63. Финансиране на социалното подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

Финансирането е уредено в гл. 7 ЗСП. Предвидени са спец. източници, основно място сред които заемат средствата от държавни и общински бюджети, но също и от други източници – национални и междунар. програми, дарения. Трябва да се подчертае, че подпомаганите лица не участват в набиране на средствата, освен в някои на соц. услуги срещу заплащане (чл.17 ал.2 т1-3 ЗСП).

Фонд „Соц. подпомагане” – чл.25 – 30 ЗСП. Той е отделен от държ. бюджет, средствата по него се набират и разхождат като извънбюджетни средства.Събират се от посочените в чл.26 ЗСП източници – целеви субсидии от държ. бюджет, дарения, завещания. Разходите са със строго целево предназначение спрямо чл.27 ЗСП. – за целеви соц. програми, за квалифициране на соц. работници, информационна дейност. Организацията на събиране и разходване на средства по фонда е възложена на упр. съвет, състоящ се от управител, подуправител и членове.

 

  1. Финансиране и управление на социалното подпомагане (СП)

ФИНАНСИРАНЕ – гл.7 ЗСП. Става предимно с бюджетни средства – така се финансират всички социални помощи и някои социални услуги (чл.24, ал.1, т.1 и 2). Освен с бюджетни средства може и със средства на ФЛ или ЮЛ  (чл.24,ал.1,т.4 ЗСП) и от други източници – чл.24,ал.1, т.3,5 и 6 ЗСП. Финансирането на социалните услуги може да става и със средства на подпомаганите лица;