1. Възникване и развитие на предмета на общата икономическа теория

Въпрос 01:

Възникване и развитие на предмета на общата икономическа теория. Основни раздели в съвременната икономика. Функции на икономическата теория.

 

 

 

Изучаването на общата теория на икономиката обикновено започва с нейната предметна област, с обособяването на кръга от проблеми, които тя изследва и разкриването на специфичните методи, които прилага. По отношение на първия кръг от въпроси се прилага историческият подход, който разкрива как се развиват и променят представите на основните теоретични направления в икономическата мисъл. Вторият, по-голям кръг от проблеми представя научния инструментариум на икономическите изследвания и функциите, които изпълнява икономическата наука.

 

1) Възникване и развитие на предмета на общата икономическа теория. Основни раздели в съвременната икономика.

> Школи и идейни течения:

>> Схоластиците – нормативното им стопанско учение е заложило основите на феодално-съсловното общество; съединява философията на Аристотел с вечните християнски норми; дискутират върху справедливата цена и незаслужената печалба, забраната за лихва и необходимостта от частна собственост.

>> Меркантилистите – макар и незавършен като теоритична система, меркантилизмът очертава своите идеи: народното стопанство трябва да служи на престижа, авторитета и богатството на държавата, респективно на владетеля; държавната мощ следва да се утвърждава чрез различни стопанско-политически мерки; препоръчва се развитието на търговията, съобщенията, занаятите, манифактурата, минното дело, да се регулира външната търговия, ограничава се вносът на готови стоки и износът на суровини. Целта е реализиране на положително салдо в търговския баланс, да се увеличава основният капитал и да се създават работни места.

>> Физиократите – отнасят икономическия анализ в областта на производството и го ограничават до селското такова; концепцията им се основава на естествените закономерности, на които е подчинен икономическият процес; те считат земята за източник на богатството; при Франсоа Кене в „Икономическа таблица“ (1758) за първи път икономиката като цяло става обект на теоритичен анализ и математическо представяне.

>> Класическата политическа икономия – през втората половина на XVIII в. най-напред в Англия, а след това и страните на Западна Европа, Северна Америка и в Япония, икономиката се утвърждава като отделна област на научните интереси. Основоположник на класическата политическа икономия е Адам Смит, а в нейната предметна област влизат:

– въпросите на социално-икономическото развитие на обществото – застъпва се идеята, че преходът от лова и риболова към скотовъдството, земеделието, търговията и занаятите има за своя движеща сила стремежа на човека да подобри материалното и социалното си положение;

– анализът на пазарното стопанство с изходен пункт общественото разделение на труд и определящ фактор собственият икономически интерес на индивида;

– възможностите на свободната търговия посредством използването на абсолютните и относителните предимства в разходите по страни като основа на външната търговия;

– икономическият растеж, свързан със спестяванията и чистите инвестиции;

– ролята на държавата в икономиката – отхвърля се необходимостта от пряката намеса на държавата в пазарната система.

>> Марксизмът – в „Капиталът“ Карл Маркс поставя под въпрос направените обобщения и изводи от тогавашната икономическа теория, според него принципите на икономическия строй съгласно класическата политическа икономия, водят до неговата гибел чрез концентрацията на производството и капитала. На мястото на частната собственост в капиталистическото пазарно стопанство идва непосредствено общественото производство, основано на обществената собственост и планомерно развитие и разпределение на благата.

>> Неокласическата школа – доразвитие на класическата политическа икономия от Уилям Джвеънс, Карл Менгер, Леон Валрас; предмет на изследване – субективните оценки на полезността на блага, които икономическите субекти правят в процеса на вземане на стопанските си решения, застъпва се схващането, че оценките на потребителите за полезността са определящ фактор на стойността и цената на дадено благо; разработва се и ефективното разпределение на ограничените ресурси; основен представител – Алфред Маршал („Принципи на икономическата теория“), отказва се от термина „политическа икономия“ и възприема „икономикс“; схващанията му са синтез на тези на класиците и неокласиците, той пръв открива значението на еластичността за икономическата теория. Той се счита за основател на модерната микроикономика.

>> Кейнсианството – на основата на опита от голямата икономическа криза (1929-1933) фундаментална критика на неокласиката и нейната аргументация за действието на пазарния механизъм прави Джон Мейнард Кейнс в „Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ (1936). Той възприема мнението, че пазарната система е вътрешно нестабилна; съществуват циклични колебания на търсенето на блага и услуги, които довеждат до нежелани промени на дохода, заетостта и ценовото равнище. Кейнс счита, че държавата трябва да упражнява активна стабилизационна политика чрез фискални и парични инструменти.

>> Монетаризмът – свързва се с името на Милтън Фридман; създават се основите на новата класическа макроикономика и икономическата теория на предлагането; според тях: разпределението на блага и ресурси се насочва най-добре от пазара, че частният сектор е стабилен и държавата трябва да стои далеч от икономическите събития; трябва да се доведе до умерено нарастване на паричната маса, която позволява растеж на брутния продукт при стабилност на ценовото равнище; монетаризмът е антиинфланционна теория, изведена от решенията на пазарните участници.

>> 80-те години на XX в. довеждат до отхвърлянето на доминиращата дотогава политика на кейнсианско регулиране на търсенето; стопанската политика на развитите страни се ориентира към теоритичната концепция, подчертаваща значението на предлагането в народното стопанство и наричана „икономическа теория на предлагането“ – тя е комбинация от няколко теоритични начала и принципи в икономическата политика. Препоръчва стимулиране на съвкупното предлагане – съкращаване на данъците, значително намаляване на дела на държавните разходи в БВП и т.н.

 

> Предмет

Икономическата теория е наука за интересите и поведението на икономическите субекти, за техния рационален избор при наличие на ограниченост на благата и ресурсите.

Нейната задача е да описвам обяснява и прогнозира рационалното поведение на икономическите субекти.

 

> Метод

Използваният инструментариум в общата теория на икономиката представлява нейния метод, който е представен от следните елементи:

 

>> Утвърдените и проверените от практиката теории

Това са теориите на пазара, цената, домакинството, предприятието и т.н. – това са логически непротиворечиви системи от определения и дефиниции на използваните понятия, предложени хипотези и условия за тяхното прилагане и направени изводи от модела.

 

>> Подход към икономиката

В основата на метода лежи определена представа за характера на икономическите проблеми. Подходът към икономиката включва предпоставките, проблемите, основните понятия и хипотезите, определяни от мнозинството икономисти. Съвременният подход отразява неокласическата методология на индивидуализма – в центъра на вниманието стои индивидът, отделният стопански субект.

Под „икономика“ се разбира тази област на човешкия живот, която е свързана с производството, размяната и потреблението на блага и услуги. Икономистът не се занимава с вещите, а с икономическите отношения между хората, между хората и вещите, т.е. с функционирането на икономиката. Отделните единици, фукциониращи в икономиката, са стопанските субекти (три групи: домакинства, частни предприятия и публични стопански субекти), които приемат решения и предприемат действия и транзакции в определена обществена и природна среда. Под стопанско действие се разбира всичко, което прави стопанския субект. Това понятие е по-широко от транзакцията, защото обхваща явления, които не са транзакции. Крайната цел на всяка стопанска дейност е потреблението. Затова потребителите на блага (домакинствата) са тези стопански субекти, в чиито интерес се извършва в крайна сметка стопанската дейност. Публичните стопански субекти, обобщено наричани „държава“, са териториалните органи на държавата (общини, области), ведомствата за стопанска политика, бюджетните организации и публичните предприятия.

