1. Предмет и метод

 • ПРЕДМЕТ И МЕТОД
  НА ПРАВНАТА НАУКА

 • Предмет на правната наука (1)

 

Трудности при изследване на правото

 

 • Илюзията за самоочевидност на понятието

 

 • Невъзможност за сетивно възприемане и опитно установяване

 

 • Историческо и географско многообразие на проявленията на принудителния нормативен ред и на понятията, които им съответстват

 

 • Участие в различни дискурси

 

 • Необходимост от “разомагьосване” на правото

 

 

 

 


 • Предмет на правната наука (2)

 

Факт и норма

 

 • Кант Sein/Sollen

 

 • Съждения относно факти и съждения относно норми

 

 • Иван затваря вратата. / Иван трябва да затвори вратата.
 • Ти преминаваш на червено. / Не преминавай на червено!

 

 • Фактическа действителност и дължима действителност

 

 • вярно/невярно
 • валидно/невалидно

 

 

 

 • Предмет на правната наука (3)

 

Нормата

 

 • Основен компонент на дължимата действителност е нормата.

 

 • Нормата е правило за човешко поведение.

 

 • Физически възможно поведение (Забранено е влизането в аудиториите през ключалките).

 

 • Отнася се до поведение, което позволява волеви контрол

        (Не дишай! Не се прозявай!).

 

 • Предполага неблагоприятни последици при неспазване.

 

 

 

 

 

 • Предмет на правната наука (4)

 

Разграничения (1)

 

 • Категорични и хипотетични норми

 

 • Категорични – валидни, независимо от обстоятелствата
 • Постъпвай спрямо другите така, както искаш те да постъпват спрямо теб! (Златно правило)
 • Постъпвай така, че максимата на твоето поведение да може да служи за основа на един всеобщ закон! (Категоричен нравствен императив на Кант)
 • Обичай ближния си!

 

 • Хипотетични – валидни, ако са налице определени условия
 • чл. 45 ЗЗД – Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. (т.е. трябва да са налице причнинно-следствена връзка и вина)

 

 • Предмет на правната наука (5)

 

Разграничения (2)

 

 

 • Етически обосновани и практически обосновани норми

 

 • Етически обосновани – закрепват ценност (чл.115 НК – Който умишлено умъртви другиго, се наказава за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.)

 

 • Практически обосновани – целят постигането на определена цел (Когато се храним, ножът се държи с дясната, а вилицата с лявата ръка.)

 

 • Предмет на правната наука (6)

 

Разграничения (3)

 

 • Технически и социални норми. Табу

 

 • Технически норми
 • опозната природна закономерност (Не бъркай с метален предмет в контакта!)
 • автоматично настъпване на неблагоприятните последици (Не скачай от покрива на Университета! За нарушителите – глоба 20 лв. За повторно нарушение – глоба 50 лв.)

 

 • Социални норми
 • Може да има съдържателна връзка с опозната закономерност (ограничение на скоростта), но това не е задължително (данъчни задължения).
 • Регулираното поведение засяга не само адресата, но и другите.
 • Неблагоприятните последици не настъпват автоматично. Социалната норма предполага санкция. Всяка социална норма има санкция.

 

 • Предмет на правната наука (7)

 

 • Видове социални норми:

 

 • Правни
 • Обичайни
 • Морални
 • Религиозни
 • Игрови
 • На доброто възпитание, на модата и т.н.

 

 • Невъзможност за разграничение на правните норми от другите социални норми на равнище норма

 

 • Не убивай! Не кради! Не причинявай телесна повреда!

 • Методи при изследване на правото (1)

Същност и видове

 

 • Методът – не какво, а как (как подхождаме към предмета)

 

 • Предпоставен е от задачата на изследването и обхваща:
 • Гледната точка
 • Начините на взаимодействие с обекта на изследване
 • Правилата за мислене при решаванвето на задачата, съответстващи на гледната точка (в т.ч. понятиен апарат)

 

 • Възможни методи за изследване на правото
 • До ХIХ век – изследвания на правни източници за нуждите на практиката, а на теоратично равнище – в рамките на общия философски метод
 • ХIХ век – исторически, социологически и юридически метод
 • ХХ век – методи на психологията, икономиката, езиковия анализ и др.

 

 

 

 

 

 

 


 • Методи при изследване на правото (2)

 

Юридическият метод

 

 • Правната норма като обяснителна схема

 

 • Фактите нямат юридическо значение, ако не бъдат преценени от гледна точка на правна норма.

