1. Системен подход при изучаването на международните отношения

  1. Системен подход в МО

В своята еволюция теорията за МО достигат равнище на зрялост, така че МО да с определи като наука и изучаването им да почива на цялостна научна база, чрез прилагането на системния подход за изучаването на МО. Десетилетия наред с МО са се занимавали МПП, военните науки, историята на МО, имало е претенции на много други традиционни науки. През 60-те години се утвърждава мнението, че интердисциплинарният подход е най-подходящ. По-късно възниква тезата, че МО са обект на науката за МО.
Системният подход се използва първо в биологията, по-точно в генетиката. Според подхода към проблема трябва да се подхожда като един сложен организъм. Този подход започва да се заимства от други области, а на определен етап и от обществените науки. Самите обществени отношения започват да се разглеждат като много сложни, динамични, развиващи се и разглеждането им става невъзможно с традиционните подходи. Изследователите откриват полезни идеи именно с този организмистичен подход.
По-късно самият системен подход започва да търпи вътрешна еволюция, докато се стигне до момента, в който се утвърждава мнението, че той е научен подход. През 60-те години започват първите опити в сферата на МО да се използват някои познавателни перспективи от системния подход.
Първото качество на СП е, че той се стреми да изучи даден обект в неговата цялост – принцип на целостта. Когато разглеждаме някакъв сложен обществено-политически проблем, не се интересуваме от една или две страни от този проблем, а търсим дефиниране в неговата цялост. Няма други шансове да се стигне до полезни изводи. Не бихме могли да разберем случващото се на Балканите след Студената война, ако се концентрираме само на Балканите.
Второто характерно за СП качество е притежаваното от всяка система на специфични интегративни свойства. Всеки обект може да се разглежда като система за конкретен анализ. Тази система се различава от останалите поради наличието на специфични за нея интегративни свойства.
Следващо свойство е т.нар. хомеостазис на система – сложните динамични, развиващи се системи притежават това качество. Това е способността на системата да запазва устойчивото си състояние и структура, независимо от смущаващите въздействия на околната среда. Това качество е важно, за да се разбере системата – как функционира и как се регулира.
Следваща характеристика на СП е, че всяка система е съставена от специфични елементи – има специфичен морфологичен строеж. Много често проблемите на морфологията и проблемите на структурата се смесват.

2. Базисна система на международните отношения, външна среда, елементен и структурен строеж на системата

  1. Базистна система на международните отношения, външна среда, елементен и структурен строеж на системата

 

Понятието „системност” е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения.
При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да се вземат предвид нейните важниособености.
-На първо място МО са система със силно изразена специфика.Тази система притежава редица особени качества, които я отличават от другите социални отношения. Спецификата й се изразява преди всичко в това, че като цяло системата поражда ефекти, които не могат да бъдат постигнати, ако тя престане да съществува.
-Системата на МО се отнася към категорията на социалните системи, което е друга нейна особеност. Движението и развитието й могат да бъдат разбрани само като се имат предвид закономерностите в развитието на човешкото общество.
-Друга особеност на тази система е, че тя се отличава с голяма сложност, като това се отнася както до функционирането на системата, така и до структурата й.
-На четвърто място, системата на МО е универсална система и за разлика от другите универсални системи, тя е такава не само в пространствено, но и във функционално отношение – тя има значение за всички аспекти от съществуването на човечеството.
-Важна особеност на системата е, че при нея самоуправлението доминира над възможностите за целево управление.
-Освен това системата на МО е извънредно динамична.Промените в международната система могат да са много интензивни, могат да протичат бързо и паралелно в много от нейните съставни части.
-И на последно място, системата е от корелационен тип. Субектите й са равноправни и самостоятелни, като всеки следва свое собствено поведение и интереси. Системата няма общ за цялата система център на управление.
Някои отношения и комплекси от отношения са стабилни, устойчиви, докато други – не са.Наличието на стабилни и непроменящи се връзки помага на системата да съхрани за дълго време параметрите си.Без тази устойчивост системата не би могла да изпълнява пълноценно функциите си.Тези стабилни и устойчиви отношения образуват структурата на системата. Тази структура е израз на вътрешната организация на системата. Тя е специфичен начин, по който се свързват отделните компоненти и елементи.Структурата има важна и активна роля при взаимодействието между външната среда и системата. Тя има много важно значение що се отнася до определяне границите на системата,т.е. онези предели, до които свършва вътрешният й ред.Затова структурата й би могла да се определи като инвариант на системата.
Устойчивостта за едни продължителни периоди от време е неотменимо качество за структурните отношения.Устойчивостта на структурата обаче не означава, че тя е неизменима. Тя също е подвластна на времето, но се променя по – трудно и по – бавно в сравнение с промените в международните отношения.Структурата спомага за запазването и поддържането на системния хомеостазис.Нейните промени са по – трайни и по – дълбоки, защото засягат вътрешния ред – те променят самия начин на движението в системата, свързват се с развитието й.
Структурата възниква едновременно с възникването на системата на МО.Никой от субектите на международното право не може едностранно и отведнъж да наложи на другите субекти нова структура на системата и една от основните предпоставки за това е фактът, че основните начала, върху които се гради структурата, са също така и основните начала на самата система.Разбира се, това в никакъв случай не означава, че субектите на МО са абсолютно безсилни да променят структурата на системата. Това би означавало, че системата на МО ще престане да се развива, а системата осъществява функциите си именно като се развива. Държавите могат, поне в настоящия момент, да изменят структурно системата, само когато обенинят усилията и волите си, ако не на всички държави, то поне на мнозинството.
Структурата, както по – горе отбелязах, е инвариант на системата и също така промените в нея се свързват с развитието на системата, като от това следва, че тя се проявява като „памет”, свързваща минало, настояще и бъдеще на системата.Без да се познава структурата на системата на МО, е невъзможно или поне изключително трудно да се направи едно надеждно прогнозиране, което от своя страна довежда до невъзможност да се вземат правилни политически решения.
Системата на МО не принадлежи към категорията на моноструктурните системи, т.е. такива системи, които не се отличават със структурно разнообразие. Тя принадлежи към категорията на полиструктурните системи, т.е. такива системи, при които отделните подсистеми имат структури, които не са сходни.Полиструктурността е една от най-съществените прояви на подсистемното многообразие на МО.Тя увеличава разнообразието в системата, усложнява движението и прави системата по-гъвкава. Също така съществуват зависимости между структурата и функциите на системата.Стурктурата отразява определени начини за функциониране и развитие на системата. Различията, които съществуват в интересите, поведението и целите на отделните субекти, взависимост дали са съвпадащи или противоположни, предизвикват две основни тенденции – съответно центростремителни и центробежни. Тези процеси протичат едновременно на различни равнища на системата, те предизвикват образуването и разпадането на много центрове. Съответното разположение на тези центрове в рамките на системата се определя като структурна конфигурация на системата. Съотношението между тенденциите на интеграция и дезинтеграция е много подвижно и затова някои от центровете са неустойчиви. Други , обратно – са трайни и стават съществена част от структурата на системата.
Структурните конфигурации възникват във всички части на общата система, най – вече в сферата на МО. Възможностите за конфигурации на структурата на системата на междудържавните отношения могат да бъдат сведени до три основни модела(в зависимост от броя на центровете)
-моноцентрична
-бицентрична(биполярна)
-полицентрична структурна конфигурация.

