1. Науката „Общо учение за държавата“

НАУКАТА ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА

ОБЩИ ВЪПРОСИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Науката ОУД

 • Предметна рамка на курса
 • Методът в различните дискурси, част от предмета на които е държавата
 • Методологическа рамка на курса
 • Преподаването на Общо учение за държавата
 • Разграничения с други научни области и университетски дисциплини
 • Структура на курса
 • Литература
 1. Предметна рамка на курса (1)

Трудности при очертаването на предмета (държавата)

 • Илюзията за самоочевидност на понятието
 • Невъзможност за сетивно възприемане и опитно установяване (Никой не е срещал държавата)
 • Историческо и географско многообразие на проявленията на властова публична организация и на понятията, които им съответстват
 • Участие в различни дискурси
 1. Предметна рамка на курса (2)

Какво е държава (1)

 • Езикови бележки – полис (самодостатъчният град), от civitas до res publica и imperium (S.P.Q.R. – senatus populusque Romanus), stato (Etat, Staat, state, estado), царство и държава (за разлика от право, което винаги е свързано с посока и оценка)
 • Критерии за наличие на държава – автархия, правото, Бог, суверенитет, власт – разнообразни дефиниции – от 3-те компонента (народ, територия, власт) до “Историята, възприемана като статика”
 • Идеите за държавата най-често легитимират един вече консумиран политически и правен процес (теорията за суверенитета на Боден), но понякога предпоставят политически и правни промени (учението за народния суверенитет на Русо)
 1. Предметна рамка на курса (3)

Какво е държава (2)

 • Държавата – субстанция или функция
 • Теориите за държаватаизследват, конструират я логически или и двете
 • Г. Йелинек (Georg Jellinek – 1851-1911) – “Целта на юридическото изследване на държавата е тя да бъде направена юридически мислима”
 1. Методът в различните дискурси…(1)
 • Метод (не какво, а как) – задача, гледна точка и правила за мислене при решаването на задачата и съответстващи на гледната точка
 • Философски метод – най-стар, без ограничения в задачите, гледните точки, основните категории, нивото на обобщение и използването на ценностни съждения (в правното мислене – естествено-правната школа)
 • Исторически метод – установяване и хронологично подреждане на факти и търсене на причинно-следствени връзки между тях (в правното мислене – историческата школа в Германия)
 1. Методът в различните дискурси…(2)

Метод на позитивизма (1)

 • Предпоставки – през ХІХ век – стабилизиране на институциите, кодификации, прогрес в природните науки и техниката, криза на естественото право
 • Огюст Конт (Auguste Comte – 1798-1857) – човешкото познание преминава през 3 етапа на развитие – теологично, метафизично и позитивно познание
 • Отхвърляне на априорни тези, изключване на дедуктивния метод, обективно наблюдение на фактите
 1. Методът в различните дискурси…(3)

Метод на позитивизма (2)

 • Социологически метод – “социология” замества социална физика след ІV т. на “Курс по позитивна философия” на О. Конт – да се обясни човека чрез обществото, а не обратното; фактите – независими от индивидуалното съзнание; количествени методи
 • Правно-позитивистки метод – право е само валидното (писано) право, създадено в съответствие с предвидената процедура и гарантирано със заплахата от санкция; правото е воля, а не разум; юридическата наука търси отговор на въпроса “как”, а не на въпроса “защо”
 1. Методологическа рамка на курса (1)
 • Ще се опитаме да разглеждаме държавата от юридическа

        гл. т. Какво значи това?

 • Езикови бележки

– в много езици П се свързва с посока (напред, или дясно) – френски, италиански, руски, арабски

– български – посока (вървя направо), позиция (стоя прав, изправен), истинност, вярност, добро (имаш право, да си кажем и кривиците и правиците)

 1. Методологическа рамка на курса (2)
 • Дефиниция на право

правила за поведение – действителността може да се разложи на фактическо и дължимо (Кант)

система – правото е система, ред – компонентите му са подредени устойчиво едни спрямо други

санкция – неблагоприятни последици от имуществен, личен или организационен характер (не следва, а се налага)

O        различие с техническите норми

O        различие с моралните и обичайните норми

 1. Методологическа рамка на курса (3)
 • Науката за правото

изследване на валидното дължимо (дескриптивни съждения относно прескриптивни съждения)

изследване на нормативните зависимости, обосноваващи валидността

изследване на елементи от фактическата действителност (факти и причинно-следствени връзки между тях) само използвайки нормата като основна обяснителна схема (юридически факти и правни последици)

 • държавата може да бъде предмет на юридическо изследване – т.е. да бъде изследвана от гл.т. на правната наука, да бъде направена юридически мислима
 1. Преподаването на ОУД (1)
 • Немската публичноправна традиция и обособяването на юридически дискурс за държавата – опитите на позитивизма от ХІХ и ХХ в.

– традиция в отрицанието на естественото право (немска историческа школа, социологизъм, позитивизъм)

          – фон Мол, Зайдел, Лабанд – първи курсове

Георг Йелинек – социологическо и юридическо учение за държавата – от Allgemeine Staatslehre в Allgemeine Sociallehre des Staats и Allgemeine Staatsrechtslehre

(учение (Lehre) или теория)

Ханс Келзен и довеждането на юридическия дискурс до крайните му логически изводи

 1. Преподаването на ОУД (2)

          Преподаването у нас:

(немскоезична, френскоезична и англоезична традиция)

– от самото начало на юридическото образование – 1892 г. – създаването на Юридическия факултет

Ст. КировОбщо държавно право, състоящо се от Теория на държавата и Организация на модерната държава

К. СоколовДръжавно право с първа част Общо учение за държавата

Ст. БаламезовОбщо държавно право, състоящо се от Общо учение за държавата или философия на държавата и Организация на модерната държава

Л. ВладикинОбщо държавно право, състоящо се от Общо учение за държавата и Организация на модерната държава

до началото на 90-те годиниДПНРБ, ДПСС, БКП и ТДП

 1. Разграничения с други научни области и университетски дисциплини
 • Социология, политология
 • Политическа история, Политически и правни учения
 • Конституционно право
 • Обща теория на правото
 1. Структура на курса
 • Общи въпроси и методология
 • Възникване на държавата и легитимиране на държавната власт
 • Държавата като правен проблем
 • Държава, власт и суверенитет
 • Форми на държавата

 

 • Политически режими
 1. Литература
 • Учение за държавата, Л. Дачев
 • Учение за държавата, Ц. Торбов
 • Общо учение за държавата, Л. Владикин
 • Общо учение за държавата, ред. Ст. Баламезов
 • За една юридическа теория на държавата, М. Тропер
 • Държавата, Ж. Бюрдо
 • Държавната власт, Я. Стоилов
 • Държавна власт и народен суверенитет, Д. Вълчев

        Общо учение за държавата, доц. д-р Даниел Вълчев

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_1-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

2. Възникване на държавата и легитимиране на държавната власт

ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ

 

                       ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА

 • Темата е конкретно проявление на дуализма, въведен от Jellinek
 • Множество теории претендират да разкриват произхода на държавата – кога, как и по какви причини е възникнала държавата
 • Част от тях съдържат социологически хипотези (еволюция, нагласи, собственост, завоевание, класова борба) – теории за възникване на държавата
 • Други не претендират за социологическа достоверност, а изграждат логически конструкции, имащи за цел да легитимират държавата (по Макс Вебер – легитимират монопола върху физическото прилагане на сила; по Келзен – търсят начини за доказване на валидността на правния ред) – теории за легитимиране на държавната власт

  СОЦИЛОГИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ (1)

Теория за еволюиране на общностите

  (държавата е продукт на развитието на общностите,

предпоставено от природата на човека)

 • Още Аристотел, след него Цицерон, св. Августин, св. Тома от Аквино
 • От по-малки и по-просто устроени общности към по-големи и по-сложно устроени общности – семейство, община (род, клан), държава;
 • Семейството, родът (кланът, общината) – тотем (символ и божество), табу (неблагоприятни последици като причинно-следствена връзка и и като санкция от общността – кръвосмешение), матриархат (групов брак и установяване на произход по майката, която олицетворява семейството)

СОЦИЛОГИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ (2)

Теория на завоеванието (насилието, силата)

  (държавата е инструмент за организирана принуда)

 • Война, завоевание, необходимост победените да се държат в подчинение (насилие на една група над друга – две исторически отделно възникнали общности)
 • Теорията на класовата борба (разновидност) – икономическо разделение, апарат за принуда, който да гарантира подчинение на онези, от които се изземва (насилие на една група над друга в рамките на исторически възникналата общност)
 • Други теорииЛеон Дюги – не класи, а управляващи и управлявани – не принуда изобщо, а правна принуда

ТЕОРИИ ЗА ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ

 • Много различни, но общото е в търсенето на авторитет, върху който да се изгради легитимността на държавата (доказване на валидността на правния ред)

Теократично обяснение (теократични теории) – Бог

Патриархално обяснение (патриархална теория) – кралят по произход и аналогия

Частно-правно обяснение (патримониална теория) – кралят поради вещни права върху територията

Философско обяснение (етични теории) – абстрактно формулирана ценност

Психологически обяснения (в съчетание с други теории) – природата на човека

Теократични теории

 • Държавата е създадена от Бог (било пряко, било чрез въздействие върху човешката воля) – Леон Дюги ги нарича doctrines du droit divin surnaturel и doctrines du droit divin providentiel
 • Египет – пряко, посочвайки и фараона; Израел – първите царе
 • Рим – родоначалникът на римските царе Еней е син на Венера; Нума Помпилий е избран за rex, но отказва да заеме престола, докато не получи знак от боговете; максимата на Улпиан (ок. 200 г. сл. Хр.) – princes legibus solutus est (императорът е освободен от спазването на закона)
 • Надписът на Мадарския конник – “от Бога поставения хан Крум”
 • Християнство – апостол Павел – Omnis potestas a Deo est (Послание към римляните – ХІІІ) – всяка власт е от Бога; интронизацията – преговорите между Калоян и папа Инокентий ІІІ; Фридрих Барбароса и Болонските доктори; теорията за двата меча – Евангелие от Лука ХХІІ, 38

  Патриархална теория

 • Сър Робърт Филмер (Robert Filmer) Patriarcha or the natural power of kings (1680) – повод Джон Лок да напише първия от своите Два трактата за управлението (Two Treatises of Government)
 • Патриарх – от гр. патир – баща (пастир), архос – водач, господар (скаларх, архонт); Русия – Царь-Батюшка; Дан Браун
 • Адам е първият патриарх и прародител на всички крале, кралската власт е като бащината в семейството (pater familias)

   Патримониална теория

 • Държавната територия е вещ, а монархът е собственик
 • Монархът е domini terrae, водещ компонент на държавата е територията (земята) – Виенският конгрес (1814 – 1815 г.) – последен опит за запазване на тази теория; Иванко, след убийството на цар Асен І бяга във Византия, отнасяйки царското съкровище

