това могат да бъдат доказателства, които не са представени при отпускането, например не е представено доказателство за някакъв осигурителен стаж и после лицето се е снабдило с това доказателство; или пък след отпускането на пенсията е продължил да осъщ трудова дейност, за която се е осигурявал или е бил осигуряван и т.н.

Другото основание за изменение е неправилно определяне на размера на пенсията. (чл.99, ал. 1, т. 6 КСО)- пенсията е определена в по-голям или в по-малък размер.

Какъв е редът за изменение на пенсия? – следва реда за отпускането. Изменението става предимно въз основа на сезиране от пенсионера (като открие нови доказателства или придобие нов осигурителен стаж). Служебно може да бъде изменен размерът когато пенсията е определена в по-голям или по-малък размер (чл. 12, ал. 1 НПОС). Актът, с който се изменя пенсията, е същият като акта за нейното отпускане – разпореждане на органа, отпуснал пенсията. В основния брой случаи – разпореждане на длъжностното лице по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.