Структурата на системата е следващото качество. Тя е особеният специфичен начин на свързване и съотнасяне на елементите на системата.
На следващо място е качеството външна среда. Всяка една система се влияе от различни фактори. В съответния период и ситуация има набор от фактори, които оказват съществено въздействие върху функционирането, структурното изграждане и развитието на системата. Това е външна среда на системата.

Системният подход е най-общ, той чертае рамките на проблема, с който се заемаме.

Разсъждавайки за международните отношения, възниква въпросът кой вид МО ни интересува – спортните, политическите, военните, търговските и т.н. Това, което „системниците” са успели с анализи да откроят е, че във всеки от видовете МО по един или друг начин рефлектира политическото отношение на държавата. Т.е. пред скоба, преди всички други видове се извеждат политическите междудържавни отношения. Именно те са база за анализ.

Елементен състав (морфология) на системата на МО
1. Няма съмнение, че основен елемент на системата на МО е държавата.
2. Друг основен елемент на системата на МО са международните организации – правителствени и неправителствени; национални неправителствени организации. Тенденцията е броят, разнообразието и качеството на международните организации да нараства.
3. Отделният индивид – спорове за международна правосубектност на отделния индивид. Отношението към правата на човека води до извеждането на човека в международните отношения на преден план.

Външна среда
Факторите на външната среда в системата на МО имат два източника – природната среда и социално-икономическата система (във всичките им детайли). Говорейки за социално-икономическите фактори, нямаме предвид само това, което се случва глобално, а и социално-икономическите системи на отделните държави. Важността на тази система е огромно.
Факторите на природната среда също трябва да се отчитат и разглеждат като непосредствена среда в системата на МО. Изобщо връзката човек-природа, общество-природа не може да бъде пренебрегната.

Структура
Основна закономерност на съществуването на всяка една система е нейният структурен строеж. Най-общата характеристика е, че специфичният начин на свързване характеризират нейната структура. Търсенето на т.нар. структура инвариант е било целта, която са си поставили системниците. Около две десетилетия този въпрос търси и намира приблизителния си отговор. Не могат да бъдат разглеждани като равностойни всички видове МО.
Препрочитайки историята на МО и на дипломацията, изследователите са разбрали, че в различните исторически периоди една група държави чрез отношенията по между си по съществен начин влияят на всичко друго, което се случва в МО – Великите сили. Именно те са правили впечатление като конфигурация на взаимоотношения, които влияят върху всичко останало. Великите сили се променят – някои страни отстъпват от тази група, други се издигат. По същия начин се оформят групи държави, на чело, на които стоят други по-силни държави и това предопределя отношенията. Разглеждайки тези повтарящи се конфигурации на отношения, те биват определяни като отношение между центрове на сила или центросилови отношения. Те имат една трайна характеристика – на инвариант на структурата (непроменливо, постоянен). Това е определяща характеристика на структурното изграждане на системата и позволява във всяка една нова конкретна ситуация, независимо от това кои са новите Велики сили, да се запазят отношенията между тях.
В отделните исторически периоди винаги е имало отношения между държави, които се отличават с високо напрежение, бързо развиващи се отношения, острота на отношенията. Това позволява да се открои нова инвариантна характеристика на това второ структурно равнище – конфликтни възли на противоречието. Когато анализираме структурата, трябва да характеризираме това структурно равнище, да го определим и да анализираме има ли връзка с това, което ни интересува.
Третото равнище е конкретно ситуационното равнище.

3. Структура на системата след края на Студената война

  1. Структура на системата след края на „Студената война”

 

В теорията на международните отношения преобладава мнението, че биполярността е същностна характеристика на структурата на световната система на МО от момента, в който е възникнала тя до сега. В края на 19 и началото на 20 век са налице пълно разделяне на света на сфери на влияние и световните противоречия по повод тяхното преразпределяне.Това довежда до формирането на Антантата и Тройния съюз, и Първата световна война.Краят на войната обаче не слага край на биполярността на системата на МО. Следва образуването на фашистката коалиция и Втората световна война. Краят на тази война, както и създаването на ООН и сключването на редица споразумения между държавите – победителки създават предпоставки за преодоляването на бицентричната конфигурация.Тази възможност обаче не се реализира със започването на студената война. С рухването на тоталитарния сталински модел в края на 80-те години на 20 век се отрива нова възможност за преодоляване на биполярната конфронтация. Ако се абстрахираме от варианта за всеунищожителна всеобща ядрена война поради нейната невъзможност, принципната схема на МО още през втората половина на 20 век е престанала да бъде биполярна и се е превърнала в полицентрична.
Практическото значение на структурната конфигурация едва ли би било толкова голямо, ако ставаше въпрос за изграждането на многополюсен свят на взаимни интереси, без структурата да се свързва с конфронтация. Има редица изследователи и политици, които поддържат тезата, че биполярната конфигурация в световните отношения има преимущества пред другите два модела. Основни аргументи в това отношение са твърденията, че в този вид системата е по – устойчива, предвидима и по-лесно контролируема.Трябва обаче да се вземе предвид, че стабилността на мира в системата не зависи толкова от броя на центровете, а от динамичната й уравновесеност, от действието на обективни компесаторни механизми. Също така, макар биполярният модел да се контролира относително по-лесно, то той крие много опасни изненади, защото по-бързо и по-лесно губи баланса си. При него възможностите да се маневрира, за да се възстанови равновесието, са много по-ограничени.
В теорията на международните отношения преобладаващата оценка е в полза на многополюсния модел на МО. При полицентричната структурна конфигурация възможностите да се намерят начини за поддържане на динамичното равновесие на системата са много по-големи в сравнение с биполярния модел, като тези възможности осигуряват поддържане на мира и сигурността. Мултиполярната конфигурация е подходяща при групиране на съвпадащите интереси, за неконфронтационни отношения и за развитие на международното сътрудничество. От друга страна биполярността е много по-неблагоприятна за участието на малките държави, докато мултиполярността съдържа повече възможности за разнообразно съчетание на интересите. Полицентричната конфигурация намалява взаимното влияние на конфликтите, тя ги тушира, като спомага за намирането на компромисни решения. Биполярната конфигурация, напротив, успява да изведе кризите до върха, тя ги прави глобални, световни с всички опасни последици от това. Също така, в сравнение с полицентричната конфигурация, при биполярността липсва балансиращ регулатор, какъвто при първата са третите сили.
Заедно с двете структурни конфигурации съществува и моноцентричната конфигурация. Тя възниква, когато много силно се дебалансира съотношението на силите. Тя въвежда елементи, които напомнят за власт и управление, които са характерни за вътрешнодържавния ред, но не и за МО. Конфигурацията успява да доведе до това, че самите отношения започват да губят онова, което ги характеризира като международни. При моноцентричната конфигурация налице е доминирането на една сила – една държава или действаща единно група силни държави. От трите модела тази конфигурация е най-малко благоприятна за международната общност, за нормалното функциониране на системата на МО.Тя тласка развитието на системата от система от корелационен тип към система от субординационен тип. Когато отношенията се изграждат в съответствие с интересите на множество центрове, има възможност за тяхното взаимно уравновесяване, като така може да се поддържа динамичното равновесие на системата. При господството на един център тази възможност отпада.
Разбира се, трябва да се има предвид, че тези три различни типа структурни конфигурации на системата на МО са общи модели в теоретичен идеален вид. В реалните международни отношения елементи на моноцентризъм, биполярност и полицентричност съществуват паралелно, преплитат се и се заменят един с друг.