Хората имат потребности, които могат да задоволят само с потреблението на стопански блага, като при задоволяването на потребностите всяко домакинство действа съобразно своите предпочитания. Стопанските блага възникват чрез производството. Проблемът за ограничеността е основен факт на всеки стопански субект и за обществото като цяло, той е изправен пред проблема за разпределението на благата. За стопанския субект икономическите събития са даденост, защото той не може да им влияе пряко. Ограниченията във възможността за избор създават външните условия за стопанска дейност. Рационално е поведението на стопанските субекти, с което те преследват максимални, респективно минимални значения на променливите величини при съобразяването с външните условия. Никога не могат да се предвидят изцяло действията на другите стопански субекти, затова стопанската дейност се извършва обикновено при условията на неопределеност и риск. Затова стопанските субекти се опитват да избегнат последиците от погрешните решения чрез насочване към проверени начини на поведение или отказване от преследването на оптимални резултати.

Подходът на ОИТ е хипотетичен, защото негов най-важен компонент са предположенията за поведението на стопанските субекти. Също така е дедуктивен, защото при определени предпоставки се правят частни изводи и заключения, които трябва да се проверяват в практиката.

 

>> Начини на трактовка на икономическите въпроси

Те представляват програмата за изследване, която се изпълнява.

– Нормативна и позитивна икономическа теория – в изучаването на стопанските решения и действия, както и на техните последици, най-общо могат да се застъпят две гледни точки – 1) да се търси до какви резултати са довели решенията, действията и транзакциите и очаквани ли са тези резултати ( тук се прави опит да се опишат и обяснят икономическите явления или да се предскаже как те да се развиват – тези анализи на причинно-следствените връзки се наричат позитивна икономическа теория) и 2) да се търсят тези решения и действия, които са нужни за постигане на определена цел ( дават се предписания или норми за целесъобразните действия – нормативна икономическа теория). Позитивната икономическа теория прави анализ на икономическите проблеми, а нормативната дава тяхната преценка.

– Микро-, мезо-, макро- и мегаикономическа теория – ОИТ разграничава тези аспекти на икономиката; микроикономическият анализ се провежда на равнище отделен стопански субект; мезоикономическият – отрасъл или регион; макроикономическият – националната икономика като цяло или по сектори и мегаикономическия – световното стопанство.

– Икономически модели – това са изкуствено конструирани системи, опростяващи предмета на изследване. Те са еквивалентни на използваните в анализа теории, методи на обяснение, начини на трактовка и аналитични прийоми. Моделите са главният работен инструмент на ОИТ – мислено изображение на реалността, при което под внимание се вземат само най-важните променливи. Целта на използването на модели е чрез опростяване да се постигнат знания, които иначе не биха могли да се извлекат от сложната действителност. За да носи обяснителен характер, моделът трябва да включва поне едно допускане за наличие на икономическа закономерност (хипотеза) и трябва да се подчертае, че икономическото знание претендира за валидност само в рамките на използваните модели.

От гледна точка на формата те са: словесни, графични, математически.

 

>> Начини на обяснения на икономическите явления

Сред икономистите няма единодушие по въпроса кога едно икономическо явление може да се счита за обяснено. В зависимост от отговора на този въпрос различаваме есенциалистки (съгласно него човешкият разум е в състояние да нагласи своите понятия точно към реалните явления и процеси и да постигне пълна представа за тяхната природа и същност; характерен е за схоластите, физиократите и марксистите) или хипотетичен (характерен за меркантилизма, класическата и неокласическата теория и монетаризма; всеки опит да се достигне до обяснение на икономическите явления почива върху предположения) начин на обяснение. Той обаче се сблъсква с редица трудности, всеки опит за обяснение може да доведе до омагьосан кръг или до безкраен регрес на обяснението поради наличието на обща взаимна връзка между всички процеси в икономиката. Съответно обяснението на икономическите събития не е пълно. Променливите величини, за чиито значения се търси обяснение се наричат зависими или ендогенни, а обяснващите променливи – независими, или екзогенни.

ОИТ има редица хипотези за връзките между променливите величини. До хипотези за поведението на стопанския субект се стига като те се дедуцират от определени допускания за целите, очакванията и рациоанлността на решенията, а друг начин ан създаване на хипотези е индукцията (обобщаване на емпирично наблюдавани случаи).

 

>> Аналитични техники в общата теория на икономиката

– Маржинален анализ – във всеки момент от изследването икономическият процес е зададен от определящите го начини на поведение и цели на стопанските субекти, институциите, техническите и други условия. В икономическия анализ винаги се тръгва от състоянието на процеса в даден момент или от дадено протичане на процеса в определен период. Даденото състояние или ход на процеса представлява изходната ситуация в анализа, изследва се нейната промяна. Наблюдава се близката околност (средата) на изходната ситуация (пределната полезност, пределните разходи и т.н. са понятия, свързани с маржиналния анализ).

– Уговорката „при равни други условия“ – от огромното разнообразие икономически зависимости се избират само някои и се проследява влиянието на техните промени върху други избирани променливи величини. Тук от анализа се изключват всички, непосочени изрично влияния върху процеса, обхващан в модела. Те се приемат за постоянни, несъществени или взаимоизключващи се.

– Равновесен анализ – в даден момент в модела е налице равновесие, когато разглежданите стопански намерения са съгласувани в смисъл, че очакванията за даденостите са верни и нито един стопански субект не може да подобри ситуацията си чрез промени на своите инструментални променливи величини. За равновесие в цялата икономика се говори, когато в даден период плановете на отделните стопански субекти се съчетават. Обикновено анализът на дадено икономическо явление се провежда при допускането, че то се намира в равновесие или се стреми към такова.

 

2) Функции на икономическата теория

ОИТ е наука за поведението на хората при решаването на проблема за разпределението на ограничените блага при задоволяване на потребностите – нейният предмет носи субективно-обективен характер. ОИТ отчита и приема резултатите от изследванията на другите науки съгласно своите нужди.

> Познавателна функция – ОИТ изчучава икономическите събития и дава тяхното описание. Икономиката е еволюционна система, чиято сложност се променя по трудно предвидим начин. ОИТ не се стреми да извлича вечни закономерности, а се ограничава до разкриването на основните каузални и функционални закономерности на икономиката.

> Практико-приложна функция – ОИТ разкрива как и защо функционира икономиката, допринася за решаването на проблеми като преодоляването на глада, осигуряването на заетост, предотвратяването на подтискането на инфлацията, по-равномерното разпределение на доходите, развитието на енергийните източници, защитата на околната среда, преодоляването на икономическите кризи и т.н. Не дава конкретни решения на тези проблеми, а по-скоро подходите към тях. Тя осигурява необходимите научни предпоставки за внасяне на промени в икономическия и политическия живот.

> Методологическа функция – ОИТ служи като методологически апарат на приложните икономически науки. Развитието на съвременното икономическо познание се нуждае от интегративната роля на ОИТ спрямо останалите икономически дисциплини. Тя изпълнява методологическа функция и спрямо тях.

> Идеологическа функция – различните икономически направления и школи изразяват интересите на отделни социални класи и влизат в състава на техните идеологии. ОИТ попада под влиянието на една или друга идеология, както и въздейства върху тяхното формиране и изменение.

2. Основни въпроси на икономиката. Ресурсна ограниченост и производствени възможности. Алтернативни разходи и цена

Въпрос 02:

Основни въпроси на икономиката. Ресурна ограниченост и производствени възможности. Алтернативни разходи и цена.

 

 

>> Основните проблеми на икономиката и основните принципи на икономическото мислене и поведение са:

– ресурс на ограниченост и граници на производствените възможности;

– алтернативните разходи (алтернативната цена);

– основните въпроси на всяка една икономика – универсалните: Какво да се произвежда; Как да се произвежда и За кого да се произвежда? >> целеви групи

– всяко решение има икономическа страна: ограничеността на ресурсите е основната причина за икономическото мислене; човешките потребности се развиват и променят непрекъснато, нарастват и се усъвършенстват; в условията на оскъдица ние трансформираме ресурсите, така че те да ни удовлетворяват.

