1. Изпълнителна дейност

№1.Понятие за изпълнителна дейност

 

Административното право – занимава се с организацията и функционирането на изпълнителната власт.Правен отрасъл, регулиращ обществените отношения с осъществяването на държавното управление.Административното право осъществява държавното управление в тесен смисъл, т.е изпълнителната власт.

Изпълнителна дейност – управленческа дейност, една от проявните форми на държавната власт.

Администрация – значение на думата : превежда се като управление,което се осъществява в държавновластническа форма – изпълнителните органи притежават държавновластническо правомощие – могат да създават задължителни правила за поведение,изпълнението на които е гарантирано от държавната принуда ( съд, прокуратура, следствие, полиция, съдебни изпълнители)

 

Изпълнителна дейност = Държавно управление.

 

 

Съпоставка между Законодателна и Изпълнителна власт :

Законодателната власт е първичната дейност,а Изпълнителната власт се осъществява в изпълнението на установените правила. Народното събрание приема закона,а Министерският съвет приема правилници за неговото правоприлагане, които доразвиват закона. Правилниците, приети от Министерският съвет са вторично нормотворчество с подзаконов характер.

Съпоставка между Съдебна и Изпълнителна власт :

Съдът прилага и изпълнява закона, като казва какво гласи правото при всеки конкретен случай на възникнал пред него правен спор – „Съдията е живият глас на закона”. Администраторът може не само да определи какво гласи правото в конкретни спорни положения, но и сам да „твори” право, като създава в рамките на закона конкретни права и задължения за адресатите на издадените от него актове. Органът на държавно управление, за разлика от съдията, може сам да издава нормативни актове в предоставените му от закона случаи (подзаконови нормативни актове).

 

 

Административни актове – издавани само и единствено от изпълнителната власт.

 

Административни актове />оперативна самостоятелност

                                                                         \>обвързвана компетентност

 

Обвързана компетентност – в рамките на закона се реализира определено поведение. Не дава възможност на администрацията да прецени дали, кога и как да издаде административният акт,а направо обвързва нейните органи с точно определен по предмет, субект и време акт на държавно управление. Органът на администрацията няма никакво право на избор и може да вземе само едно законно решение – онова, което е очертано стриктно в самата правна норма.

 

Пример : Обезщетение при извършено принудително отчуждаване на имоти за държавна нужда; Определянето на данък или такса; Записването на студент във ВУ; => Административният орган може да стигне само до едно конкретно решение и то е предварително посочено в правната норма, стига да са се появили онези елементи от фактическия състав, очертан в нейния хипотезис à Хипотезисът се прелива в диспозицията на нормата.

 

                             Оперативна самостоятелност – в рамките на закона имаме право на преценка. Налице в случаите, когато правната норма очертава една рамка за действие, в която компетентният орган може да прояви едно или друго решение, влизащо в кръга на неговите правомощия. Общото оправомощаване чрез очертаването на определена рамка за органа на администрацията му дава известна свобода да преценява и подбира обектите, лицата, времето и начина, които ще имат значение за неговото управленско решение. Неопределени (бланкетни) понятия – „обществен ред”, „добри нрави”, „хлъзгав път”, „мъгла” и т.н. При упражняването на оперативната самостоятелност административните актове могат да бъдат повлияни от известен субективизъм, но ще останат законосъобразни, стига да е спазена процедурата и определените в закона изисквания – Принцип на законноста. => Оперативната самостоятелност е обвързана с правото и подчинена на закона творческа дейност, която се използва от органите на държавно управление за успешното решаване на задачите на съвременното строителство.

 

 

 

 Белези на изпълнителната дейност:

 

1)Притежаването на държавновластническо правомощие – може да създава задължителни правила за поведение. Изпълнителната дейност се явява едно законоизпълнение, което може да бъде приписано на самата държава. Държавното управление се очертава като една изпълнително-разпоредителна дейност.

 

2)Творчески характер на изпълнителната дейност – изпъква особено добре в работата на администрацията при упражняваната от нея оперативна самостоятелност (дискреционна власт), проявена при издаването на различните актове на държавно управление и свързаните с тях права и задължения.

 

 

3)Възможността за органите на държавно управление да утвърждават сами правни норми – правните норми утвърждавани от администрацията са подчинени на закона производни, вторични правила за поведение, които черпят силата си от закона.

 

4)Държавната принуда

2. Предмет, система и източници на административното право

A 1.Предмет на административното право : Специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи. Обществените отношения в сферата на държавното управление.

NB: отношения с управленски характер.

Видове управленски отношения :

 • Управленски отношения по вертикал – единият разпорежда, другият изпълнява (отношение на подчиненост).

МВР -> ОД (Областна дирекция) -> РПУ (Райнно полицейско управление) -> ПУ (Полицейски участък).

МОМН (Министерство на образованието, младежта и науката) -> РИО (Регионални инспектори по образованиетo) -> ДУ (Държавни училища).

 • Управленски отношения по хоризонтал – когато упражнява контрол, единият субект вследствие на oправомощаване от закона властва над другия.

МФ (Министерство на финансите) –   МП (Министерство на правосъдието)

Контрол върху финансите.                     Използва финансите.

 • Управленски отношения в сферата на общото управление – властващият субект е орган с обща компетентност.

МС – най-важен орган на изпълнителната власт – взима решения по всякакви въпроси.

Кмет на общината.

Областен управител.

 • Управленски отношения в сферата на отрасловото управление – властващият субект има специална компетентност – произнася се само по определени въпроси.

Всеки един министър. Главен архитект в общината.

 

 • Управленски отношения, свързани с осъществяването на централно управление. Имат валидност за цялата територия на страната.

Централно учреждение на Патентно ведомство.

 

6)   Управленски отношения, свъразни с осъществяването на местно управление – действат на определена територия.

Областен управител -> Област.

Кмет -> Кметство.

 

 

 

 • Управленски отношения в различните области на държавно управление : 1.В областта на икономиката и стопанството; 2.В социално-културната дейност; 3.В областта на административната дейност.

Министерство на икономиката.