4. Функциониране и развитие на системата, движещите ѝ сили

  1. Функциониране и развитие на системата, движещите й сили

 

Международните отношения в никакъв случай не са хаотични.Понятието „системност” е основно в теорията на МО и то създава основата, върху която се изграждат представите за разнообразните трансгранични взаимоотношения.Понятията за „система” и „системност” са в основата на цялото научно познание.
МО са своеобразен начин да се излезе извън рамките на държавно-териториалното разделение на света.Системата на МО е насочена към преодоляване разпокъсаността на световното общество.Възстановяването на цялостта му е социалната функция на системата.Тя трябва да създаде благоприятна външна среда, необходима за развитието на световното общество, за разширяване възможностите за международно общуване и сътрудничество. Нормалното състояние на системата на МО е това, при което международното общуване протича свободно и е във взаимен интерес, т.е. сътрудничеството е естественото състояние на международната система. Извеждането на системата от това състояние нарушава нормалното й функциониране.
Взаимодействието между компонентите и елементите на системата, както и между системата и външната среда, довежда до процеси на изменение на състоянията – това е движението на системата.Променя се поведението на субектите, възникват нови структурни конфигурации, появяват се нови, респективно престават да съществуват стари центрове на сътрудничество и съперничество. И именно това вътрешно и непрестанно движение характеризира системата като динамична. В системата на МО не настъпват скообразни качествени промени, независимо колко големи промени настъпват в политическото и икономическото устройство на субектите, независимо от това дали едни субекти изчезват, а други се появяват. Начинът, по който системата се изменя, е еволюционен, а не революционен. Неотменимо качество на структурата на системата е нейната устойчивост за продължителни периоди от време. Разбира се, устойчивостта не бива да се разбира като неизменност. Структурните отношения се разкриват само в процеса на движение на системата, в процеса на нейното функциониране и развитие. Промените в структурата на системата са по-трайни и дълбоки, защото засягат вътрешния й ред, те променят самия й начин на движение в системата, свързват се с развитието й.
20 век е богат на големи събития и промени върху световната сцена : две световни войни с интервал между тях от една 20 години; продължила четири десетилетия и половина студена война и пр. Трудно е да се отрече, че всички опити коренно да се измени системата са завършили неуспешно.Революция, държавен преврат, идване на нова политическа сила на власт и пр. могат да причинят радикални промени по отношение на външната политика на една държава или да разрушат съществуващите икономически връзки. В рамките на много кратко време цялата вътрешна система на социални отношения може да се преустрои. В системата на международните отношения обаче движението е различно. В отделни области са възможни внезапни промени на отношенията под влиянието на разнообразни причини, но като цяло световната система остава стабилна.
Тази важна особеност на движението на системата на международните отношения се свързва преди всичко със съчетанието на две основни причини.На първо място, това е наличието на компесаторни механизми и на активната роля на самуправлението в системата. Това позволява на системата, променяйки се, да запази основните си параметри. На второ място, отсъствието на общ център, който да бъде в състояние бързо да налага промените в системата. Разбира се, трябва отново да се подчертае, че системата на МО търпи изменения. Напр., в началото на 21 век системата е променена в сравнение с периода от края на Втората световна война. За да отговори на новата обстановка, системата премина в нови състояния, развива се, но това става в продължителни и плавни процеси. За универсалната система на МО са характерни еволютивните начини за промяна и развитие.
Причините за промяна в системата на МО са много различни, те са свързани както с отделните елементи и компоненти на системата, така и с външната среда. Влиянието, което един външен и един вътрешен фактор може да окаже, е много различно.Дори при различни условия един и същ фактор може да има различен ефект върху системата. Системата на МО е динамична, а заедно с това и много сложна.Промените в нея, формите на нейното движение и съответните закономерности, които ги определят, са извънредно сложни за анализиране. Основна причина за това е и друга важна особеност на международната система, а именно това, че вътрешното й движение се проявява в нея като цяло и заедно с това в множеството нейни подсистеми.Системата на МО има много широко множество на динамични равнища, като на всяко равнище ефектът от едно и също събитие има различно значение и последствия.
Движението в международната система става по два основни начина.При първия начин, след като външни или вътрешни въздействия предизвикат промяна в нея, тя се връща към предишното си състояние под влияние на стабилните връзки между елементите й. Този начин се дефинира като функциониране на системата.Например, вследствие на Втората световна война Германия престава да бъде Велика сила и бива разделена.Днес обаче, Германия, която постига единството си, е водещ елемент в Европа.При втория начин на движение, след като веднъж системата се е отклонила от състоянието си, тя не се връща напълно към него, а преминава към ново. В този случай говорим за развитие на системата. Основната разлика, която може да се открои между двата начина на движение в системата е това, че в първия случай тя съхранява основните параметри на структурата си, докато във втория случай, промените засягат нейната структура.
В процесана движение системата на МО гравитира около едно относително стабилно, свързано със запазване на основните й качества състояние, а именно хомеостазиса на системата.Израз на стабилността на системата е стремежът й да запази това състояние. Системата на МО е социална система и поради това за нея е характерна една особеност, която отличава запазването на хомеостатичното състояние при системи от такъв вид, в сравнение със системи от биологичен и механичен тип. При биологичните и механичните системи хомеостазисът се запазва почти винаги чрез връщане към съществуващото състояние, т.е. чрез процес на функциониране на системата. При системата на МО съхраняването на хомеостазиса се осъществява преди всичко чрез постоянното й развитие, чрез преминаването на системата в нови състояния, т.е. основната форма на движение на системата на МО е развитието й.
Системата на МО е извънредно гъвкава и подвижна. Движението на системата обаче не е безразборно и хаотично. За него са характерни типични, повтарящи се промени. При сходни ситуации промените също са сходни. Като част от човешкото общество системата на МО е подчинена на общите закономерности в общественото развитие.
Много от движенията на системата се предизвикват от външни явления, от процеси, развиващи се извън нея. Външната сфера на системата на МО е онова, което остава извън нея и с което по един или друг начин тя си взаимодейства. Промените в международната система трябва да се разглеждат като част от промените на обществото като цяло. Закономерностите в цялостното развитие на световното общество оказват влияние върху сферата на МО. Международните отношения, развитието на системата им, промените на техните състояния не биха могли да бъдат разбрани и осмислени правилно извън общия контекст на обществените отношения.