 

Източници на ресурсите:

– природната даденост;

– резултатът от преходни трансформационни процеси (икономически).

Ресурсите са:

>> природни – те са ограничени, изчерпаеми, а някои са и невъзобновяеми.

>> икономически.

По-често ресурсите са относително ограничени.

 

1) Основни въпроси на икономиката – Какво, как и за кого да се произвежда? Ресурси

Всички имат нужда от средства и условия за съществуването си, техните нужди, приели формата на конкретна необходимост от определени блага и услуги се наричат потребности. Някои от тях се удовлетворяват напълно, други частично, а трети нямат изразен предел. Индивидът и населението се нуждаят от неограничено количество краен икономически продукт във вид на потребителски стоки и услуги. За тяхното производство са необходими още по-голямо количество промеждутъчни продукти (производствени фактори), за получаването на които се иска използването на икономически ресурси. Всички видове ресурси, с които разполага човечеството като цяло, са ограничени в количествено и качествено отношение. Оскъдността на ресурсите от една страна, техническият прогрес и разпределението на благата от друга, са генератори на проблеми, с които се сблъсква всяка икономическа система, независимо от своя характер и организация.

 

Първият въпрос – Какво да се произвежда е в пряка връзка с ограничеността на ресурсите на обществото и оттук на благата.

Ресурсите са елементи, които носят полезност чрез използването им в производството и в осигуряването на стоки и услуги. Те биват:

>> Природни

Те са необходимият съставен елемент на всяка икономическа дейност; даденост от природата (първични блага) – икономическата им стойност се реализира след преработката им и съществуват в резултат на човешкия труд; те са изчерпаеми, а някои от тях са дори невъзобновяеми.

>> Материални

Блага, които се използват за произвеждане на други стоки и услуги (капиталови или инвестиционни блага; те са продукт на човешкия труд, стоят в основата на основния и оборотния капитал.

>> Трудови

Това са хората, които работят – първичен фактор от производството, ограничен от броя на населението и трудоспособния дял от него.

>> Предприемачески

Те са функция на целенасочената дейност на човека и включват инициативността и уменията, опита за ефективна организация на икономиката.

 

При вземането на икономически решения задължително се избира – дали да се произвежда дадена стока или не и в какви количества. Целта е постигане на икономическа ефективност. Един от критериите са алтернативните разходи, съобразяването с тях е необходимо, защото използването на ресурсите на едно място означава, че те не могат да бъдат включени в производствения процес по същото време и на друго място. Затова се говори, че в икономическата действителност ресурсите и производствените блага имат алтернативна стойност.

 

>> Алтернативна стойност и ефективност

Алтернативната стойност е стойността на стоките и услугите, измерена от гледна точка на загубената възможност да се използва най-добрата от достъпните други видове дейности, които изискват същите средства за производство и същото време.

 

Когато обществото разпределя ресурсите за производство на много стоки, то произвеждането на по-голямо количество от една стока ще означава жертване на определено количество от всяка друга. Тази жертва изразява алтернативната стойност или цена на съответния избор. Внякои случаи тя може да бъде изразена чрез обща мерна единица, каквато са парите, но не всички жертви, които се правят приемат формата на паричен разход.

 

Решението за производството на дадена стока е обективно обусловено от ресурсите, с които разполага дадената икономика и е съобразено с актернативната им цена по отношение на тяхното приложение. То зависи и от разходите, търсенето и потребителските интереси. За да бъдат използвани най-рационално ресурсите, трябва да се изгради структура, събразена с оскъдността им. Иначе производството няма да бъде ефективно.

 

Вторият въпрос – Как да се произвежда, е свързан с техническия прогрес и непрекъснато нарастващите в количествено и качествено отношение потребности. Въпреки че технологиите се развиват изключително бързо, успоредно с тях нарастват и се променят потребностите и то по-бързо в сравнение с производството, затова винаги има недостиг. Известно е, че потребностите пораждат непрекъснатост на производството и предизвикват ново производство, задоволяването на старите потебности предизвиква нови – това води до натиск за технологично и техническо усъвършенстване.

 

Обществото може да използва за производството високотехнологични или трудоинтензивни производства; да влага повече или по-малко капитали и т.н. – изборът как да се произвежда трябва да бъде ясен и точен, защото всяка грешка похабява ресурсите. Обществото се изправя пред проблеми като: > недостиг или излишък на суровини; > пренатоварване или недостатъчно използване на производствените мощности; > излизшък или недостиг на работна сила. Производството трябва да бъде организирано така, че да се постигне максимален резултат като се изразходват малко средства, усилия, да няма загуби или те да бъдат минимални.

 

Икономическата ефективност означава ситуация, при която е невъзможно да се осъществи дадена промяна, по-пълно удовлетворяваща потребностите на един индивид, без да се нанесе вреда при задоволяване на желанията на друг. Тя има много приложения, като например въпросът за това как да се произвежда. Оттам се разграничава като ефективност в производството.

 

>> Разделение на труда, сравнително предимство

Въпросите какво и как да се произвежда са в тясна връзка и със задълженията, които всеки индивид трябва да изпълнява. Отговорът се свързва с общественото разделение на труда, в резултат на което хората успяват да разнообразят произведените блага и услуги. Съществува и разделение на труда в една стопанска единица – всеки работник специализира в изпълнението на една или няколко функции в производствения процес или отделна съставна част от цялостния продукт.

 

Сравнителното предимство е способността да се произведе една стока или услуга на относително по-малка алтернативна цена и да се размени с такава, чието производство би имало по-голяма алтернативна цена.

 

Третият въпрос – За кого да се произвежда: в условията на развито разделение на труда и пазар, стоките се насочват към тези, които направят най-изгодно предложение за покупка. Следователно цената и собствеността са определящи фактори на разпределението на преобладаващата част от благата. Въпросът за разпределението на продуктите може да бъде разгледан от две гледни точки: на ефективността и на справедливостта.

>>> Разпределението и ефективността – разпределението на дадено количество блага може да бъде подобрено чрез размяната, в резултат на която предпочитанията на група от хора ще бъдат удовлетворени напълно. Ефективността може да бъде подобрявна дотогава, докато размяната на съществуващите блага задоволява потребностите на дадена група, без да накърнява интересите на друга.

>>> Разпределението и справедливостта – някои смятат, че целият доход и цялото богатство трябва да се разделят поравно; според други хората имат право на минимално необходимото равнище от дохода, трети са за равно разпределение и т.н. Редица смятат, че справедливостта е в зависимост от определени принципи като право на частна собственост и отсъствие на расова или полова диксриминация.

 

Трите въпроса на икономиката са взаимно органически свързани и обусловени. В исторически аспект всички общества е трябвало да дават отговор на тези въпроси, но друг е проблемът, че конкретните решения са различни.

 

2) Ресурна ограниченост и производствени възможности

Оскъдността на ресурсите принуждава обществото да прави избор, който трябва да бъде целесъобразен и да икономизира поведението на индивида/обществото. За да изведем принципите за ефективното разпределяне, опростяваме действителността и приемаме, че в една страна се произвеждат само два вида стоки: „x“ и „y“. При производството са възможни различни варианти:

>> когато всички ресурси се използват за производството на стоката x. Съществува определен максимум от количеството, което може да се произведе за една година, който зависи от количествените и качествените х-ки на ресурсите и от технологичната ефективност на използването им. Приемаме, че максималното количество, което може да се произведе е 5 000 единици.

>> когато ресурсите се изпозват само за производството на стока y. Предполага се, че максималното количество, което може да се произведе е 15 000 единици.

