66. Съдържание на правото на социално подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

СЪЩНОСТ на правото – изразява се в получаване на социални помощи (средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства – чл.11,ал.1 ЗСП) или социални услуги (фактически действия, които лицата не могат да извършват сами, а са им необходими – напр. Приготвяне на храна, общуване);

ВЪЗНИКВАНЕ – 3 общи предпоставки. Общи са, защото са необходими за всички граждани и всички форми на социално подпомагане

наличие на основна жизнена потребност (т.е. свързана с физическото им оцеляване);

тя е настъпила поради независещи от нуждаещия се причини (изброени примерно в чл.2,ал.3 – здравни, възрастови)

невъзможност за преодоляването й по друг начин (напр. С имущество и др. виж чл.10-12 ППЗСП)

Освен тези 3 общи, отделни форми на СП изискват и специфични – например наличие на определена степен на неработоспособност за добавка за соц. Интеграция и др.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, за да може да се упражнява правото:

да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности (напр. Не може да откаже предложена му работа от БТ към АЗ);

да уведомяват писмено в 1-месечен срок от настъпването й за промяна в обстоятелствата, която има значение за правото и размера на СП – чл.15 ЗСП.