80. Ред за предоставяне на социални услуги  

Print Friendly, PDF & Email

Общ ред:

Искане от нуждаещия се – чл. 40, ал. 1-3 ППЗСП; то се обективира в писмена молба, към която се прилагат документи, доказващи наличието на нуждата. Молбата по своята правна природа представлява волеизявление на нуждаещото се лица за наличието на жизнена потребност и необходимост от съдействие за нейното задоволяване. Молбата посочва потребността и социалната услуга, която търси нуждаещият се. Документите зависят от характера на нуждата. Адресатът на молбата зависи от доставчика на социалната услуга – молбата се отправя до директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато услугата се предоставя от държавата; тя се отправя до кмета на общината, когато услугата е общинска; отправя се органа на управлението на частен доставчик, когато услугата се предоставя от такъв.

Въз основа на искането се извършва социална оценка, предвидена в чл. 40 ППЗСП – основанието на тази оценка е молбата от нуждаещия се; оценката се изразява в преценка за действителното наличие на съответната нужда и на възможността тя да бъде удовлетворена по желания от лицето начин. Въз основа на извършената социална оценка се прави доклад-предложение в зависимост от доставчика на социалната услуга (да се откаже или да се предостави услугата).

Предоставянето на услугата става със заповед на доставчика (чл. 40, ал. 1-4 ППЗСП). При настаняването в специализирана институция или при предоставянето на социална услуга без откъсване от домашната среда се сключва договор с доставчика на услугата (чл. 40в ППЗСП) – страни по него са доставчикът на услугата и потребителят на услугата; задължително в писмена форма; минимално необходимото съдържание е определено в чл. 40в, ал. 2 ППЗСП.

Когато услугата се предоставя в институция, се приемат индивидуални планове – единият е план за цялостното обслужване в институцията (чл. 40 г, ал. 1-3 и 5-6 ППЗСП). Планът подлежи на периодично актуализиране. Другият план е за здравни грижи (чл. 40г, ал. 4 ППЗСП) – в него се включва наличието на алергии, потребности от лечение, хранене и т.н.

За лицата, които са настанени в специализирани институции, всяка институция е длъжна да води регистър (чл. 40д ППЗСП) – в него се включват данни за лицето, на негови близки за контакт, опис на парични средства и материални ценности и др.

Специални правила за отделни категории социални услуги:

При социални услуги за деца – чл. 40 ЗЗДет., глави 3-4 ППЗЗДет., ППЗСП, ПУДДОВДОРГ, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Такива специални правила са установени най-вече за доставчиците на социални услуги за деца – те трябва да отговорят на определени стандарти и са установени в Наредбата. Необходимо е лицензиране от Държавната агенция за закрила на детето (гл. 4 ППЗЗДет.) – без този лиценз Агенцията за социално подпомагане не може да впише съответния доставчик в регистъра на доставчиците на социални услуги.

Предоставяне на услугите (чл. 40 ЗЗДет.; чл. 40, ал. 4 ППЗСП) – то се извършва въз основа на искане от нуждаещия се в писмена форма (молба), което се подава от родителите на детето; молбата се подава след извършването на социалната оценка (чл. 9-12 ЗЗДет.). Изготвянето на социалната оценка се прави на основание сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. Събира се информация от детето, родителите, училището, роднини, близки и пр. Когато се стигне до заключение, че детето се нуждае от социална услуга, се предлага на родителите и на детето да бъде предоставена таква услуга – органът по социално подпомагане е длъжен да предостави информация, предвидена в чл. 19 ППЗЗДет. Изборът на социалната услуга се прави от детето и от родителите и след като бъде избрана се подава молбата за предоставяне. Предоставянето на услугата става със заповед на доставчика на социални услуги и въз основа на нея се издава направление.

Правила за социални услуги за лица в риск (чл. 40, ал. 5-8 ППЗСП) – предоставянето трябва да стане незабавно; ако става дума за майка и дете, те винаги се настаняват заедно. Предоставянето на тези услуги не зависят от постоянния адрес на нуждаещото се лице. Доставчиците на такива социални услуги имат и определени задължения за уведомяване – напр. на органите на МВР.