68. Помощи за обща издръжка на живота

Print Friendly, PDF & Email
 • Същност и правна уредба
 • тези помощи се предоставят за задоволяване на текущи жизнени нужди на гражданите и се изразяват в предоставяне на финансови средства до определен от държавата размер;
 • Уредбата е в чл.11-чл.15 ЗСП и чл.9-чл.17 ППЗСП;

 

 1. ПРЕДПОСТАВКИ
 • лицето да има доход под установения от държавата размер. Как се установява той – при съобразяване на 2 величини: 1. гарантиран минимален доход – общата средна сума, необходима за живот – определя се месечно от МС – напр. 70 лева ; 2. диференциран минимален доход (чл.9,ал.1 ППЗСП) – той е съобразен с особените обстоятелства, свързани с конкретното лице, които се отразяват на неговите потребности (възраст, здравословно с-ние и т.н.) – определя се като % от ГМД;
 • общо имуществено състояние – чл.10 ППЗСП. Свързва се с големината на жилището, размер на спестяванията и др.;
 • материалната нужда да не може да се задоволи чрез личния труд на лицето – т.е. то да е неработоспособно или да има други обективни причини, които да го възпрепятстват да участва в трудовия процес

 

 1. Изплаща се ежемесечно в размер = на разликата между диференцираният минимален доход и собствените средства (например лице над 75г. живее само и взима 40 лева месечно. Горе приехме ГМД за 70 лева, следователно ДМД е 165% от ГМД съгласно чл.9,ал.3,т.1 ППЗСП – 115,50 лева – 40 = 75,50 лева ще е помощта)

 

 1. Обща помощ– нарича се още помощ за обща издръжка на живота- чл.11-чл.15 ЗСП, чл.9-чл.12 ППЗСП

 

Социалното предназначение на тази помощ е задоволяване на текущи жизнени нужди на нуждаещото се лице. Изразява се във финансови средства до определен от държавата размер.

 

Предпоставки за отпускане:

 • Наличие на собствени доходи под определен от д-вата размер- чл.12,ал.3 ЗСП и чл.9 ППЗСП- изразява минимално необходимите парични средства за биологичното оцеляване на индивидите.

Държавата установява гарантиран минимален доход- МС го определя. Той подлежи на периодично осъвременяване и е основа за определяне правото на СП на отделните лица- чл.9,ал.1,ал.2 ППЗСП. За да се определи необходимия доход е необходимо да се определи гарантиран минимален доход от МС. Въз основа на него се определя диференциран минимален доход- необходим съобразно особеностите на съответно лице. Определя се в съотношение с гарантирания минимален доход. Диференцираният доход зависи от здравното състояние, семейното положение и др. на лицето

Пример: Чл.8,ал.3,т.1- 165 на сто от гарантирания минимален доход за лица над 65 г. живеещи само

Чл.9,ал.3,т.3- ако лицето не живее само- 100 % от гарантирания МД- и за двамата

 • Общо имуществено състояние- чл.10 ППЗСП– посочва показатели въз основа на които се определя то- големина на жилището, спестявания.
 • Невъзможност за задоволяване на нуждата чрез личен труд– чл.2,ал.2 ЗСП, чл.13.ал.2 ЗСП, чл.10,ал.1,т.7 и ал.3,ал.4 ППЗСП

Как се отчита невъзможността:

 • Лицето да е работоспособно
 • Да е регистрирано в Бюрото по труда
 • Да участва в програми за заетост- да не е отказвало участие в тях
 • Да участва в осъществяване на обществено полезни дейности.

СП за обща издръжка на живота биват:

 • Месечни- чл.12,ал.1,т.1 ЗСП и чл.9-чл.12 ППЗСП– те са субективно право на лицата- размерът е разлика между диференцирания минимален доход и наличните средства.
 • Еднократна– чл.12,ал.1,т.3 ЗСП и чл.16 ППЗСП- има предназначение да задоволи инцидентно възникнали нужди- правна възможност е.

Размер- чл.16,ал.2 ППЗСП– определя се от органа по социално подпомагане- до 5 кратния размер на гарантирания минимален доход.