84. Отговорност за нарушаване на законодателството по соц. подпомагане

Print Friendly, PDF & Email

Специфичната  отговорност за нарушаване на законодателството по социалното подпомагане е уредена в чл.36 и чл.37 ЗСП и в чл.16 ЗСПД.

Основание за тази отговорност е правонарушение в областта на социалното подпомагане.

Това е противоправно, общественоопасно дейяние, което е извършено виновно.

Субект на отговорността (тя еадминистративна по характер) :

са преди всичко длъжностните лица – чл.36, ал.1 ЗСП („Длъжностно лице, което виновно нарушава законодателството по социално подпомагане, носи административнонаказателна отговорност, независимо от дисциплинарната и имуществената отговорност за същото деяние.”)  и чл.16 ал.1 ЗСП („ длъжностните лица, нарушили разпор на този закон,се наказват с глоба”)

В един случай административно-наказателна отговорност могат да понесат и подпомаганите лица – чл.36 ,ал.3 ЗСПВ един случай административно-наказателна отговорност могат да понесат и подпомаганите лица – чл.36, ал.3 ЗСП – когато не се изпълняват задължителни предписания по чл.34 ,ал.1, т.1 ЗСП.

 

Основание  на отговорността – административно нарушение – виновно противоправно неизпълнение на публичноправни задължения.

 

Общ състав на основанието – чл.36, ал.1 ЗСП – нарушаване на законодателството по социалното подпомагане.

Има и 2 специални състава:

–              Нарушаване на правилата за семейни помощи за деца – чл.16 ,ал.1 ЗСПД.

–              Неизпълнение на задължително предписание на контролен орган –  чл.36, ал.3 ЗСП – специфичен е, т.к. субект на отговорността по него може да бъде всяко лице, а не само длъжностните лица (включително и частен доставчик, на когото е предписано отстраняване на нарушение по соц. Законодателство, а той не го е изпълнил.)

Наказанието – глоба. Размерът зависи от вида на нарушението.

За нарушенията на зак по соц. Подпомагане. Независ дали общия състав или специалния – 600 лв

А за нарушение на ЗСПД – 500- 1000лв.

Квалифициращи състави:

По ЗСП – 1200лв

ЗСПД – 1500лв.

Редът за налагане на административнонаказателната отговорност –     чл.37 ЗСП и чл.16, ал.5 ЗСПД.

Уредбата е скромна, т.к. по начало се прилага общият ред по ЗАНН.

Законодателството по социално подпомагане предвижда:

  • Установяване на нарушението – то поставя началото на административно- наказателно производство.

Установяването се изразява в обвиняване на определено лице в извършване на конкретно административно правонарушение.

Установяването на нарушението става чрез съставяне на акт –      чл.37 ,ал.1 ЗСП –  съставен от инспектор. Актосъставител е инспектор от Инспектората към АСП – този, който извършва проверката и установи съответното нарушение.

Доколкото чл. 37, ал.3 предвижда, че Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, трябва да се има рпедвид, че по всеки съставен акт обвиненият в извършване на административно нарупшение има право да направи възражение – пред актосъставителя, и той е слъжен да ги отрази в съставения акт. Това е възможността за предварителна защита на обвинения за извършване на нарушението (той още не е нарушител  – ще бъде такъв, само ако бъде наложено административно наказание. Преценява се както отразеното от актосъставителя, така и евентуалните възражения на лицето.)

Административнонаказващ орган в областта на соц. Подпомагане – чл.37, ал.2 ЗСП – изпълнителният директор на АСП. (или упълномощено от него длъжностно лице).

Актът, с който се налага отговорността – наказателно постановление – то е един правораздавателен акт, с който се установява извършено конкретно административно нарушение от конкретно лице и му се налага административно наказание. Наказателното постановление може да бъде обжалвано по съдебен ред – пред РС (а не пред административен съд.)