    Етични теории

 • Платон – изначалният и вечен ред в света на идеите, умозрително опознат от философа-управник
 • Хегел – осъществяването на нравствената идея, на нравствения дух
 • Кант – извеждане на правовия закон и правовата държава чрез категоричния нравствен императив – свобода и дълг

Психологически обяснения

 • Аристотел – обществено животно, стремеж към щастлив живот
 • Хуго Гроцийapetitus socialis
 • Томас Хобс – страхът от belli omnia contra omnes (война на всички срещу всички)
 • Цицерон, Лок, Русоutilitas (ползата)

      ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (1)

 • Общи белези:

– Съществуват от древността, но придобиват особено значение във връзка с възхода на естественоправните учения

– Всяка от тях има за задача да легитимира или да отхвърли определени отношения на власт (правноопосредени или фактически)

  ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (2)

Общественият договор през античността

 • Софисти – човек е мярката за всички неща (Протагор); човекът не е роден за държавата, но съзнателно я създава, за да може да постигне онова, което сам не може; Тразимах – за да не понасят хората неправди (златното правило)
 • Епикурейци – подобно, но изхождат от материалистично-атомистични позиции (цялото възниква от неговите части) – слабостта на индивидите, откриването на златото и умората от несигурността са първопричина те да участват в обществения договор; това се поддържа и от Лукреций (99 – 55 пр. Хр.)
 • Цицерон (106 – 43 пр.Хр.) – не толкаво слабостта, колкото социалният инстинкт (Аристотел) на хората стои в основата на обществения договор
 • Общото – в подкрепа на тезата, че държавата е инструмент за по-добър живот и следва да се управлява в този контекст

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (3)

Общественият договор през средновековието

 • Влиянияюдео-християнската традиция – отношенията с Бога предвиждат взаимни права и задължения; римска традиция – императорът получава властта си от народа (Улпиан); германска традиция – кралят не е безграничен господар, той има задължения към народа си; св. Августин – задължение за справедливо управление
 • Феодалната система – система от икономически и политически връзки, създаваща структура и ред на взаимна подкрепа; господар и васал имат двустранни задължения (след разпадането на империята на Карл Велики (ІХ в.), в това число и срещу нападенията на маджарите и норманите
 • ХІ в. – разгаряне на спора между папите и императорите (т. нар. спор за инвеститурата); папа Григорий VІІ лишава от власт император Хайнрих ІV с аргумент, че поданиците му са се отказали от вярност към него, това е възможно, когато владетелят наруши договора, според който е избран (si pactum, quo eligitur, infringit)

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (4)

Общественият договор през средновековието

 • Св. Тома от Аквино – следвайки Аристотел, приема, че човекът е социално и политическо животно (animal sociale et politicum) и това предполага стремеж към граждански ред, т.е. към държава; и щом държавата не е само следствие от грехопадението, а и продукт на човешката природа, то “… трябва да има някаква уговорка”
 • ХІV-ХV в. – Джон Уиклиф, Николай от Куза говорят за “одобрение от народа” и “съгласие от всички”; Весел от Грьонинген – задължението за подчинение не е абсолютно, а има договорен характер
 • Късните испански схоластици (ХVІ в.) – Франсиско де Витория, Франсиско Суарес и Хуан де Мариана разглеждат акта на създаването на държавата като акт на свободна воля; съществува договор между крал и народ и когато кралят го наруши, народът може да го свали и дори убие – тираноубийството вълнува Европа няколко века – споровете продължават и при гилотинирането на Луи ХVІ (21 януари 1793 г.)
 • Общото – светският властник не е всесилен, той има задължения към поданиците си и когато ги наруши (а това установява църквата, тъй като няма кой друг да говори от името на вярващите поданици) е отговорен за това; така че освен символичният акт на интронизирането, църквата си присвоява (макар и не пряко) и правото да “отзовава” монарха

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (5)

Новото естествено право – ХVІІ-ХVІІІ в.

 • Рамка – започва с Хуго Гроций (Huig de Groot; Hugo Grotius) (1583 – 1645 г.) и завършва с Имануел Кант (Kant) (1724 – 1804 г.)
 • Основни черти на новото естествено право – рационализиране, индивидуализиране, обществен договор
 • Обществото преминава през два стадия на развитие – додържавен и държавен
 • Актът на преминаване от първия във втория стадий е договорът (договор за обединение – герм.); след това може да има допълнителни уговорки за определяне на управник и/или с него (договор за управление)
 • Различни са вижданията за додържавното състояние, страните и клаузите на договора

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (6)

Новото естествено право – ХVІІ-ХVІІІ в.

 • Причините за преминаване:

Томас Хобс (Thomas Hobbes) в Leviathan – 1651 г. – хората имат нужда от защита от съществуващата в естествено състояние война на всички срещу всички (Bellum omnium contra omnes)

Самуел Пуфендорф (Samuel von Pufendorf) в De jure naturae et gentium – 1672 г. – преповтаря Аристотел, като приема, че хората имат естествена склонност да се сдружават

Джон Лок (John Locke) в Два трактата за управлението (Two Treatises of Government) 1689 г. – хората като цяло живеят добре, подчинявайки се на закона на природата, който им е достъпен по рационален път, но имат нужда от защита на личността и собствеността

Ж.-Ж. Русо (J.-J. Rousseau) в Обществения договор (Le contrat social) 1762 г. – додържавното състояние е свят на идилично блаженство; до договора се стига поради възникването на собствеността и разслоението

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (7)

Новото естествено право – ХVІІ-ХVІІІ в.

 • Страни и основни клаузи в договора:

Хобс – няма разлика в страните по договора за обединение и договора за подчинение – и в двата страни са индивидите (монархът не е страна, но за него важи общото задължение да спазва закона)

Пуфендорф – има два договора; по договора за подчинение страна е монархът, който се задължава за добро управление и защита

Лок – основна клауза е защитата на собствеността и другите легитимни интереси на индивида; основен принцип – принципът на мнозинството; предаването на властта на управник или управници може да стане както изрично, така и мълчаливо

Русо – един договор; основна клауза – отчуждаване на цялата свобода и всички права в полза на общността (политическо тяло, държава, суверен, народ); суверенитетът е неотчуждаем; общата воля не е волята на мнозинството и дори не е волята на всички (общият интерес)

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (8)

Новото естествено право – ХVІІ-ХVІІІ в.

 • Общото – рационалистично обяснение на държавата и правото; силна позиция за критикуване на съществуващите държава и право; борба за признаване на основни права (особено важни: в икономически план – право на собственост; в политически план – избирателно право)
 • Колкото повече наближава епохата на революциите, толкова договорът става по-радикален
 • Популярността на тази теория може да бъде видяна и в документа, подписан от английските колонисти от кораба “Мейфлауър“ (1640 г.) “…се споразумяха и обединиха в политическо и гражданско тяло за нашия по-добър ред и запазване…” в името на “…справедливи и общи закони…”
 • Дейвид Хюм (David Hume) – ХVІІІ в. – отхвърля метафизиката на естественото право от позициите на емпиризма (трябва да има договор), но приема, че все пак има “някаква конвенция” (може би не историческо и не експлицитно съгласие, но най-малкото съгласие чрез неотхвърляне)

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (9)

Джон Ролс (John Rawls) (1921 – 2002 г.)

Теория на справедливостта (A Theory of Justice) – 1971 г.

 • Процедурна теория за правилност на нормативното съдържание, респективно за справедливост на едно управление – 2-ра половина на ХХ в. – криза на общата представа за справедливостта (като управленски и правен идеал) в рамките на мултикултурните демократични общества
 • Задачата на държавната власт и правото е ред и стабилност, а без общо разбиране за справедливост не може да има трайни ред и стабилност
 • Справедливосттаосновна структура (basic structure) на основните социални институции (администрация, съдилища, пазар)
 • Хитросттат. нар. първично състояние (original position) – дискурс за принципите на бъдещото политическо общество, в който никой от участниците не знае своя бъдещ физически, здравен, интелектуален и социален статус (т. нар. воал на неведението – veil of ignorance) – някои автори казват, че според Ролс справедливостта се възприема като честност

ТЕОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР (10)

Джон Ролс (John Rawls) (1921 – 2002 г.)

Теория на справедливостта (A Theory of Justice) – 1971 г.

 • І принцип на справедливостта – принцип на равенството (повече на лична и политическа плоскост) – всеки има еднакви базови права и свободи, съчетани със същите права и свободи на всеки друг
 • ІІ принцип на справедливостта – принцип на различието (повече на социална и икономическа плоскост) – две части:

– първа част – неравенството трябва да води до полза за имащите по-малки възможности (maximin rule)

– втора част – всички позиции са отворени – хората с еднакви възможности и талант имат равни (отворени) образователни, институционални и икономически шансове за изява

ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, доц. д-р Даниел Вълчев

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_2-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

3.1 Държавата като правен проблем

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

доц. д-р Даниел Вълчев

ДЪРЖАВАТА КАТО ПРАВЕН ПРОБЛЕМ

Понятие за държава. Критерии за наличие на държава. Проблемът за елементите на държавата

Държавата, обяснена чрез правото. Държавата като правен субект

Държавата като самия правен ред

Държавата и международното право

Държавни органи и длъжностни лица

 

Структура

Критерии  за наличие на държава

Дефинирането на държавата зависи от редица фактори

 

– различните дискурси и съответно различните методи (философски, исторически, социологически, правно-позитивистки)

– различните дадености, олицетворяващи политическата организация на обществото – исторически и географски фактори – явленията, които наричаме държава, често са твърде различни (Спарта, кралство на вестготите в Испания, Съветски съюз)

– различната социална и политическа среда, предпоставяща различни акценти

 1. Понятие за държава…(1)

Критерии  за наличие на държава

– Гръцката античност (малки самоорганизиращи се общности, оцеляващи с война и търговия) – автархия – Аристотел

– Римската държава (голяма и сложна организация без властна конкуренция, с акцент върху институциите и правото) – civitas, S.P.Q.R; съгласие по въпросите на правото – Цицерон

– Средновековие (политическа раздробеност и нестабилност и претенции на църквата за единствена трайна и всеобхватна публична институция) – Св. Августин в De Civitate Dei – “няма Бог – няма справедливост; няма справедливост – няма право; няма право – няма народ; няма народ – няма държава”

– Ново време – (централизиране и укрепване на националните държави – ХVІ-ХVІІ в.) – суверетнитет – Жан Боден

– ХІХ век и опитите за обединение на Германия – Herrshaft – немски публичноправни автори от ХІХ век

– Началото на ХХ век – държавата като самият персонифициран и централизиран правен ред – Ханс Келзен

 1. Понятие за държава…(2)

 

Понятие за държава

Примери за дефиниции – Л. Владикин, Общо учение за държавата, с.183-190

 

Аристотел – цел + възможност за постигане (щастлив живот + автархия)

 

Цицерон – съгласието (по въпросите на правото и по ползата)

 

Традиционни дефиниции за държавата чрез нейните елементи – Йелинек

 

 1. Понятие за държава…(3)

 

Проблемът за елементите на държавата
Хора (население, народ, нация) – терминологочни въпроси; съвкупността от хората ли е държавата; персонифицирано множество ли са; как изразяват воля; могат ли да са носители на общи права и задължения

 

Територия – уседналостта като критерий; въпросът за кръвната връзка, общия език, култура и история

 

Власт или суверенитет – под една власт или самата власт; кой е неин носител

 

 1. Понятие за държава…(4)
 2. Държавата,обяснена чрез правото (1)

Какво значи да обясним държавата чрез правото
Георг Йелинек – “Целта на юридическото изследване на държавата е тя да бъде направена юридически мислима”

 

Да я изследваме чрез методологията на правната наука

 

Да я дефинираме чрез понятия, с които борави правната наука

 

Да я поставим в отношение с правния ред (създава го, подчинява му се, и двете, нито едно от двете, нещо трето – тя е самият правен ред и т.н.)

