45. Прекратяване и възстановяване на пенсия – основания и ред

Print Friendly, PDF & Email

При прекратяването на пенсията се погасява предсрочно самото право на пенсия. Окончателно се преустановява изплащането на пенсията, за разлика от спирането, при което само временно се преустановява изплащането, тъй като основанията са такива, че може да отпаднат.

Прекратяването на пенсията е уредено в чл. 96-99 КСО. Чл. 99 е озаглавен „изменяне или отменяне на разпореждането“- става дума за разпореждането, с което е отпусната пенсията. НО всъщност само в два от случаите става дума за изменяне – когато представи нови доказателства или когато е определена в по-голям или по-малък размер. Всички други ЮФ са основания за прекратяване – за окончателно преустановяване на изплащането на пенсията и погасяване на самото право на пенсия.

Уредбата на прекратяването е доразвита в НПОС.

Основанията са нововъзникнали или новооткрити обстоятелства, които са от значение за самото право на пенсия (не за размера на пенсията, не за упражняването на правото).

Една група от тези основания са свързани с порок при отпускането на пенсията. За да се приложат те, е необходимо съответният порок да бъде установен по предвидения в закона ред (а кой е той зависи от основанието).

 • Общи:
 • Отпускането на пенсия въз основа на неистински, подправен или документ с невярно съдържание (чл. 99, ал. 1, т. 2 КСО). Използването на такъв документ с цел извличане на имотна облага, е престъпление от общ характер. Това престъпление трябва да е установено по съдебен ред.
 • Когато е неправилно отпусната пенсията (чл. 99, ал. 1, т. 5 КСО). Тук става дума за отпускане на недължима пенсия. Тук осигурителният орган сам преценява, че е неправилно отпусната пенсията, т.е. при отпускането например на наследствена пенсия на преживялата съпруга не е установил, че съпругата междувременно е встъпила в нов брак.
 • Специфични (приложими само към определени видове пенсии):
 • Умишлено причиняване на инвалидност (чл. 99, ал. 1, т. 3 КСО). Това основание може да се приложи при пенсиите за инвалидност и при някои наследствени пенсии (когато например наследствената пенсия може да се отпусне на преживелия неработоспособен съпруг преди достигане на възрастта, на която по правило се отпуска). Умисълът е в причиняването на инвалидността с цел да се черпят права от това положение, и това трябва да бъде установено по съдебен ред.
 • Причиняване на инвалидността в резултат на умишлено престъпление на осигуреното лице (чл. 99, ал. 1, т.3 КСО). Умисълът тук не е бил да се самонарани. Лицето извършва умишлено престъпление – например влиза да краде, идват си собствениците на жилището, скача от третия етаж и си чупи гръбнака… Това основание се отнася до пенсиите за инвалидност, в редки случаи може и за наследствени.
 • Умишлено причиняване на смъртта на наследодателя (чл. 99, ал. 1, т. 4 КСО). Тук умисълът не е да се убие, за да се получи пенсия. Умисълът е просто да се убие – причините нямат значение. Но не може, като си убил баща си, да претендираш и да получаваш наследствена пенсия от него. (в учебника пише, че убийството е с цел получаване на таква пенсия)
 • Причиняване на смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е в резултат на извършено от наследника умишлено престъпление (чл. 99, ал. 1, т.4 КСО) – умисълът не е бил смъртта на наследодателя, но смъртта е настъпила в резултат на умишлено престъпление от осигурения (ядосал се, запалил къщата, може да е знаел, може и да не е знаел, че майка му е вътре…).

Пенсията може да бъде прекратена и поради обстоятелства, настъпили в процеса на упражняване на правото на пенсия. Това са новонастъпили обстоятелства. Тези основания се прилагат екс леге, без да е необходимо някакво особено производство за тяхното установяване. И те, както и другите основания, може да бъдат общи (приложими при всички видове пенсии) и специфични (приложими само към някои пенсии).

 • Общи:
 • Смърт на пенсионера (чл. 96, ал. 1, т. 1 КСО). Пенсията е лично плащане и смъртта на субекта на правото на пенсия води до погасяване на всички негови ПиЗ. Смъртта може да бъде основание за отпускане на наследствена пенсия, но личната пенсия на пенсионера се прекратява от месеца, следващ месеца на настъпването на смъртта. Органите по гражданска регистрация информират НОИ.
 • Отпадане на основанието за получаването на пенсията (чл. 96, ал. 1, т. 4 КСО).
 • Специфични (само за наследствените пенсии):
 • Навършване на възрастта за получаване на наследствена пенсия от дете (чл. 96, ал. 1, т. 1 КСО)– пенсията се прекратява, когато детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, а тази възраст зависи от обстоятелството дали детето продължава образованието си.
 • Осиновяване (чл. 96, ал. 1, т. 2 КСО) – според Средкова неправилно е обособено като самостоятелно основание, защото това си е по същество отпадане на основанието за наследствената пенсия. Пенсията се прекратява, когато детето е осиновено.
 • Встъпване на преживелия съпруг в нов брак (чл. 96, ал. 1, т. 3 КСО).

 

Ред за прекратяване (чл. 98 КСО; чл. 1 НПОС).

Орган органът, отпуснал пенсията. Моментът зависи от основанието за прекратяване. Когато основанието за прекратяването е свързано с порок към момента на отпускането (например умишлено причиняване на смъртта на наследодателя), прекратяването е от момента на отпускането на пенсията. От този момент насетне тя е недължимо платена и се дължи нейното възстановяване на осигурителния орган. Ако обаче основанието е свързано с нововъзникнали обстоятелства, тогава пенсията се прекратява от момента на възникване на обстоятелството (например студентът завърша висшето си образование на 25г. възраст – от този момент ще се прекрати наследствената му пенсия).