 

Това са двете крайни положения – между тях има още много други, при които се произвеждат и двата продукта едновременно, като това увеличаването на единия става за сметка на другия. Така че алтернативните производствени възможности могат да бъдат най-различни:

 

Таблица 01

Алтернативни производствени възможности

 

 

Примерът показва, че птлното натоварване на ограничените ресурси включва взаимна заменяемост на производството на стоката х и стоката у. Този процес може да се покаже и графично, а аналитичният инструмент се нарича крива на производствените възможности.

 

Фиг. 01

Крива на производствените възможности

 

>> Получената крива показва границата на производствените възможности, разнообразните варианти, между които обществото може да избира, заменяйки производството на стоката х с това на стоката у, при условие, че се използват ефективно всички ресурси. Точните извън тази граница са недостижими, а всяка точка под нея показва, че ресурсите не се използват най-ефективно.

 

>> Предпоставки, при които се конструират кривите на производствените възможности:

– Количеството и качеството на наличните ресурси е фиксирано;

– Съществуват два вида стоки, които могат да бъдат произведени с наличните ресурси;

– Някои ресурси са по-пригодни за производството на едната от стоките в сравнение с това на другата;

– Технологията на производството е дадена (тя е неизменна).

 

>> Граница на производствените възможности

Тя показва максимума от количеството на две стоки при фиксирана величина на ресурсите, максималното количество от продукцията, която може да бъде произведена при пълно натоварване на производствените ресурси на дадена страна. В съвременната икономика обаче често се наблюдават случаи, когато икономиката е под границата на производствените възможности: незаети работници/неработещи предприятия/необработваема земя/наличие на монопол/комадна икономика и т.н.

 

Разглеждайки кривата, можем да видим, че тя илюстрира и измерва алтернативната цена на замяната на един вид производство с друг. Проследявайки процеса на замяна на производството на стоката у с х установяваме, че тя нараства. Причините за това се пораждат от приспособяването на ресурсите от даден вид производство за друг. Като правило производството на малко количество от дадена стока предполага използването на най-подходящите ресурси. За да увеличим количеството от нея постепенно въвличаме по-малко подходящи ресурси или отклоняваме такива от други производства с единица, от които се произвежда все по-малко продукт. Тази зависимост в икономиката е известна като принцип за нарастващата алтернативна цена >> за да получаваме количество от дадено благо трябва да се откажем от нарастващо количество от друго благо.

 

Така границата на производствените възможности ни помага да дадем решение на трите основни въпроса – какво, как и за кого да се произвежда като използваме кривата на производствените възможности. Тя илюстрира и други основни икономически процеси като научно-техническия процес (той измества кривата на производствените възможности, защото когато икономиката е в растеж, обществото може да използва по-големи количества от всички стоки), икономическия просперитет (премества ударението от индивидуалното към общественото потребление), а натрупването на капитал за увеличаване на бъдещото потребление ограничава текущото. Икономиката на една страна може да произвежда все по-големи количества от най-разнообразни блага, а кривата на производствените възможности да се измества по-далеч от центъра на координатната система, но при следните условия:

– повишаване на производителността на труда;

– усъвършенстване на технологиите и знанията;

– когато се изразходва повече за образование и квалификация;

– натрупва се капитал, който позволява в бъдеще по-голямо производство.

Графично това изглежда така:

Фиг. 02

Изместване на границата на производствените възможности

 

 

Концепцията за производствените възможности може да се прилага и по отношение на цялата икономика. Целта е ресурсите да се използват ефективно и да не се допуска разпиляване и недоизползване. Реализирането й се осъществява по различен начин в условията на отделните икономически системи.

 

3) Икономически системи

>> Натурално стопанство

Най-старата икономическа система; земята е разделена на едри затворени самозадоволяващи се единици; произвеждат всички необходими блага и не съществуват условия за размяна; изключение прави размяната на луксозни предмети, потреблявани от гоподстващата класа; подчиненото население дава натурална рента; постепенно се развива и запчва разложение на затворените стопанства; един продукт започва да се заменя с друг (случаен х-р); докато се стига до размяна на стоките срещу пари; развива се градът, занаятите и пазара. Натуралното стопанство съществува и днес – личното домашно стопанство, по-голям е в по-бедните страни.

>> Пазарна икономика

Х-рна за промишлено развитите страни; развито е разделение на труда и частната собственост, ударението пада на пазарния механизъм (форма на икономическа организация, при която взаимодействието между индивидуалните потребители и производители се осъществява чрез акта на покупко-продажба); индивидите самостоятелно определят какво да бъде поведението им като стопански агенти; координацията се осъществява чрез пазара; пазарната икономика преминава през процесите на свободна конкуренция, регулирано пазарно стопанство и дерегулиране.

>> Командна икономика

При нея действа механизъм, чрез който централно се установява обемът на производството, цените, асортимента и разпределението на продуктите съгласно приоритети, установени от държавата; характерна за бившите социалистически страни; средствата за производство са държавна собственост, колективно се приемат стопанските решения чрез централизирано планиране на икономическата дейност, ресурсите са централизирани и се дават срещу изпълнение на държавни планове, съзнателно се установяват народностопански пропорции между производството на средства за производство и производството на предмети за потребление, процесът на разпределение на предметите за потребление също се осъществява целенасочено, липсва конкуренция и съществува монопол. Резултатът от подобна икономическа система е: ниско равнище на социално-икономическото развитие, разширяване на администрацията, голямата роля на силовите структури в икономиката и т.н.

>> Смесена икономика

Обосновава намесата на държавата в стопанския живот; в съвременната смесена икономика се проявяват следните главни функции на държавата: установяване на законова среда като рамка за икономическите правила, провеждане на макроикономическа стабилизационна политика, въздействие върху разпределението на ресурсите с оглед на подобряване на икономическата ефективност, допълване на пазарния механизъм където той е неефективен, изпълнение на програми за влияние върху разпределението на дохода.

3. Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса

Въпрос 03:

Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса.

 

 

1) Същност и х-ка на пазара

>> Същност

Пазарът е понятие, чрез което се изразява взаимодействието между купувачите и продавачите на стоките и услугите, в резултат на което се установяват цените и количествата и се осъществяват сделките по размяната.

 

Пазарът е съвкупност от икономически отношения в сферата на обръщението, посредством които се реализират стоките. На пазара се отива, за да се купят необходимите стоки и услуги, с които се удовлетворяват различни потребности. Съвкупността от всички купувачи на материални блага и услуги формира търсенето на тези стоки. Следователно основа на търсенето са постоянно нарастващите потребности, а за бъдат те задоволени, хората трябва да платят определена цена. Способността им да купуват стоки и услуги се нарича платежоспособно търсене.

 

От своя страна стокопроизводителите създават блага, изхождайки от потребностите на хората. Съвкупността от всички производители формира предлагането. Така на пазара се срещат търсенето и предлагането, пазарът е реално или въображаемо място, на което се осъществява акта на покупко-продажба. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници). В по-тесен план погледната, конкуренцията е присътвие на двама или повече продавачи/купувачи на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.

 

>> Характеристики

– продуктова – какво се продава на пазара;

– териториална – местоположението на пазара;

– пазарен дял – процентното участие на дадена фирма в продажбите на определен продукт или услуга;

 

>> Функции

– селективна – пазарът извършва подбор на необходимите продукти;

– алокативна – пазарът осигурява ефикасно разпределение и разполагане на производствените фактори и подходящ избор на действие;

– диструбутивна – пазарът преразпределя новосъздадените продукти между субектите на производството на основата на господстващата собственост върху капиталовите блага.

– в учебната литератира се споменават още регулираща, измерителна, балансираща и възпроизводствена функции на пазара.

