79. Социални услуги за хора в риск

Print Friendly, PDF & Email

Социални услуги за лица в риск – винаги специализирани институции; правото на тази услуги принадлежи на лица и семейства, които са застрашени от неблагоприятни фактори в живота; целта е да се предотврати риска или неговото преодоляване, ако вече е настъпил:

Център за временно настаняване (пар. 1, т. 23 ДР ППЗСП) – в такъв център се настаняват бездомни, докато е възможно лицето да бъде устроено със жилище; това е краткотрайна услуга за срок до 3 месеца.

Приют (пар. 1, т. 35 ДР ППЗСП) – той също е услуга за бездомни, но когато има необходимост от неотложна грижа (например при влошаване на метереологичните условия); приютът няма за предназначение да подготви и подпомогне устройването в постоянно жилище, както центърът за временно настаняване.

Кризисен център (пар. 1, т. 25 ДР ППЗСП) – в такъв център се настаняват лица, пострадали от насилие, трафик на хора или други форми на експлоатация, когато е налице необходимост от спешна намеса за подпомагане на лицето. Настаняването е за срок до 6 месеца.

Защитено жилище (пар. 1, т. 27 ДР ППЗСП) – малки групи от хора живеят на едно място и се приучват към самостоятелен начин на живот; жилището е защитено, защото има ограничен достъп за външни лица и на живеещите постоянно се предоставя помощ от специалисти.

Преходно жилище (пар. 1, т. 32 ДР ППЗСП);

Наблюдавано жилище (пар. 1, т. 33 ДР ППЗСП) – за оказване на подкрепа и консултиране на лица, които напускат специализирана институция и им предстои да водят независим начин на живот; то е подобно на преходното и защитеното, но е по-малко присъствието на специалисти.

Звено „Майка и бебе“ (пар. 1, т. 30 ДР ППЗСП) – за майки, при които има опасност да изоставят децата си; майката се настанява заедно с детето в такова звено, където се извършват консултации, обучение и др., като целта е да се предотврати изоставянето на детето.

Център за обществена подкрепа (пар. 1, т. 29 ДР ППЗСП) – в него няма настаняване за постоянно пребиваване, а само се извършват консултации и обучение на родителите, когато има опасност детето да бъде изоставено.

Център за работа с деца на улицата (пар. 1, т. 31 ДР ППЗСП);

Социален учебно-професионален център (пар. 1, т. 34 ППЗСП) – в него се извършва професионално обучение на лица над 16 години с намалена работоспособност и на деца в риск с цел облекчаване на положението на пазара на труда.