46.Здравно осигуряване – понятие, функции, основания

Print Friendly, PDF & Email

Уредба:

– актове на ООН – Всобща декларация за правата на човека; Международния пакт за икономически, соц и културни права;

– конвенции на МОТ – Конвенция №3 за закрилата на майчинството 1919; Конвенция №24 относно осигуровката болест (индустрия); Конвенция №25 относно осигуровката болест (земеделие); Конвенция №130 относно медицинските грижи и обезщетение при болест 1969;

– Европейска цос. харта; Хартата на основните правана ЕС;

чл.52 КРБ – правото на здравно осиуряване като основно право на гражданите;

– Закон за здравното осигуряване

– Наредба за осъществяването на достъп до мед. помощ; Наредба №28 от 2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;

– Национален рамков договор и договори между РЗОК и изпълнителите на мед. помощ

Функции:

– закрилна – изразява се в осигуряване на достъпна мед. помощ (чл.52 КРБ; чл.4 ЗЗО); осигуряването се постига чрез поемане на разходите за мед. помощ и профилактика на заболяванията от нарочно обособени средстава – бюджет на НЗОК;

– стимулираща – стимулиране на осиг. лица към поведение, чрез което се предотвратява, намалява или преодолява увреждане на здравето (чл.5 т.4 ЗЗО – задължение на осигурените да се грижат за собственото си здраве); израз на тази функция са правила относно участието на осигурените в набиране на средствата за здр осиг, в задължението за изпълнение на предписанията на мед. органи.

Същност:

– лег. дефиниция в чл.2 ал.1 ЗЗО: 2 елемента – 1.здравното осиг. е елемент на осигурителната система (задължение на осиг. лице за участие в набиране на средства  и предоставяне на необх. закрила от осиг. орган); 2.здравното осигуряване е елемент на осиг. система, свързан със здравето на гражданите)

Съдържание на правото на здравно осиг:

Получаване на определени мед. блага, характеризирани най-общо като мед. помощ (чл.35 т.1 и 3 ЗЗО). Обемът на мед. помощ се опр. от чл.45 ЗЗО и Нац. рамков договор. Дължимите претации имат материален характер и личен характер. Това право правото на здр. осиг и имуществено, и лично. Правото на здр. осиг. съдържа множество разнородни по своя характер балага (им. престации и фактически действия), затова то е сложно. Същността на здравното осиг. е лицата да получат полагащата им се мед. помощ без да заплащат нейната парична равностойност. Тя се заплаща от НЗОК (чл.45 ал.1 ЗЗО) или здравнозастрахователно дружество (чл.83 ЗЗО).

Покривани ОСР:

– болест – отклонение от нормалното здр. състояние на човека без значение от причината за болесста (чл.45 ал.1 т. 1-3 ЗЗО); няма значение също последиците й за работоспособността на лицето;

– бременност и раждане – чл.45 ал.1 т.6 ЗЗО – НЗОК оказва мед. грижи при бременност и раждане  и майчинство (за здравното осигуряване са от значение само биол. елементи на риска майчинство – бременност и раждане)

Съотношение с ОО при неработоспособност, майчинство и смърт – свързани все с особености в биологичното състояние на човешкия организъм; един орган набира средствата за осъществяването на зад. осигуряване – НАП, но се разходват от НОИ И НЗОК. Различен е кръгът осигурени лица (ЗдрО е с по-широк кръг); различен е осиг. орган; размерът на осиг. вноски и на дохода, върху който се изичслявата, видът на осиг. престации.

Съотношение с ОО при безработица – 2рото е свързано с неблагопр. обстоятелства не в личността на осиг. лице, а в състоянието на пазара на труда и предполага здраво и трудоспособно лице, което не може да намери работа.