 

2) Основни елементи на пазарния механизъм

 

>> Стока (благо)

Всичко, което е предмет на размяна или покупко-продажба. За представителите на трудовата теория за стойността стоката е продукт на човешкия труд, задоволяващ определени потребности, за представителите на теорията за пределната полезност благото е всяко нещо, което може да задоволи личните потребности и има ефект за потребителя, но в действителност има стоки, които не отговарят на условията нито на едната от тези две теории. Това са особени стоки като продажбата на гледка (стаята в хотел с изглед към морето е по-скъпа), както и други стоки, които не носят полза на обществото (наркотици и т.н.) а се произвеждат заради необходимостта от печалбата, която носят. Благата могат да бъдат класифицирани според различни критерии: 1) в зависимост от дали съществуват вследствие от положени човешки усилия са свободни или икономически; 2) в в зависимост от това дали се доставят чрез пазара са публични (тези, които не се доставят от пазара) и пазарни; 3) според времетраенето на потреблението са стоки за еднократна употреба или за дългострайна употреба; 4) според целите, които обслужват са стоки-заместители и допълващи се такива.

 

>> Цена

Това, което се дава в замяна срещу получено благо, тя е паричният еквивалент, получаван срещу стоката/услугата в процеса на покупко-продажбата. Съществува механизъм, който установява пазарните цени и обуславя техните промени, известен под името система на цените. Той разчита на различните решения, които вземат независимите агенти. Цените на стоките са в зависимост от съотношението между търсенето и предлагането, което води до формирането на закона на Ортес, че „цените на стоките са правопропорционални на търсенето и обратнопропорционални на тяхното количество“.

 

>> Търсене

Желание за получаване на дадена стока или услуга, което е подкрепено с притежанието на необходимити средства за нейното придобиване – това количество от дадена стока/услуга, което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

 

Закон на търсенето: Когато цената расте, търсенето спада – обратна зависимост между цената и броя на купувачите.

 

>> Предлагане

Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

 

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

 

>> Пазарно равновесие

То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности.

 

3) Видове пазари

>> От гледна точка на териториалните граници и неговите мащаби:

– местен

– национален (вътрешен)

– регионален (външен)

– световен (външен)

 

>> Според обекта на продажба:

– пазар на стоки и услуги, стокова борса

– пазар на факторите на производството

– финансов пазар: паричен, валутен и капиталов

 

>> Според степента на зрялост на пазарните отношения:

– високо развит

– формиращ се

– възникващ

– регулиран

– свободен

– монополен

 

4) Стокова борса

Форма на организиран стоков пазар, на който се сключват сделки за масови, еднородни, качествено равностойни, партиднозаменяеми стоки. Стоките не са налице на сключването на покупко-продажбата, сделките се извършват от мостри, по определени стандарти или по описание на най-важните показатели за качествена характеристика на съответната стока.

 

Стоковите борси са големи сдружения с нестопанска цел, защитаващи интересите на своите членове, както и на участниците в борсовата търговия. Те действат въз основа на свой собствен устав, който определя и уставния капитал на борсата. Той се разделя на акции (сертификати), който не дава право за притежаване на дивиденти, а само правото за сключване на сделки в борсата. Орган на управление е Общото събрание, оперативното ръководство се осъществява от Борсовия комитет. Фирмите, които нямат оформено членство в стоковите борси, си осигуряват достъп до борсовата търговия чрез посредниците (брокери, маклери и т.н.).

 

>> Последователност на борсовите операции:

– Възлага се писмено поръчение на брокер, член на борсата, което съдържа количеството, срока и цената; клиентът трябва материално да гарантира изпълнението на своите задължения.

– Брокерът съставя договора – срочен контракт за покупко-продажба.

– Изпраща писмо в управителната камара на стоковата борса за регистриране на сделката.

– Камарата регистрира сделката.

– Брокерът изпраща на клиента договора и талон.

– Клиентът подписва талона и го връща на брокера – потвърждение за извършената поръчка.

 

>> В България има две стокови борси: Пловдивка и Софийска. Втората осъществява сделки в областта на: тържище на контракти, сделки с борсови стоки. Борсите в България се лицензират от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

4. Търсене – същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето

Въпрос 04:

Търсене – същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето.

 

 

Желание за получаване на дадена стока или услуга, което е подкрепено с притежанието на необходимити средства за нейното придобиване – това количество от дадена стока/услуга, което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

 

Закон на търсенето: Когато цената расте, търсенето спада – обратна зависимост между цената и броя на купувачите.

 

На практика това е така, защото понижаването на цените би привлякло нови купувачи, както и подтиква обичайните потребители да закупят по-голямо количество от предпочитаната стока. И съответно когато цената се повишава, потребителят се стреми да замени стоката с друга, по-евтина и неин заместител, както и намалява потреблението на дадената стока.

 

Фиг. 01

Крива на търсенето

 

>> Кривата на търсенето се определя от 1) цената на стоката (връзката между нея и търсенето е обратна); 2) цените на всички останали стоки на пазара. Когато стоката има заместител, то нейното търсене ще расте, когато цената на заместителя нараства (цените на всички стоки на пазара си влияят в зависимост от степента на обвързаност с наблюдаваната стока); 3) средният доход на потребителите; 4) потребителските вкусове; 5) броят на потребителите и вида на населеното място.

Кривата на търсенето може да се измества наляво или надясно в резултат на промените в неценовите фактори. Промяната в количеството на търсенето е движение по самата крива на търсенето и е резултат от промяната на цената. Изместването на кривата означава промяна в положението на цялата крива спрямо координатната система – когато цената се намали до р, търсеното количество нараства до q0 и обратно. А ако например се намали цената на маслото, а цената на маргарина остане същата или се покачи, кривата на търсене на маргарина ще се измести наляво до положение D2.

 

>> Еластичност на търсенето

Мярката за реагиране на една променлива величина спрямо изменението на друга. От всички променливи, влияещи върху търсенето, изменението на цените оказва най-голямо значение. Ето как се определя тази зависимост: Ценовата еластичност на търсенето е отношението между изразената в процент промяна в търсенето на дадена стока и изразената в процент промяна в цената на тази стока:

 

където Ed е коефициент на елиастичност на търсенето, а q – количество, а р – цената. Стойността на този коефициент определя и степента на еластичност на търсенето.

 

Еластичността на търсенето спрямо цената бива:

– еластично търсене – когато промените в търсеното количество са относително по-големи от промените в цената (Ed>1):

Фиг. 02*

Еластично търсене

 

 

– нееластично търсене – когато относителните изменения в количеството са по-малки от относителните изменения на цената (Ed<1):

Фиг. 03*

Нееластично търсене

 

 

– напълно еластично търсене – когато кривата на търсенето се установи като успоредна и хоризонталната ос, т.е. еластичността е равна на безкрайност. Това означава, че потребителите биха закупили всякакво количество от дадената стока при една определена цена.

 

– напълно нееластично търсене – когато кривата на търсенето се оформи като успоредна на ординатната ос – еластичността е равна на нула, т.е. промените в цената не оказват никакво влияние на търсеното количество.

 

– симетрично еластично търсене – когато на 1% изменение в цената съответства 1% изменение в търсеното количество.

 

Еластичността на търсенето спрямо дохода изразява отношението между процентните изменения в количеството на търсенето и процентното изменение в дохода. Тя ни позволява да разграничим стоките от първа необходимост от тези от втори порядък. При първите търсенето се увеличава, когато доходите нарастват и съответно търсенето не се увеличава с нарастването на доходите и еластичността е отрицателна. Това означава, че в първия случай кривата се измества надясно, а при втория – наляво.

 

Кръстосаната еластичност на търсенето на две стоки показва как реагира търсенето на наблюдаваната стока при промяната на цената на другата стока. Еластичността на търсене на стоката А спрямо стоката В е равно на отношението между процентното изменение в цената на стоката А и процентното изменение в цената на стоката В.

