59. Основни принципи на социалното подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

Пр. уредба на соц. подпомагане изхожда от опр. ръководни правила, които опр. нейното съдържание.  Това са нейните основни принципи. Те улесняват тълкуването и прилагането на  правната уредба. Някой от тях са изразени изрично в законодателството, а други се извличат чрез логическо и сист. тълкуване

обществена солидарност – чл.1,ал.2,т.2. Изразява се в преодоляване състоянието на нужда на отделните ФЛ чрез средства и с участието на обществото; натрупаните с участието на всички или по-голяма част от гражданите средстава се разхождат за нуждите на отделни лица; принципът намира израз в правилата относно източнитците за набиране и условията за разходване на срествата за соц.подпомагане;

индивидуализация на престациите – осъществява се за задоволяване на конкретна нужда след нейното преценяване; осъществява се според особеностите на всеки конкретен случай – доходи, сем. положени, здравно състояние и др. (чл.13 ал 2-3 ЗСП); нуждата е винаги конкретна и за преодоляването и се предоставят конкретни престации – различни видове соц. помощи и соц. услуги; проявява се в индивуалното установяване на състоянието на нужда; инд. опр. на предоставената престация;

зачитане на човешкото достойнство – съгласно чл.1,ал.5 ЗСП СП се отпуска само при искане; осигуряване на средства за подходящ начин на живот или със съдействието за жизнено важни дейности, които индивидът иначе не би могъл да извършва; проявява се в правилата относно определяне на вида и размера на помощите и услугите, предоставянето им по искане на нуждаещите се и др;

помощ за самопомощ – чл.1,ал.2,т.4 и чл.2,ал.1 ЗСП – СП е само преходно средство за развитие на собствените си възможности; не само да стимулира задоволяването на конкр. материална нужда, но и да помогне за избягване на други такива нужди в бъдеще;ж

субсидиарност – чл.2,ал.2 – ЗСП – СП се отпуска, когато не е възможно да се използват други средства (трудова дейност, налично имущество и др.) в предпоставките за соц. подпомагане се проявява тоя принцип