5. Основни етапи в развитието на международните отношения през XX век. Международните отношения в навечерието на Първата световна война

5 .Основни етапи в развитието на международните отношения през XX век. Международните отношения в навечерието на Първата световна война. Първата св. война и участието на България в нея. Ньойски мирен договор

Границата между 19 и 20 век бележи много важен прелом в състоянието на МО – възниква световната система на МО. В края на 19 век икономическите и политическите интереси на големите държави напълно обхващат цялата планета.В пространствено отношение световните взаимоотношения се глобализират.
Световната система на МО се формира тогава, когато е необходимо да се създаде световно стопанство, да се изгради развит и стабилен международен пазар, да се утвърдят устойчиви стопански връзки, обхващащи целия свят, за да могат преобладаващият брой държави да преодолеят станалите вече тесни национални държавни рамки на техните стопанства. Процесът се развива интензивно в края на 19 и завършва в началото на 20век. В новите условия не остават свободни зони, светът бива разделен на сфери на влияние и владение между големите държави. За да се разширят тези сфери на влияние, е необходимо те да се отнемат от някоя държава. Появяват се нови закономерности на взаимните отношения и нови огнища на конфликти. Възникването на световната система на МО създава съответните предпоставки за образуването на световни блокове и за избухването на световните войни.
Промяната е израз на началото на процес, който се развива през целия 20 век – процесът на глобализация на МО.Пространствената глобализация на МО се развива още в края на 19 век и началото на 20.
В началото на 21 век глобализацията на системата на МО навлиза във втория си етап – функционалната глобализация. Вероятно през настоящия 21 век това ще е едно от основние направления на световното развитие. Обективната необходимост на по-нататъшното развитие на глобализацията обаче не прави по-леки въпросите пред политиката. Пред цялата световна общност глобализацията поставя различни проблеми, които са специфични за много от страните, поради различните условия, в които те се намират.
Глобализмът, т.е. активната политика на правителствата в сферата на международните отношения, която съдейства за утвърждаването на глобализацията, в повечето случаи се свързва с няколко основни процеса :
-утвърждаване на икономически системи, които да функционират в световен мащаб;
-свободно движение на финансовите и информационните потоци през границите на държавите;
-упадък на националния и държавния суверенитет и др;
В теорията на МО се изказват както положителни, така и негативни оценки по отношение последиците от глобализацията. В полза на процеса са аргументи от следния тип:
-глобализацията ще спомогне за развитие на либералната икономика и на пазарните отношения,
– за утвърждаване на либералната икономика и пазарните отношения,
-за утвърждаване на либералната демокрация,
-за извеждане на преден план активността на неправителствените субекти на МО,
-за премахване неблагоприятното влияние на етническите, расовите, религиозните и др. различия,
-за даване равни възможности на всички и т.н.
Има обаче и редица политици и изследователи, които без да отричат положителните последици на глобализацията, имат цялостно негативно отношение към този процес. Те смятат, че глобализацията ще спомогне за създаване на възможност за още по-голяма концентрация на капиталите и знанието у богатите и развити западни държави, за загубване на възможностите на националните държави да защитават гражданите си от външната икономическа и политическа експанзия и т.н.Според тях зад глобализма е скрит стремеж на Запада към световна власт чрез разпространение на западните стандарти на поведение, начин на живот и морални ценности.
В средата, между двете противоположни оценки за същността на глобализацията и нейните последици, стоят преценките на критическите реалисти, която най-вероятно се доближава в най-голяма степен до „правилния отговор”. Глобализацията е естестен и неизбежен процес на прогресивно развитие на международната система.Този процес не е замислен от някого като заговор на богатите против бедните. Както всички процеси, той също има своите положителни и отрицателни страни.Световната глобализация е необходимост, тя открива възможности, но има и ще продължи да има своите негативи. Този процес трябва да се контролира и да се направлява така, че да се максимизира общата полза и да се минимизират негативните последици. Затова трябва да се запазят средствата за управление на процеса, а това преди всичко е устойчивата национална държава, която единствена може да защити националните си интереси от икономическата, политическата и културната експанзия на останалите държави.

 

След балканските войни извънредно остри са гръцко-турските отношения. Външната политика на България се ориентира към Австро-Унгария. Между балканските страни съществуват остри противоречия – Сърбия и Гърция, Румъния и Сърбия, Гърция, Сърбия и Албания. Почти всички балкански държави са свързани чрез договори с държавите от Антантата и Тройния съюз.
В МО понякога се създава обстановка, при която и сравнително малък инцидент може да доведе до извънредно сериозни последици. Характерни черти на подобна обстановка са напрежение между държавите, наличие на враждебни групировки и надпревара във въоръжаването.
Причина за Първата световна война (1914-1918) е крайното изостряне на противоречията между европейските държави. Повод е убийството на австрийския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево. Германия поставя ултиматум пред Сърбия, противоречащ на международното право. Отхвърлянето му послужва за повод за започване на военни действия. На 28 юли 1914г. австро-унгарската армия започва военни действия. Няколко дни след началото на австро-сръбския конфликт във войната се включват основните европейски държави. Германия предприема военни действия против Франция и Белгия. Това дава повод на Англия да обяви война на Германия на 4 август. На 23 август Япония овявява война на Германия и заграбва нейните далекоизточни владения.
Италия се въздържа от участие във войната, като се позовава на липса на casus foederis.
Антантата успява да привлече на своя страна Румъния, САЩ в началото обявяват политика на неутралитет.

Участие на България:
– преговори за сключване на договор с централните сили
– Радославов декларира, че ще следва политика на неутралитет, но подготвя съюзни договори с Австрия и Германия, които са неравноправни за България и не се подписват
– договор с Турция
– значението на България във войната е изключително важно, държавите от Антантата полагат усилия да я привлекат на своя страна, най-активна е Русия
– на 13 ноември 1914 на България е връчена колективна нота, в която и се обещават териториални придобивки след края на войната; Антантата прибягва и до недипломатически средства – подкупи
– през лятото на 1915 г. германските войски постигат успехи и това кара България да подпише договор с Германия на 6 септември 1915г. Преговорите и самото подписване на договора са извършени без да бъдат осведомени повечето министри. Договорът е отбранителен, но конвенцията, сключена заедно с него, предвижда, че България ще предприеме заедно с Германия и Австро-Унгария военни действия против Сърбия.
– На 14 октомври България обявява война на Сърбия, а няколко дни след това Англия, Франция и Русия обявяват война на България

Ньойският договор е договор между България и страните от Антантата, поставил край на участието на България в Първата световна война. Подписан е от българска страна от министър-председателя Александър Стамболийски на 27 ноември 1919 г. в кметството на парижкото предградие Ньой сюр Сен. Ньойският договор влиза в сила на 9 август 1920 година. Според договора България трябва да предаде на Сърбия Западните покрайнини. Антантата поема под управление Беломорска Тракия, но става ясно, че тя ще бъде дадена на Гърция. Потвърждава се румънското владение над Южна Добруджа.
България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена. Сухопътните сили трябва да не надминават 33 000 души, включително полицията. Страната се задължава да плати 2,25 милиарда златни франка репарации за период от 37 години, а на съседните страни – добитък, въглища, жито и вагони. С този договор България попада в тежко икономическо и политическо положение, което я вкарва в руслото на крайните идеологии и ревизионизма.