 

 

_____________

* На фиг. 2 и 3:

Р – цена

р1 – досегашна цена

р2 – нова цена

Q – търсено количество

q1 – досега търсено количество

q2 – количество, търсено след намаляване на цената

5. Предлагане – същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането

Въпрос 05:

Предлагане – същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането.

 

 

 

 

Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

 

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

 

Следователно съществува пряка зависимост между цената на стоките и броя на тези, които желаят да продават. Тази връзка се изразява чрез кривата на предлагането и показва съотношението между цената и произведеното количество.

 

Фиг. 04

Крива на предлагането

 

Кривата на предлагането се определя от цената на наблюдаваната стока, производствените разходи, наличната технология и цените на другите стоки, които могат да бъдат прозиведени със същите ресурси. Тази крива също се измества – когато предлагането се увеличава надясно и когато то намалява – наляво.

 

>> Еластичност на предлагането

Ценова еластичност на предлагането е отношението между процентното изменение на предлагането и процентното изменение на цената.

 

 

– еластично предлагане – процентното изменение на предлаганото количество е по-голямо от процентното изменение на цената (Es>1):

 

 

– нееластично предлагане – процентното изменение на предлагането е по-малко от процентното изменение на цената (Es<1):

 

 

– напълно еластично предлагане – когато количеството расте, без да се промени цената; на практика това се случва, когато предприятията работят под капацитетните си възможности, а цената не може да се повишава, тъй като с нарастването на степента на натовареност на капацитета, разходите за единица продукция отначало намаляват – в случая кривата на предлагането е хоризонтална права, успоредна на абцисната ос, а предлагането (S) е равно на безкрайност.

 

– напълно нееластично предлагане – когато фирмите работят с пълна натовареност, при него дори големите промени в цената не предизвикват никакви в предлаганото количество – в краткосрочен план тяхното предлагане не може да бъде увеличено. Тук кривата е вертикална права.

 

– симетрична еластичност – еластичността на предлагането е пропорционална еластичност; процентното изменение на количеството е равно на процентното изменение на цената, а коефициентът на еластичността е равен на единица.

6. Пазарно равновесие

Въпрос 06:

Пазарно равновесие – условия, изместване на кривите на търсене и предлагане и формиране на пазарната цена. Влияние на времевия период за установяване на пазарното равновесие.

 

 

То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности. То се оформя при пресичане на кривите на търсенето и предлагането в точка C, която е равновесната цена и равновесното количество:

 

>> При по-ниска цена се получава недостиг, тъй като предлаганото количество е по-малко от търсеното. А когато цената е по-висока от равновесната, излишната продукция ще я тласка надолу към равновесната. Следователно, пазарът се стреми да достигне своето равновесие.

 

>> Излишно търсене: състояние на пазара на една стока, при което потребителите биха избрали да купуват от стоката повече, отколкото има в наличност на преобладаващата цена.

>> Излишно предлагане: състояние на пазара на една стока, при което за продажба е налице по-голямо количество от стоката, отколкото купувачите са готови да закупят на преобладаващата цена.

>> Времеви периоди: Алфред Маршал разграничава три периода за реакция спрямо промяната на пазара: моментен, краткосрочен и дългосрочен.

 

– при моментното (текущо) равновесие няма приспособяване на производството, реакцията засяга само цените и равновесието се установява при неизменно количество на предлагането и промяна на цените:

 

 

– при краткосрочното равновесие има приспособяване на предлагането в резултат само на няколко променливи, като труда и суровините. Равновесното положение се постига чрез по-малки промени в количеството и по-големи в цената:

 

 

– при дългосрочното равновесие цените се увеличават минимално, а производството нараства максимално, приспособяват се всички променливи, от които зависи предлагането:

 

 

За поддържане на моментното равновесие се използва ценовата политика, за крактосрочното – ресурсната тактика, а за дългосрочното се приема инвестиционна стратегия.

7. Потребности, блага и полезност

Въпрос 07:

Потребности, блага и полезност. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Кардинална теория за полезността. Ординална теория – криви на безразличие, бюджетни ограничения.

 

 

 

1) Кардинална теория за полезността – обща и пределна полезност

Тук ще говорим само за стопанските блага, които имат потребителски характер, обект са индивидуално потребление и се придобиват по пътя на изразходване на паричните доходи на населението.

 

Полезността на благата е тяхната способност да удовлетворяват определени потребности на човека. Тя има две характеристики: от една страна обективните свойства на конкретните стоки и услуги, които благата притежават и са част от природната субстанция и преобразуваща дейност на човека и от друга отразяването на субективните желания, вкусове, оценки и предпочитания на хората. Потребителите оценяват благата индивидуално и съответно тяхната полезност е субективна. Основателно е твърдението, че едно благо има толкова полезности, колкото са и неговите потребители.

 

Търсенето на едно благо, както и неговата полезност е единство от качествена и количествена определеност. Привържениците на кардиналния подход да изразяват полезността чрез количествени измерители. За измерване на полезността на благата е необходимо наличието на следните условия:

– да разглеждаме и оценяваме дадено благо самостоятелно и изолирано от другите;

– да приемем, че благата в процеса на потреблението са делими на части, каквито са преобладаващите потребителски блага.

Оценката за полезността на благата се извършва в процеса на тяхното потребление.

 

Общата и пределна полезност е добавъчната полза, която човек извлича от дадено благо в процеса на неговото потребление и която намалява с всяка следващата част от консумацията на това благо. Същевременно с потреблението на съставните му части нараства общата полезност, която човек получава. Иначе казано, полезността на благата е двуизмерна: от една страна е прираст, добавъчна полезност (добавъчна, маржинална) и от друга страна е общ резултат в процеса на потребление (обща, съвкупна). > Докато прирастът в пределната полезност намалява, то общата полезност расте. Пример:

 

Единицата за измерване на полезността се нарична утил, но тя не е универсална за всички блага. Чрез пределната полезност се измерва прирастът на ползата, която е резултат от добавъчното потребление. Пределната полезност е функция от общата полезност, извежда се от нея и показва полезния ефект от следващата, последната консумирана част от потребяваното благо. Тази зависимост е известна като закон за намаляващата пределна полезност и се свързва с името на Госен.

 

>> Първи закон на Госен

С увеличаване на задоволеността на потребителя намалява пределната полезност. Общата и пределната полезност за разнопосочни, защото общата полезност измерва натрупаната полза с потреблението на всяка следваща част, а пределната полезност измерва намаляващия прираст в ползата:

 

>> TU – обща полезност (Total utility); MU – пределна полезност (Marjinal utility); Q – количество блага.

 

Механизмът на ценообразуването следва логиката на пределната полезност. Съответно ако полезността на едно благо е ниска, то и цената му ще бъде такава, и обратното, независимо от неговата обща полезност. Съответно при MU>P се увеличава консумацията на благото; ако MU<P се намалява, а ако MU=P, то се получава потребителско равновесие.

 

При закупуването на стоките от потребителя има една особеност – т.нар. максимизиране на полезността и изравняване на пределната полезност. Накратко това може да се обясни така: за всяко изразходвано средство за закупуване на благо потребителят се стреми да получи равна пределна полезност от всяко благо, което води до сравняване на отделните стоки. Анализът веднага излиза извън предела на определената стока. Така максимизирането представлява изравняване на полезността на двойки стоки с полезността на изразходвания доход – с цените на потребяваните блага:

 

(1 и 2 индексите са съответно първата и втората стока)

>> Правилото за максимизирането на полезността е закон за равните пределни полезности. Той се извежда от съотношението между пределната полезност и цената на една двойка стоки. Максималното задоволяване на потребностите е налице, когато при определен паричен доход пределните полезности на разполагаемите блага се изравнят.

 

>> Втори закон на Госен

Потребителят максимизира полезността, когато пределната полезност на потребяваните блага се изравнява.

