65. Субекти на правото на социално подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

СУБЕКТИ на правото – определени са в чл.2, ал.3-4 ЗСП. На какво трябва да отговарят:

български граждани – ФЛ, семейство – ал.3 (определено е в §1,ал.1,т.2 ДР на ППЗСП) или съжителстващи лица (определено е в §1,т.2 ДР на ЗСП) или чужденци с постоянно пребиваване, право на убежище или хуманитарен статус и др. – ал.4;

трябва да имат основна жизнена потребност (т.е. свързана с физическото им оцеляване), която не могат да задоволят сами. Какво е тя е определено в §1,т1 ДР на ЗСП;

има и няколко групи по-уязвими субекти – деца, майки, лица с увреждания на здравето, старите хора;