71. Семейни помощи за деца  

Print Friendly, PDF & Email

Помощи за всички родители:

  1. Еднократна помощ при бременност – чл. 2, ал. 2, т. 1; чл. 3 и чл. 5а ЗСПД; чл. 60, ал. 6 ЗДБ (2016), гл. 1а ППЗСПД. Субект на правото на такава помощ може да бъде всяка бременна, която не е осигурена за майчинство или, макар осигурена, да няма право на осигурителни плащания (когато няма необходимия предварителен осигурителен стаж). Право на помощта има бременната, която пребивава постоянно в България (българска гражданка или чужда гражданка, която пребивава у нас и това е предвидено в закон или международен договор). За да се отпусне помощта, доходът на бременната и на членовете на семейството ѝ трябва да е до определен в ЗДБ размер. Размерът на помощта се определя ежегодно в ЗДБ – за 2016 г. той е 150 лева. Правото на помощта възниква 45 дни преди предполагаемата дата на раждане. Помощта е еднократна.
  2. Еднократна помощ при раждане – чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 6 ЗСПД, чл. 60, ал. 7 ЗДБ (2016) и глава втора от ППЗСПД. Субект на правото на тази помощ по правило е рождената майка, законът предвижда, че субект на правото може да бъде и друг законен представител на детето, когато е налице невъзможност помощта да бъде получена от майката. Правото се свързва с няколко кумулативно необходими предпоставки – да се роди живо дете, майката реално да се грижи за детето (да не е настанено в приемно семейство или за осиновяване), българско гражданство на родителите и на детето, детето да бъде отглеждано в България (най-малко 183 дни през годината детето да пребивава в България). Размерът на помощта се определя ежегодно в ЗДБ – той зависи от поредността на детето за майката и броя на родените деца (за второ дете се увеличава, за трето намалява, а за 4+ е колкото за първо).
  3. Еднократна помощ при осиновяване – чл. 6б ЗСПД, чл. 14-15 ППЗСПД. Субект на правото – осиновителката или осиновителят. Тази еднократна помощ се предоставя независимо от дохода на осиновителите. Размерът се определя ежегодно в ЗДБ, но във всеки случай не трябва да бъде по-висок от размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете.
  4. Месечни помощи за деца – помощ до навършване на едногодишна възраст на детето (чл. 2, ал. 3, т. 1 и чл. 8 ЗСПД; чл. 60 ал. 10 ЗДБ (2016); гл. 4 ППЗСПД) -> субект на правото на тази помощ е поначало майката на детето, но субект на самостоятелно основание е и самотен баща-осиновител, както и лицата по чл. 26 ЗЗДет.; за тази помощ необходима предпоставка е лицето да няма право на обществено осигуряване, майката и детето да живеят в България, майката да се грижи за детето, провеждане на всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето; размерът на тази помощ се определя от ЗДБ (за 2016 г. е 100 лева); месечна помощ до завършване на средно образование от детето (чл. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 7 ЗСПД; чл. 60, ал. 2-5 ЗДБ; гл. 3 ППЗСПД) -> субект на правото – майката или лицата по чл. 26 ЗЗДет.; за да се получи месечната помощ е необходимо доходите на семейството да бъдат не по-високи от определен в ЗДБ размер (350 лева за 2016 г.), родителите и детето да са български граждани, детето да се отглежда в България, да са проведени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи, детето редовно да посещава задължителните подготвителни курсове в детска градина и училищните занятия след това, детето да не е навършило 20-годишна възраст; размерът на помощта се определя ежегодно със ЗДБ според броя на децата в семейството, за които се предоставя

Помощи за определени категории родители:

  1. Помощи за близнаци – допълнителна еднократна помощ при раждане на близнаци по чл. 6а ЗСПД, която се предоставя независимо от дохода; месечна помощ до завършване на средно образование, но на основание на чл. 7, ал. 6 размерът е по-голям – 1,5 спрямо общият размер.
  2. Еднократна помощ при раждане от студентка (чл. 8в ППЗСПД, чл. 60 ЗДБ, чл. 16 ППЗСПД) – субект на правото на такава помощ е майката, но и самотен баща-осиновител. За да се предостави помощта, се изисква майката и детето постоянно да живеят в България, майката да е студентка в редовна форма на обучение, да няма право на обезщетение по общественото осигуряване. Размерът на помощта се определя ежегодно със ЗДБ (2800 лева за 2016 г.) – той се изплаща на два пъти: 50 на сто след раждането и 50 на сто, след като запише следващият семестър или завършване на образованието до едногодишна възраст на детето.
  3. Помощи за деца с увреждане на здравето – допълнителна еднократна помощ при раждане (чл. 6, ал. 2 ЗСПД, чл. 16 ППЗСПД) -> предпоставка, за да се изплати тази помощ, е констатиране на трайно увреждане на детето до навършване на 2-годишна възраст (може да е налице още при раждането или да е настъпило по-късно); размерът се определя със ЗДБ; месечна помощ до навършване на средно образование на детето (чл. 7, ал. 8 ЗСПД, гл. 3а ППЗСПД); тази помощ се отпуска, независимо от дохода на родителите.
  4. Социална стипендия на лице с увреждане (чл. 8а ЗИХУ) – тази помощ се изразява в социална стипендия, но тя се изплаща на самия учащ се, а не на неговите родители; правото не зависи от дохода.
  5. Еднократна помощ за първокласник – чл. 2, ал. 2, т. 6 ЗСПД, гл. 5 ППЗСПД; тази помощ се дължи при записване на детето в първи клас в държавно или общинско училище, необходимо е детето редовно да посещава училище.
  6. Безплатен транспорт на многодетни майки – тази помощ е уредена в чл. 2, ал. 2, т. 7 и чл. 8г ЗСПД и глава 5а ППЗСПД. Предпоставка за тази помощ е майката да е многодетна – да е родила и отгледа до 1-годишна възраст три и повече деца. Тя се предоставя само веднъж годишно. Размерът ѝ е стойността на железопътния или автобусен билет до място, избрано от майката, заедно с децата.