6. Международните отношения между двете световни войни. Втора световна война. Парижки мирен договор с България

  1. Международните отношения между двете световни войни. Втора световна война. Парижки мирен договор с България

 

Парижка конференция 1919 г. – 14 –те точки на Уилсън противоборстват със системата на баланс на силата. Завършва с мирни договори на два етапа:

I етап
1918 г. – Сен-Жарменски договор с Австрия, създава се Чехословакия
1919 г. – Версайски договор с Германия
1919 г. – Ньойски договор с България

II етап
1920 г. – Триенонски договорс Унгария
1923 г. – Лозански договор с Турция – турска република

Тези мирни договори съставляват Версайската система от договори. През 30-те години Германия я нарушава; системата е наказателна по характер, но не са предвидени ефективни инструменти за опазването й.

Вашингтонска конференция 1922 г. – свиква се заради САЩ
1. Договорът на четирите – САЩ, Япония, Великобритания и Франция – интересите в Тихия океан
2. Договорът на петте – плюс Италия, става въпрос за военноморската сила. Равни по тонаж и сила са Англия и САЩ, след тях е Япония.
3. Договорът на деветте – уреждат се отношенията с Китай

Германски въпрос – Преломна година е 1933, проблемите свързани с репарациите. Рапалският договор между Русия и Германия урежда дипломатическите отношения и икономическата част помежду им. Планът Дауес предвижда намаляване на репарационния натиск върху Германия и оказване на помощ за възстановяване на тежката индустрия в Германия. Планът Янг предвижда разсрочване във времето на плащанията, не се реализира. Мораториумът на Хувър е едностранен акт, в който Германия моли САЩ за спиране на плащанията.
На конференцията в Локарно през 1925 г. се сключва Рейнски гаранционен пакт. Той урежда въпроса за границите на Германия, които се обявяват за неприкосновени. Страни са Германия, Франция и Белгия. Те поемат задължения да не извършват нападения една спрямо друга, освен нахлуване в Рейнската демилитаризирана зона и в случай на законна самоотбрана. Сключват се и арбитражни конвенции на Германия с Полша, Чехословакия, Белгия и Франция (ако възникне спор между държавите, да се реши с мирни средства).
След 1933 г. на власт в Германия идва Хитлер, тя напуска Обществото на народите, анулират се договореностите от Локарно, нахлува се в Рейнската зона. Великобритания и Франция започват да прилагат курс на политика за укротяване на агресора. През 1938 г. се подписва Мюнхенска спогодба, засягаща претенциите на Хитлер в Чехословакия. През август 1939 г. се сключва пакт за ненападение “Рибентроп – Молотов”.

Руски въпрос – Основен проблем е признаването на новата власт, открива се антисъветска линия. На конференцията в Генуа през 1922 г. се уреждат всички въпроси, свързани със следвоенното устройство. Поставят се две искания: 1. Русия да заплати дълговете си и 2. да се национализира частната собственост. Руската дипломация се ориентира към дипломатически пазарлък – Русия признава дълговете си и може да даде под аренда собствеността. Западните държави са поели твърда преговорна политика. С Рапалския договор Германия признава Русия. През 1923 г. с ултиматума на Кързън се протестира срещу революционната пропаганда и опита на Съветския съюз да изнася идеи зад граница. С ултиматума Англия иска преустановяване на отношенията с Иран, Индия и други държави, но Русия го отхвърля. До края на 20-те години почти всички държави признават Русия. През 1926 г. Русия и Германия сключват нов договор за ненападение и неутралитет. Съветският съюз сключва подобни договори с Франция и Чехословакия. През 1936г. се сключва антикоминтерновски пакт между Германия и Япония, а през 1937 към тях се присъединява и Италия. Оформя се оста Рим – Берлин – Токио, сключваща се с цел борба срещу комунистическите сили. През 40те години е изграден тристранен пакт, подкрепен с политически военен съюз.

Въпросът с разоръжаването – През 1919 г. се подписва Устава на Обществото на Народите, създаден като инструмент за опазване на Версайската система. Недостатъци: проблем с устава, начина на гласуване; няма изрична забрана на войната; условни формулировки. През 1924 г. се подписва протокол за мирно уреждане на международните спорове (важен относно забраната за употреба на сила, но не влиза в действие). През 1925 г. се подписва Женевски протокол за забрана употребата на задушливи и отровни оръжия. С пакта Бриан – Келог от 1928 г. се забранява войната. Идеята за сключване на подобен договор е на Франция, остава открит дълго за да се присъединят всички държави. Повечето от държавите запазват правото си на самоотбрана. След пакта започват действия за разоръжаване. През 1932 г. конференцията в Женева приключва без успех, Германия напуска конференцията. Съветският съюз прави предложение да се дефинира понятието “агресия” на конференцията през 1933г. в Лондон.

Пет случая на агресия:
1. ако една държава обяви война на друга;
2. при нахлуване на въоръжени сили;
3. при нападение със сухопътни сили;
4. при морска блокада;
5. ако една държаа поддържа въоръжени групи, които действат на територията и чиято цел са удари срещу други държави.

Втора световна война: През 1943г. се провежда среща на “тримата големи” в Техеран; закрепват се принципите на сътрудничество; идея за международна организация с цел опазването на сигурността; 1945г. на конференцията в Ялта се разглежда въпроса за Германия (унищожаване на нацизма и германския милитаризъм), за следвоенния период (Германия да се раздели на 4 окупационни зони), за репарациите, за Полша и признаването й под ръководството на Сталин. Насрочва се дата за новата световна организация. Възниква идеята за институционализиране на сътрудничеството между държавите. Приета е Деклараця за освободена Европа. Решават се въпроси за Далечния Изток.

Берлинска конференция след войната – съдбата на Германия (демократизация, демилитаризация, денацификация, декоцентрация). В Потсдам се създава Съвет на външните минстри, които да изработят мирни договори с победените държави, взима се и окончателно решение за репарациите.

 

Пактът Рибентроп-Молотов наричан още Пакт за ненападение e съюзнически договор, сключен в Москва между Нацистка Германия и сталиниския Съветски Съюз на 23 август 1939 г. и носи имената на подписалите го външни министри на двете държави – Вячеслав Молотов и Йоахим фон Рибентроп.

В секретните клаузи към договора се разпределят сферите на влияние между СССР и Германия в Източна Европа и де-факто представлява ревизия на Брестския мир.

