75. Социални услуги в общността и в специализирани заведения

Print Friendly, PDF & Email
  • Според мястото на предоставяне на услугата:
  • Услуга в общността
  • Услуги в специализирани институции;

Първите имат предимство.

 Услуги в общността– тези, при които лицето не се откъсва от обичайната си семейна среда, то живее там и услугата му се предоставя или в дома- дом. Помощник или извън дома, но лицето нощува в дома си- дневен център например. Идеята: колкото се може повече лицето да пребивава при обичайните си условия на живот, за да не се стигне до допълнителни психични натоварвания => мястото на предоставяне е без откъсване от обичайната страна -> предоставят се с предимство.

 

Услуги в специализирани институции, посочени в чл. 36, ал.3 от ЗСП – дом за деца, дом за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора и тн. Чл. 36, ал. 4 от ППЗСП – изрично изискване- след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. Мястото на предоставяне на тези услуги е извън обичайната домашна среда на лицето- там се храни, живее и нощува- извън (в специализираната институция).

За да може да предоставят социални услуги специализираните институции трябва да отговарят на определени стандарти и критерии, посочени в чл. 40е до 41 от ППЗСП. Първо, това са преди всичко стандарти и критерии за местоположение и материална база- да има достатъчно спални помещения, помещения за хранене,санитарни помещения, помещения за социални контакти и тн. Второ, стандарти за хранене- чл. 41, ал.1. Трето, трябва да отговарят на определени стандарти за образователни услуги и предоставяне на информация- чл. 41, ал.4 ППЗСП. Четвърто, стандарти и критерии за организация на свободното време и личните контакти- чл. 41, ал.4 ППЗСП- възможност самостоятелно да организират личното си време; контакти със семейство и близки и тн. Пето, стандарти и критерии относно обслужващия персонал- чл. 41, ал.5 ППЗСП.

 

  • Според тяхното съдържание:
  • Общи социални грижи – съдържанието на тези СУ се изразява в цялостно ежедневно обслужване. Може да се установяват както в домашна обстановка (домашен патронаж по смисъла на пар.1, т.20 ДР на ППЗСП) така и в специализирани заведения (приют по пар.1, т.35 ДР на ППЗСО)- цялостни дейности, които 1 лице би извършвало, ако живееше в дома си. . Поемане на цялостното обслужване и бита на възрастни хора/лица с увреждане, които не могат сами.
  • Специализирани (целеви) грижи за задоволяване на конкретна нужда– например според пар.1, т. 47 ДР на ППЗСП- кучета- водачи на хора с увреждания; дом за деца с умствена изостаналост – детето там пребивава, но то там получава и допълнителни грижи, различни например от тези услуги за децата с физически увреждания.