69. Помощи за битови нужди

Print Friendly, PDF & Email

Помощ за отопление – Наредба РД нещо си за отпускане на целева помощ за отопление. Предназначението на тази помощ е задоволяване на нуждата за отопление – тя се предоставя през отоплителния сезон (1 ноември-30 април). Предпоставките за отпускане – установени в чл. 2 от Наредбата: едната е наличие на определен максимален доход (не по-голям от диференцирания минимален доход – средствата, които са необходими за задоволяване на основните жизнени потребности на едно лице, които средства се определят на основата на гарантирания минимален доход, определян от МС, съобразено с лични качества на подпомаганото лице или семейство); преценява се и общото имущество състояние по чл. 10-11 ППЗСП.

Размерът на целевата помощ се определя по правила, установени в чл.3-4а от Наредбата. Размерът се изразява в имуществената равностойност на 385 киловатчаса електрическа енергия.

Помощ за наем на общинско жилище – уредена в чл. 14 ППЗСП, чл. 31 ППЗИХУ. Социалното предназначение на тази помощ е да се облекчи материалното положение на нуждаещия се, свързано с осигуряването на подслон. Субектите на тази помощ са посочени изрично в двата правилника.

Предпоставки – необходимо е настаняване в общинско жилище на името на нуждаещия се; лицето трябва да има определен максимален доход – 250 на сто от гарантирания минимален доход.

Размерът на помощта се равнява на нормативно определения по правилата на на ЗОС размер на наема.

Помощ за издаване на лична карта – чл. 16а ППЗСП. Нейното предназначение е да се осигури документ за самоличност на нуждаещия се. Помощта е еднократно, тя е една правна възможност и се предоставя по преценка на органа по социално подпомагане, когато са налице общите предпоставки за социалното подпомагане.

Размерът на помощта включва разходите по издаване на личната карта – формуляри, снимки, транспортни разходи.

 

Вид целева помощ:

 1. ВИДОВЕ – отпускат се за задоволяване на специфични нужди и са няколко групи:
 • помощи за битови нужди:
  • помощ за отопление – отпуска се по реда на Наредба 5. Дължи се по време на отоплителния сезон – 01.11-30.04. Отпуска се месечно при същите предпоставки като социалната помощ за обща издръжка на живота, а размерът й се равнява на левовата равностойност на 450 kW/h ел. Енергия;
  • помощ за наем – чл.14 ППЗСП. Субектите са изрично посочени там. Предпоставките са да живее в общинско жилище под наем и да получава доход не по-голям от 150% от ДМД. Помощта се изплаща срещу разходо-оправдателен документ.
  • помощ за издаване на лична карта – чл.16а ППЗСП. Помощта е еднократна, а размерът й се определя от директора на ДСП;

 

Целеви помощи- за задоволяване на специфични нужди

 • Помощи за битови нужди:
 • Помощ за отопление – Наредба РД-07-05 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление- за задоволяване нуждата от отопление. Предоставя се през отоплителния сезон- 30 ноември- 30 април. Помощта се отпуска когато дохода на лицата е по-малък или равен на гарантирания минимален доход за отопление. Размерът и е паричната равностойност на 350 киловат часа електроенергия
 • Помощ за наем- чл.14 ППЗСП- субектите са посочени в чл.14,ал.1 ППЗСП

Предпоставки за отпускане:

 • Субектът на правото да живее в общинско жилище
 • Личните доходи на лицето да не са повече от 250 % диференцирания минимален доход

Помощ за издаване на лична карта- чл.16а ППЗСП- еднократно се изплаща и е правна възможност. Размерът се определя от директора на дирекция соц подпомагане в зависимост от разходите за снимки, формуляри и такси за издаване-чл.16а,ал.2