Министерство на финансите.

Министерство на земеделието и храните.

 

 

Министерство на културата.

Минситерство на образованието, младежта и науката.

Министерство на труда и социалната политика.

 

 

МВнР.

МВР.

Министерство на правосъдието.

 

 • Управленски отношения, свързани с реализацията на административно-наказатената отговорност. Два аспекта : 1.материално-административно наказателно право; 2.Процесуално право (ЗАНН).
 • Управленски отношения, които регулират реда на осъществяване на изпълнителната дейност – редът, който трябва да се спази, за да се получи законосъобразно решение.

2.Метод на регулиране – властнически метод – администрацията се намира в господстващо положение спрямо останалите участници. Адмнистративноправната норма си служи с властнически предписания. Административноправният метод не трябва да се смесва с т.нар. администриране – грубо, брутално заповядване от горе на долу.

3.Система на административното право :

1.Обша част.

2.Специална част.

3.Процес : АПК и ЗАНН.

Общата част – нормите, регулиращи отношения с общ характер. Специалната част са нормите, регулиращи отделните отрасли на управлението. Административен процес – там има два основни процесуални закона – АПК и ЗАНН.

4.Източници на административното право.

Това са винаги тези юридически актове, които съдържат административноправни норми.

Две особености за източниците на административното право – 1.винаги са писмени и 2.характеризират се с изключително голям брой подзаконови нормативни актове.

Видове източници на административното право.

1.Според страните, които могат да създават източници на административното право :

НС – законодателен орган – Конституцията и законите.

МС – чл.114 Конституцията – постановления, разпореждания и решения. С постановленията Министерският съвет приема правилници и наредби.

Министрите – чл.115 Конституцията : Министрите издават правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Общинските съвети – чл.22 ЗМСМА –Актове, с ограничено териториално действие.

2.Според формите, в които се обличат :

Законови.

Подзаконови.

Международните договори имат приоритет когато са ратифицирани от НС – чл.5, ал.4 Конституцията.

АПК.

3. Административноправни норми

№3.Административноправни норми и правоотношения

           

                   I.Административноправна норма – общо правило за поведение, регулиращо с властническия метод поведението на държавните органи, длъжностните лица, гражданите и техните организации в процеса на осъществяването на изпълнителната дейност. Като всяка правна норма съдържа хипотеза (указани в нея факти и обстоятелства, при наличността на които настъпват правни последици), диспозиция (основна част на правната норма, която определя правилото за поведение, предписано от нея) и санкция (предвижда мерките за държавновластническо въздействие при неизпълнение на предписаното правило). Трите части на правната норма не винаги се съдържат в един и същи текст на действащия нормативен акт. Административноправната норма е най-ясно застъпена в диспозицията.

 

Примери :

Чл.14,т.1 ЗКВТДОСТВДУ (Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба) : Лицата, извършващи външнотърговска дейност и/или посредническа дейност с оръжие и със стоки и технологии – предмет на контрол по този закон, са длъжни:
1.да водят отделен регистър за сделките, които сключват по този закон, и да съхраняват търговските и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на външнотърговската сделка, за срок не по-малък от 10 години.

 

Чл.28,ал.1,2 ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация) : (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Чл.41, ал,2 ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация) : (2) Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

 

Чл.6, ал.1 ЗСММ (Закон за събранията, митингите и манифестациите) : (1) В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които:

 1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
 2. са в очевидно пияно състояние;
 3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

Чл.14, ал.1 ЗСММ (Закон за събранията,митингите и манифестациите) : Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

Видове административноправни норми :

1) според ролята, която изпълняват – материалноправни и процесуалноправни.

Пример :

Чл.44, ал.1 ЗМСМА (Закон за местното самоуправление и местната администрация) – Правомощия на кмета на общината – материалноправни.

Чл,44, ал2 ЗМСМА – В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди – процесуалноправни.

 

2) в зависимост от характера и целта на съдържащото се в тях правно предписание : задължаващи, забраняващи и оправомощаващи.

 

Задължаващи : чл.6 ЗО (Закон за омбудсмана) : Държавните и общинските органи и техните администрации, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

 

Според Закона за горите всички лица, които са забелязали пожар в горския фонд, са длъжни незабавно да уведомят органите на националната служба „Противопожарна и аварийна безопасност” и държавното лесничейство.

 

Чл. 66. (1) При раждане, граждански брак или смърт, настъпили на кораб, намиращ се в открито море, капитанът е длъжен да направи вписване в корабния дневник и да състави акт по реда на този закон.

Чл.17 ЗЗЛД, ал.1 : Администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване на обработването на лични данни.

 

Забраняващи : чл.186, ал.1 ИК (Изборен кодекс) : В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

 

 

Забраната да се преминава при червена светлина на светофара.

 

Оправомощаващи : чл.45, ал.2 ИК (Изборен кодекс) : При произвеждане на избори за общински съветници и кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане (ръководитеите на затвори) съставят избирателни списъци на задържаните лица, по отношение на които няма влязла в сила присъда (т.е лица, които не са лишени все още от свобода), ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 6 месеца(т.е ако местонахождението на затвора съвпада с населеното място, където е регистрирано лицето), съгласно чл. 3, ал. 4 или 5.

 

Чл.151 ЗДвП (Закон за движение по пътищата) : Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на точно определени в същия текст лица. (Успешно полагане на изпитите – теория(листовки) и практика (кормуване).

 

Действие на административноправните норми :

1)действие по време : започват своето съществуване при влизане в сила на административния акт и го прекратяват при неговото изрично прекратяване. Процесуално-правните норми не могат да имат обратно действие. Според чл.5, ал5 от Конституцията законите влизат в сила три дни след публикуването им в „Държавен вестник”, освен ако в самия закон е определен друг срок. Същият срок важи за нормативните актове на Министерския съвет и тези на министрите и другите ръководители на ведомства.

2)действие в пространството : действат за цялата територия, когато са от национално значение и за част от територията, когато са от местно значение. За национална територия се смятат и дипломатическите представителства на Република България в чужбина,а също и плавателните съдове, когато са на задгранично плаване.

