58. Източници на правна уредба на соц. подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

ПРАВНА УРЕДБА на социалното подпомагане

историческо развитие – 1-ви закон е Законът за облекчение на бедните в Англия от 1601 г.; има уредба и в Декларацията за правата на човека и гражданина във Франция от 1791 г. У нас: още Крумовото законодателство – подпомагане на просяците, по-късно манастирите. 1-вият закон е Закон за общественото подпомагане от 1934 г.

международноправна

универсална – 2-та пакта на ООН – МПИСКП – чл.9 – право на соц. Сигурност, чл.11 – на достойно жизнено равнище – жилище и храна, чл.25 ВДПЧ;

регионална – чл.13 и чл.14 ЕСХ – права на лицата с по-уязвимо положение; 2 препоръки на ЕИО – 92441 и 92442 от 1992г.;

вътрешна уредба

Конст. – чл.51,ал.1 –  право на соц.подпомагане; чл.51,ал.3 особени грижи за деца, стари хора, хора с увреждания и др.;

текущо законодателство – ЗСП, Закон за семейните помощи за деца (ЗСПД), ППЗСП, ППЗСПД, Наредба № 5 от 2003 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Има и други НА с общ характер, чиито непосредствен предмет не е СП – Закон за интеграция на хората с увреждания, ЗЗДетето, Закон за ветераните от войните и ППЗВВ