Договорът се смята за една от най-важните стъпки довели до избухването на Втората световна война

Като резултат от договора, Германия напада Полша и започва Втората световна война, а СССР окупира, а по-късно и насилствено присъединява към себе си Литва,Латвия и Естония и източна Полша, започва Зимната война срещу Финландия и откъсва територии от Румъния.

Договорът е прекратен на 22 юни 1941г. от нападението на Германия срещу СССР.

7. Периодът на Студената война

  1. Периодът на „студената война”

 

Студената война започва с речта на Чърчил във Фултън през 1946 г., а краят и е около 1989 –1991 г. с падането на берлинската стена, разпадането на СССР и обединението на Германия. Този етап от развитието на МО се характеризира със състояние на конфликтност, съревнование, противопоставяне между различни политически, икономически, идеологически системи и в частност между САЩ и СССР.

Основни характеристики: борба за налагане на тази система, надпревара на двата блока в ядреното въоръжаване, страх от война, локални конфликти и кризи, липса на пряк въоръжен сблъсък, дезинформация, световни мащаби.

Вълни на затопляне на отношенията:
1. смъртта на Сталин – 1953;
2. средата на 60-те – 70-те години се сключват поредица от договори между ФРГ и държави от Източния блок, с тях се закрепва териториалното статукво на Европа;

Хелзински процес – започва със свикване на съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа; приемат се редица договори за ядрено разоръжаване; на власт идва Горбачов. На военнополитическо ниво има 3 водещи концепции: 1. доктрина на атомна дипломация; 2. доктрина за масирано възмездие; 3. доктрина на гъвкаво реагиране (ограничена употреба на ядрено оръжие).

Кубинска ракетна криза – 1957г. САЩ спира доставките до Куба; Кастро иска самостоятелност на Куба, поддържа тесни връзки със СССР. Хрушчов задейства план за ракетни установки в Куба; САЩ се подготвя за интервенция. В крайна сметка Хрушчов и Кенеди се споразумяват. Кризата продължава до август – декември 1962.

Виетнам 1941 г. – движение за независимост с Хо Ши Ми – “виетнин”; подкрепен от Северен Виетнам; социалистическо движение; 1945 г. обявява независимост; френски интереси в Индокитай; 1947 партизанска война. На Женевската конференция през 1954 г. се сключва споразумение за 17-ия паралел като демаркационна линия; Тункинска резолюция – мерки за предотвратяване на война.
Конфликти:
1. Северен – Южен Виетнам;
2. в Южен Виетнам
3. бомбардировки в Северен Виетнам.
Никсън – програма за виетнамизация; Парижка конференция – съгласие за прекратяване на военните действия, обединението на Виетнам е обявено на 2 юли 1976 г.

Корейска криза 1943 г. – Северна (СССР) и Южна (САЩ) Корея. През 1948 г. се създава република Корея (южна). До 1949 САЩ и СССР си изтеглят войските. 1950 г. Южна напада Северна Корея. ООН осъжда действията като агресивни, признава Южна, но не и Северна Корея. 1953г. споразумение за примирие.

След 1945г. Германия има 4 окупационни зони. Сталин се опитва да запази западната част, обсажда Берлин.
– Първа берлинска криза – парична реформа на западните държави; блокада на Западен Берлин; доктрината Холизайн – ФРГ не признава ГДР, не се приемат идеи за конференця; 1955 женевска среща, отлагане на конфликта без решаване; 1962 – стената.

Нортън Каплън:
1. баланс на силата – до Първата световна война липсва ядрено оръжие; всеки участник търси съюзник; поне пет участника; непредсказуемост; ненамеса във вътрешните работи; достигане на максимална сигурност
2. свободна биполярна система – по време на Студената война; два блока с по един лидер; наличие на ядрено оръжие; ООН играе посредническа роля; доминиращи блокови ценности; диференциация на ролите; неограничен характер на войните и страх от ядрена
3. универсална – сблъсък на интереси, решава се с общоприети правила; ръководната роля е на един универсално действащ участник; интегративен характер
4. йерархична – господарства един блок, системата може да е и демократична и авторитарна; интегративен характер
5. отслабена биполярна – неустойчивост, няма неутрални участници; няма посредничество и интегративен характер
6. система на единното вето – много държави с ядрено оръжие, ако първият удар не унищожи противника, не могат да се планират ответни действия, няма посредници.

8. Ново развитие на системата на МО след края на студената война и отражението ѝ върху балканските МО

  1. Ново развитие на системата на МО след края на студената война и отражението й върху балканските МО

 

Границата между 19 и 20 век бележи много важен прелом в състоянието на МО – възниква световната система на МО. В края на 19 век икономическите и политическите интереси на големите държави напълно обхващат цялата планета.В пространствено отношение световните взаимоотношения се глобализират.
Световната система на МО се формира тогава, когато е необходимо да се създаде световно стопанство, да се изгради развит и стабилен международен пазар, да се утвърдят устойчиви стопански връзки, обхващащи целия свят, за да могат преобладаващият брой държави да преодолеят станалите вече тесни национални държавни рамки на техните стопанства. Процесът се развива интензивно в края на 19 и завършва в началото на 20век. В новите условия не остават свободни зони, светът бива разделен на сфери на влияние и владение между големите държави. За да се разширят тези сфери на влияние, е необходимо те да се отнемат от някоя държава. Появяват се нови закономерности на взаимните отношения и нови огнища на конфликти. Възникването на световната система на МО създава съответните предпоставки за образуването на световни блокове и за избухването на световните войни.
Промяната е израз на началото на процес, който се развива през целия 20 век – процесът на глобализация на МО.Пространствената глобализация на МО се развива още в края на 19 век и началото на 20.
В началото на 21 век глобализацията на системата на МО навлиза във втория си етап – функционалната глобализация. Вероятно през настоящия 21 век това ще е едно от основние направления на световното развитие. Обективната необходимост на по-нататъшното развитие на глобализацията обаче не прави по-леки въпросите пред политиката. Пред цялата световна общност глобализацията поставя различни проблеми, които са специфични за много от страните, поради различните условия, в които те се намират.
Глобализмът, т.е. активната политика на правителствата в сферата на международните отношения, която съдейства за утвърждаването на глобализацията, в повечето случаи се свързва с няколко основни процеса :
-утвърждаване на икономически системи, които да функционират в световен мащаб;
-свободно движение на финансовите и информационните потоци през границите на държавите;
-упадък на националния и държавния суверенитет и др;
В теорията на МО се изказват както положителни, така и негативни оценки по отношение последиците от глобализацията. В полза на процеса са аргументи от следния тип:
-глобализацията ще спомогне за развитие на либералната икономика и на пазарните отношения,
– за утвърждаване на либералната икономика и пазарните отношения,
-за утвърждаване на либералната демокрация,
-за извеждане на преден план активността на неправителствените субекти на МО,
-за премахване неблагоприятното влияние на етническите, расовите, религиозните и др. различия,
-за даване равни възможности на всички и т.н.
Има обаче и редица политици и изследователи, които без да отричат положителните последици на глобализацията, имат цялостно негативно отношение към този процес. Те смятат, че глобализацията ще спомогне за създаване на възможност за още по-голяма концентрация на капиталите и знанието у богатите и развити западни държави, за загубване на възможностите на националните държави да защитават гражданите си от външната икономическа и политическа експанзия и т.н.Според тях зад глобализма е скрит стремеж на Запада към световна власт чрез разпространение на западните стандарти на поведение, начин на живот и морални ценности.
В средата, между двете противоположни оценки за същността на глобализацията и нейните последици, стоят преценките на критическите реалисти, която най-вероятно се доближава в най-голяма степен до „правилния отговор”. Глобализацията е естестен и неизбежен процес на прогресивно развитие на международната система.Този процес не е замислен от някого като заговор на богатите против бедните. Както всички процеси, той също има своите положителни и отрицателни страни.Световната глобализация е необходимост, тя открива възможности, но има и ще продължи да има своите негативи. Този процес трябва да се контролира и да се направлява така, че да се максимизира общата полза и да се минимизират негативните последици. Затова трябва да се запазят средствата за управление на процеса, а това преди всичко е устойчивата национална държава, която единствена може да защити националните си интереси от икономическата, политическата и културната експанзия на останалите държави.