3)по отношение на лицата : прилагат се спрямо българските граждани и спрямо чуждите граждани, намиращи се на територията на Република България. Тези норми се прилагат еднакво и с еднаква сила и спрямо българските граждани, и спрямо чужденците, освен ако друго е разпоредено в самата правна норма. Действието на административноправните норми може да бъде ограничавано по различни белези.

Действието на административните актове се прекратява с издаването на друг равностоен нормативен акт на този, в който се съдържат, чрез отменяне или обезсилване. Може да бъде прекратено и когато в самия нормативен акт е определен краен срок за тяхното прилагане. При промяната в съдържанието на административноправни норми новото правило може да се прилага само по отношение на случаите, които са възниклани след неговото влизане в сила, а не и за минало време – по принцип административноправните норми, с които се установяват права и задължения, нямат обратно действие. За да се даде обратно действие на едно правило, необходимо е за това да има изрично разпореждане на съответен нормативен акт. За процесуалноправните норми важи правилото, че може да се прилагат и за заварени положения, с обратна сила, ако с това не биха се засегнали същестуващи права и задължения. Даването на обратно действие на процесуалните норми се обяснява с обстоятелството, че всяка нова процедура и процесуално правило обикновено съдържат по-съвършени ефикасни средства за реализиране на материалноправните норми.

 

Реализация на административно правни норми :

 • чрез изпълнение – пряко реализиране на правилото в административноправната норма.Пример : ЗДвП – чл.5, ал2, т.3
 • чрез приложение – за да може да заживее дадената правна норма е необходимо да се издаде допълнителен административноправен акт.

 

II.Административни правоотношения: последица от прилагането на административноправни номри. Тяхното възникване, изменяне  или преустановяване може да стане само в случаите, когато се появят предвидените от правната норма юридически факти и обстоятелства. Само правната норма посочвка от кои факти и обстоятелства на обективната действителност следва да настъпят предвидените в нея правни последици. Правните последици могат да бъдат предизвикани от юридически действия или бездействия и от юридически събития.

 

Примери :

Правото едно лице да носи оръжие възниква след издаване на разрешително от органите на МВР(юридическо действие).

Неявяване на военнозадълженото лице в поделението дава право на военната администрация да упражни принуда и да му наложи определеното в закона административно наказание(бездействие).

Настъпването на някакво обществено бедствие като епидемия, наводнение, земетресени и др. (юридическо събитие) дава право на общинските съвети да вземат извънредни мерки по опазване живота и имуществото на пострадалото население.

 

Връзката между юридическия факт и настъпилата след неговото появяване правна последица е нормативна – само законът определя кой факт каква правна последица предизвиква.

Административните правоотношения разкриват специфични черти, свързани с характера на административноправните норми :

 • на едната страна на правоотношението, като негов субект, винаги стои държавен орган.
 • на другата страна субектът на правоотношението е гражданин или организация,а нерядко и друг държавен орган.
 • двете страни на административното правоотношение не са в равнопоставени, защото се намират във вертикална зависимост – господстващо положение на органът на държавно управление спрямо другия субект на правооношението. Всички действия, които извършва държавният орган са властнически действия, свързани с упражняването на властнически правомощия и пряко засягат обществените и държавните интереси.
 • държавният орган притежава власт да прибегне до принуда спрямо другата страна на правоотношението, ако тя не изпълни доброволно тежащите върху нея задължения.

 

По своето съдържание административните правоотношения се представят като взаимнозависими права и задължения на участващите в тях правни субекти или като правни статути и правни положения, създадени за тях.

Административноправен статут – възниква за едно лице, което е получило свидетелство за завършена квалификация; което е получило назначение на държавна служба; което е получило разрешение за ползване на държавна библиотека, архивен фонд и др.

 

4. Административноправен статут на гражданите и организациите

Административноправен статут на гражданите – съвкупността от права и задължения, регулирани от административното право, които засягат намиращите се на територията на Република България физически лица в качеството им на субекти на административното право.

ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Върху нея се гради изясняването, уточняването и използването на данни и факти, засягащи административноправния статут на гражданите на Репубика България. Според нея всички български граждани и чужденци, които са получили право на постоянно пребиваване подлежат на гражданска регистрация и за всеки един от тях се въвежда единен граждански номер.

Гражданско състояние – съвкупността от елементи и правни качества на едно лице, които го индивидуализират като свободен член на обществото и които имат за него определено правно значение. Актовете за гражданско състояние представляват официални докменти, които констатират наличността на определени юридически факти, свързани с пораждането, изменянето или ликвидирането на елементи и качества от гражданското състояние на лицата. Такива актове са актовете за раждане, за сключване на граждански брак и за смърт.

Елементи на административноправният статут :

1.Гражданство – трайната правна връзка на едно лице с държавата. Регулира се от нормите на конституционното право на Република България, но също въпросите за неговото придобиване, промени и преустановяване, както и положението на органите, които осъществяват компетентност в тази област, са уредени в административното право. Закон за българското гражданство е основен нормативен акт в тази област. Основания за придобиване на гражданство : 1. произходът – лица, родени от български граждани, получават направо българско гражданство; 2.по право – получава новородено, намерено на територията на Република България, когато родителите му са неизвестни; 3.чрез решение на компетентните органи – молба, доклад на министъра на правосъдието с указ на президента на Република България. Гражданството може да бъде загубено. Едно лице може да бъде лишено от българско гражданство.

2.Адресна регистрацияеднозначно описание на мястото, където едно лице живее или където то получава кореспонденцията си. Адресът се състои задължително от името на областта, общината и населеното място. Всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е длъжно да заявни писмено своя постоянен и настоящ адрес. Постоянен е адресът в населеното място, в което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Настоящ адрес е адресът, на който лицето пребивава. Всяко лице има само един настоящ адрес. Постоянният адрес представлява трайна връзка с населеното място, а настоящият е фактическа отседналост на лицето с временен характер. Адресът се загубва в случай на смърт или придобиване на нов постоянен адрес, но в друго населено място. Във вторият случай постоянният адрес се загубва от момента на вписването в регистъра за населението на новото населено място, което вписване има конститутивен характер. Постоянният адрес може да се загуби и чрез отнемането му със съдебно или административно решение, а също и при изселване вън от пределите на страната, ако с него се губи и българското гражданство.

