81.Спорове по социалното подпомагане – понятие, правна характеристика, ред за уреждане  

Print Friendly, PDF & Email

Правна уредба – чл. 10, ал. 6 ЗСПД; чл. 13, ал. 5 ЗСП; чл. 48, ал. 9 ППЗИХУ; чл. 9 ППЗСПД; чл. 36в, чл. 39, ал. 3, чл. 40б, чл. 44, ал. 3 ППЗСП -> всички препращат към АПК, тъй като става дума за субективни притезателни публични права; само за изпълнение на договорите с доставчици на частни услуги – ГПК.

Няма легална дефиниция за спор по социалното подпомагане – той е разногласие в становищата на участващите в правоотношенията по социалното подпомагане относно правото или размера на подпомагането. Спорът се характеризира с два белега – предмет и страни: предметът е това, което е обект на спора, това, по което са налице различия в становищата на страните по правоотноешението (напр. отказано е настаняване в специализирана институция или неправилно е определен размер на дадена помощ; предмет на спор може да е и лицензирането и регистрирането на частни доставчици на социални услуги); страните са участниците в съответното материално правоотношение (органът по социално подпомагане, доставчикът на социалните услуги, нуждаещото се лице).

Ред за разглеждане на споровете:

Спорове между органа по социално подпомагане и нуждаещото се лице – компетентният орган да разглежда тези спорове е директорът на дирекция „Социално подпомагане“ (чл. 13, ал. 5 ЗСП, чл. 40б ППЗСП във вр. с чл. 81, ал. 1 АПК), когато се оспорва акт на кмета на общината, или директорът на Агенцията за социално подпомагане (чл. 40 б ППЗСП във вр. чл. 81, ал. 1 АПК), когато се оспорва акт на директора на дирекция „Социално подпомагане“, и накрая – административният съд. Производството се образува по жалба на заинтересуваното лице. Спорът се разглежда в закрито заседание въз основа на представените документи. Адмнистративният орган винаги решава спора по същество, като той е длъжен да мотивира решението. Решаващият орган е длъжен в 7-дневен срок от постановяване на решението да го съобщи на жалбоподателя.

Спорове между органа по социално подпомагане и доставчик на социални услуги – решават се по административен ред от по-горестоящия орган.

Спорове между частен доставчик и потребител на социални услуги – по ГПК.