 

2) Ординален подход – потребителско поведение при предполагаемо отсъствие на измеримост на полезността

При ординалния подход основният въпрос е разкриването на потребителските предпочитания. т.е. потребителят трябва само да определи дали дадена комбинация от блага е с по-голяма полезност от друга, като тук не се мерят количествените предпочитания. При този подход се включват три последователни момента:

– разглеждане на процеса на изявяване на индивидуалните предпочитания;

– отчита се това, че потребителите разполагат с ограничени доходи;

– представя се едновременното действие на горните два момента, като се разкрива кой потребителски избор осигурява максимално удовлетворяване на изискванията на потребителя.

 

>> Криви на безразличието

Механизмът на изявяване на предпочитанията на потребителите се илюстрира с пример, който разглежда два вида блага – Х и У. Таблицата представя варианти на количествена комбинация между двата продукта:

 

В таблицата се вижда равностойни и неравностойни набори от блага. При неравностойните е ясно, че потребителят ще избере тази комбинация, в ковто получава най-много единици от благата. Съществуват обаче и равностойни набори от блага, като за тяхното графично представяне използваме кривите на безразличието. Те илюстрират съвкупността от блага, която осигурява еднакво равнище на удовлетвореност на потребностите и за потребителят няма значение дали ще удовлетвори потребностите си чрез набор 2, 4, 5 или 6 и всяка друга комбинация на крива i нулева. Това обаче не може да се твърди за вариантите 1 и 3, които представят неравностойни спрямо другите набори от блага и имат други криви на безразличието. Сборът от кривите се нарична карта на безразличието, а по-външните и отделечени криви от координатните оси са показват по-висока степен на удовлетворяване на потребностите.

 

Кривите на безразличието за низходящи, изпъкнали към оста на координатната система и никога не се пресичат.

 

>> Пределна норма на заместване

Отношението между количествата, от които потребителят се отказва към количествата, които придобива. Тя има свойството да намалява.

 

 

>> Бюджетни ограничения

Зависимостта между избора на потребителите и величината на разполагаемия доход се представя чрез т.н. линия на бюджетните ограничения, която представлява права, очертаваща полето на възможните и невъзможните за потребителя покупки на блага и тяхното потребление при дадени доходи и цени на стоките.

Всяка точка лежаща на линията отговаря на изискването разполагаемият доход да се изразходва за стоките Х и У при цени Р1 и Р2:

 

I=X1.P1 + Y2.P2

 

>> Максимизация на предпочитанията на потребителя при дадени бюджетни ограничения

Потребителят би направил максимално изгоден избор, ако се ръководи едновременно от потребителските си предпочитания и от бюджетните ограничения, т.е. най-рационалният избор, при който ръководейки се от зададените ограничения, той си осигурява максимална удовлетвореност на потребностите. Графично това представлява синтез на кривата на безразличие и правата на бюджетните ограничения:

 

>> Точка С предлага най-висока степен на удовлетвореност, но е извън границите на бюджетното ограничение, затова търсим най-оптималната точка в тази рамка. Това е точката А, в която се постига максимизиране на полезността – равновесие на потребителя. В това състояние наклонът на бюджетната линия е равен на наклона на кривата на безразличието.

 

3) Влияние на изменението на доходите и цените върху потребителското поведение

Линията на бюджетните ограничения се променя в зависимост от изменението на доходите на потребителя и цените на стоките и услугите.

 

>> Изменение на доходите

С увеличението на доходите при условие, че останалите показателите не се променят, бюджетната линия се измества навън и при намаление – съответно се измества навътре. Новите бюджетни линии обаче си остават успоредни на предишната. Типично за потребителите е с увеичаването на техния доход, те да увеличават потреблението на благата. Кривата, която съединява точките на максимизация на ползата при различните равнища на доходи се нарича крива доход-потребление:

 

Кривата доход-потребление отразява еволюцията на потребителския избор при различни предполагаеми доходи, а благата, които изразяват такъв модел на поведение се наричат нормални блага. Възможни са обаче други два случая: когато при увеличаване на доходите потреблението на благото Х спада или когато спада потреблението на благото У – в тези случаи благата се превръщат в малоценни блага. Така Енгел разкрива тенденцията, че с увеличаване на дохода намалява относителния дял на разходите за храна, а графично представена, тя се нарича крива на Енгел:

 

 

>> Изменение на цените на потребяваните стоки

То се проявява в няколко направления: 1) при промяна на общото ценово равнище и запазване на относителните цени на стоките – намаляване: дефлационен процес – увеличава се покупателната възможност на потребителите, увеличаване: инфлационен процес, намалява покупателната възможност на потребителите; 2) при промяна в относителните цени на стоките са възможни два варианта: >> цената на стоката У е неизменна, а промяната е в стоката Х и >> цената на Х остава същата и се променя тази на У; 3) при едновременна промяна в цените и на двете стоки; 4) едновременно изменение на цените и доходите, но ако промените са еквивалентни – в една посока и с едно темпо, линията на бюджетните ограничения не се променя.

 

Ключът за измерване на ефекта на заместване – резултатът от изменението на относителните цени на двете стоки е прекарването на една хипотетична линия на бюджетно ограничение, която е допирателна до изходната крива на безразличие и успоредна на бюджетната линия. Ефектът на дохода е разстоянието на промяна в търсената стока след промяната на дохода.

 

4) Потребителски излишък

Цените на стоките се определят от тяхната пределна полезност или по-точно то полезността на предходните единици закупена стока. Тя е по-голяма, което означава, че потребителят е ползвал блага с по-висока полезност в сравнение с цената, която е заплатил за пределната полезност. Получената разлика е излишък, който потребителят е реализирал – потребителски излишък. Той е една незаплатена полезност, която може да се отнася както за индивидуалния потребител, така и за цялата маса потребители.

 

Потребителският излишък е една условна изгода с теоритично значение, без да може да се измери на практика. Той е разлика между нещо, което реално съществува (пазарните цени) и нещо, което абстрактно (полезността на благата).

 

Разликата между цената, по която производителят продава своята продукция и разходите за производството й се нарича излишък на производителя. Той и излишъкът на потребителя са изгодата на обществото от производството и размяната.

9. Производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт

Въпрос 09:

Производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт.

 

 

Микроикономиката в тесен смисъл има за предмет само пазарната функция на предприятието. И макар и подчинена на пазарната, производствената функция има самостоятелно значение.

 

1) Производствен процес и производствена функция

Всяко предприятие е отворена система, свързана с други пазарни микросубекти чрез пазара на ресурсите и пазара на производствените блага. На нейния вход стоят ресурсите, а на нейния изход – благата. Вътре в предприятието се осъществява неговата производствена функция – процесът на превръщането на ресурсите в блага. В тази функция ресурсите са фактори (независими променливи), а благата – резултати (зависими променливи).

 

РЕСУРСИ -> ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ -> РЕЗУЛТАТИ

 

Разграничаването на ресурсите от резултатите е на базата на различната им функция в конкретните производствени процеси.

 

>> Производствени резултати

Те могат да се класифицират най-общо в зависимост от потребностите, които задоволяват. Според това се делят на материални и идеални (услуги) продукти. Първите за разлика от вторите са количествено измерими. Независимо дали са материални или идеални, производствените резултати във всяко предприятие се измерват чрез 3 основни показателя: общ продукт, среден продукт и пределен продукт, аналогични на общата, средната и пределната полезност.

 

 

2) Общ, среден и пределен продукт

 

>> Общият продукт е цялото количество от даден вид благо, произведено за определен производствен период и измерено в еднородни натурални мерни единици. Ако номенклатурата на произвежданите блага в предприятието е разнородна, за общ продукт се съставя по стойност като сума от произведения на различните блага по техните цени. На практика производствената функция е приложима при еднородна продукция.

