47. Здравноосигурителни правоотоношения

Print Friendly, PDF & Email

Здравноосигурителни правоотношения:

  1. Правоотношения м-у НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите
  2. Правоотношения м-у НЗОК и ос-ните лица
  3. Правоотношения м-у РЗОК и изпълнителите на медиц. помощ
  4. Правоотношения м-у изпълнителите на медиц. помощ и ос-ните лица

Правоотношения м-у НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите:

Предмет на това ПО е установяването на общите условия и ред, по който се осъществява ЗЗОс-не. То е двустранно ПО-е.

Основните задължения на НЗОК са:

а.) да заплаща договорената с НРД медиц. помощ на изпълнителите

б.) да провежда лекарствена политика, която осигурява еднакъв и постоянен достъп до необходимите лекарства в съответствие с реалните нужди на лечението и приетия бюджет на НЗОК

в.) да предоставя актуална информация за видовете и обема на договорените медиц. и стоматологични услуги и за изпълнението на договорите за извънболнична помощ

г.) да скл. договори с изпълнителите на медиц. помощ и др.

Основните задължения на БЛС и ССБ:

а.) да отстояват интересите на лекарите и стоматолозите при скл. на НРД

б.) да помагат на своите членове при изпълнение на медиц. помощ

в.) да предоставят на своите чл. информация по изпълнението на НРД

Правоотношения  м-у НЗОК и ос-ните лица:

З на НЗОК по това ПО-е са :

а.) да осигурява отделните видове медиц. помощ по Чл.45 ЗЗО на здравноосиг. лица: за предпазване на от заболявания, за ранно откриване на заболяванията, извънболн. помощ, лекарствени средства и консумативи за домашно лечение, медиц. помощ при бременност и раждане и др.

б.) да предоставя на осиг. лица информация за здр. ос-не.

Здравноосиг. лица имат както П, така и З.

П’ им са предвидени в Чл.35 ЗЗО:

  1. да получават медиц. помощ в обхват по чл. 45, в НРД и в договорите между РЗОК и изпълнителите на медиц. помощ;
  2. да избират един изпълнител на медиц. помощ, сключил договор с РЗОК;
  3. на спешна помощ там, където попаднат;
  4. да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медиц. помощ;
  5. да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;
  6. да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите.

А тяхното осн. задължение към НЗОК е да заплащат дължимите здравноосиг. вноски.

Правоотношения  м-у РЗОК и изпълнителите на медиц. помощ:

Тези ПО-я се основават на НРД и на договорите, скл. с изпълнителите на медиц. помощ.

Задълженията на НЗОК се изпълняват от съотв. РЗОК, чийто директор е подписал договора с изпълнителите на медиц. помощ. Тези задължения са:

а.) да заплаща договорената и извършена д-ст на изпълнителите на първичната и специализираната извънболн. медиц. и стоматолог. помощ

б.) да заплаща лекарствени продукти и консумативи на аптеките, скл. дог. с РЗОК

Изпълнителите на медиц. помощ имат следните осн. задължения:

а.) да оказват извънболнична първична и специализирана медиц. и стоматолог. помощ съгласно пакета от медиц. услуги.

б.) да осъществяват дейността си сп. правилата за добра медицинска и стоматолог. практика.

Правоотношение  м-у изпълнителите на медиц. помощ и ос-ните лица:

Задължения на изпълнителите на медиц. помощ са:

а.) да предоставят реално пакета от медиц. услуги и съпътстващите ги дейности

б.) лечебните завед. за първична извънболн. помощ да създават условия за осъществяване право на избор на лекар или стоматолог от здравноосиг. лица.

Задължения на здравноосиг. лица към изпълнителите на медиц. помощ:

а.) да заплащат за всяко посещение при лекаря или стоматолога по 1% от МРЗ и на лечебните заведения по 2% от МРЗ – за всеки ден болнично лечение

б.) да изпълняват предписанията на лекуващите лекари и за профилактиката на заболяванията.

Престациите по здр. ос-не са осиг. обезпечения, които осиг. орган (НЗОК) дължи на осиг. лица.Тези престации са достъпната медиц. помощ. Медиц. помощ е :

система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.

Според мястото, където се оказва медиц. помощ бива 2 вида:

а.) извънболнична помощ

б.) болнична помощ