3.Имена на гражданите – избира се от родителите и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданско състояние при съставяне на акта за раждане. Ако двамата родители не са постигнали съгласие за името, длъжностното лице вписва в акта за раждане само едно от имената, предложени от родителите. Ако изобщо няма предложено име, длъжностното лице определя само името, което сметне за най-подходящо за случая. Бащиното име се образува от собственото име на бащата. Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име. Всяко лице при встъпването в граждански брак може да вземе фамилно име или да добави към фамилното си име фамилното или бащиното име на своя съпруг.  Името на едно лице може да се промени при пълно или непълно осиновяване. Всяко лице, което счита, че собственото му, бащиното или фамилното му име е опозоряващо, осмиващо или обществено неприемливо, както и ако важни обстоятелства налагат това, може да поиска от съда с писмена молба то да бъде променено.

 

Административноправния статут на физическите лица се отразяват в Регистър на населението на Република България. Самият регистър включва няколко различни, отделно водени регистри : 1.регистър на българските граждани; 2.регистър на чужденците; 3.регистър на починалтие лица; 4.архивен регистър.

Актове за гражданско състояние – акт за раждане, акт за сключване на граждански брак, акт за смърт – имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на неистиността им.

 

4.Награди за гражданите – най-важни държавни награди : 1.орден „Стара планина”; 2.орден „Мадарски конник”. 3.орден „Орден на розата”.

 

6.Административноправен статут на чужденците :  всички граждани, включително чужденци, са равни в правата си и че всички те са длъжни еднакво и точно да съблюдават Конституцията на Република България и действащите в страната закони. Чужденец е всяко лице, което не е български гражданин. Входна, транзитна и изходна виза.  Чуденците на Република България носят на общо основание наказателна, административна, дисциплинарна и гражданска отговорност.

 

Организация на гражданите и нейните видове – понятието „организация на гражданите” е сборно и обхваща всички възможни организации. Първата основна черта на организациите на гражданите е тяхната доброволност – влизат лица, които по свой почин и желание стават техни членове, като се задължават да работят според силите си за постигането на техните цели. Втората основна черта е целта, която те преследват – целите трябва да са позволени от законите и да не са насочени срещу целостта и единството на нацията; в зависимост от това, дали преследват цели в областта на стопанството или вън от тази област различаваме два вида организации на гражданите : със стопанска цел и с нестопанска цел. Към първата категория спадат различните видове кооперативни организации, сдружения и съюзи, а към втората творческите съюзи, професионалните организации, спортните дружества, фондациите и т.н Третата основна черта на организациите на гражданите е самоуправлението. Всички организации развиват самостоятелна дейност, извършвана от органи, избирани или съставени направо от техните членове. Последният белег на организациите на гражданите е тяхната съобразност със закона – всички организации са правомерни образувания, създадени от гражданите въз основа на българското право. Те са подчинени на закона и могат да извършват своята дейност само при съблюдаване на Конституцията и законите на страната.

 

Юридически лица с нестопанска цел – определят свободно целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или частна полза. Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

 

Органи на обществеността – те се създават по производствено-отраслов и териториален признак в различните териториални единици или в многобройните държавни и обществени учреждения и предприятия и се избират от техните общи събрания за задоволяването на определен държавен или обществен интерес. Тези органи не са органи на обществените организации, а са само представители на обществеността, на гражданите в тези образувания. Създават се било по инициатива на държавата, било по почин на различни обществени организации.

 

Организации, насочени към задоволяване на органичени лични или групови цели и нужди – дружества или сдружения на събирачи на старинни предмети, на защитници на определени животни и др. Нямат качеството на обществени организации – тяхната дейност не се свързва с осъществяване на преки задачи по общественото и държавното строителство.

Сдружения – учредяват се от три или повече лица, а сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Членуването в тях е доброволно, но към фактическия състав на неговото възникване особено място заема уставът на сдружението. Органи на управление са общо събрание и управителен съвет. Върховен орган на управление е общото събрание, а управителен орган е управителният съвет.

 

Фондации – учредавя се приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Има управителен оган, който може да бъде едноличен или колективен. Когато в учредителния акт не са посочени органи на фондацията, те се определят от окръжния съд по местоучредяването й. Фондацията няма качеството на корпорация и поради това органите й за управление не са органи на лицата, които се ползват от нейната дейност или пък техни представители.

 

Административноправен режим на организациите на гражданите – засяга тяхното образуване, функциониране и ликвидиране заедно с промените, които настъпват в техния правен статут по време на съществуването им. Инициатива за тяхното образуване – на техните членове и в редки случаи по инициатива на държавни органи. За да се оформят е нужно не само активност от страна на техните основатели, но също така да се извършват и определени действия по тяхното персонифициране. Две системи за възникване на организация на гражданите : 1.разрешителна – изразява се в предоставяне на възможност на съответните органи на държавно управление да преценят дали предлаганата от инициаторите-членове организация, след като са били спазени всички необходими по закона условия, трябва да бъде учредена или не; 2.нормативна – обединяването на граждани в една организация се признава от правото за достатъчен факт, който обуславя възникването на самата организация направо по силата на закона, без да се изисква някакво допълнително разрешение от страна на администрацията. Също така съществува общ – в Закона за юридическите лциа с нестопанска цел и специален режим за създаване – в Кодекс на труда, Закон за кооперациите и др.

 

Административноправен режим на организациите с нестопанска цел – учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването се извършва по ЗЮЛНЦ. Учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Възниква с вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице. Прекратява своята дейност в три случая : 1. с изтичане на срока, за който е учредена; 2.с решение на върховния си орган; 3.с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

 

Видове юридически лица с нестопанска цел :

1.Професионални съюзи – недържавни и непартийни обществени организации на гражданите, които се намират в най-тясно сътрудничество с органите на държавата и които по силата на изрични законови разпореждания изпълняват държавни функции. За тях не се прилага общият режим за образуване. Техните централни и низови органи не подлежат на регистрация и утвърждаване по определения ред.

