49. Изпълнители на медицинска помощ

Print Friendly, PDF & Email

Изпълнителите на медицинска помощ предоставят от името и за сметка на здравноосиг. орган дължимитите на здравноосиг. лица здравноосиг. престации, а осиг. орган им предоставя от името на осиг. лица паричната равностойност на тези престации.

Съгласно чл.58 Закон изпълнителни на мед. помощ са лечебните заведния по Закона за леч. заведения и нац. центрове по проблемите на общ. здраве по Закона за дравето.

Лечебни заведение:

Понятие – характеризират се с два юридически признака, отразени в лег. дефиниция на понятието „леч. заведение” по чл.2 ЗЛЗ (организационен – лечебното заведение има своя самостоятелна стурктура и свои органи на упр; съдържателен – свързан с предмета на дейност на заведението – 2 групи дейности необходими (чл.2, ал.1, ЗЛЗ) и възможни (чл.2 ал 2-3 ЗЛЗ)

Правно положение:

– търговци – ЕТ или ТД (Чл.3,ал.2 ЗЛЗ) – специализирани болници, многопроф. болници;

– кооперации (чл.3,ал.1 ЗЛЗ) – диагноститично-конултативен център;

– бюджетни учреждения (чл.5, ал.1 във вр. с чл.35 ЗЛЗ) – финансирани от държавата напр. центрове за спешна мед. помощ;

– физически лица (чл.3, ал.2 ЗЛЗ) – извънболнична първична или спец. помощ.

Видове:

– в зависимост от собствеността върху лечебното заведение – публични (държ. и общ. леч. заведение с повече от 50 на сто от капитала държ. или общ. собственост – §ДР ЗЛЗ) и частни (от физически или юридически лица, пр. положение се определя от ТЗ, З-н за кооперациите и др) (чл. 4 ал.1 изр.2 ЗЛЗ) независимо от това те са равнопоставени и подлежат на контрол от държавата;

– в зависимост от мястото на предоставяне на мед. помощ – извънболнична мед. помощ (чл.8 и гл. 3 ЗЛЗ – амбулаторнии за първ. мед. помощ, за спец. помощ, медико-техн лаборатории;  предоставената от тях помощ не изисква пребиваване на точно опр. място) и болнична помощ (чл.9 и гл. 4 ЗЛЗ – предполага постоянно пребиваване на осиг. лице за опр. период от време в самото леч. заведение – болници, диспансери, хосписи);

– в зависимост от терит. обхват                       

Национални центрове по проблемите на общ. здрве – чл.58 ЗЗО. Уредени в чл.22-24 ЗЗдр. Дейността им е свързана предимно с профилактика на заболяванията.

Аптеки – не се включват в изпълнителите на мед. помощ, но чрез тях се осъществ. един от елементите на правото на здравно осиг – право на лекарства, консумативи; лег. деф в Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина – здравно заведение с предмет на дейност съхранение, приготвяне, опаковане, на лекарства по лекарско и без лекарско предписание.

Здравен /зъболекарски/ кабинет – вид здравно заведение; дейности по профилактика и лечение в заведенията, към които са създадени.

Основни права на изпълнителите на мед, помощ – уреждат се в Нац. рамков договор и договорите с РЗОК:

Индивидуални – парични престации (паричната равностойност на предоставената мед. помощ (чл.47 ЗЗО), насочено към осигурителния орган; потребителска такса (чл.37 ЗЗО) – към осигуренот лице;

Колективни – упр. се чрез съсловните организации на лекари, зъболекари и т.н  – участие в сключването на Нац. рамково договор (чл.54, ал.1 изр1. ЗЗО), приемане на правила за добра мед. практика и на кодекса на проф. етика; контрол при спазване на тея правила;

Основни задължения –  предоставяне на мед. помощ; спазване на правата на пациента (установен в Нац. рамков договор и ЗЗдравето); опазване на проф. тайна (чл.68 ЗЗО); предоставяне на информация (чл.65 ЗЗО)