 1. Държавата,обяснена чрез правото (2)

Правни понятия за идентифициране на държавата

Има опити за разглеждане на държавата като обект на правото, като правоотношение и най-често като субект на правото

 

Обект на правото – различни патримониални и патриархални теории (М. v. Seydel – държавата е земя и народ, над които господства една върховна воля)

 

Правоотношение

– индивидуализирана правна връзка между правни субекти, обхващаща насрещни корелативно свързани права и задължения; доколкото властта може да бъде представена като асиметрично отношение, опосредено от ценност, то и държавата може да бъде представена като правоотношение, обхващащо юридически защитени интереси

– въпроси – едно или множество правоотношения; може ли по този начин да обясним единството на държавата или пък възникването на правото

 1. Държавата,обяснена чрез правото (3)

Държавата като субект на правото
Правосубектност

 

–    Правоспособност – юридически признатата възможност да бъде носител на права и задължения

–    Дееспособност – юридически признатата възможност да извършва юридически валидни волеизявления

–    Деликтоспособност (спорно дали не е част от дееспособността) – юридически признатата възможност да бъде насител на юридическа отговорност

 1. Държавата,обяснена чрез правото (4)

Държавата като субект на правото

История на въпроса

 

– римляните – допускат разминаване между физически обособената личност и правосубектността (patrimonium populi, в това число и aerarium, а от друга страна робът)

– немските пандектисти и в частност Савини (Carl Friedrich von Savigny) – приема, че водещи за един правен субект са единството и волята, а само човешкото същество има телесно единство и може да формира воля; две отклонения – човек без правосубектност (робът) и изкуствено създадено лице (фикция)

– школата Гербер-Лабанд-Йелинек – пренасяне на изводите на пандектистите върху държавата; държавата е правен субект – тя има единство (доказва се чрез елементите й, чрез целта, чрез единството на правния ред и т.н.), тя може да формира воля чрез своите органи, може да бъде носител на права и задължения (това й е признато от правния ред)

 1. Държавата,обяснена чрез правото (5)

Държавата като субект на правото
Основни проблеми

 

– Държавата е субект, но и много от нейните институции са субекти (органи на изпълнителната власт, БНБ и т.н.)

– Кога действа режимът на публичното право и кога на частното право

– Въпросът за самоограничението на държавата – държавата е едновременно създател и адресат на правни норми

 1. Държавата като самият правен ред (1)

Ханс Келзен (Hans Kelsen – 1881–1973 г.) – Reine Rechtslehre (1934), General Theory of Law and State (1945), Allgemeine Theorie der Normen (1979)

 

Общ поглед върху Чистото учение за правото:

 

– влияние на Виенския кръг, създаден през 1922 г. – математикът Ханс Хан (Hans Hahn), физикът Филип Франк (Philipp Frank), социологът Ото Нойрат (Otto Neurath), философът Виктор Крафт (Viktor Kraft), логикът Рудолф Карнап (Rudolf Carnap) и др. – логически позитивизъм

– опит за “изчистване” на науката за правото от  идеологически (ценностни) условности – норма и ценност; валидността на правните норми не следва от закрепваните в тях ценности

– “изчистване” на науката за правото от  социологически елементи (правото е само дължимо) – норма и факт (от факта, че големите риби изяждат малките не може да се направи извод, че тяхното поведение е добро или лошо, правомерно или не)

 1. Държавата като самият правен ред (2)

– нормата като основна обяснителна схема в правното познание

– в  основата на каскадното самовалидиране на правния ред стоят не причинно-следствени, а  нормативни зависимости – статична и динамична характеристика на правото

– юридическият характер на нормата може да бъде установен само в зависимост от това дали тя може да бъде  включена в правен ред

Държавата и нейните елементи – народ, територия, власт; факторът време и материална валидност (кръг отношения, подлежащи на регулиране) – либерални и социални идеи за държавата

 

Определение за държава – персонифициран, централизиран и ефикасен правен ред

 1. Държавата като самият правен ред (3)

Защо този извод се приема трудно?

 

– Държава и право взаимно се легитимират

държавата не е просто принудителен правен ред, а легитимна организация за принуда, основана на правото (правова държава)

правото не е просто система от задължителни правила за поведение, а правила, които са легитимни – създадени и гарантирани от суверена

 

– Теоретични наслоявания

публично и частно право – има ли същностни различия или различията са само от организационно-техническо естество и са следствие от различията в предмета на регулиране

взаимодействието на държавата като правен ред с международното право

 1. Държавата и  международното право (1)

Международното право

Хуго Гроций  (Huig de Groot; Hugo Grotius – 1583 – 1645 г.) – поставя основите на международното право, извеждайки го от естественото право, което счита за основаващо се на разума (дотогава откъслечни представи – ius gentium, късните испански схоластици (Suarez, de Vitoria)

 

Джереми Бентам (Jeremy Bentham – 1748 – 1832 г.) – въвежда термина международно право (international law) в “Principles of Morals and Legislation” – по отношение на вътрешното право то е sufficiently analogous (в достатъчна степен съответстващо)

 

Джон Остин (John Austin – 1790 – 1859 г.) – “The Province of Jurisprudence Determined” – (1832 г.) – опитвайки се да отграничи правото от морала, от религията и от други нормативни системи, приема, че правото е заповед на суверена, скрепена със заплахата от санкция, и следователно международното право не е право, а е по-скоро позитивен морал

 1. Държавата и  международното право (2)

Особености на международното право

H.L.A.Hart – международното право е правен ред; спорно е дали има общо Rule of Recognition (правило на признаване, определящо валидността) и вторични правни норми (отнасящи се до създаването и прилагането на нормите)

 

Hans  Kelsen – международното право е неразвит правен ред; той е в единство с вътрешното право (монистичен възглед)

 

Работна дефиниция за право – система от правила за поведение, при неспазването на които се налага централизирана публична санкция

 1. Държавата и  международното право (3)

Особености на международното право

Създаване – по обичаен път (в резултат на продължително и еднообразно поведение Sein започва да се счита за Sollen) или чрез договор (съвпадане на насрещни волеизявления)

 

Адресати (субекти) – държавите и други правни субекти; въпросът дали индивидите са адресати (субекти) на международното право е лесно решим – те са преки адресати на забрани (пиратство), но и непряко чрез държавата (както при юридическите лица във вътрешното право)

 

Санкцията (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali)

– физически характер – не винаги

– рядко е  индивидуализирана, по-често е колективна

– спорно задължение за налагане (неналагането не е правонарушение)

– въпросът за централизираното й налагане все още е открит

 1. Държавата и  международното право (4)

Държавата – адресат на норми или орган на

международното право

Държавата е с една или с две персонификации (вътрешна и външна)

 

Държавата като адресат на международното право

 

Държавата като правотворчески орган в международното право

 

Държавата като орган, констатиращ правонарушение и налагащ санкция

 1. Държавата и  международното право (5)

Теорията за  Bellum Justum

Войната – правонарушение или санкция

– Цицерон – оправдава войната само за отмъщение или за защита (ius fetiale)

– Св. Августин, Грациан и св. Тома от Аквино – подобно

– Хуго Гроций – единствената справедлива причина за война са вредите

– След Първата Световна война – опити в същата посока

Критика на теорията

– морални аргументи

– практически аргумент – невинаги имащият право печели

– юридически аргументи – теориите за суверенитета; колективна санкция; установяването на правонарушението и налагането на санкцията не са централизирани (всеки претендира, че има достатъчна causa belli)

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (1)

Теории за отношенията държава – държавни органи

Русо

– държавата-народ има воля и сама я изразява

– суверенитетът принадлежи на народа (организиран в държава) и е неотчуждаем

– никой не може да формира воля от името на държавата-народ

– определени лица (индивидуално или като колектив) могат да бъдат натоварени само да извършат определена работа или да осъществяват определена функция

Френската революция

– държавата-нация има воля, но я изразява единствено чрез представители

– суверенитетът принадлежи на нацията, но тя го упражнява чрез политическо представителство

– държавният орган не просто изразява воля от името на държавата-нация, но той желае от нейно име (в рамките на своите правомощия)

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (2)

Теории за отношенията държава – държавни органи

Гирке

– държавата е организъм, а държавният орган изпълнява определена функция

– той няма своя воля и  своя персонификация, а е само проводник (посредник) на държавната воля (пратеничество и представителство в частното право)

Юридическият позитивизъм

– държавният орган е самата държава при осъществяване на определени функции

– правомощията на държавния орган са правата и задълженията на държавата, които той упражнява

– държавата няма друго правно обективиране, освен чрез своите органи

– дори народът от правна гледна точка може да се разглежда като държавен орган (при избори и различните форми на пряка демокрация)

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (3)

Видове държавни органи

Еднолични и колективни – в зависимост от броя на лицата, които са персонален субстрат на органа; колегиални – същото, но с акцент не върху броя на членовете, а върху начина на взимане на решение (като колегиум – заедно, по определена процедура, с определени мнозинства)

 

Централни и местни – от гледна точка на териториалната компетентност на органа (териториална валидност на актовете му)

 

С обща компетентност и с отраслова компетентност – от гледна точка на материалната компетентност на органа (материална валидност на актовете му)

 

Изборни и назначаеми – в зависимост от начина на формиране (едноличен или колективен е решаващият орган)

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (4)

Видове държавни органи

Първични и вторични (производни) – някои считат, че това е в зависимост от това дали правомощията са определени в закона или от друг орган; но законът също е акт на държавен орган; по-скоро става въпрос доколко органът е отдалечен от първичния правен акт (Народното събрание и президентът се избират пряко, докато Министерският съвет и Конституционният съд – не; областните управители се избират (назначават) от Министерския съвет

 

Органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт (съответно на други власти, ако се приеме тяхното съществуване) – в съответствие с функциите им

 

Други – най-различни – отговорни (отчитащи се) пред друг орган или не; с определен мандат или не; имащи дискреционна власт или действащи при строга обвързаност; от гледна точка на правните последици на актовете им и т.н.

