54. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство

Print Friendly, PDF & Email

Задълженията по осигурителните правоотношения в задължителното обществено осигуряване имат публичен характер. Такъв характер имат и някои задължения по доброволното общ. осигуряване. Затова тяхното нарушение е нарушение на публичния правен ред. За него се налага административнонак. отговорност. Тя е уредена в чл.349-чл.354 КСО, чл.270-280 ДОПК, чл.103-чл.108 ЗЗО и други.

Основанието за АНО е административно нарушение по смисъла на чл.6 ЗАНН. То се изразява във виновно неизпълнение на задължение на страна по осиг. правоотношение или на друг правно задължен субект, установено в нормативен акт. Ос. законодателство изрично посочва тези нарушения, те могат да се разделят на 2 групи – общи и специални. Общите състави се отнасят до нарушения изобщо на задължения, установени в осиг. законодателство. Те се съдържат в законите, които уреждат основните елементи на системата на общ. осигуряване – при неработосп, майчинство, смърт, безработица, здравно осиг. Спец. състави са свързани с нарушение на конкретни задължения.  Субект на АНО може да бъде всяко административнонаказателноотг. лице, което осъществи някой от предвидените състави на нарушение.

Администативни нарушения

Общи състави:         

– общ. осигуряване при неработоспособност, майчинство и смърт – чл.349 ал.ч и чл.351 ал.1 КСО.  обект на нарушението може да бъде което и да е задължение, установено в КСО с изкл. на тези, за които е предвиден спец. състав на нарушение; изпълнително деяние – нарушение на разпоредбите на НА (действие – неправилни осиг. вноски.; бездействие – невнасяне на ос. вноски). При доброволното осигуряване АНО е както прякото нарушение, така и допускането на такова. Субект – всяко ФЛ или ЮЛ, възможна е както умишлена така и небрежна форма на вина. Кв. състави – поредностт на нарушенията (чл.349 ал.5 и чл.351 ал.3 КСО); качество на нарушителя (чл.351, ал.2 КСО)

здравно осигуряване – чл.106 ал3 ЗЗО- нарушаване на закона; обект – разпоредбите на актовете; изпълнително деяние – действие и бездействие; субет – всяко лице; въжможни и 2те форми на вина; кв. състав  – повторно (чл.106 ал.3 ЗЗО)

СПец. състави:

обш. осигуряване при неработоспособност, смърт и безработица – неизпълнение на зад. предписание на контролен орган (чл.349 ал,1 и чл.352 КСО);  възпрепятстване на орган по приходите или публ. изпълнител да изпълнява своите задължения (чл.273 ДОПК); нарушение на изискванията за лицензия или разрешение а доп. общ. осигуряване (чл.353 КСО)

здравно осигуряване – неизпълнение на задължението за предоставяне на информация относно здр. осиг (чл.103 ЗЗО); неправомерен отказ за сключване на договори с изпълнителите на мед. помощ (чл.106).

Адм. наказания:

Глоба (им. санкция) – осн. вид, изразява се в задължение на наказания да понесе неблагоприятни им. последици; размерът е опр. в законодателството по различни пр.-техничеки способи (чрез мин. и макс й размер в абсолютни величини – чл349 КСО чл103 ал1. ЗЗО; чрез фиксирано опр. – чл.103 ал2. ЗЗО)

Порицание – за нарушаване на правилата за добра мед. практика или за проф. етика; въздействие върху съзнанието на нарушителя;

Лишаване от право на упр на професия или на заеме на длъжност – заличаване от регистъра на съсловната орг; на физ лица – мед. спец.; срочно наказание – опр. в мин и макс граници период

Ред за налагане на АН:

Установяване на нарушенията – компетенете орган по осн. общ. осиг. – контролни органи на НОИ (чл. 350 ал.1 КСО) или от органите по приходите или публ. изпълнител (чл.355 ал5 КСО, чл.105 ал.1 ЗЗО); по доп. общ. осигуряване – упълномощен от заместник-председател на КФН длъжноснти лица (чл.354 КСО); здравното осигуряване – множество органи (на НАП, НЗОК, ИА „Медицински одит”,; констатиране на нарушенията по-спец е в комп. на контр. органи на НАП (чл.105 ЗЗО); финансовите инспектори и лекарите-контрольори в РЗОК (чл.72 ал2 ЗЗО); дл. лица в районните  здр. инспекции и т.н

Акт – с него се поставя началото на АН произв.

Налагане на наказанието :

Административнонак. орган – по-рестоящият орган в зависимост от ведомствената подчиненост на актосъставителя.  (контр. органи на НОИ – ръководителя на съотв. териториално поделение или подчинено лице; контр. органи на НАП- изпълн. директо на НАП); относно доп. осигуряване – зам. председател на КФН; здравно осигуряване – изп. дир на НАП; дир на РЗО; директор на ИА „Мед. одит” зам. председател на КФН;

Акт – нак. постановление – издава се при общите условия и по обш. ред; обжалване – по общия ред – пред районния съд по реда на ЗАНН; компетентен ще е районния съд по сед на административнонак. орган

Изпълнение на наказанията:

Глоба – внася се осигурителния орган НЗОК (чл.108 ал.2 ЗЗО); в реп. бюджет само ако е наложена на лице на НЗОК иРЗОК;

Порицание – общ ред на ЗАНН

Заличаване от регистъра – прекратява се без пред. на осн чл. 330 ал2. т.3 КТ; на инд. практика ако е – рег. на инд. практика се заличва

Лишване от право да заема длъжност