82. Контрол за спазване на законодателството по социалното подпомагане – понятие, правна характеристика, органи

Print Friendly, PDF & Email

Правна уредба – чл. 14-15 ЗСПД; чл. 31-35 ЗСП; гл. 5 ППЗСП.

Контролът представлява правно регламентирана дейност, насочена към осигуряване на спазване на правните норми чрез предотвратяване и отстраняване на нарушенията. Той се характеризира преди всичко с това, че е властническа държавна дейност и е част от изпълнителната власт. Контролът се упражнява служебно. Той се изразява в проверка на състоянието на спазването на правната уредба; при него се установява съответствието на фактическото състояние с изискванията на правните разпоредби и винаги оценъчна дейност. Обект на контрола са нормативните актове в областта на социалното подпомагане. Функцията на контрола е да служи като юридическа гаранция за спазването на правната уредба чрез предотвратяване на нейните нарушения и отстраняване на вече допуснатите.

Контрол осъществяват две категории органи:

Държавни – министърът на труда и социалната политика (чл. 15, ал. 1 ЗСПД; чл. 31, ал. 1 ЗСП) осъществява цялостен контрол за спазване на правната уредба; Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане (чл. 15, ал. 2 ЗСПД; чл. 31, ал. 2 ЗСП) осъщестява специализиран контрол.

Недържавни – такива, които не могат да прилагат средства на принуда, а само на обществено въздействие: общински съвети по социално подпомагане (чл. 35 ЗСП; чл. 52 ППЗСП) – те могат да уведомяват общинските съвети и директорът на АСП за констатирани пропуски и нарушения в осъществяването на социалното подпомагане; съвети на потребителите на социални услуги към специализираните институции (чл. 54а ППЗСП) – те имат съвещателни функции в осъществяване на дейността на съответната институция и имат право да уведомяват органите по социално подпомагане за констатирани нарушения.

За осъществяването на контролните им функции на органите са предоставени определени права и са им възложени определени задължения:

Право на посещения (чл. 15, ал. 3, т. 1 ЗСПД; чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗСП) – гарантиран достъп до местата и органите по социално подпомагане, за да се запознават на място с дейността им.

Право на информация (чл. 15, ал. 3, т. 2-3, чл. 32, ал. 1, т. 2-3 ЗСП).

Чл. 15, ал. 6 ЗСПД и чл. 33 ЗСП предвиждат задължение на всички длъжностни лица да оказват съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

Задължения:

Спазване на изискванията за защита на класифицираната информация (чл. 15, ал. 4 ЗСПД, чл. 32, ал. 2 ЗСП) – става дума за информацията, която са узнали при осъществяването на контролните си функции.

Зачитане на честта и достойнството на нуждаещите се лица (чл. 15, ал. 4 ЗСПД, чл. 32, ал. 2 ЗСП).

Уведомяване на прокуратурата при данни за извършено престъление (чл. 15, ал. 5 ЗСПД, чл. 32, ал. 3 ЗСП).