 

Има случаи, когато по изключение може да бъде възстановена прекратена пенсия (повечето основания за прекратяването са такива, които не могат да отпаднат). При възстановяването става дума за ново възникване на право на пенсия, след като е отпаднало основанието за прекратяването й. Пенсията, според чл. 97, ал. 2 КСО, се възстановява от… Например встъпилият в нов брак преживял съпруг е прекратил новият брак – може да се възстанови правото му на наследствена пенсия.

Редът за възстановяване е реда за прекратяване на пенсията. А моментът (чл. 97, ал. 2 КСО) зависи от момента на подаване на заявлението за възстановяване. Пенсията се възстановява от деня на отпадане на основанието за прекратяването й, ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата.

РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

Изплащането на пенсиите е уредено в Глава 2 от НПОС. Уредба за пенсиите, които се отпускат въз основа на международни договори, има в самите тези договори. Регламент 883/2004 на ЕС урежда реда за изплащане на пенсиите при условията на координация на системите за социална сигурност.

Що се отнася до пенсиите по допълнителното осигуряване (доброволно или задължително), редът за тяхното изплащане се определя в пенсионните договори.

 

Изплащане на пенсии на български граждани, правото на които пенсии е придобито у нас

Пенсиите по основното задължително пенсионно осигуряване може да се изплащат чрез пощенски станции или чрез банкови клонове. Изплащането чрез пощенски станции е уредено в чл. 50, ал. 1 и чл. 51-66 НПОС. Съгласно чл. 50, ал. 1 НПОС – пенсиите и добавките към тях се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната.

Пенсията се изплаща поначало в сградата на пощенската станция. По изключение тя може да се изплаща в дома на пенсионера. Това са хипотезите, когато става дума за пенсия за инвалидност или за лице, достигнало до определена възраст (тя се променя).

Начин на изплащане: пенсиите се изплащат по установен от НОИ график. Съгласно чл. 52, ал. 2 НПОС, пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в период от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Изплащането се извършва по график, определен от ръководителя на пощенската станция, който се утвърждава от ръководителя на областна пощенска станция и ръководителя на ТП на НОИ. Графикът се обявява на гражданите. Изготвя се по години на раждане. По правило пенсията се изплаща чрез изплащателен картон (чл. 54, ал. 1 – ТП на НОИ изготвя за всеки пенсионер електронен изплащателен картон, по който пощенската станция изплаща). Когато пък се изплаща в дома на пенсионера, има хартиено копие на електронния изплащателен картон.

По изключение пенсията може да бъде изплатена с пенсионен запис. Кога е допустимо това, е посочено в чл. 63, ал. 1 НПОС – плащане на пенсия за непълен месец; пенсия, спряна от изплащане за текущия месец и неполучена пенсия от починал пенсионер.

 

Другият способ за изплащане на пенсиите, предвиден в чл. 50, ал. 1 НПОС и уреден в чл. 57 до 77 НПОС – превеждането на пенсиите по посочена от пенсионера лична банкова сметка.

 

Според чл. 169а, ал. 2, т. 5 и чл. 237, ал. 1, т. 4 от КСО – редът за изплащане на пенсиите по допълнителното осигуряване (доброволно или задължително) се определя с пенсионния договор, който се сключва въз основа на осигурителния договор при отпускането на пенсията.

 

Когато се дължи изплащане на пенсии в чужбина, било по международен договор, било по силата на Регламент 883/2004г. – чл. 78 до 92 НПОС – пенсията се превежда по лична банкова сметка на пенсионера в съответната страна. Както и пенсии от чужбина, които се изплащат в България, се изплащат по лична банкова сметка на пенсионера.

 

Законодателството установява и някои общи правила за изплащането на пенсиите.

Що се отнася до периодичността на изплащането – по правило тя е месечна (чл. 52, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 НПОС).

Еднократно или разсрочено е допустимо изплащането на пенсии САМО по допълнителното осигуряване, тъй като тези пенсии не са основен източник на доходи.

Пенсията е лично плащане. Затова по правило тя се изплаща лично на пенсионера срещу неговия подпис. Когато се изплаща чрез банков клон, е необходимо писмено заявление на пенсионера, в което той изразява желанието си пенсията да му бъде превеждана по банков път и определя сметката, по която да бъде превеждана. Съгласно чл. 67, ал. 1 НПОС по писмено заявление на пенсионера до ТП на НОИ, което изплаща пенсията му, тя се превежда по разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка в посочена от него банка.

По изключение пенсията може да бъде изплатена на законен представител (чл. 54, ал. 3 и 4 НПОС). Например наследствена пенсия на малолетно дете или лична пенсия на лице, поставено под пълно запрещение.

Възможно е пенсията да бъде изплатена и на договорен представител – на упълномощено от пенсионера лице. Това е възможно в две хипотези:

 • Еднократно упълномощаване за конкретна пенсия за конкретен месец. Това може да се случи най-много до три пъти в една календарна година. Съгласно чл. 64, ал. 4 НПОС пенсия за текущия месец може да се получи чрез изрично писмено пълномощно без нотариална заверка на подписа. Всеки път се представя отделно пълномощно.

Постоянно – когато се иска пенсията постоянно да бъде изплащана на упълномощено лице, е необходимо пълномощно с нотариална заверка на подписа (чл. 64, ал. 1 НПОС)