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (5)

Длъжностни лица

Разграничения

 

– дали става въпрос за  лицата, които са членове на държавен орган, дали става въпрос за всички лица, които работят в рамките на държавната администрация, или за работещите в цялата бюджетна сфера (служебно лице)

– дали само по служебно правоотношение, или и онези по трудово правоотношение (а по гражданско?)

– има ли длъжностни лица и извън държавните органи (администрация), и дори извън бюджетната сфера

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (6)

Длъжностни лица

Легални дефиниции у нас

 

– По смисъла на Наказателния кодекс

“Длъжностно лице” е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:

а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;

б) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на частен нотариус или помощник-нотариус.”

– В чл. 7 от Конституцията е предвидено, че „държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица“. Този принцип е залегнал и в разпоредбата на чл. 203 от АПК

 1. Държавни органи и  длъжностни лица (7)

Длъжностни лица

– По смисъла на Кодекса на труда

“Длъжностно лице” е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието”

ОБЩА ТЕОРИЯ

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_3-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

3.2 Актовете на държавата

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

доц. д-р Даниел Вълчев

АКТОВЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА

Юридическият акт

 

Публично и частно право

 

Властнически актове на държавата

 

Система на публичноправните актове

 

Държавата и частното право. Частноправни актове на държавата

 

Структура

 

Актовете на държавата се различават от всички други човешки актове по техния правен смисъл

 

Юридическият акт се дефинира по различни начини

 

като вид юридически факт – деяния (действия и бездействия) и събития

– правомерно юридическо действие

– различие с правната постъпка:

интелектуален момент – разбира правните последици, които ще настъпят

волеви момент – желае тяхното настъпване

– акцент върху съотношението  юридически факт – правна последица

като резултат (цел) на правно уредена процедура (издаване на разрешение за строеж)

– акцент върху процесуалноправната страна

като форма на външно обективиране на правнозначима воля  (изявление за прихващане)

– акцент върху волевия характер на акта

 1. Юридическият акт

 

Теории

 

– теория на ползата (utilitas) – ползата (интересът), който налага регулирането (Улпиан)

– целева теория (Савини, Йеринг, Щамлер и т.н.) – цел и средство

– субектна теория – в публичното право един от субектите в правоотношението винаги е държавата чрез нейни органи

– Келзен – разграничението е идеологическо и почива върху понятието държава; в най-добрия случай става дума за две области, организирани технически по различен начин

Господстващо схващане – субектната теория + методът на регулиране

 

– в частното право – диспозитивен метод – равнопоставеност на субектите и общоразрешителен тип регулиране

– в публичното право – императивен метод – отношения на власт и подчинение и общозабранителен тип регулиране

 1. Публично и  частно право

 

Държавната власт се осъществява с юридически средства

(легалността като основа на легитимността в съвременната държава)

Видове властнически актове на държавата

 

– нормативни актове – неограничен и неопределен кръг адресати, многократност на действието (данъчни закони, ЗДП); законови и подзаконови актове

– индивидуални актове – определен кръг лица, еднократност на действието (решение на НС за избор на управител на БНБ); оперативна самостоятелност и обвързана компетентност (разрешение за строеж)

– общи административни актове – неопределен (но винаги определяем) кръг адресати, еднократност на действието (чл. 65 АПК) (заповед на МОН относно графика на матурите)

– вътрешноведомствени (вътрешнослужебни) актове – засягат отношения от служебно естество и имат за адресати лица, които са в йерархично, ведомствено подчинение на органа, издаващ акта (правилник за вътрешния ред, инструкция за документооборота)

 1. Властнически актове на държавата (1)

 

– правораздавателни актове

съдебни и несъдебни (органът като част от съдебната система, изисквания към състава, производства и т.н.)

по спорни производства (сила на пресъдено нещо) и по безспорни производства; актове по хода на делото

по граждански (установителни, осъдителни и конститутивни решения), административни (решения) и наказателни производства (решения и присъди)

 

– други актове (примери)

тълкувателни решения – от съдебен орган, но са не са правораздавателни актове; издават се в случай на противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона

решения на Конституционния съд – обявяване на противоконституционност; тълкуване на Конституцията; касиране на избори; импийчмънт на президента

декларации и обръщения на Народното събрание – изхождат от органи на властта, но не пораждат правни последици (по-скоро политически характер)

 

 1. Властнически актове на държавата (2)
 2. Система на публичноправните актове

Юридическа сила (дискусии)

 

постоянна характеристика, близка до валидността (актът е в сила)

характеристика, която се проявява само при сравнение (конкуренция) – зависи от отстоянието от основната норма/място на органа, който ги издава – конституционен законодател, законодател, органи за на изпълнителната власт; статична и динамична системност

 

Валидност

 

начин  на съществуване на дължимото

установяване – конституционосъобразност и законосъобразност на нормативните актове; недействителност на административните актове (нищожност и унищожаемост)

 

Юридическо действие – във времето (обратна сила), в пространството, спрямо лицата, върху различни групи обществени отношения

 1. Държавата и  частното право
  (сделки, собственост, деликти)

Държавата като участник в гражданския оборот

 

– равнопоставено положение спрямо другите участници

– действа общоразрешителният тип регулиране (донякъде) – обществените поръчки

– прави волеизявления с гражданско-правни последици (сделки – едностранни и двустранни)

– носител е на права и задължения с имуществен характер

Обекти на държавна собственост – публична и частна (граждански оборот)

 

Обекти на изключителна държавна собственост – у нас – подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон

 

Наследяване – Държавата като универсален правоприемник – чл. 11 от ЗН – когато няма лица, които могат да наследяват или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат (в някои случаи – общината)

 

Отговорност на държавата – Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_3-2-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

4.1 Актовете на държавата (2)

АКТОВЕТЕ НА ДЪРЖАВАТA
 

Юридическият акт

 

Публично и частно право

 

Властнически актове на държавата

 

Система на публичноправните актове

 

Държавата и частното право. Частноправни актове на държавата

 

Структура

 

Актовете на държавата се различават от всички други човешки актове по техния правен смисъл

 

Юридическият акт се дефинира по различни начини

 

като вид юридически факт – деяния (действия и бездействия) и събития

– правомерно юридическо действие

– различие с правната постъпка:

интелектуален момент – разбира правните последици, които ще настъпят

волеви момент – желае тяхното настъпване

– акцент върху съотношението  юридически факт – правна последица

като резултат (цел) на правно уредена процедура (издаване на разрешение за строеж)

– акцент върху процесуалноправната страна

като форма на външно обективиране на правнозначима воля  (изявление за прихващане)

– акцент върху волевия характер на акта

 1. Юридическият акт

 

Теории

 

– теория на ползата (utilitas) – ползата (интересът), който налага регулирането (Улпиан)

– целева теория (Савини, Йеринг, Щамлер и т.н.) – цел и средство

– субектна теория – в публичното право един от субектите в правоотношението винаги е държавата чрез нейни органи

– Келзен – разграничението е идеологическо и почива върху понятието държава; в най-добрия случай става дума за две области, организирани технически по различен начин

Господстващо схващане – субектната теория + методът на регулиране

 

– в частното право – диспозитивен метод – равнопоставеност на субектите и общоразрешителен тип регулиране

– в публичното право – императивен метод – отношения на власт и подчинение и общозабранителен тип регулиране

 1. Публично и  частно право

 

Държавната власт се осъществява с юридически средства

(легалността като основа на легитимността в съвременната държава)

Видове властнически актове на държавата

 

– нормативни актове – неограничен и неопределен кръг адресати, многократност на действието (данъчни закони, ЗДП); законови и подзаконови актове

– индивидуални актове – определен кръг лица, еднократност на действието (решение на НС за избор на управител на БНБ); оперативна самостоятелност и обвързана компетентност (разрешение за строеж)

– общи административни актове – неопределен (но винаги определяем) кръг адресати, еднократност на действието (чл. 65 АПК) (заповед на МОН относно графика на матурите)

– вътрешноведомствени (вътрешнослужебни) актове – засягат отношения от служебно естество и имат за адресати лица, които са в йерархично, ведомствено подчинение на органа, издаващ акта (правилник за вътрешния ред, инструкция за документооборота)

 1. Властнически актове на държавата (1)

 

– правораздавателни актове

съдебни и несъдебни (органът като част от съдебната система, изисквания към състава, производства и т.н.)

по спорни производства (сила на пресъдено нещо) и по безспорни производства; актове по хода на делото

по граждански (установителни, осъдителни и конститутивни решения), административни (решения) и наказателни производства (решения и присъди)

 

– други актове (примери)

тълкувателни решения – от съдебен орган, но са не са правораздавателни актове; издават се в случай на противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона

решения на Конституционния съд – обявяване на противоконституционност; тълкуване на Конституцията; касиране на избори; импийчмънт на президента

декларации и обръщения на Народното събрание – изхождат от органи на властта, но не пораждат правни последици (по-скоро политически характер)

 

 1. Властнически актове на държавата (2)
 2. Система на публичноправните актове

Юридическа сила (дискусии)

 

постоянна характеристика, близка до валидността (актът е в сила)

характеристика, която се проявява само при сравнение (конкуренция) – зависи от отстоянието от основната норма/място на органа, който ги издава – конституционен законодател, законодател, органи за на изпълнителната власт; статична и динамична системност

 

Валидност

 

начин  на съществуване на дължимото

установяване – конституционосъобразност и законосъобразност на нормативните актове; недействителност на административните актове (нищожност и унищожаемост)

 

Юридическо действие – във времето (обратна сила), в пространството, спрямо лицата, върху различни групи обществени отношения

 1. Държавата и  частното право
  (сделки, собственост, деликти)

Държавата като участник в гражданския оборот

 

– равнопоставено положение спрямо другите участници

– действа общоразрешителният тип регулиране (донякъде) – обществените поръчки

– прави волеизявления с гражданско-правни последици (сделки – едностранни и двустранни)

– носител е на права и задължения с имуществен характер

Обекти на държавна собственост – публична и частна (граждански оборот)

 

Обекти на изключителна държавна собственост – у нас – подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон

 

Наследяване – Държавата като универсален правоприемник – чл. 11 от ЗН – когато няма лица, които могат да наследяват или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат (в някои случаи – общината)

 

Отговорност на държавата – Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА, доц. д-р Даниел Вълчев

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_4-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

4.2 Теорията за разделение на властите. Разделението на властите като конституционен прицип.

ТЕОРИЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ КАТО КОНСТИТУЦИОНЕН ПРИЦИП.

 

УЧРЕДИТЕЛНА И УЧРЕДЕНИ ВЛАСТИ. ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

                       СТРУКТУРА НА ВЪПРОСА

 • Общи бележки
 • Словосъчетанието
 • Отношение към идеята за разделение на властите у нас
 • История на проблема
 • Аспекти
 • Джон Лок (John Locke – 1632-1704)
 • Монтескьо (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brede et de Montesquieu – 1689-1755)
 • Колко и кои са властите
 • Проявления на идеята
 • Теоретични основания на разграничението учредителна и учредени власти
 • Смисъл на разграничението
 • Конституционни измерения на разделението между учредителна и учредени власти
 • Контрол върху разделението между учредителна и учредени власти

   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

 • Една от най-дискутираните теории в държавознанието, конституционното право, политологията, социологията и т.н.
 • Има както научно значение, така и силно влияние върху масовото политическо съзнание
 • Популярната опростена версия на теорията (сведена до конституционен принцип) препречва пътя към изследването на проблема в дълбочина
 • Идеята за разделението на властите има различни измерения – от социален анализ, през политически модел, до инструментален алгоритъм
 • Единодушие по отношение на смисъла – забрана един орган (лице, лица) да стане всесилен по отношение на останалите, недопускане държавата да стане всесилна по отношение на обществото и в крайна сметка – защита на свободата
 • Самото закрепване на идеята и контрола върху нейното спазване изисква никой от органите самостоятелно да не може да промени рамката и правилата

СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО

 • Стефан Баламезов – разделение на властите – три думи с три грешки:

– Държавната власт е една (не може да се говори за държавна власт в множествено число)

– Държавната власт е неделима (не може да се говори за разделение)

– Словосъчетанието не отразява идеята (не разделение на властите, а разделение на функции,сътрудничество и взаимен контрол между органите, които ги осъществяват)

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИДЕЯТА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ У НАС

 • Умерено приемане през първата половина на ХХ век
 • Отрицание след 1944 г.Конституцията от 4 декември 1947 г. фактически установява принципа за единство на държавната власт
 • Конституцията от 1971 г. – принцип за единство на властта (не само държавна, но и политическа – чл. 1, ал. 2 – “Ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия.”; императивен мандат – отзоваване на народни представители (Карл Маркс – Гражданската война във Франция, 1871 г.)

ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМА (1)

 • Естествено разпределение на функции – вожд, съвет на старейшините, племето
 • Аристотел – обсъждаща, разпореждаща и съдеща част на властта
 • Смесените форми на управление
 • Разграничението на между религиозна и светска власт (борбата на императорите и папите)
 • Договорната теория за държавата – рационализъм, права на индивидите, свобода

ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМА (2)

 • Джон ЛокДва трактата за управлението (1690 г.)
 • Шарл Луи МонтескьоЗа духа на законите (1748 г.)
 • Практиката на първите актове, засягащи разпределението на властта

– Magna Carta (The Great Charter – 1215 г.) – крал Джон прогласява определени права; приема, че е подчинен на закона и признава определени правни процедури

– Република Сан Марино (1600 г.)

– Корсика (1755 г.)

– Кънектикът (1775 г.)

– САЩ (1787 г.)

– Франция (1791 г.)

АСПЕКТИ

 • Функционален аспектинституционален (обособяване на групи органи с определени компетенции) и нормативен аспект (създаване на общи правила, на оперативни правила и правораздавателни актове)
 • Социален аспект – представителство на слоевете – властови компромис (Рим, средновековието, в ново време – двукамерните парламенти)
 • Инструментален аспект – търсене на рационално доброто управление чрез съчетаване на предимствата на едноличното управление, сдържаността на цензово-зависимите колективни тела и енергията на широкото демократично обсъждане (форми на държавно управление, Аристотел – политията, смесеното управление – Полибий, Цицерон, Макиавели – Умерена република)

  ДЖОН ЛОК… (1)

 • Времето – 1650 г. – протекторатът на Кромуел, възстановяването на Чарлз ІІ, камарата на лордовете и англиканската църква, Славната революция (1688) и замяната на Джеймс ІІ с Уилям Орански
 • Два трактата за управлението (Two treatises of Government – януари 1690) и особено вторият трактат:

Отправната точка – свободата и правата на индивида (с акцент върху правото на собственост)

Либерализъм – за Лок държавната власт няма абсолютен характер, както при Хобс и Русо; човек участва само с част от това, което има, запазвайки свободата и основните си права

  ДЖОН ЛОК… (2)

 • Разделението на властите:

– Има две основни области на държавна дейност – създаване на законите (законодателна власт) и приложение на законите, в това число и от съда (изпълнителна власт)

– Наред с това има и дейност в международните дела (федеративна власт)

– Важното е първите две власти да не са в едни и същи ръце – иначе се стига до деспотизъм

Основната идея – защита на свободата

  МОНТЕСКЬО… (1)

 • Времето – След славната революция в Англия, смъртта на Луи ХІV през 1715 г.
 • За духа на законите (De l’Esprit des Lois – 1748) – 31 книги, всяка с между 15 и 20 глави:

Отправна точка – формите на държавно управление – републики, монархии, деспотии; всяка форма има свой принцип

Монархията (предпочитана от Монтескьо) е свободно управление, защото почива върху принципа за разделение, разграничение и баланс на властите (власт възпира власт); монархията няма за предмет свободата, но я прави възможна

   МОНТЕСКЬО… (1)

 • Разделението на властите:

– Описва английския политически модел от първата половина на ХVІІІ в. – крал и двукамерен парламент

– Основното разделение е между законодателна и изпълнителна власт

– Има разделение и вътре в законодателната власт (право на постановяване и право на отменяне)

– “съдебната власт в някои отношения не е власт”

   КОЛКО И КОИ СА ВЛАСТИТЕ

 • Законодателна, изпълнителна и съдебна – първите конституции
 • Ханс Келзен – създаване на правни норми и приложение на правни норми
 • Нови проблеми:

            – държавен глава, който не е лидер на изпълнителната власт (особено при пряк избор) – Бенжамен Констан – арбитражна власт

             – орган за конституционен контрол (когато не съвпада с върха на съдебната система)

             – политически наслоявания – четвърта, пета и т.н. власт (медии, гражданско общество – обществено мнение и т.н.)

ПРОЯВЛЕНИЯ НА ИДЕЯТА

 • Законодателна, изпълнителна и съдебна власт
 • Учредителна – учредени власти (следва колкото от разделението на властите, толкова и от идеята за народния суверенитет)
 • Управляващи – управлявани (власт и опозиция) – на политическо равнище, но понякога с институционални проявления
 • Политическа и юридическа власт – условно разделение (целесъобразност?)
 • Централна власт – местна власт и самоуправление (усложняване при федеративните държави; местни представителни и изпълнителни органи, регионални управители, назначени от централната власт)
 • Гражданска и военна власт
 • Позитивна и негативна власт – проактивно поведение или функция по възпиране и контрол (отмяна)
 • Решаваща и препоръчителна власт

     ТЕОРИТИЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗГРАНИЧЕНИЕТО УЧРЕДИТЕЛНА И УЧРЕДЕНИ ВЛАСТИ

 • Идеята за разделение на властите – защита на свободата чрез недопускане на всесилни органи (лица); разграничение на функциите и взаимен контрол между органите, които ги осъществяват
 • Идеята за народния суверенитет – общественият договор, по силата на който индивидите губят естествената си свобода, поставя начало не само на тяхната социална организираност, но същевременно ражда и един нов субект – политически организираната общност със своя воля – обща воля

– Абсолютната власт на политически организираната общност над нейните членове, ръководена от общата воля, Русо нарича суверениетет, държавна власт или просто власт

– Общата воля е различна не само от волята на отделния индивид и от волята на мнозинството, тя се различава и от „волята на всички“; общата воля винаги е насочена по посока на публичния интерес; обща воля не може да греши

 • Конституцията – юридически израз на обществения договор

СМИСЪЛ НА РАЗГРАНИЧЕНИЕТО

 • Абат Сийес във Франция (търсене на гаранция за необратимост на промените); Томас Пейн в Америка (недоверието към властта на английския крал се пренася и върху новите институции)
 • Никой орган не може сам да променя (разширява) своите правомощия – това би противоречало на:

идеята за разделението на властите – възможност за всесилие на един орган и оттам заплаха за свободата

идеята за народния суверенитет – неговите качества неотчуждаемост, неделимост, невъзможност да бъде представляван, самопроизводност

 • Това се отнася и до (и най-вече до) върховното представително събрание (висшият законодателен орган) има само онези правомощия, които конституцията му е възложила

КОНСТИТУЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛНА И УЧРЕДЕНИ ВЛАСТИ (1)

 • Парламент, действащ при особени процедури и квалифицирани мнозинства

– квалифицирани мнозинства (България, Португалия, Гърция, Полша)

– утвърждаване от два последователни парламента или разпускане на парламента и избори преди гласуване на промяната

– повече от обикновения брой четения

– последващ референдум

 • Особено събрание

– различно от обикновения парламент (България, САЩ)

– различна норма на представителство, задължение за разпускане след промяната или продължаване като обикновен парламент

 • Форми на пряка демокрация (референдум)

– по реда на приемане на обикновен закон (Германия, Австрия) или след специална процедура, но влиза в сила след референдум

– винаги е в съчетание с друга процедура (необходимост от дебат, а не само “да” или “не”

КОНСТИТУЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛНА И УЧРЕДЕНИ ВЛАСТИ (2)

 • Съчетание между горните 2 или 3
 • Забрана за изменение и допълнение в някои части – Италия относно републиканската форма – юридическа и политическа несъстоятелност
 • У нас – два пътя:

– по отношение на нова конституция, по-съществени изменения и допълнения (чл. 158), в това число и начина на промяна на самата конституция – чрез Велико народно събрание (нов избор, по-висока норма на представителство)

– в останалите случаи – парламентът с мнозинство ? (спадащо до 2/3) от всички народни представители; три четения

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛНА И УЧРЕДЕНИ ВЛАСТИ

 • Съдебен контрол, осъществяван от същинските съдебни органи (англосаксонските правни системи) или съдебен (или квазисъдебен) контрол, осъществяван от специализиран орган (Франция – конституционен съвет, но по-често конституционен съд
 • Въпроси – произнася се само по спазване на процедурата, по материалното съответствие или и по двете
 • Актовете за изменение и допълнение на конституцията подлежат ли на контрол (и отново на какъв контрол)
 • Съдебният контрол върху актовете на парламента – изпитание за традиционното правно мислене – демокрацията се основава на избори, мнозинства и представителство (а съдът?)

ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, доц. д-р Даниел Вълчев

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_4-2-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

5. Форми на държавата

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

доц. д-р Даниел Вълчев

ФОРМИ НА ДЪРЖАВАТА

 

Постановка на въпроса

 

Форми на държавно управление – история на въпроса

 

Видове форми на държавно управление

 

Форми на държавно устройство – история на въпроса

 

Видове форми на държавно устройство

 

Европейският съюз

 

Структура

 

Терминология

 

– форми (форма) на държавата

– форми на (държавно) управление

– устройство на държавата

– строеж на държавата (The State-building – 2004) Francis Fukuyama

Традиционен възглед

 

– Формата на държавата е въпросът за начините на изразяване на воля от името на държавата (Йелинек)

– Форми на държавата = форми на държавно управление + форми на държавно устройство + политически режими

 1. Постановка на въпроса (1)

 

Георги Близнашки (Формата на държавата – 1999 г.) – споменава традиционния възглед, но го намира за твърде формалистичен; акцентира не върху институционалната или нормативната страна на въпроса, а върху неговата ценностна страна (качествата конституционност, правовост, демократичност и социалност)

 

Лъчезар Дачев – придържа се към традиционния възглед, с особеността, че счита разграничението между република и монархия за несъщностно и дели формите на управление на парламентарни, президентски и полупрезидентски

 

Въпросът за формите на държавата в нашия курс

 

– формално-правна характеристика на държавата

– на институционално равнище – начин на формиране, правомощия и взаимоотношения между основните държавни органи

– на нормативно равнище – когато разглеждаме държавата като относително централизиран правен ред, то нейната форма се очертава като въпрос за това кой какви норми създава/прилага

 1. Постановка на въпроса (2)

 

Форми на държавно управлние

 

Въпросът за начина на формиране, правомощията и взаимоотношенията между основните държавни органи на равнище централна държавна власт (т.е. от гледна точка на компонента власт)

 

Форми на държавно устройство

 

Въпросът за начина на формиране, правомощията и взаимоотношенията между основните държавни органи от гледна точка на териториалната организация на държавата – на плоскостта централизация/децентрализация (т.е. от гледна точка на компонента територия)

 

Политически режими

 

Въпросът за начина на формиране, правомощията и взаимоотношенията между основните държавни органи от гледна точка на участието и правата и свободите на гражданите (т.е. от гледна точка на компонента население)

 

 1. Постановка на въпроса (3)

 

Пример – Сенатът на САЩ

 

От гледна точка на формите на държавно управление – участието му в общия баланс на властите (правомощия, отношения с другите органи, обновяване с 1/3 през 2 г. и т.н.)

 

От гледна точка на формите на държавно устройство – орган, който се формира при нетипична норма на представителство – всеки щат (независимо от броя на избирателите) – по двама сенатори

 

От гледна точка на политическия режим – отношения власт-граждани – каталог от основни права и свободи, възможности за упражняването им и условия за реално влияние върху реалния политически процес

 

 1. Постановка на въпроса (4)
 2. Форми на държавно управление –
  история на въпроса (1)

Платон (в Държавата) – 5 нагласи у човека, на които съответстват 5 вида управление

 

– мъдрост – идеална държава (близка до аристокрацията)

– честолюбие – тимокрация (тимархия)

– корист – олигархия

– жаждата за свобода – демокрация (лъже-демокрация)

– желание за ред – тирания (тиранът-философ ни връща отначало)

Платон (в Законите) – 2 вида

 

– начело са управниците

– начело са законите

Платон  (в Политика)

 

– законно управление – монархия, аристокрация, демокрация със закони

– незаконно управление – тирания, олигархия, демокрация без закони

 1. Форми на държавно управление –
  история на въпроса (2)

Аристотел

 

– стабилизира последната класификация (количествен + ценностен критерий)

– подчертава възможността за управление с елементи от други видове управление (смесени форми – полития, Полибий, Цицерон)

Св. Августин

 

– засилен ценностен момент – важна е не толкова формата, колкото съдържанието – De Civitate Dei – любовта към Бог

– географски фактор – политически идеал – множество малки държави, духовно обединени от християнската църква

Св. Тома – в общи линии следва Аристотел

 1. Форми на държавно управление –
  история на въпроса (3)

Макиавели (1469 – 1527)

 

– Спомага за налагането на понятието Stato и на разграничението република/монархия – Tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. (Il Principe, 1513 г.)

– Понятието  република сe употребява в смисъл на държава още от римско време (Цицерон) и това продължава известно време и след Макиавели (Jean Bodin, Les Six livres de la République – 1576 г.)

 1. Форми на държавно управление –
  история на въпроса (4)

Извод

В интерпретирането на начините на управление винаги са присъствали два момента

 

– формален – кой управлява (кои са органите, как се формират, какви правомощия имат, какви са отношенията им едни спрямо други)

– ценностен – как управлява (със или без закони, справедливо или не, добродетелно или напротив, в съответствие или в противоречие с естествения или Божия закон и т.н.)

В традиционния възглед тези два момента са представени съответно чрез формите на държавно управление и политическите режими

 

И днес не са редки опитите те да бъдат смесени, съчетани; ние ще ги разгледаме отделно

 1. Видове форми на държавно управление (1)

Според начина на формиране на държавния глава

Монархии и републики (според начина на формиране на държавния глава)

 

Монархии (според правомощията на монарха и отношенията му с други органи)

– абсолютна монархия

–  конституционна монархия

–  парламентарна монархия

Републики (според положението на държавния глава – отношения с изпълнителната власт и парламента)

– парламентарна република

–  президентска република

–  полупрезидентска република (Морис Дюверже)

 1. Видове форми на държавно управление (2)

Според формалното приложение

на принципа за разделение на властите

Абсолютна монархия – няма разделение на властите

 

Парламентарна монархия или република – има, но с акцент върху правомощията на парламента (парламентът излъчва и контролира правителството)

 

Президентска република – по-последователно прокарване на принципа за разделение на властите (президентът назначава правителството и го председателства; то не е отговорно пред парламента)

 

(Полупрезидентската република е хибрид между парламентарното управление и президентската република – президентът е лидер на изпълнителната власт, но има и министър-председател; правителството е отговорно пред парламента)

 1. Форми на държавно устройство –  история на въпроса

Идеите за федерализиране (foedus – договор; foederati – страните по договора) възникват по два пътя

 

– начин за предоставяне на ограничено самоуправление след завоюване – Рим спрямо част от завоюваните територии; Средновековието – признаване на върховенство, но със запазване на властта

– по доброволен път – взаимна помощ или начин за запазване на мира

още гръцките полиси – договор за сътрудничество (в търговията, при война и т.н.); Обединените холандски провинции; Швейцарската конфедерация

абат Сен-Пиер – през 1713 г. написва Проект за осъществяване на постоянен мир в Европа – федерация, със сенат, който да решава конфликти и право на въоръжена намеса (договор)

Кристиян Волф – civitas maxima (наддържава), възникваща по силата на обществен договор

 1. Видове форми на държавно устройство

Унитарна държава

– не изключва административно-териториално деление – съчетаване на централизация и децентрализация

– въпросът за автономията – институционално и нормативно отчитане на особености – авто и номос предполага законодателен орган (Дания – Гренландия)

Федерация

– възниква по силата на  договор

– претенция за запазване на  държавна самостоятелност на субектите на федерацията

– обикновено предполага местни законодателни събрания (Германия), горна камара на парламента при различна норма на представителство (САЩ), понякога и самостоятелни правителства (Белгия)

Проблемът с конфедерацията

 1. Европейският съюз (1)

Възникване и развитие

Европейски общности – 6 държави (Бенелюкс, Италия, Германия и Франция)

– Европейска общност за въглища и стомана  (ЕОВС) – 1951 г.

– Европейска общност за атомна енергия (Евратом) – 1957 г.

– Европейска икономическа общност (ЕИО) – 1957 г.

Европейски съюз – правоприемник на Европейската общност

– възниква 1992 г. с Договора от Маастрихт (в сила от 1993 г.)

Разширявания – 6 вълни (5 разширения)

– 1973 г. Дания, Ирландия и Обединеното кралство

– 1981 г. Гърция

– 1986 г. Испания и Португалия

– 1995 г. Австрия, Финландия и Швеция

– 2004 г. Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър и Малта

– 2007 г. България и Румъния

 1. Европейският съюз (2)

Юридическа основа (1)

Учредителни договори (първично право на Европейските общности) – имат примат над националното законодателство, спорно е отношението им с националните конституции

 

– Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (Париж, 1951 г., в сила през 1952 г.)

– Договор за създаване на Европейска общност за атомна енергия (Рим, 1957 г., в сила през 1958 г.)

– Договор за създаване на Европейската икономическа общност (Рим, 1957 г., в сила през 1958 г.)

– Договор за създаване на Европейския съюз (Договор от Маастрихт, 1992 г., в сила през 1993 г.)

– Договор от Амстердам (1997 г., в сила от 1999 г.)

–  Договор от Ница (2001  г., в сила от 2003 г.)

 1. Европейският съюз (3)

Юридическа основа (2)

Договорът от Лисабон (подписан на 13 декември 2007 г., в сила от 1 декември 2009 г.)