9. Управляема система ли са международните отношения? Самоуправлението в системата. Закономерности и стихийност

  1. Управляема система ли са международните отношения? Самоуправлението в системата. Закономерности в стихийност в нейното движение и развитие. Роля на нормативното й регулиране

Управляема система ли са международните отношения?
Касае се за управление на системата, на нейното общо състояние, на нейната стабилност и ефективността й, а не за управление на едни или други конкретни отношения. Имат се предвид както отношения между две страни, така и отношения между група страни. В първия случай страните винаги решават какви ще са техните отношения. Колкото повече стават обектите, толкова по-сложно става и управлението на техните отношения. Между възможността да се влияе върху отношенията и броя на страните, участващи в тях, съществува обратна зависимост. Да се управлява една система означава да се овладее нейното поведение, то да се подчини на волята и разума, да се откриват нови възможности за повишаване на нейната ефективност. Да се овладее системата на международните отношения означава да се постигнат възможности тя постоянно да се оптимизира и да може надлежно да се избегнат нежеланите състояния на кризи и конфликти. Всички модели за идеални системи на международни отношения са се оказали утопични. Тезата, твърдяща, че системата на международните отношения не се поддава на разумно управление се смята за силно преувеличена. Всяка социална система (а системата на МО е именно такава) е създадена целево, възникнала е, за да послужи за задоволяване на определени потребности на обществото. Системата на МО е целева и е управляема система. Тенденцията на намаляващите възможности на отделния субект да й влияе, когато расте броят на участващите в отношенията страни, може да бъде преодоляна, ако субектите намерят път към своето единство. На системата на международните отношения управлението е присъщо. И като самоуправление, и като съзнателно, целенасочено управление.

Управление и самоуправление на системата
Самоуправление
Колкото по-голяма и сложна е една система, толкова по-нужно е тя да може да се самоуправлява. Възниква потребност не само от децентрализация, но и от установяването на автоматично действащи по определен начин механизми, които да поддържат вътрешното равновесие, основните характеристики, целостта на системата, както и взаимодействието й с външната среда. Самоуправлението на системата на МО предполага съществуването на ефикасни компенсаторни механизми, благодарение на които импулсите, извеждащи системата от равновесното й състояние, пораждат импулси в обратно посока, тласкащи я да възстанови предишното си състояние и да запазва своята цялост и основни характеристики. Суверенността, независимостта и равноправието на субектите са важни условия за съществуването и действието на тези компенсаторни механизми. Последните се проявяват особено отчетливо в сферите на силовото равновесие. Ефективно средство за поддържането на подходящо съотношение на силите е образуването на целево организирани подсистеми като съюзи, коалиции, блокове, интеграционни и други общности. Самоуправлението е фактор, с който субектите е необходимо да се съобразяват. Управленските импулси върху системата са свързани главно с външнополитическата активност на субектите, докато компенсаторните импулси са свързани главно с механизми на нейното самоуправление. Равновесното състояние на системата, поддържането на нейния хомеостазис, нормалното й функциониране и развитие много зависят от взаимодействието между нейното управление и самоуправление. Съотношението между управлението и самоуправлението в системата силно зависи от нейните структурни конфигурации.

Управление
Управлението се разкрива във възможността чрез целенасочено поведение участниците в международните отношения да привеждат своите отношения, а и системата като цяло в нови, желани от тях състояния, да запазват съществуващи състояния или да връщат системата и нейните елементи към състояния, от които тя е била отклонена. Тази възможност съществува на всички равнища на системата. Не трябва да се пренебрегва ролята на недържавните субекти в системата – големи концерни, транснационални компании, банки и други, които разполагат със средства за влияние – финанси, икономически потенциал, политически връзки. Те превъзхождат средствата, с които разполагат някои малки и средни държави. Тези недържавни субекти имат само ограничена субектност и понякога постигат целите си като въздействат на правителствата и посредством тях – върху политически и други отношения. Външната политика следва да се преценява и изследва и като едно управленско поведение към системата на международните отношения като цяло или към отделни нейни елементи. Реакцията на системата и на отделните нейни подсистеми настъпва като общ резултат от сумирането и преработването на импулсите от нея съобразно с нейните механизми, с нейните структурни и подсистемни особености и закономерности. Наблюдава се своеобразен мултипликационен ефект, при който въздействието на външнополитическия импулс многократно се засилва. Импулсът само пуска в ход или насочва в една или друга посока механизми на самоуправлението на системата, които веднъж приведени в движение продължават да действат автоматично или поне независимо от последващи управленски импулси. Закономерността на поведението на системата често се разкрива само статистически, не като твърди правила, а като тенденции и нейното поведение, подтиквано и направлявано от идващи по линията на външната политика на субектите импулси.

 

Роля на нормативното й регулиране

Системният характер на международните отношения предполага изработването, съществуването, действието на ред, по който да се определя и регулира взаимодействието между системата. Целесъобразност е условието, на което следва да отговаря този ред – да съответства на предназначението на системата, да служи за постигане на целите, за които тя е създадена. Отношенията на страните, участващи в МО, трябва да се съобразяват с реда в системата. Мотивът за това е общият интерес, който създава системата и е един от основните източници за импулсите, поддържащи нейната цялост и единство. Тези правила (редът) оформят нормативната система на международните отношения. Нормите са задължителни правила за поведение, приети за задължителни и общопризнати, които субектите на международното право създават в процеса на тяхното общуване. Тези норми образуват взаимнозависими системи, наричани регулативни подсистеми на МО. Универсалните регулативни нормативни подсистеми са юридическата и моралната. Те действат по отношение на цялата международна същност.