 

 • Валидността на правните норми следва не от каузални, а от нормативни зависимости

 

 • Защо не бива да се пресича на червено?
 • За да не ме блъсне кола.
 • Защото е забранено.

 

 • Откъде следва забраната?

 


 • Методи при изследване на правото (3)

 

Валидност на правните норми

 

 • История на въпроса – Космосът, Бог, Човешкият разум, държавата

 

 • Днестри основни начина за извеждане на валидността (валидност, легитимност и ефективност):

 

 • чрез ценност (съдържателно закрепване) – например справедливостта (подреждането на ценности е по дефиниция ирационално – Кант – свобода и живот; един или много)
 • чрез факт – спазването или прилагането в процеса (забрана за извеждане на правила от факти; но възможност за придаване на юридически смисъл на факти от правни норми)
 • чрез формални съответствия (статични и динамични редове)

     


 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
  доц. д-р Даниел Вълчев

 

2. Понятие за право

 • ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВО. ТЕОРИИ.
  НАУКАТА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО.

 • Понятие за право. Теории (1)

 

Безспорното:

 

 • Норми (правила за поведение)
 • Множество (система, ред, механизъм)
 • Санкция (при неспазване)

 

Спорното:

 

 • Има ли право извън създаденото от човека право
 • Как възникват валидните норми; допуска ли се извеждането на валидност от факт
 • Има ли необходима връзка между съдържанието на правото и морала
 • Възможно ли е разграничение с други видове норми на равнище норма
 • Какви са връзките между нормите в една правна система

 

 

 

 


 • Понятие за право. Теории (2)

 

Погледът на естественото право (1)

 

 • Съществува дадено на човека висше право, съответстващо на космическия ред, на Божията воля, на Човешкия разум или на природата на човека, на надарения с естествени права човек).
 • Естествено право наричаме както този идеален нормативен ред, така и теорията, според която такъв ред (наречен естествено право) съществува.
 • Валидността на правната норма се извежда от съответствието на нейното съдържание с естественоправните принципи и норми. По същество това е теория, която свързва по необходим начин съдържанието на правото с морала.
 • Някои (Хабермас) наистина разделят валидност и легитимност, но придават специалноюридическа тежест на легитимността по съображения за политическа коректност (валидно ли е хитлеристкото право?).

 


 • Понятие за право. Теории (3)

 

Погледът на естественото право (2)

 

 • Моралът – система от социални норми, в основата на които стои преценката за добро и зло; Кант – ценностните подреждания са ирационални.
 • Възгледът за връзка на правото с морала е еволюирал – от субективно (златно правило), през обективно безсъдържателно (Кант) до процедурно (Хабермас, Алекси – дискурсна етика; Роулс – теория на справедливостта).
 • Връзка между право и морал има, но въпросът е дали се търси на равнище норма и дали се приема като критерий за валидност (М. Сандел).
 • В широк смисъл към тази школа може да отнесем и автори, които не покриват всички характеристики на естественоправника (освен автори като Г. Радбрух, Ж. Дабен и Дж. дел Векио, и автори като Л. Фулър и Дж. Финис по-късно, също такива като Хабермас, Алекси и Роулс).

 


 • Понятие за право. Теории (4)

 

Погледът на правния социологизъм

 

 • Криза на школата на естественото право (в криза от края на ХVIII век)
 • Историческата школа в Германия (началото на XIX в.)
 • Философският позитивизъм – изследване само на позитивно съществуващото, без априорни тези, без идеология
 • Две школи в правото юридически позитивизъм и правен социологизъм

 

 • Правният социологизъм
 • Правото е създадено от човека, но не непременно от законодателя.
 • Валидността на нормата може да се извежда от факт (Дюгисоциалната солидарност е едновременно факт и норма; обективно право и позитивен закон; американски реализъм – право от книгите и право, прилагано от съда – О. Холмс).
 • Според Ханс Келзен това са скрити естественоправни теории – има априорна ценност (социалната солидарност) и валидността на правото не следва от формални съответствия, а от преценка на съдържанието.