 

>> Средният продукт е отношението на общия продукт към количеството на ресурсите, от които е произведен, т.е. продуктът, който е създаден от единица ресурс. В теорията предимно се борави с показателите „среден продукт от единица капитал“ и „среден продукт от единица труд“. Те изглеждат така:

 

P = AP >>> среден продукт от единица веществен капитал

K

 

P = AP >>> среден продукт от единица труд

L

 

където общият продукт е P, вещественият капитал е К, а трудът е L.

Според неокласическата теория всеки ресурс притежава определена производителна способност, проявяваща се само в процеса на взаимодействието му с останалите ресурси. Затова всеки ресурс има дял в общия продукт. Средният продукт от капитала е показател за средна производителност на веществения капитал, а средният продукт на труда е показател за средна производителност на труда.

 

>> Пределният продукт е показател за прираста на общия продукт, получен от една единица прираст на ресурсите. За да се изчисли, продуктите се разчленяват на равни съставни единици и се подреждат по реда на тяхното включване в производствения процес. Величината на общия продукт се разлага на прирасти, получени от съответната, следваща поред единица на ресурсите. Пределните величини се изчисляват предимно спрямо веществения капитал и труд:

промяната на P/K=MP >>> пределен продукт от всяка поредна единица веществен капитал;

промяната на P/L-MP >>> пределен продукт от всяка поредна единица труд.

При аналитичните изследвания тези показатели се изчисляват като редица от отношенията на прирастите на Р, получени от всяка поредна единица на К и на L.

 

Според концепцията за производителност на ресурсите MP на капитала представлява показател за имерване на пределната производителност на веществения капитал или съответно на труда. С тязи показатели се изразява различният принос на всяка следваща поред единица от даден ресурс, а с показателите за средна производителност се уеднаквява приносът на всички единици от ресурса.Това определя решаващата роля на пределния продукт при оптимизацията на отношението между величината на общия продукт и количеството на ресурсите, вложени за неговото производство. Самата оптимизация се извършва чрез метода на производствената функция.

10. Времеви периоди в производството

Въпрос 10:

Времеви периоди в производството – краткосрочен и дългосрочен. Законът за намаляващата възвръщаемост; неизменна възвръщаемост, нарастваща възвръщаемост

 

 

1) Времеви периоди в производството – краткосрочен и дългосрочен

В производството всеки отделен вид материален продукт или услуга участват множество видове ресурси. Ето защои производствените функции са многофакторни. Обаче разлагането на общия продукт Р на n-броя фактори за неговото производство представлява технологичен аспект на анализа и се използва при по-конкретни изследвания на различните видове производства. Многобройните ресурси се обобщават в две основни групи: труд и веществен капитал. Общата формула на производствените функции се свежда към двуфакторната функция: P= f (K,L) където K и L са ограничено заменими един от друг. Няма продукт,който да бъде произведен само с единия от тях. Увеличението на K и L например 2 пъти не води задължително до техническо точно определено нарастване на Р. Така общата формула се анализира в два аспекта:

– Когато Р се изменя в зависимост само от единия фактор, при константност на другия;

– Когато дадено количество на Р (константно) се произвежда с различни обеми и комбинации на К и L.

Практическата константност на К се дължи на факта, че в него се включва група ресурси, които са основополагащи за всяко производство и се наричат основен капитал. Конкретната величина Р зависи от степента на използване на предварително фиксираната база и може да варира от 0 (при аварии, липса на суровини) до т.нар. „проектна мощност“ – максимално възможната величина на Р при дадени технически параметри на базата.

>> Краткосрочен период – той е времето, през което производството се осъществява върху неизменна производствено-техническа база, а общият продукт може да стигне само до нейната проектна мощност. Вариантите на Р в рамките на проектната мощност не се дължат на производствено-техническата база, а на променливите производствени фактори – оборотния капитал. Производствената функция се анализира в първия вариант с константа K.

>> Дългосрочен период – когато се променят всички производствени фактори – също и производствено-техническата база на предприятието, а общият продукте функция на всички фактори. Тук Р е константа.

 

2) Анализ на производствената функция в крактосрочен период

В краткосрочния период предприятието работи по дадена технология с предварително изградена (фиксирана) капиталова база (К). Тя се състои от производствено-техническа база – дългосрочни материални активи, които имат основополагащ характер и са наречени основен капитал. Към тях се прибавят и необходимите с оглед на технологията суровини, материали, горива и енергии – оборотен капитал, чийто обем е предопределен от параметрите на основния капитал. Целта е чрез промяна на фактора „труд“ да се произведе максимално възможният за дадената технология обем на Р. Анализът на функцията показва, че този обем се достига винаги когато пределният продукт на труда стане равена на нула – това е критерият за оптимум на функцията.

 

3) Анализ на производствената фунцкия в дългосрочен период

В дългосрочния период предприятието преминава от една технология към друга, т.е. и двата фактора са променливи. Тук целта е да се избере оптималната технология за производството на един фиксиран, стратегически преследван обем на продукта Р. Възможният критерий за тази оптимизация е пазарната стойност на самите технологии (I). Той се определя извън производствената функция на предприятието и се изчислява по формулата I= r.K + w.L

11. Производствени разходи

Въпрос 11:

Производствени разходи – явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Структура на разходите в краткосрочен период

 

 

 

1) Производствени разходи

С началото на производствената функция започва реалният технологичен разход на инвестираните в производството фактори. Успоредно с превръщането на факторите в нов продукт Р, започва и образуването на неговата брутна производствена стойност. За предприемачите тази стойност представлява техни производствени разходи за дадения обем на Р. С пресмятането на производствените разходи предприемачите установяват колко пари им струва производството на даден обем от общия продукт Р – общата сума, на която биха предложили и продали този обем на продукта без да загубят. Чрез разделянето на тази сума на броя единици на Р се получава „цената на предлагането“, равна на производствените разходи на единица продукция.

 

На общия, средния и пределния продукт съответстват показателите общи разходи (ТC – Total Costs), средни разходи (ATC – Average Total Costs) и пределни разходи (MC – Marginal Costs).

TC= f (P)

ATC= TC/P

MC= промяна TC/ промяна P

 

>> Явни: разходи в парична форма на съответните пазари на факторите. Заплащайки пазарната им цена за добиването им. Тези разходи се наричат счетоводни.

>> Неявни: не са преки парични разходи в текущия период, а са израз на алтернативни цени, които се плащат за процеса на производство.

 

2) Структура на разходите в краткосрочен период

> Разликата между краткосрочния и дългосрочния период се изразява в това, че при първия производствените разходи се делят на променливи и постоянни, докато при втория те са само променливи.

 

>> Постоянни (фиксирани) разходи >> FC

Към тях спадат амортизациите на основния капитал, заплатите за наем на труд, плащанията към външни стопански субекти – всички парични разходи, които се извършват независимо дали има производство или не.

 

>> Променливи разходи >> VC

Паричните суми, платени за изразходваните фактори. При временно спиране на производството се преустановява и технологичният разход на променливите фактори, ето защо спират да текат и VC.

 

В краткосрочния период е валидна формулата: TC= FC + VC и VC= f (P).

> Предприемачите могат да управляват величината на VC чрез промяна обема на общия продукт Р, но не могат да влияят върху FC.

> Те се интересуват също така и от средните променливи и средните постоянни разходи:

– средни постоянни разходи (AFC): АFC= FC/P

– средни променливи разходи (AVC): AVC= VC/P

 

Криви на FC, VC, TC в краткосрочен период

 

 

>> Критерий за оптимален обем на Р от гледна точка на разходите

При MC=ATC се намира онова поредно значение на общия продукт Р, което е произведено с най-ниски производствени разходи.

 

> Кривите на пределните и средни разходи винаги изглеждат така.