2.Творчески съюзи – характерна особеност е връзка с определена свободна професия. Пример : Съюз на българските писатели, Съюз на българските художници.

3.Спортни дружества и организации :  спортните клубове осъществяващи професионален спорт се регистрират като търговски дружества. Пример за спортно дружество : Държавна агенция за младежта и спорта към МС.

4.Съюз на ловците и риболовците в България : учредяването и прекратяването им е еднакво с това на дружествата и сдруженията с идеална цел. Дейността му е широко регламентирана със специални административноправни норми, засягащи най-вече начините на ловуване и риболовстване.

5.Български червен кръст – масова доброволна организация на българските граждани за сътрудничестов с държавната администрация в областта на здравеопазването и за подпомагане на населението в случай на обществени бедствия.

6.Религиозни общности – Българска православна църква.

 

Стопански организации : изключени са изрично от общия режим за придобиване правосубектност. Пример Лицензията на БНБ. Урежда ги Законът за кооперациите, Законът за Жилищно-строителни кооперации.

 

Жилищно-строителни кооперации – учредяването може да се извърши по решение най-малко на 6 нейни членове-учредители, след приемане на устава и организационната й структура по установения в закона ред. Кооперацията възниква като самостоятелен правен субект от момента на регистрирането й в съответния окръжен съд.

5. Органи на изпълнителната власт

№5.Органи на изпълнителната власт

 

Чл.139, ал1 Конституцията : Орган на изпълнителната власт в обшината е кметът. Чл.1, ал.2 ЗАдм : Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.

Чл.149, ал.1, т.3 Конституцията : Конституционният съд решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерският съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи.

 

Белези на органите на изпълнителната власт :

1)орган, който е част от общата система на органите на държавната власт.

2)изпълняват функции на държавата (функции, предвидени за органите на изпълнителната власт)

3)органите на ипълнителната власт притежават държавно-властнически правомощия.

 

Държавновластническите правомощия се изразяват във възможността органите на изпълнителната власт да издават юридически актове и при нужда да налагат държавната принуда.

4)органите на изпълнителната власт се създават чрез закона.

5)имат предели на своите правомощия. Всеки орган на изпълнителната власт има своя компетентност.

6)осъществяват изпълнителната дейност на държавата – подзаконова дейност.

7)те издават административни актове

8)осъществяват и непосредствено оперативно ръководство.Имат широка организациона дейност.

9)използват два метода в дейността си : 1 – метод на убеждението и 2 – метод на принуждението.

10)притежават административна правосубектност – административна правоспособност и административна дееспособност. Възникват едновременно със създаването на органа.

 

Извод : трябва да се различават органите на изпълнителната власт от юридическото лице. Да се различават и от органи на администрацията.

 

Органи на изпълнителната власт е равнозначно на Органи на държавно управление.

 

Чл.142 Конституцията : Областта е административно-териториална единица за провеждане на ргионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

Чл.143,ал.1 Конституцията : Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Чл.19,ал.2 ЗА : Централни органи на изпълнителната власт са : 1. Министерският съвет; 2.Министър-председателят; 3.Заместник министър-председателят; 4.министрите.

 

Административни органи – определение :

&1, т.1 АПК – Административен орган е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закона.

АО > ОИВ

 

Видове органи на изпълнителната власт :

 • В зависимост от ранга на нормативния акт, с който се създават : 1 – Създадени по конституционен ред и 2 – по друг законов ред.

Народното събрание, Министерският съвет, Президентът се създават по конституционен ред.

Министерство на вътрешните работи – по законов ред – ЗМВР.

 • Според субекта, който ги образува. Примери :

Президентът назначава посланиците.

Министерският съвет се избира от Народното събрание.

 • В зависимост от начина на образуване : 1 – чрез избор (пряко) и 2 – чрез назначаване.

Президентът; Общинският съвет; Кметовете на общината, на районите и на кметството – избират се пряко.

Областният управител се назначава от Министерският съвет.

 • В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентност – централни и местни (териториални).

Централни са Министерският съвет, министър-председателят.

Местни са кметовете на общината, общинският съвет и областният управител.

 • С оглед на компетентността : 1 – Обща и 2 – Частична компетентност (специална). Примери :

Министерският съвет има обща компетентност.

Областната дирекция на вътрешните работи има специална компетентност.

 • В зависимост от характера на компетентността : 1 – Отраслови и 2 – Функционални.

Отрасловите управляват специална диференцирана дейност спрямо другите отрасли, без да се пресичат.

Функционалните извървшват дейност, с която упражняват действие в различни отрасли. Те упражняват сфера на дейност.

 • В зависимост от своята структура : 1 – Еднолични и 2- Колективни.

Министерски съвет – колективен орган.

Министър-председателят – едноличен орган.

 • В зависимост от областта на управление. Примери :

В областта на икономиката, в социално-трудовата област, в административната област и др.

 

МВР – административна област.

Министерство на икономиката – в областта на икономиката.

Министерство на културата – в социално-трудовата област.

6. Централни органи на изпълнителната власт

№6.Централни органи на изпълнителната власт

 

Титуляр на изпълнителната власт в България е Министерският съвет – Чл.19, ал.2 ЗАдм.

Характеристика :

 • Политически орган.
 • Висш орган на изпълнителната власт.
 • Осъществява държавното управление във всички сфери на обществените отношения.
 • Нормативната основа е Конституцията на Република България – глава 5. Не съществува определен закон за Министерския съвет. В Закона за администрацията – Чл.19, ал.2 : Централни органи на изпълнителната власт са : 1.Министерският съвет. 2.Министър-председателят. 3.Заместник министър-председателите. 4.Министрите.

Чл.20 ЗАдм : (1) Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност.

(2) Структурата и съставът на Министерският съвет се приемат с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя.

