44. Спиране и възобновяване на пенсия – основания и ред

Print Friendly, PDF & Email

Спирането на пенсията представлява временно преустановяване на изплащането на пенсията при запазване на субективното право на тази пенсия. Временно се преустановява упражняването на правото на пенсия, НО самото право не се засяга – то продължава да съществува и в това е основната разлика с прекратяването.

Спирането на пенсията е уредено главно в чл. 95 и чл. 97-98 КСО + чл. 1 НПОС (отнася се до реда на издаването на разпореждане от пенсионния орган).

Основанията за спиране на пенсия са юридически факти, настъпили в процеса на упражняването на правото на пенсия, които са от значение за правото или за размера на пенсията. Основанията за изменение може да настъпят в процеса на упражняването, но може да са били налице и преди да бъде отпусната пенсия (например неправилното определяне на размера). Докато при спирането основанията винаги са настъпили след отпускането и в процеса на упражняване на правото на пенсия.

В зависимост от тяхното приложно поле, основанията за спиране на пенсия могат да бъдат обособени в две групи – общи и специални. Общите са приложими към всички видове пенсии. Специалните са приложими само към някои видове пенсии.

Общите:

  1. Искането на пенсионера – чл. 95, ал. 1, т. 1 КСО. Законът не посочва с какво трябва да бъде мотивирано това искане – то може да е свързано с различни обстоятелства, например придобило е право на друг вид пенсия, която е в по-голям размер и не може да се кумулира с отпуснатата пенсия. Искането е писмено мотивирано заявление до пенсионния орган, по което пенсионният орган се произнася.
  2. При неполучаването на пенсията повече от 6 месеца (чл. 95, ал. 1, т. 3 КСО). Тук целта е да се изясни причината за неполучаването на пенсията – може например пенсионерът да е починал. Наличието на това основание може да се констатира само когато пенсията се изпраща чрез пощенски клон – защото тогава всеки месец срещу личен подпис се удостоверява получаването на пенсията. Когато се превежда по банков път, не може да се следи дали е получавана или не.
  3. Недопустимост на кумулиране – чл. 95, ал. 1, т. 4 КСО – когато не се следва изплащането й по чл. 101. Например не се кумулират лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Специални основания (прилагат се само за пенсиите за инвалидност):

  1. Неявяване на преосвидетелстване – чл. 95, ал. 1, т. 2 КСО. За да бъде основание за спиране на пенсията – неявяването ще съществува, след като лицето е повикано служебно от органите на експертизата на неработоспособността. ВАС приема , че когато неявяването на преосвидетелстване не е по вина на осигурения (защото не е получил повикването), той не следва дапонася неблагоприятни последици от това обстоятелство.
  2. Неспазване предписанията на органите на медицинската експертиза (чл. 95, ал. 1, т. 5 КСО). Когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противокопазните условия на труд. Няма пречка пенсията за инвалидност да се кумулира с трудово възнаграждение, т.е. да се полага труд, НО този труд трябва да бъде съобразен с предвиденото в експертното решение, той не трябва да бъде противопоказен за заболяването.

 

Редът за спиране е установен в чл. 98 КСО и чл. 1, чл. 11 НПОС.

Правилото е, че пенсията се спира от органа и по реда, по който е отпусната.

  • Това може да стане преди всичко въз основа на сезиране от пенсионера (когато става дума за негово искане или когато пенсионерът сам е разбрал, че не може да се кумулират две пенсии, които са му отпуснати).
  • Може да стане и служебно (например неполучаването на пенсията за повече от 6 месеца или установяване, че не се е явил на преосвидетелстване).

Моментът, от който се спира пенсията, зависи от основанието за спирането. Определен е казуистично в чл. 11 НПОС. Например – спирането на пенсията по чл. 95 КСО се извърша:

  • По чл. 95, ал. 1, т. 1 – по искане на пенсионера – от датата на заявлението или от друга дата, ако такава е посочена;
  • По чл. 95, ал. 1, т. 2 – неявяване на преосвидетелстване – от датата, до която е отпусната пенсията за инвалидност. (и т.н.);

 

Възобновяване на спряна пенсия (чл. 97 КСО).

Изразява се в продължаване на упражняването на правото на пенсия, което е преустановено поради спирането. (Например спряна е пенсия за инвалидност поради неявяване на преосвидетелстване. Лицето се явява – продължава да получава пенсията си.)

По правило възобновяването настъпва при отпадане на основанието за спирането.

Редът е от органа, който е отпуснал пенсията. Съгласно чл. 98, ал. 1 КСО пенсиите се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице в ТП на НОИ или в НОИ, когато е по международна спогодба.

Моментът, от който се възобновява, зависи от основанието за спирането. Когато лицето се яви на преосвидетелстване, тогава пенсията продължава да се изплаща от датата на явяването (а не от датата на спирането). Или, когато не е получавал пенсията си повече от 6 месеца, ще се възобнови от деня на спирането, тъй като не е налице обстоятелство, което да се отразява върху правото на пенсия. Когато неяваването се дължи на уважителни причини, пенсията се възобновява от датата на спирането й, а не от датата на явяване на преосвидетелстване, когато отпада основаниет. Не се определя кои причини са уважителни, но се преценява конкретно във всеки случай (чл.95 ал.1 т.2 КСО).