 

Юридическата нормативна подсистема включва общозадължителни принципи и норми – правила за поведение на субектите. Юридическата подсистема очертава единство на международните права и задължения. Международното право е предназначено да действа в особена социална среда, като включва общност от суверенни и равноправни субекти, над които не стои никаква власт. Когато тези субекти чрез съгласуване на волите помежду си създадат наднационална структура (ЕС), това става с доброволно отдаване на част от суверенитета си. Спецификата на международното общество не позволява в него да се прилагат непосредствено принципите, правилата, нормите на някоя национална правна система. Така се налага прилагането на специална, отделна и много специфична правна система, която да регулира МО – Международното публично право (МПП).

10. Международно право и международен морал. Проблемът за ефективността на международноправното регулиране на системата на международнисте отношения

  1. Международно право и международен морал. Проблемът за ефективността на международноправното регулиране на системата на международните отношения

 

Международноправната система се отличава с цялостност, която отразява целостността и обособеността на системата от социални отношения, за чието нормативно регулиране е предназначена. Това е система, която е изградена върху началата на координацията, субектите в нея са свързани чрез хоризонтални връзки. Само по себе си възникването й е резултат от общото съгласие, плод на консенсус между страните, участващи в международното общуване. Особеното на международното право е, че то регулира системата на международните отношения като цяло, но не е насочено пряко към всичкото разнообразие от международни отношения. В много случаи политическите, икономическите, военностратегическите, културните и др. отношения се регулират и политически, но това става в конкретни ситуации без да обхваща цялата им съвкупност. Международните отношения могат да бъдат политически, но не всички са такива.
Субекти на международното право са тези държави, организации от държави, народи, нации, международни правителствени организации и други, които притежават свойството правосубектност. То на свой ред включва две категории:

правоспособност – да носят права и да поемат задължения;
дееспособност – със собствени действия да реализират тези права и да признават задълженията си.

Кръгът на международноправните субекти изключва някои от субектите на международните отношения въобще – политическа партия, стопанска фирма. Тези субекти на МО са правоспособни в рамките на други правни системи.
Регулираните от международното право междудържавни отношения са най-динамичната и влиятелна подсистема на МО. Те образуват ядрото на системата. Регулативните функции на МПП са в сферата на:
1) решаващо влияние върху всички останали отношения;
2) връзките и взаимодействията с националните правни системи.
Под въздействието на принципите и другите общи норми на международното право, приеманите договорни права и задължения, държавите решават проблеми на вътрешноправно естество, внасят промени в националното си законодателство.
Изразявайки интересите на международната общност като цяло, международното право е единствената общочовешка правна система. Значението й нараства с увеличаване на ролята на взаимодействието и сътрудничеството в съвременния свят. Редът в световното общуване, който е необходим за постигане на целите, за които то е създадено, ще може да се гарантира в по-голяма степен, ако е налице пряка връзка между международното право и отделните национални правни системи. Условие за това е признаването от държавите на примат на международното право над политиката. Това би свързало националната политика с общочовешките, глобалните ценности и приоритети.
В рамките на международните политически отношения се различават две основни групи правила:

1. Общи правила за поведение, които се приемат и признават за общозадължителни. Отклонението от тях е недопустимо, веднъж установени, могат да се изменят само при приемане на последващи норми на общото международно право от същия характер. Тези императивни норми се определят като jus cogens. Не всички императивни норми са кодифицирани в общ международноправен акт. Някои от тях съществуват като обичайни правила за поведение. Спазването на тези общи принципи гарантира минимума на права и задължения, който е необходим за нормалното функциониране на международните отношения. Десет от тях са кодифицирани в Устава на ООН и в заключителния документ от Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Хелзинки, 1975 г. Те са:

неупотреба на сила или заплаха със сила;
мирно уреждане на международните спорове;
ненамеса във вътрешните работи на държавата;
сътрудничество между държавите;
равноправие и самоопределение на народите и нациите;
суверенно равенство на държавите;
pacta sunt servanda;
неприкосновеност на границите;
териториална цялост на държавите;
зачитане на основните права и свободи на човека.

2. Втората група правила са тези, които произтичат от договорите и споразуменията, които държавите сключват помежду си, и имат конкретен характер. Те установяват точно определени права и задължения, действие или бездействие и имат сила само между държавите, които са обвързани с тях. Това накратко представлява правотворческият процес в рамките на международното право, който се характеризира със свобода на волеизявленията, договарянето между участниците в междудържавните отношения. За разлика от националното законодателство в международното право не се предвижда етична система от правораздавателни органи. Според Статута на международния съд той правораздава само когато страните по спора са приели изрично неговата юрисдикция. Обезпечаването на принудителното изпълнение не е необходимо да се извършва от централен орган. Институтът принудата между суверенни и равноправни субекти се осъществява взаимно от самите тях (решения на Съвета за сигурност към ООН). Международноправната отговорност се прилага:

индивидуално – добросъвестно действалата държава може да приема срещу страната-нарушител различни мерки – спиране на изпълнението на договора, реторсия и др.
колективнo – като общи действия от страна на международната общност, заставящи страната-нарушител да коригира поведението си и да понесе съответните санкции.

В процеса на международното общуване нормативна роля имат редица морални категории. Това са морални принципи и норми, определени представи за справедливост и добросъвестност, от които се ръководят физическите лица, които ex officio или чрез пълномощия представят субектите на МО. Има и общоприети морални принципи и норми, които са закрепени трайно, обвързани с политическа задължителност. Международният морал в голяма степен се основава на етиката в отношенията на индивидите. В тези правила за дължимо поведение намират израз общочовешките интереси. Изпълнението на моралната норма се мотивира от убеждението, че трябва да се постъпва справедливо и добросъвестно. Етичната нормативна подсистема се счита за по-малко ефикасна от юридическата. Но нарушенията в тази област също имат сериозни последици за извършителя. С неморалното си поведение той предизвиква неодобрението на международното общество, уронва авторитета и доверието, с което създава неблагоприятна представа у партньорите си. Пренебрегването на морала на добросъвестната политика може да лиши страната от необходимата й социално-политическа подкрепа.
Правото и моралът представляват различни начини да се регулират МО. Затова те невинаги съвпадат. Но в основата те се припокриват. Пример за това са общите принципи на международното право, които имат много силна етична основа. Моралните изисквания водят до еднообразно и продължително във времето следване на поведение, свързано с общото убеждение, че така е редно да се постъпва. Това може да се превърне в международен обичай, който е общоприет източник на международното право. Така обичаят изпълнява ролята на връзка между двете регулативни подсистеми – юридическата и етичната (моралната) и спомага за взаимното влияние между тях.
Разновидност на етичната регулативна подсистема се изискванията за международна вежливост. Те се основават на значението на справедливостта и добрия тон. Някои от тях с времето се утвърждават като международен обичай и се превръщат в общоприети юридически норми. Обратният преход също е възможен – някои от тези правила могат постепенно да се обезсмислят, да загубят юридическата си сила и да преминат в сферата на международния морал.