 

не замества, а изменя договорите

цели осигуряване на по-голяма демократичност, прозрачност и ефективност в работата на ЕС на 27-те и засилване на неговата роля в международните отношения

основни промени:

засилена роля на Европейския парламент

засилено участие на националните парламенти

нови органи – председател на Европейския съвет (Херман Ван Ромпой) – избира се от Европейския съвет с мандат две години и половина, който може да се подновява еднократно, и Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (Катрин Аштън) – заместник-председател на Комисията, провежда външната политика и политика на сигурност на Съюза

 1. Европейският съюз (4)

Юридическа основа (3)

разширяване на случаите, в които решенията се вземат с квалифицирано мнозинство (от 2014 г. изчисляването на квалифицираното мнозинство ще се базира на двойно мнозинство – 55 % от държавите-членки, представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС; блокиращото мнозинство трябва да включва най-малко четирима членове на Съвета)

 

Хартата за основните права на ЕС придобива същата юридическа сила като договорите

 

гражданска инициатива – 1 милион граждани от значителен брой държави членки могат да призоват Комисията да внесе предложения за нови политики

 

изрично посочване за пръв път на възможността държава-членка да напусне Съюза

 

изрично признаване на юридическа правосубектност на ЕС и то не само в международните отношения

 1. Европейският съюз (5)

Юридическа основа (4)

Правни актове на ЕС (вторично право на Европейските общности)

 

– Задължителни (юридически обвързващи)

регламенти – пряко приложение в тяхната цялост и директен ефект – не се транспонират в националното законодателство

директиви – обвързващи по отношение на постигането на даден резултат, но националните власти могат да изберат формата и средствата за постигането му

решения – конкретен адрес, задължителен в своята цялост, директен ефект

 

– Незадължителни – препоръки и становища

– Непредвидени в договорите – резолюции, позиции, заключения, декларации, съобщения и др. – използват се от Съвета или Комисията

 1. Европейският съюз (6)

Принципи на действие на ЕС (1)

Принцип на предоставената компетентност – определя границите и компетентностите на Съюза

 

– ЕС действа само в предоставените му от държавите членки граници на компетентност

Принципи на субсидиарност и пропорционалност – определят упражняването на компетентността на ЕС

 

– Субсидиарност – в областите, които не попадат в изключителната компетентност на ЕС, той действа само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки

– Пропорционалност – съдържанието и формата на дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите

 1. Европейският съюз (7)

Принципи на действие на ЕС (2)

Съотношение на компетентностите

 

– изключителна компетентност на ЕС – митнически съюз; правила относно конкуренцията; парична политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото; опазване на морските биологични ресурси; обща търговска политика

– споделена компетентност с държавите членки – вътрешен пазар; социална политика; икономическо, социално и териториално сближаване; селско стопанство и рибарство; околна среда; защита на потребителите; транспорт; трансевропейски мрежи; енергетика; пространство на свобода, сигурност и правосъдие; общи проблеми на сигурността в областта на общественото здраве

– области на допълване и координиране – научни изследвания; заетост; опазване и подобряване на човешкото здраве; промишленост; култура; туризъм; образование, професионално обучение, младеж и спорт; гражданска защита; административно сътрудничество

 1. Европейският съюз (8)

Институции (1)

Европейски парламент

 

– 750  членове (пропорционално на броя на населението на държавите членки, но не по-малко от 6 и не повече от 96 места)

– избират се пряко от гражданите на държавите членки за срок от 5 години

– законодателни и бюджетни функции и функции по политически контрол

– избира председателя на Комисията

Европейски съвет

 

– държавните или правителствени ръководители на държавите членки, председателят на Европейския съвет и председателя на Комисията, Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност участва в работата му

– определя общите политически насоки и приоритети на Съюза; заседава два пъти на шест месеца

 1. Европейският съюз (9)

Институции (2)

Съвет (на министрите)

 

– по един представител на всяка държава членка на ниво министри

– законодателни и бюджетни функции съвместно с Европейския парламент, определяне на политиките и координационни функции

Европейска комисия

 

– по един представител на всяка държава членка; от 1 ноември 2014 г. – брой, отговарящ на 2/3 от броя на държавите членки освен ако Европейският съвет с единодушие не промени този брой

– 5  годишен мандат

– съставът й се одобрява от Европейския парламент и се назначава от Европейския съвет

– следи за прилагането на Договорите, изпълнява бюджета и управлява програмите, функции по координиране, осигурява външното представителство на Съюза с изключение на общата външна политика и политика на сигурност

– осигурява общия интерес на Съюза – пълна независимост от държавите членки

 1. Европейският съюз (10)

Институции (3)

Други

 

– Европейска централна банка

–  Сметна палата

–  Европейски омбудсман

–  Европейски инвестиционна банка

–  Европейски надзорник за защита на личните данни

–  Икономически и социален съвет

–  Комитет на регионите

 1. Европейският съюз (11)

Правна природа на ЕС – функции, институции, правен ред (1)

Блези, които са характерни за федерация

 

важни общи политики – граничен контрол, обща валута, елементи в правораздаването (съд на ЕС, европейска заповед за арест)

 

институционалната структура все повече се доближава до типичната за националната държава

 

елементи на общ правен ред  (приоритет на регламентите пред националното законодателство) и елементи на обща система на правораздаване (съд на ЕС, европейска заповед за арест)

 1. Европейският съюз (12)

Правна природа на ЕС – функции, институции, правен ред (2)

Белези, които са характерни за съюз от държави

 

принципи на предоставената компетентност, на субсидиарността и на пропорционалността; липсва на важни общи политики (обща външна политика и политика на отбрана (Кисинджър)

 

институционалната структура съществува, но основните властови компетенции остават в органите, формирани от държавите членки

 

отсъства общ централизиран правен ред

 

Sui  generis образувание

 

едно политически удобно обяснение

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА, доц. д-р Даниел Вълчев
 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_5-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

6. Политически режими

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

доц. д-р Даниел Вълчев

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ

Форми на държавата и политически режими

 

Състояние на дебата

 

Демокрация и диктатура

 

Демокрацията като децентрализирано правосъздаване

 

Теорията за правовата държава

 

Либералните представи за държавата

 

Социалните функции на държавата

 

Авторитарна и тоталитарна държава

 

Структура

 

Още Платон и Аристотел разграничават управленията не само според формален критерий (кой управлява/има достъп до управлението), но и разделят управленията на “добри” и “лоши”

 

Макар и да дават примери от практиката на полиса, те говорят за идеални типове “добри” и “лоши” управления (в политическата действителност едно управление е много рядко само лошо и още по-рядко само добро)

 

За разлика от формите на държавата, по отношение на които изпъкват формалните критерии за разграничение, при политическите режими не може да бъде напълно отстранен политическият, идеологическият и в крайна сметка ценностният момент (ценностните подреждания са ирационални – Кант)

 

Това създава изначални трудности при оформяне на класификацията на политическите режими, която е винаги ценностно зависима

 

 1. Форми на държавата и  политически режими (1)

 

Наименованията и аргументациите за и против “добрите” и “лошите” политически режими исторически се променя:

 

–  Аристотел – правилни (василия, аристокрация, полития) и изкривени (тирания, олигархия, демокрация) – в зависимост дали са насочени към общото благо и справедливостта

– Платон – законни (начело са законите) – монархия, аристокрация, демокрация със закони, и незаконни (начело са управниците) – тирания, олигархия, демокрация без закони

– Св. Тома – чисти (монархия, аристокрация, демокрация) – там има политическа власт, и изкривени (тирания, олигархия, демагогия), където има деспотична власт

 1. Форми на държавата и  политически режими (2)
 2. Състояние на дебата (1)

През последните 100 години най-често срещаното разграничение е между демокрация (добро управление) и диктатура (лошо управление)

 

Нерядко се добавят определения към демокрация и диктатура (либерална демокрация, представителна демокрация, парламентарна демокрация, реална демокрация, социална демокрация и т.н.; тоталитарна диктатура) – което още повече обърква понятийния апарат

 

Има и изключения, които излизат от обичайната антиномия демокрация-диктатура:

 

– на юридическо равнище – Келзен прави опит за деидеологизиране на разграничението и извеждане на различията от характеристики на правния ред – демокрация и автокрация

– на политическо равнище – марксизмът в неговия ленинско-сталински вариант приема, че социалистическата демокрация = диктатура на пролетариата (т.е. въвежда се нов оценъчен момент – за кого е добро или лошо управлението)

 1. Състояние на дебата (2)

Какво ще направим ние:

 

– ще разгледаме традиционното разграничение между  демокрация и диктатура, като се опитаме да проверим възможен ли е деидеологизиран поглед през правния ред

– ще се опитаме да отграничим  тоталитарните от авторитарните политически режими

– ще очертаем либералния модел на държавата и ще го сравним с идеите за хипертрофия на социалните функции на държавата

– ще завършим с опит да изясним  понятието правова държава, което след Втората Световна война е доста дискутирано в континентална Европа, а в края на 80-те и началото на 90-те години тази дискусия стига и до нас

 1. Демокрация и  диктатура (1)

Постановка на въпроса:

 

Какво е демокрацията? Кое е демократично и кое недемократично, или дори антидемократично? Може ли демокрацията да бъде разглеждана като форма на държавно управление и държавно устройство (Венелин Ганев) или е по-уместно да я представим чрез идеята за правата (Роналд Дуоркин)? Процедура ли е демокрацията или състояние (Юрген Хабермас)? Може ли да говорим за демокрация у древните и демокрация у модерните народи (Бенжамен Констан)? Политическата свобода ли е критерият за демокрация (Ханс Келзен)? Има ли авторитарна демокрация или тя винаги е либерална (Джон Грей)? Кое от всичко казано за демокрацията е вярно и кое не? Може ли всичко казано да бъде вярно в някакъв контекст? А може ли да преценим всичко като изначално невярно? Може ли демокрацията да бъде каквото ни хрумне (Джовани Сартори)?

 1. Демокрация и  диктатура (2)

През ХХ век под демокрация най-често се разбира управление, (при) което:

 

– функционира в рамките на установения правен, в това число и конституционен ред (формалното наличие на единен конституционен акт не е критерий)

– основните държавни органи се формират чрез избори (колкото по-близо до избирателите е органът, толкова по-високо в йерархията са неговите нормативни актове)

– е  установено всеобщо и равно избирателно право и тайно гласуване (липса на цензови ограничения, наличие на партийна система, свободен мандат)

– съществува свобода на съвестта, словото, сдружаването, на събранията и митингите (свободно формиране и изразяване на мнение)

– е  налице независима съдебна система (наказателно преследване, граждански оборот, административно правосъдие, конституционен контрол)

 1. Демокрация и  диктатура (3)

Най-често под диктатура се разбира тъкмо обратното:

 

– фактически произвол при вземането на решения, респективно установяването на правила за поведение

– липса или привидно значение на изборите

– не е  установено всеобщо и равно избирателно право и тайно гласуване или те съществуват само формално

– не съществува или не се спазва макар да е прогласена свобода на съвестта, словото, сдружаването, на събранията и митингите

– няма независима съдебна система

 1. Демокрацията като децентралзирано
  правосъздаване (1)

В различните виждания за демокрацията – най-малко две общи идеи:

 

–  демокрацията е понятие, свързано с политическата организация на обществото

–  демокрацията се разглежда като ценност

Три тези:

 

– демокрацията може да бъде  обяснена чрез правния ред; ако това е валидно, то

– демокрацията е такова състояние на правния ред, което предполага  най-голяма децентрализация при създаване на право, без това да води до разрушаване на единството на правния ред; ако и това е валидно, то

– основният институционален носител на демократични тенденции е не парламентът, а  съдът

 1. Демокрацията като децентралзирано
  правосъздаване (2)

Правният ред:

 

– Всеки ред е  такава  система от свързани компоненти (при правото – норми), при която, ако познаваме само една част, можем да направим обосновани изводи за цялото

– Правният ред е ендогенен (позитивистки възглед), но макар и съставен от целенасочено създадени компоненти, като цяло той не е нито създаден, нито контролиран от един интелект, от един волеви център

– Демокрацията е свързана с децентрализацията, защото предполага активно отношение на различни индивиди, групи, общности към управлението, предполага многообразие на мнения и позиции

 1. Демокрацията като децентралзирано
  правосъздаване (3)