(3) Министерският съвет формулира, разработва и осъществява държавната политика в съответствие със своите конституционни правомощия и със законите на Република България. Министерският съвет приема програма за стратегическите цели и приоритети за срока на своето управление.

Чл.21 ЗАдм : (1) Министерският съвет създава съвети, както и работни експертни групи във връзка с осъществяване на свои правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното събрание.

(2) В акта за съставяне на съветите по ал.1 се определят техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи.

Устройственият правилник и администрацията на МС и други специални закони.

 • Състав – определя се като колегиален орган, състоящ се от министър-председател, заместник министър-председател и министри. Чл.108 Конституцията -> Възприема гъвкав подход относно състава на МС.

„Министър без портфейл”

 • Лица, които могат да бъдат членове на Министерския съвет – български граждани; възрастови граници; не може да бъде едновременно и народен представител; да отговаря на изискванията за народен представител.
 • Колегиален орган с обща компетентност – Чл.105 Конституцията. Цялата негова дейност има подзаконов характер.
 • Една част от отношенията са самостоятелни, други с НС, други с президента и т.н. – Чл.105 Конституцията; Чл.106 Конституцията; Чл.87 Конституцията;

Членовете на Министерския съвет могат да участват в заседанията на НС. Има право за свикване на НС.

Чл.98, т.6 Конституцията : Президентът назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България  при международни организации по предложение на Министерският съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в чужбина.

 • Актовете, които МС издава – чл.114 Конституцията.

Постановления – имат нормативен характер, разпореждания и решения.

Състав на МС в момента – министър-председателя е самостоятелен орган на изпълнителната власт. Има самостоятелни правомощия, различни от тези на МС. Заместник министър-председателите са също самостоятелен орган на Изпълнителната власт. Министрите са специализирани централни органи.

Състав на Министерския съвет : 1) министър – председател ( Бойко Борисов) ; 2,3)двама заместник министър-председатели, които едновременно с това оглавяват МВР  ( Цветан Цветанов ) и Министерство на финансите ( Симеон Дянков); 4) Министър на регионалното развитие и благоустройството ( Лиляна Николова ); 5) Министър на труда и социалната политика ( Тотю Младенов ); 6) Министър на отбраната ( Аню Ангелов ); 7) Министър на външните работи ( Николай Младенов ) ; 8) Министър на правосъдието ( Диана Ковачева ); 9) Минситър на образованието, младежта и културата ( Сергей Игнатов ) ; 10) Министър на здравеопазването ( д-р Стефан Константинов) ; 11) Министър на културата ( Вежди Рашидов ) ; 12) Министър на околната среда и водите ( Нона Караджова ) ; 13) Министър на земеделието и храните ( Мирослав Найденов ); 14) Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( Ивайло Московски ); 15) Министър на икономиката, енергетиката и туризма ( Трайчо Трайков ); 16) Министър на физическото възпитание и спорта ( Свилен Нейков); 17) Министър по управление на средствата на Европейския съюз ( Томислав Дончев ).

7. Административно-териториално устройство на Република България

 

Нормативна основа – Гл.7 от Конституцията; ЗАТУРБ; ЗМСМА.

Административно-териториално деление : показва какви са нивата на административното устройство на държавaта. Това са степените на териториалното деление, които са разположени върху територията на държавата и представляват основа за местните териториални органи или за местните управления на държавната администрация.

Термин близък до този – административно-териториално устройство. Съотношение между двата термина : има различни виждания :

 1. Те са синоними (имат еднакъв обхват и действие)
 2. Административно-териториалното деление обхваща състоянието, броя и вида на административно-териториалните единици към определен момент.

В Чл.1 ЗАТУРБ -> с този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици, както и извършването на административно-териториални промени, което означава, че под административно-териториално устройство се разбира цял процес на създаване и извършване на промени.

Законът създава няколко понятия : Едното е понятието административно-териториална единица. Административно-териториални единици са общините и областите. Кметствата и районите са съставни административно-териториални единици, т.е те нямат самостоятелно значение, а са винаги част от населено място или част от община. Другото понятие е териториални единици – биват два вида : населени места и селищни образувания. По българското право селата и градовете са населени места. Курортните комплекси и др. са селищни образувания. Разликата между населени места и селищни образувания – в селищните образувания няма постоянно живеещо население. Областта, общината и кметството имат територия, граници, население, наименование и административен център. Районът има територия, граници, население и наименование.

Законът урежда предпоставките и процедурите за създаването на области, общини, кметства и райони.

Областта се състои от 1 или повече общини. Само 1 място, където община и област съвпадат – София. Предпоставки за формиране на областфизико-географска обособеност; град, който е център със съответна изградена социална и техническа инфраструктура и транспортна достъпност до него от населените места на областта. Броят на областите се определя със закон – 28 на брой. Наименованието и границите на областта се определят с указ на президента. Цел на това разделение е : да се постигне по-висока степен на устойчивост в административно-териториалното деление. Указите са актове със значителна устойчивост и непроменяемост. За да се избегне едно или друго политическо влияние -> наименованието и пр. -> правомощие на президента.

Общината – състои се от едно или няколко населени места. Освен че е административно-териториална единица, тя има и основен характер -> над нея ще се изграждат областите. Освен това вътре в нея са населените места, кметства, райони. Тук са формирани и органите на местно самоуправление. Чл.8 ЗАТУРБ – условия за създаването на нова община :

1.Население над 6000 души.

2.Съществуване на традиционен център със съответната инфраструктура.

3.Транспортна отдалеченост – населените места не бива да са на повече от 40км разстояние от центъра.

4.Възможност за самофинансиране.

Процедурата за създаване на нова община може да започне по 3 начина :

1.По искане на населението от заинтересованите населени места.

2.По искане на областния управител или общинският съвет

3.По решение на МС : възможност на МС е предоставена и той може да прецени необходимостта от създаването на нова община не толкова с оглед на местните интереси, колкото с оглед на националните интереси. Поради това че става дума за евентуални по-особени интереси при решение на МС за откриване на нова община не е необходимо да са налице всички условия и предпоставки от чл.8, т.е при инициатива от страна на МС има облекчаване на условията.

