74. Доставчици на социални услуги

Print Friendly, PDF & Email
 1. Доставчици на социални услуги. За разлика от социалните помощи, които се предоставят винаги от държавата, СУ се предоставят от различни категории правни субекти, които се наричат доставчици на СУ.

 

 • Правна уредба: чл. 18 ЗСП и гл.3 и гл.4 от ППЗСП; ППЗЗД- относно СУ за деца;

 

 • Понятие: пар. 1, т. 15 ДР ППЗСП- държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенция за социално подпомагане лица по чл. 18, ал.1 , т.3 и 4 от ЗСП. Тази точка не дава легална дефиниция, а посочва категориите доставчици. Доставчик- правен субект, който предоставя социалната услуга. Той е страната по ПО по социалното подпомагане, която предоставя социалната услуга (аналогично на осиг оран, който предоставя осиг престации)

 

 

 • Категории: пар. 1, т.15 ДР ППЗСП и чл. 18 ЗСП.

В зависимост от техния х-р:

 • Публични – тези, които са включени в системата на държавния апарат.

à Държавата. Според чл. 18, ал.1, т.1 от ЗСП СУ се извършват от държавата. Тя извършва СУ като делегира тези правомощия на местните органи и открива специализирани институции и финансира част от дейността на инситуциите.

 • Общините – когато са им делегирани правомощия или когато осъществяват конкретни дейности с оглед конкретната община;
  • Частни– ФЛ/ЮЛ;
 • Всякакви ЮЛ- чл. 18 ЗСП може да предоставят СУ;
 • ЕТ: чл. 18, ал.1, т.3 ЗСП – български ФЛ, регистрирани по ТЗ и ФЛ по т. 4;
  • Изисквания за доставчиците:
   • Регистрация в АСП-редът е установен в гл. 4 ППЗСП – АСП води регистър на лицата по чл. 18, ал.1, т.3 и 4 от ЗСП, които могат да предоставят СУ. Регистрацията се извършва въз основа на Заявление – чл. 43 от ППЗСП. Производството е едностранно. Акт: Удостоверение по чл. 44, което се издава от изпълнителния директор. Изп. Директор – издава удостоверение за регистрация или издава мотивиран отказ. Регистърът към АСП е публичен. Достъпът до неговото ползване е безплатен.
   • Предварителен лиценз от Държавна агенция за закрила на детето по правила, установени в гл. 4 от ППЗЗД. Лицензията се извършва въз основа на заявление – чл. 35 от ППЗЗД. Това изискване е необходимо във вр с особения х-р на услугите, които се предоставят на деца и във вр със специалната закрила, която се дължи на децата
   • Частните доставчици дължат ежегоден отчет за своята дейност пред Агенцията за социално подпомагане. На частни доставчици на СУ може да се предоставят извършването на такива услуги, когато те се финансират от Д/общини и това става чрез конкурс, който се провежда по реда на чл. 37-39а от ППЗСП. Специален ред, а не общия ред от Закон за обществените поръчки. Конкурсът се обявява от кметът на общината. Със спечелилият конкурса се сключва договора, условията при които СУ ще се предоставя и тн.

 

 1. Видове социални услуги.

 

 • Според доставчика:
 • Публични услуги– предоставят се от държавата и общините. Правото на такава услуга се дава/отказва от Директора на дирекцията СП или кмета на общината- например: услугата личен асистент- чл. 36, ал.1, т.1 и пар.17 ДР на ППЗСП. Личен асистент- лице, което полага цялостни ежедневни грижи за възрастни или за тежко болни. Публична услуга е също и дневен център за деца с увреждания- чл. 36, ал.1, т.5 буква А от ППЗСП.
 • Частни услуги- тези, които се предоставят от ФЛ/ЮЛ. Тези доставчици се определят въз основа на конкурс. Съгласно чл. 37, ал.1 от ППЗСП кметът на общината може да възлага управлението на СУ след провеждане на конкурс. В конкурса могат да участват само регистрирани в АСП участници. Тези доставчици дължат ежегоден отчет за предоставените от тях услуги на АСП. Съгласно чл. 47 от ППЗСП- до 31 май всяка година регистрираните лица предоставят в АСП отчет за дейността си, св с предоставяне на СУ. Например: дом за стари хора, където се осигурява цялостно битово обслужване на лицата. Дом за лица с умствени нарушения също и тн.
 • Това разграничение има значение за тяхното финансиране: публични- от Д/ общините, а потребителите заплащат определени такси, а частните въз основа на д-р с подпомаганите лица и това разграничение има значение за отчетността и частните доставчици дължат такъв ежегоден отчет.

 

6.1. Според продължителността на услугата:

– Краткосрочни- пар.1, т. 46 ДС от ППЗСП- кратка СУ – тази , която има продължителност до 3 месеца.

– Дългосрочни – пар. 1, т. 45 ДР от ППЗСП – тези, които се предоставят за период повече от 3 месеца. Може да има/няма определена продължителност, но важното е да е за повече от 3 месеца.

Допълнителни задължения на доставчиците на дългосрочни услуги- приемане на *индивидуален план за съответното лице съгласно чл. 40г от ППЗСП след оценка на всеки потребител. Вън от индивидуалния план се приема и* план за здравни грижи от лице с подходящо мед. Образование. Тези планове подлежат на 6- месечна актуализация от доставчика на социална услуга.