Правният ред:

 

– Правосъздаването включва както създаването на общи (неиндивидуализиран кръг адресати и многократност на действието) правила за поведение, така и индивидуални правила (сделки, административни актове, правораздавателни решения)

– Във всеки правен ред има тенденции на  централизация (автократични) и на децентрализация (демократични)

– Органите, които се формират чрез избори, както и органите, които се формират от тези органи, са политически натоварени и често са продукт на единна (за момента спечелила доверие) политическа воля; те имат  естествен стремеж към централизация (провеждане на политиката)

– Органите, които се формират по по-сложен начин (Конституционният съд у нас – от различни органи, мандатност, частично обновяване) проявяват  по-малка степен на готовност да се поддават на автократични тенденции; основен (и поради значението си, и поради броят на правилата, които създава) е съдът (американски реализъм – правото е обоснованото предвиждане на бъдещи съдебни решения)

 1. Теорията за правовата държава (1)

Езикови бележки

Ханс Келзен – словосъчетанието няма смисъл, всяка държава е правова, нещо повече – държавата това е самият правен ред

 

Идеята се свързва с Имануел Кант (1724-1804), който разграничава правова и полицейска държава, от гледна точка на съществуването и състоянието на т. нар. гражданско общество

 

В основните европейски езици словосъчетанието е познато (Rechtsstaat, Etat de droit, Stato di diritto, Estado de Derecho, правовое государство)

 

В английския език няма точен аналог, обикновено се превежда като Rule of law (управление на правото, съдържащо и идеята за ценностния приоритет на правото, примерно по отношение на политиката – Supremacy of law)

 1. Теорията за правовата държава (2)

Постановка на въпроса

Идеята за правовия характер на държавата е близка до идеята за демократичния характер на държавата – най-често в теорията, в политическото говорене и като конституционен запис определението правова е добавка към определението демократична

 

Идеята за гражданското общество не е просто идеята, че обществото се състои от хора, дори не и от хора с активна (гражданска) позиция

 

Идеята за гражданското общество е идеята за разграничение между две сфери на изява на обществото – политическата (свързана най-общо казано с властта и държавата) и неполитическата (всички отношения, които не са по повод и при посредничеството на държавата); именно тази неполитическа сфера се определя като гражданско общество

 

Следователно възникването на идеята за гражданското общество е невъзможна без ясното разграничение между общество и държава

 1. Теорията за правовата държава (3)

Възникване на идеята

Елементи на такова разграничение мъждукат в теориите за обществения договор – първично свободните индивиди

 

Въпреки такива опити в миналото, това става влиятелен и дори господстващ възглед през ХVІІ и най-вече през ХVІІІ век:

 

– изоставят се идеите за екзогенно създадения правен ред и държавни институции (Бог е заменен от Разума; няколко крале са екзекутирани с твърдението, че се прилага законът; открити са далечни племена, които живеят по много различни правила; появяват се писания за саморегулиращата сила на пазара)

– Джон Лок, Дейвид Хюм, Кант (Хегел и Маркс)

 1. Теорията за правовата държава (4)

Същност на идеята (1)

В политическата сфера на изява на обществото действат юридическите правила (правните норми)

 

Гражданското общество – теренът на морала и етиката (ако правим разграничение различно от това, че етиката е просто философията на морала)

 

И в двата случая обединяващото е категоричният нравствен императив

 

В центъра на такова разграничение стои идеята за индивидуалната свобода на морално обвързания индивид (човекът не е никога само средство, той винаги е и цел)

 1. Теорията за правовата държава (5)

Същност на идеята (2)

Гражданското общество предполага (за разлика от държавата):

– инициатива от самите участници

– процеси на координация

– рационална дискусия и критика

Правовата държава е държавата, която съществува при наличие на жизнено гражданско общество

 

Отрицанието на правовата държава  (наречено от Кант полицейска държава) е както авторитарната, така и тоталитарната държава

 1. Теорията за правовата държава (6)

У нас

За правова държава се говори през 70-те и 80-те година като се критикува буржоазното учение за правовата държава

 

В края на 80-те години (по време на перестройката на Горбачов) се заговори за социалистическа правова държава

 

Новата конституция – Преамбюл

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ

 1. Либералните представи за държавата (1)

Основни параметри на либералното мислене

Индивидуализъм – придаване на ценностен приоритет на индивида пред всяка социална общност

 

Егалитаризъм – равен морален статус на всички индивиди и отричане на връзка между фактическите различия между индивидите и необходимостта от различен политически и/или правен статус

 

Универсализъм – приоритет на духовното единство на човечеството пред различията, следващи от условията на живот (обичаи, бит, култура, климат и т.н.)

 

Мелиоризъм – увереност, че социалната организация, в това число и политическите институции, могат да бъдат усъвършенствани

 

Основното:

 

– ценностен приоритет на индивида пред общността; индивидът е цел, а социалната организация е само средство

– индивидът е надарен  със свобода – тя стои в основата на неговия висок морален статус; всичко, което поставя под съмнение свободата, следва да бъде ограничавано (преди всичко държавата)

 1. Либералните представи за държавата (2)

Предпоставки за либерално мислене
Общофилософска предпоставка – юдейско-християнската традиция – Бог е създал човека по свой образ и подобие

 

Етическа предпоставка – естественото право признава на човека права и свобода, които не зависят от позитивния правен ред

 

Психологическа предпоставка – бурното развитие на познанието и неговото въздействие върху икономиката и бита потвърждават вярата във възможностите на свободния човешки дух

 1. Либералните представи за държавата (3)

Зараждане на либералната традиция (XVIII – XIX век)
Англия – Джон Лок, Джереми Бентам, Джон Стюарт Мил, Хърбърт Спенсър

 

Шотландия – Дейвид Хюм, Едмънд Бърк, Адам Смит

 

САЩ – Томас Джеферсън, Томас Пейн, Джеймс Медисън, Ал. Хамилтън

 

Континентална Европа – Бенедикт (Барух) Спиноза, Монтескьо, Кондорсе, Алексис де Токвил; Огюст Конт, Хумболт, Щирнер

 1. Либералните представи за държавата (4)

Основни идеи
Негативистично схващане за свободата

 

Минималната държава и автономията на индивида

 

Конституционализъм (правни и институционални гаранции)

 1. Либералните представи за държавата (5)

Негативистично схващане за свободата
Според древните народи – право на участие в общите работи; според модерните народи – сфера на ненамеса от страна на държавата

 

Причини за промяната (според Бенжамен Констан):

 

– миролюбив и търговски дух на модерните народи

– изчезването на робството и новото отношение към труда

– уголемяването на държавите по територия и население и намаляване на политическата тежест на отделния човек

 1. Либералните представи за държавата (6)

Минималната държава
Разграничение между държава и гражданско общество (държавата е необходимото зло за обществото от свободни индивиди)

 

Автономия на индивида и граници на държавата (държавата – нощен страж; пълно отричане от социалните ангажименти на държавата; следствие за фиска)

 

Критика на Русо – абсолютната власт на суверена; приоритет на общата воля над индивидуалната воля, мнозинствата

 1. Либералните представи за държавата (7)

Конституционализъм
Основен фактор за задържането на държавната власт в минимални граници е конституционният принцип за разделение на властите

 

От либерална гладна точка принципът за разделение на властите е гаранция, че нито една институция няма да придобие такава власт, която може да застраши индивидуалната свобода

 1. Социалните функции на държавата (1)

Обективни предпоставки за антилиберално мислене

Разрастване на промишленото производство и масовизиране на наемния фабричен труд (градовете – компактно население, преживяващо от наемен труд)

 

Разширяване на активното и пасивното избирателно право

 

Развитието на знанието, техниката и технологиите и масовизиране на образованието и здравеопазването

 

Усложняване на икономическите връзки (в това число и международните), на администрацията, на финансите, на военното дело и сектора за сигурност – необходимост от по-обемна, по-детайлна и по-бързо променяща се правна рамка

 

Раждането на консуматорското общество – търси сигурност в и чрез държавата

 1. Социалните функции на държавата (2)

Идейни и политически предпоставки за разрастване на

социалните функции на държавата

Противоречие между политическата свобода и икономическата зависимост, водеща до възраждане на идеята за общото благо и оправдаване на по-активната роля на държавата в живота на обществото

 

Създаване и разширяване на влиянието на левите партии и движения

 

Развитие на средствата за комуникация и възможности за създаване  на печеливши популистки проекти

 1. Социалните функции на държавата (3)

Съвременната държава
Сила срещу периметър (Francis Fukuyama – State-Building)

 

Минималистки функции

 

– отбрана, вътрешен ред, защита от бедствия, правосъдие

– макроикономическа стабилност

– защита на правото на собственост

– основен пакет в здравеопазването и базова степен на образование

 1. Социалните функции на държавата (4)

Умерени функции

 

– публична инфраструктура

– регулиране на монополите

– регулиране на финансовите пазари

– защита на потребителите

– околна среда

– допълнителен пакет в здравеопазването и следващи нива на образование

– основно ниво на социална защита

 1. Социалните функции на държавата (5)

Активни социални функции

 

– поддържане на значим  държавен сектор в икономиката и проактивна икономическа политика (държавни помощи, субсидирана кредитна политика, поддържане на държавни монополи и др.)

– високо ниво на социална защита

– високо ниво на преразпределение на богатството през бюджета (днес се счита, че това е налице при равнища над 35-40% от БВП)

 1. Авторитарна и  тоталитарна държава (1)

Авторитаризъм

Обикновено се свежда до управление чрез принуда, силово управление; но това е въпрос на метод на управление, а той е вторичен (в случая неизбежен), тъй като от наша гледна точка авторитарното управление = диктатура:

 

– фактически произвол при вземането на решения, респективно установяването на правила за поведение

– липса или привидно значение на изборите

– не е  установено всеобщо и равно избирателно право и тайно гласуване или те съществуват само формално

– не съществува или не се спазва макар да е прогласена свобода на съвестта, словото, сдружаването, на събранията и митингите

– няма независима съдебна система

 1. Авторитарна и  тоталитарна държава (1)

Тоталитаризъм

Валидно е всичко казано за авторитаризма

 

Понятието – възниква през 20-те години на ХХ век; свързва се с името на Джовани Амендола (Giovanni Amendola, 1882 – 1926)

 

Криза на парламентарните системи след Първата Световна война

 

Белези – регулиране и контрол от страна на държавата на всички значими изяви в обществото (липса на автономна сфера на индивида, задушаване на гражданското общество)

 

– политическа свърхцентрализация – една партия (младежка, женска, професионална организация); срастване на партията с държавата

– идеологическа свръхцентрализация – пропаганда (официална доктрина, обединяване срещу врага)

– личностна свръхцентрализация – вожд и номенклатура

 

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_6-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]