61. Държавни органи по социалното подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

УПРАВЛЕНИЕ – гл.2 ЗСП.

Всички държавни органи по управление на СП се намират в системата на изпълнителната власт.

Органи с обща компетентност са  МС, министърът на труда и соц.политика, който провежда държавната политика в областта на СП, областните администрации (чл.4,ал.1-3 ЗСП);

Органи със специална компетентност са Съвет за СП – консултативен орган, който обсъжда състоянието на държавната политика, промени в НА (чл.4,ал.4); Агенция за СП (чл.5 ЗСП) – има регионални дирекции в областните центрове – РДСП и дирекции – ДСП в общините; Държавна агенция за закрила на детето; Агенция за хората с увреждания;

Недържавни органи – такива съгласно чл.1,ал.2, т.5 ЗСП са доставчиците на соц. Услуги – ФЛ и ЮЛ. Важно значение имат и общинските съвети по социално подпомагане по чл.35 ЗСП, които упражняват обществен контрол върху спазването на законодателството.

От др: лекции – Органи, осъществяващи СП:

 1. Държавни: органи на изпълнителната власт- глава 2 ЗСП урежда компетентността им
 • С обща компетентност:
 • МС- чл.4,ал.1 ЗСП- определя държавната политика в областта на СП- издава НА, отпуска финансови средства
 • Министъра на труда и социалната политика- чл.4,ал.2- организира и провежда политиката в областта на СП.
  • Със специална компетентност:
 • Чл.5,чл.6 ЗСП- Агенция за социално подпомагане- тя е изпълнителна агенция към МТСП- възложена и е държавната политика и контрола на правилата за СП.
 • Държавна Агенция за закрила на детето- организира съвместно с агенцията за соц подпомагане специалните социални услуги за деца
 • Агенция за хора с увреждания- изпълнителна агенция към МТСП. Съвместно с АСП тя провежда предоставянето на целеви помощи за хората с увреждания и предоставянето на социални услуги за хора с увреждания.
 1. Недържавни органи- създават се в изпълнение на принципа на насърчаване на предприемачеството в социалната сфера- чл.1,ал.2, т.5 ЗСП. Те имат компетентност само в предоставянето на социални услуги:
 • Благотворителни организации
 • Други ЮЛ
 • ФЛ
 • Обществените съвети по социално подпомагане- чл.35 ЗСП- създават се към общинските съвети и имат задача да осъществяват обществен контрол в СП.