67. Социална помощ – понятие, обща характеристика, видове

Print Friendly, PDF & Email

Социалната помощ са средства в пари или натура, които заместват или допълват личните доходи на лицето за задоволяване на основните му жизнени потребности.

Социалните помощи могат да бъдат различни видове.

Целевата помощ се изразява в материални средства, било в пари или натура, за задоволяване на конкретни жизнени потребности. Социалното предназначение на целевата помощ е задоволяване на конкретна нужда.

Субекти на правото на целева помощ – изрично предвидени в закона, което се обуславя от техния характер (напр. лица с трайни увреждания на здравето, родители на деца).

Предпоставки за отпускане – зависи от вида помощ.

Целевите помощи могат да бъдат субективно право или правна възможност – те са субективно право, когато при отпускането им органът по социално подпомагане работи в условията на обвързана администрация (щом са налице предпоставките в закона, той е длъжен да отпусне помощта); в други случаи органът има право на преценка на обстоятелствата по конкретния случай (оперативна самостоятелност) – например при еднократната помощ за лечение в чужбина.

Целевите помощи може да бъдат периодични и еднократно – те се изплащат по правило периодично (месечно), но в някои случаи помощта е еднократна, когато потребността е еднократна.