72. Ред за отпускане и предоставяне на соц. помощи

Print Friendly, PDF & Email
  1. ДОСТАВЧИЦИ на СУ – по силата на чл.18 ЗСП и на легалната дефиниция в §1,т.15 ППЗСП такива са:

 

1.1. държавата – когато държавата самостоятелно финансира, организира и предоставя СУ се спазва следният ред – Изпълнителният директор на Агенцията за СП със заповед открива, променя съставя или закрива съответната СУ, която се предоставя в спец. Институции или в общността. Услугите и доставчикът – държавата не подлежат на вписване в регистъра на Агенцията;

1.2. общини – когато самостоятелно финансира, организира и предоставя СУ се спазва следният ред – Директорът на РДСП прави мотивирано предложение, към което се прилагат посочените в закона документи (те се отнасят до собствеността на сградите, където ще се предоставя услугата и нейния вид). Въз основа на него Изпълнителният директор на Агенцията за СП в 14-дневен срок издава заповед, с която открива съответната СУ. Заповедта е ИАА и подлежи на обжалване по реда на АПК. Услугите и доставчикът – общината не подлежат на вписване в регистъра на Агенцията;

1.3. по силата на чл.18, ал.1,ал.2 и ал.3 ЗСП доставчици могат да бъдат и ФЛ-ЕТ или ЮЛ, които са вписани в регистъра на Агенцията по СП. Ако се доставят СУ на деца до 18г. трябва да имат и лицензия, издадена от Държавната Агенция за закрила на детето;

1.4. Държавата и общините освен самостоятелно могат да предоставят СУ и съвместно с договор с ЧП доставчици по т.1,т.3. Преди скл. му се осъществява конкурсна процедура, която е специална по отношение на Закона за Общ. Поръчки.

 

  1. ОБЩА Х-ка на режима за ВПИСВАНЕ –

2.1. към Агенцията по СП се води регистър на доставчиците на СУ

  • функции – да предоставя достъпна инфо относно доставчиците на услуги на всички нуждаещи се лица; да осигурява прозрачност в конкурсните процедури, които се провеждат от кметовете по реда на ЗСП;
  • регистърът е публичен, а достъпът – безплатен;
  • данните, подлежащи на вписване се отнасят до идентификация на доставчика, лицензията, ако такава се иска, промени след първото вписване и др.

2.2. Производството е едностранно. Реализира се между лицето и Агенцията. Охранително е, тъй като целта му е да се проверят определени факти. Започва със заявление, към което се прилагат съответните документи (чл.43,ал.2 ППЗСП) Ако са ок, ИЗп. Директор на Агенцията или упълномощено от него лице издава удостоверение за регистрация в 2 екз. Ако има пропуски се дават указания за преодоляването им и ако не бъдат преодолени – отказ, който може да се обжалва по АПК. Заличаване става на основанията в чл.46 ППЗСП. То лишава автоматично лицето от правото да осъществява съответната услуга. Става със заповед на изп. Директор, която е ИАА и подлежи на обжалване по АПК, но обжалването не спира изпълнението.

2.3. Лицензиране (Ако се доставят СУ на деца до 18г.)-  по реда на чл.43б-чл.43з ЗЗДетето и гл.4 ППЗЗДетето. Лицензът е личен и е за 3г. Производството е охранително, а лицензът се издава/отнема със заповед на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и е ИАА – съответно подлежи на обжалване по АПК.

 

  1. РЕД за ПОЛЗВАНЕ на СУ – с молба в писмена форма за действителност

до изпълнителния директор на Агенцията, ако държавата е доставчик;

до кмета, ако община е доставчик;

до органа на управление на сътоветния доставчик (напр. Ако е ООД – до управителя).

И в трите случая въз основа на молбата се извършва социална оценка. С нея се проверяват декларираните в молбата факти и се изготвя доклад. Въз основа на него ИД на АСП или кметът издават заповед за предоставяне на услуги или отказ; при доставчик ЕТ или ЮЛ – се скл. Договор.

Настаняване на деца в приемно семейство или спец. Институция става със съдебно решение съгласно чл.226 ЗЗДет. До постановяването му то се настанява временно със заповед на директора на ДСП.

 

Ред за предоставяне на социални услуги

Общ ред

Социална услуга се предоставя винаги по искане на нуждаещия се – чл. 40 ,ал.1 и ал.2 ППЗСП – лицето подава писмена молба…

 

Искането на нуждаещия се – волеизявление за наличието на основна жизнена потребност и необходимото съдействие за нейното задоволяване.

Форма на искането – писмена молба – чл 40,ал.2 ППЗСП – към нея се прилагат определени доказателства – това са документи, които удостоверяват характера на нуждата(например експертно решение за трайна неработоспособност, личен амбулаторен картон и т.н.).

Адресат на волеизявлението на нуждаещия се зависи от доставчика на социални услуги

Чл 40,ал.1 ППЗСП – адресат на искането е директора на дирекция „Социално подмопагане”

ААДРЕСАТ на искането за услуги, предоставяни от общината е кмета на общината, а адресат на изкането за социални услуги, предоставяни от частни лица е органът на управление на дружеството/ ЕТ.

Необходимо е да се извърши оценка на необходимостта и възможностите за нейното задоволяване. Чл 40,ал.4 ППЗСП – в 20 дневен срок се извършва оценка на потребностите а лицето.

Оценката се извършва от социални работници.

Въз основа на оценката се изготвя доклад –предложение –чл. 40,ал.4 ППЗСП – по образец.

Докладът се изготвя в типизирана форма – установява установените фактически обстоятелства при оценката и ….. дали да бъде предоставена услугата

Предоставяне на услугата – чл. 40а и чл.40в-чл.40д ППЗСП

Предоставянето на услугата става със заповед на доставчика.

Когато се предоставя социална услуга за настаняване със специализрана институция, въз основ ана заповедта за настаняване, се сключва договор с доставчикА. Договора ОПРеделя съдържанието на услугата, правата и задълженията на страните.

По изключение една социална услуга може да бъде предоставена със съдебно решение – приемна грижа.

ЗЗакр детето – …. и със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”

 

Особени правила при настаняването в специализирано заведение:

–              След сключването на договора се изготвя индивидуален план –

–              чл.40г,ал.3 – ал.5 ППЗСП – планът включва различни специфични дейности в зависимост от конкретните нужди на лицето.

Освен него- за настаняване в специлизрани заведения за лица с увреждания – изготвя се и план за здравни грижи – чл.40,ал.4 ППЗСП

Всички настанени в заведение за социални услуги се вписват в нарочен регистър – чл.40д ППЗСП – съдържа данни за името и адреса на подпомаганото лице и др.

Чл.40д,ал.3 и ал.4 ППЗСП – доставчикът на социални услуги води и книга на настанените лица