64. Право на соц. подпомагане – обща характеристика, основания, гаранции

Print Friendly, PDF & Email
 1. СУБЕКТИ на правото – определени са в чл.2, ал.3-ал.4 ЗСП. На какво трябва да отговарят:
 • български граждани – ФЛ, семейство – ал.3 (определено е в §1,ал.1,т.2 ДР на ППЗСП) или съжителстващи лица (определено е в §1,т.2 ДР на ЗСП) или чужденци с постоянно пребиваване, право на убежище или хуманитарен статус и др. – ал.4;
 • трябва да имат основна жизнена потребност (т.е. свързана с физическото им оцеляване), която не могат да задоволят сами. Какво е тя е определено в §1,т1 ДР на ЗСП;
 • има и няколко групи по-уязвими субекти – деца, майки, лица с увреждания на здравето, старите хора;

 

 1. СЪЩНОСТ на правото – изразява се в получаване на социални помощи (средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства – чл.11,ал.1 ЗСП) или социални услуги (фактически действия, които лицата не могат да извършват сами, а са им необходими – напр. Приготвяне на храна, общуване);

 

 1. ВЪЗНИКВАНЕ – 3 общи предпоставки. Общи са, защото са необходими за всички граждани и всички форми на социално подпомагане
 • наличие на основна жизнена потребност (т.е. свързана с физическото им оцеляване);
 • тя е настъпила поради независещи от нуждаещия се причини (изброени примерно в чл.2,ал.3 – здравни, възрастови)
 • невъзможност за преодоляването й по друг начин (напр. С имущество и др. виж чл.10-чл.12 ППЗСП)
 • Освен тези 3 общи, отделни форми на СП изискват и специфични – например наличие на определена степен на неработоспособност за добавка за соц. Интеграция и др.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, за да може да се упражнява правото:
 • да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности (напр. Не може да откаже предложена му работа от БТ към АЗ);
 • да уведомяват писмено в 1-месечен срок от настъпването й за промяна в обстоятелствата, която има значение за правото и размера на СП – чл.15 ЗСП.

 

Право на социално подпомагане:

Субекти:

Общите изисквания се извличат от чл.2,ал.3 ЗСП- те са 3:

 • Субект на правото на СП, за разлика от Общ осигуряване може да е ФЛ, семейство или съжителстващи лица.
 • Семейството-параграф 1,т.2 ДР ППЗСП– съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца и навършилите пълнолетие ако продължават да учат до придобиване на образование, но не повече от 20 г. Установено е по-широко от основното понятие за семейство по СК- не само общите деца, а и доведените и заварените
 • Съжителстващи лица- параграф 1, т.2 ДР ЗСП- съвместно живеещите в едно жилище със или без родствена връзка, регистрирани на един адрес- т.е. не само живеещите на семейно начала.
 • Гражданствовсяка д-ва признава право на СП основно на своите граждани- чл.2,ал.1 ЗСП- право на СП имат преди всичко БГ граждани. Това се потвърждава и от чл.2,ал.3 ЗСП. Право на СП се предоставя и на небългарски граждани, но с трайна териториална връзка с БГ държава- чл.2,ал.4 ЗСП.
 • Наличие на основна жизнена потребност- чл.2,ал.2 ЗСП- основна жизнена потребност-> параграф 1, т.1 ДР ЗСП- достатъчно храна, облекло и жилище съобразно социално икономическото развитие на страната.

Особени категории субекти:

 • Децата- чл.47,ал.1,ал.4 и чл.51,ал.3 КРБ- отглеждането им се подпомага от държавата, а децата без близки се ползват с особена закрила от държавата.
 • Майките- чл.47,ал.2 КРБ- жената майка се ползва от особената закрила на държавата.
 • Лица с увреждане на здравето- чл.51,ал.3 КРБ- предоставя им се добавка за социална интеграция; на родителите на деца с увреждания се предоставят по големи размери на семейните помощи.
 • Старите хора- чл.51,ал.3 КРБ- да нямат близки или да са останали без грижа от близките си и да не могат да се издържат с личното си имущество- предоставят им се социални услуги- домашен патронаж и др.

Предпоставки, при които възниква правото на СП:

 1. Общи предпоставки- 3 са- чл.2,ал.2,ал.3,ал.5 ЗСП
 • Наличие на основна жизнена потребност- необходимост от материални средства или фактически действия. Потребността има връзка със живота като биологичен процес(затова е жизнена); основна е защото е свързана с оцеляването.
 • Потребността да е обусловена от независещи от човека причини- чл.2,ал.3 ЗСП- здравни, възрастови, социални и др.
 • Невъзможност за задоволяване на потребността по друг начин- от самия нуждаещ се- чл.2,ал.1,ал.2 ЗСП и чл.10-чл.12 ППЗСП- може да се изразява в използване на жилищната площ, участие на безработни в програми за заетост. Може да бъде и чрез задължените по закон да издържат нуждаещото се лице- чл.140 СК.
 1. Специфични изисквания- например за да получи помощ за заплащане на наем за общинско жилище доходът му трябва да надвишава 250% от……

Правото на СП се изразява в получаване на определени материални блага. Това са социални помощи(средства в пари или натура) и социални услуги.

Правото на СП може да е субективно право или правна възможност:

 • Субективно право- семейните добавки за деца, месечната социална помощ
 • Правна възможност- помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности.

Подпомаганите лица имат две задължения:

 1. За полагане грижи за задоволяване на жизнените си потребности- чл.2,ал.1 ЗСП
 2. Да уведомяват за промени в обстоятелствата относно правото и размера на подпомагането- чл.15,ал.1 ЗСП- при неизпълнение се лишава от право на подпомагане за 1 година.