76. Социални услуги за деца

Print Friendly, PDF & Email

Социални услуги за деца – идеята е те да се представят в общността, без откъсване от домашната среда:

Приемна грижа – пар. 1, т. 24 ДР ППЗСП;

Център за обществена подкрепа – пар. 1, т. 29 ДР ППЗСП; услуга, свързана с превенция на изоставянето, насилието и отпадането от училища и т.н.; обучение и консултации на детето и родителите; тази услуга е предназначена да закриля деца, които са изпаднали или има опасност да изпаднат в неблагоприятно положение; без откъсване от обичайната среда.

Център за работа с деца на улицата – пар. 1, т. 31 ДР ППЗСП; при нея детето не се откъсва от обичайната си среда; услугата се изразява в индивидуална работа с детето и семейството, консултиране, обучение на родителите в родителски умение и др.

Услуги в специализирани институции – целта е все повече да се намалява броят на такива услуги и институции:

Център за настаняване от семеен тип (чл. 41а ППЗСП) – субекти на правото на тази услуга са деца с трайни увреждание и необходимост от постоянни медицински грижи; в него трябва да е осигурена 24-часова медицинска грижа; трябва да е налице и необходимо оборудване за осигуряване на грижата, а не само персонал; откриването на такъв център става след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Преходно жилище (пар. 1, т. 32 ДР ППЗСП) – приучване към независим живот с помощта на специалисти като подготовка за извеждането от специализирана институция.

Дом за деца, лишени от родителска грижа (пар. 1, т. 36 ППЗСП) – в него се настаняват деца от 3 до 18 години, а ако не са завършили средното си образование, до завършването, но не повече до 20-годишна възраст; целта е отглеждане и възпитание на деца, чиито родители не полагат грижи за тях по различни причини.

Дом за деца с физически увреждания и дом за деца с умствена изостаналост (пар. 1, т. 37 и т. 38 ДР ППЗСП) – предстои тяхното пълно закриване в страната затова не ги разглеждаме подробно.