Чл.9 – уредена е процедурата по създаване на нова община. 1.Искане за създаване на община от едно или няколко населени места, изразено чрез подписка от най-малко 25 на 100 от избирателите на тези населени места до съответния общински съвет. Искането се придружава със становища на кметовете на населените места за наличие на условията по чл.8, ал.1. 2.Общинският съвет в едномесечен срок установява наличието на условията по чл.8 и се произнася с мотивирано – това решение подлежи на преценка за законосъобразност от областния управител и след това се взема друго решение от общинския съвет (по предложение на областния управител) за провеждане на местен референдум – референдум се провежда в заинтересованите населени места. При положителен вот МС взема решение и това решение отива при президента за утвърждаване. Всъщоност то отива при него, за да може той да се произнесе : 1.за границите на новата община и 2.за центъра – т.е наименованието на новата община. По този начин с указа на президента приключва фактическия състав по образуването на нова община. Най-важният юридически факт при тази процедура е референдумът и положителният вот от него. Това е предвидено така, тъй като референдумът е една от формите на пряко произнасяне на населението и чрез него то показва волята си независимо от това кой е инициирал процедурата и дали счита за необходимо създаването на нова община.

Особен случай на териториално деление е районът. ЗТДСГГ

В България съществуват два вида райони :

1.Районите в София и големите градове са създадени на условията на Конституцията със специален закон -> градовете с население над 300 000 души. 2.Същестува и друг тип райони, които се създават с решение на общинските съвети. За тях са описани условия и ред за създаване в ЗАТУРБ. Конститутивният елемент при създаването на район е решението на общинския съвет взето по предложение на кмета на общината. Това решение се изпраща на областния управител, той го преценява по законосъобразност и го изпраща в Държавен вестник. Ролята на областния управител е да контролриа дейноста на общинските съвети. Счита се, че контрол за целесъобразност означава ограничаване или ликвидиране на местното самоуправление.

Решението се изпраща в ДВ за публикуване-> то влиза в сила в деня на обнародването.

Освен това законът определя и начинът за създаване на кметство. Тук отново основен момент е резултатът от местното допитване. За да може населението да изрази своята воля по евентуалните административно-териториални промени.

 

 

8. Териториални органи на изпълнителната власт

Нормативна уредба : Гл.7 от Конституцията; ЗМСМA; ЗАдм; ЗДСл; ИК.

+ Допитването до народа.

Местните органи на изпълнителната власт притежават качествата и характеристиките на държавните органи въобще. Основната разлика е в ограничената териториална компетентност, т.е тяхната териториална компетентност съвпада с границите на съответните общини, области, райони. Друга особеност е, че в рамките на областите, общините и населените места съществуват два вида органи : такива, които са формирани от населението чрез избори и са свързани със съответната община и населено място. Другият вид органи са местни поделения на централната държавна администрация : те се назначават от централната администрация и имат ограничена териториална компетентност за съответната област, община. Такъв е случаят с Министерството на околната среда и водите, с Министерството на отбраната, с Министерството на земеделието и храните. Те имат териториални поделения в съответните административни-териториални единици.

Общински съвет : представителен местен орган по самоуправление и избран с мандат чрез съответната пропорционална система.

Състои се от общински съветници. Има своя вътрешна организация, председател, заместник-председател, постоянни и временни комисии. За да стане едно лице общински съветник е нужно : изисквания; за него са установени забрани; като общински съветник лицето има особен правен статут. Основните правомощия на общинския съвет са посочени в чл.21 ЗМСМА, те се осъществяват с определени актове – тези актове се наричат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Декларациите и обръщенията са ненормативни актове, те имат политическо значение.

При решението има определена специфика. Решенията могат да бъдат индивидуални или нормативни актове. Индивидуалните актове – решенията, които имат персонален характер -> за избори на председатели на постоянни комисии. Освен това решенията могат да бъдат форма, чрез която се издават определения за правилници, инструкции.

Съгласно Конституцията и ЗМСМА – кметът осъществява изпълнителната дейност в общината. Съществува кмет на община, кмет на кметство, кмет на район. Избира се по мажоритарна система с мандат 4 години -> той е местен изпълнителен орган. Назначава заместник-кмет и секретар. Носи отговорност за цялата общинска админстрация. Осъществява правомощията си със заповеди. Кметът и общинския съвет са органи с обща компетентност.

Чл.44 ЗМСМА – правомощия на кмета, които не са изброени изчерпателно. Кметът осъществява дейността си чрез заповеди. Той издава и други актове – постановления, жалби, молби. Условия, за да бъдеш кмет – установени несъвместимости.

В Закона за администрацията и Конституцията  е уредено правното положение на областния управител. Областният управител се назначава с решение на МС. Заместник областен-управител с решение на министър-председателя-> Фигурата на областния управител е пример за деконцентрация на властта. Орган на централната администрация, но има ограничения по териториалната компетентност, по държавната собственост, по административния контрол.

Между кмет и общински съветник, кмет и областен управител, областен управител и обшински съвет -> Законът определя процедури, при които ако кметът не е съгласен с едно решение между общинския съвет, може да не го изпълни и да иска произнасяне на съда.  Чл.45 ЗМСМА, ал5 : Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и на подзаконовите административни актове

Кметът и областния управител -> в редица случаи съгласно АПК областният управител е по-горестоящ орган спрямо кмета. Ако областния управител счита, че едно решение на общинския съвет е незаконосъобразно -> то той може да го спре или да го оспори пред съд.

9. Администрация – организация и принципи на дейност

9.Администрация – организация и принципи на дейност

Терминът е латински – означава служа,обслужвам. У нас тези отношения са регламентирани от специален закон – Закон за администрацията от 1998г.

Едни от най-важните въпроси е да се определи неговото приложно поле :

Чл.1, ал.1 ЗА – този закон урежда структурата на администацията, длъжностите в нея, основни принципи.

Чл.1, ал 2 – този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.

Чл.1, ал.3 – законът се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони.

