56. Предмет на правото на соц. подпомагане като правен отрасъл, като наука и като уч. дисциплина. Функции на соц. подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

Функции на правната уредба

закрилна – изразява се в съдействие за задоволяване на определена жизнена нужда;

стимулираща – пр.уредба цели насърчаване на активно поведение на лицата за преодоляване на нуждата (чл.2,ал.1 ЗСП). От друга страна се насърчава и частното предприемачество – чл.1,ал.2,т.5

 

ПОНЯТИЕ – система на предоставяне от държавата на материални средства на лица, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности; Оттук се извличат правните й белези:

подпомагане – форма на социална политика на държавата, която се изразява в съдействие за задоволяване на конкретна нужда на конкретно лице – предоставяне на материални блага (финансови средства, натурални блага или дейности). Тя е вторична система на социална сигурност – прилага се, когато няма други средства или те са изчерпани. Тук няма изискване за участие в натрупване на средствата – затова е и подпомагане;

социален характер – подпомагането е за сметка на обществото – основен е принципът за обществена солидарност;