Законът се отнася за : Органите на изпълнителната власт, Органите на законодателната власт, Президентът, Министерският съвет. ЗМСМА – поради липса на специални разпоредби, които да уреждат администрацията, ще важат правилата на ЗА.

 

Принципи на организация и дейност – чл.2 ЗАдм

 • Принцип на законността – съобразяване с Конституцията, със ЗАдм, със ЗДсл. Съобразяване със специалните закони, съобразяване с устройствените правилници. Всяка една държавна агенция има свой устройствен правилник.
 • Принцип на откритост, достъпност.

При осъществяване своята дейност е длъжен да дава информация на своите граждани. Задължава се администрацията да действа на основание на даден принцип. Чл.2, ал.3 ЗАдм. Закон за достъпа до обществена информация, Закон за защита на ласифицираната информация, Закон за защита на личните данни.

 • Принцип на отговорност и отчетност : Кодекс на труда + Закон за държавния служител.
 • Принцип на ръководство и контрол на администрацията : Държавните органи, органите на държавната власт. Работещите в държавната власт са в административна зависимост и подчиненост.

Как се организира съгласно закона администрацията?

С оглед на функцията :

 1. Обща – осъществява правомощията на органите на държавната власт.
 2. Специализирана – подпомага осъществяването на правомощията на органите на държавната власт конкретно спрямо неговата дейност.

Общата администрация създава благоприятни условия за дейността на специализираната администрация. Извървшат се технически дейности, административно обслужване. В общата администрация се включват следните звена : 1.Канцеларията, 2.Финансовата дейност, 3.Правните дейности, 4.Управление на собствеността, 5.Човешки ресурси, 6.Отбранително – мобилизационна подготовка, 7.Информационно обслужване, 8.Административно обслужване, 9.Връзки с обществеността. Специализиранаата администрация се разполага според устройствения правилник. Министерството е администрация, която подпомага министъра.

 

Устройство на администрацията (чл.4 ЗАдм) – (1)Администрацията е организирана в дирекции.

(2)Дирекциите, които имат териториални звена, се наричат главни дирекци.

(3)Към главните дирекции и дирекции могат да се създават отдели.

(4)При необходимост могат да се създават сектори.

 

Административното ръководство на администрацията на органа на държавна власт се осъществява от главен секретар, съответно от секретар на общината. (чл.8 ЗАдм)

Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен директор – за главни дирекции, директор – за дирекции, началнк – за отдел, и началник – за сектор. Главните директори могат да бъдат подпомагани от заместник-директори.

 

Видове администрация (чл.38 ЗАдм)

 • С оглед териториалния обсег : 1 – Централна – администрация на МС и 2 – Местна.
 • Структурирана съгласно закона : Министерства – съгласно чл.42 ЗА -> Министерството е администрация, която подпомага дейността на министрите. Всяко министерство се ръководи от своя устройствен правилник.

3) Държавните агенции – съгласно чл.47 ЗА -> държавната агенция е в пряко подчинение на правителството на МС като администрация и функционира за дейност, за която не е създадено министерството.

4) Администрация на държавните комисии. Държавната комисия – държавен  колегиален орган към министерския съвет.Пример :

Държавна комисия за защита на потребителите.

След държавните комисии следват :

5) Изпълнителните агенции – създадени са в структурата на различните министерства и се подчиняват на МС.

Изпълнителна агенция „Митница” – в структурата на Министерството на финансите. Изпълнителните директори са подчинени на министрите.

 • Други администрации – Пример:

Национален статистически институт.

Патентно ведомство.

Чл.60 ЗАдм -> дава се възможност на МС да може да създава експериментални лаборатории, медицински центрове и др. Структура.

 • Териториториална администрация : дели се на областни администрации и на общински администрации.

Областна администрация – съществува общ типов устройствен правилник.

Колкото общини съществуват толкова и устройствени правилници са налице.

 

Длъжности в администрацията :

1.Ръководни.

2.Експертни.

3.Технически.

 

Кмет на община :

1.Кмет.

2.Служители.

3.Държавни служители.

10. Държавна служба

Това е институт на административното право. Главна информация от Закона за държавния служител от 1999г. Правното регламентиране на този инстутит започва от 1882г. Понятието държавна служба не е дефинирано. Административноправната теория дава обяснение на това понятие, посочвайки няколко основни негови положения :

1.Това е преди всичко една обществена служба. Затова и тя се урежда със закон.

2.Тя се явява една трайна институция, характеризираща се със своята непрекъсваемост.

3.Тя е свързана с осъществяването на държавната власт.

4.Държавната служба следва да бъде правно регламентирана, уредена със самостоятелен закон.

Принципи на организация и функциониране на държавната служба :

1.Принципи на законосъобразност.

2.Липса на дискриминация при заемането на държавната служба – Чл.6, ал.2 Конституцията и в ЗДСл – Чл.7, ал.6.

3.Спазването на политически неутралитет при изпълнението на държавната служба – Чл.116 Конституцията, Чл.4, ал.2 ЗДСл.

4.Стабилитет – стабилност на осъществяване.

5.Йерархическа подчиненост при осъществяването на държавната служба.

6.Принцип на отговорност.

 

Държавен служител – Чл.2, ал1 ЗДСл дава определение на това понятие: лице, което по силата на административния акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавният служител работи по силата на административен акт за назначаване, а не по силата на договор. Държавният служител заема платена щатна длъжност, той не работи на обществени начала. Държавния служител заема ръководни и експертни позиции в държавната администрация.

Постъпването на държавна служба е съпроводено със задължителното явяване на конкурс. Административен акт (заповед) – основание за възникване на служебното правоотношение : клетва и встъпване в длъжност.

Държавен служител – „ранг” – младши и старши – 5 степени, от която най-ниска е последната степен.

Статут на държавния служител : очертан е в самия закон. Всяка година подлежи на атестация. Няма ограничаване на техните политически права – могат да членуват в политически партии.

Отговорност – могат да носят углавна, гражданска, административно-наказателна, дисциплинарна отговорност, т.е нямат привилегии.