 


 • Понятие за право. Теории (5)

 

Погледът на юридическия позитивизъм (1)

 

 • Джон Остин (след Дж. Бентам) The Province of Jurisprudence determined 1832 г.; Германия – К. Гербер, П. Лабанд, К. Бергбом, Г. Йелинек, Виндшайд; Русия – Шершеневич, Палиенко, Рождественский; Франция – школа на коментаторите („аз не преподавам гражданско право, а Наполеоновия кодекс“), Каре дьо Малбер

 

 • Основни тези:
 • Правото е създадено от човека, а не дадено на човека; затова правото е воля, а не разум (auctoritas non veritas facit legem).
 • Право е само позитивното право (в континенталния вариант – това е законът).
 • Валидността на правото произтича от компетентността на органа, който го създава и от коректната процедура.
 • Юридическата наука търси отговор на въпроса как, а не на въпроса „защо“.
 • Юридическа конструкция на държавата.

 


 • Понятие за право. Теории (6)

 

Погледът на юридическия позитивизъм (2)

 

 • Традиционен юридически позитивизъм – държавата е единствен създател на правото; проблеми – какво е държавата от юридическа гледна точка, какво придава валидност на създадените от нея норми, как така тя е едновременно и създател и адресат на нормите – има ли граници и гаранции?
 • Държавата – думата придобива днешното си значение едновременно с изоставянето на другите източници на легитимация (космос, Бог, Човешкия разум)
 • Взаимното легитимиране на държавата и правото и отделянето на валидността от легитимността
 • Ханс Келзен (влияние на Виенския кръг – логически позитивизъм):
 • Държавата е самият правов ред – аргументи
 • Валдността на правните норми следва от формални съответствия в рамките на един правен ред (система)
 • Хипотезата за основната норма

 


 • Понятие за право. Теории (7)

               

                Правна догматика и правна херменевтика – един нов дебат (1)

 

 • Правна догматика – сбора от използваните от юристите правни догми
 • Правни догми – правилата за конструирането, интерпретирането и обосноваването в правото (начините на тълкуване)
 • Догматичният подход е ограничен, но представлява концептуалната основа за професионалната дейност на юристите; това е основата на “вътрешния поглед” на юриста към правото
 • Херменевтичният подход навлиза в редица науки през втората половина на ХХ век (лингвистика, антропология, социология и т.н.)
 • Най-общо казано – поставянето на акцент върху езика и проникването в него за установяване на смисъл
 • Навлиза в правото през 60-те и 70-те години на ХХ век (Хартopen texture, Бобио – речеви актове и правни норми)

 

 


 • Понятие за право. Теории (9)

               

                Правна догматика и правна херменевтика (2)

 

 • Правна норма и езиков израз – съотношение
 • Видове речеви актове – дескриптивни, прескриптивни, експресивни (повече – при тълкуването)
 • Дебатъткаква е целта на езиковото проникване:
 • Дали целта е извеждане на логическото правило (аналитична юриспруденция – Харт, Бобио), но при запазване на идеята, че open texture не означава да поставяме всеки път въпроса за смисъла на всяко правило и неговата валидност или легитимност (така правото би ни изглеждало като сбор от неясни правила с неясни връзки между тях) или
 • Целта е да се установи връзка на правото с морала (Дуоркин – моралните принципи са стандарти за оценка на човешкото поведение от страна на съдията; Хабермас – идеалната речева ситуация със смяна на ролите е надлежната процедура за достигане до правилното морално съдържание)

 • Понятие за право. Теории (8)

               

                Нашият курс

 

 • Позитивистки ориентиран (в смисъла на Келзен, Харт, Бобио, Раз)

Това не значи да не си даваме сметка, че предмет на изследване на правната наука е както правния ред (система) така и неговата непосредствена среда

 

 • Догматично ориентиран

          Това не значи да не си даваме сметка за значението на езиковия израз в правото и установяване на правила за коректно езиково проникване


 • Работна дефиниция за право (1
  )

 

Система от правила за човешко поведение, при неспазването на които се налага централизирана публична санкция.


 • Работна дефиниция за право (2)

 

 • Ред (система) – множество компоненти, свързани по начин, който позволява, когато се опознае отделна част, да се направи обоснован извод за цялото (система – компонентите му са подредени устойчиво едни спрямо други, свързани са с нормативни зависимости)

 

 • Норми (социални правила за поведение)
 • задължания, забрани и разрешения
 • има ли нещо друго в правото (принципи, субективни права, факти, органи…)

 

 • Санкция (при неспазване)
 • неблагоприятни за дееца последици
 • физически (в широки смисъл) характер (различие с моралните норми)
 • централизирано налагане (различие с доброто възпитание)
 • задължително налагане (различие с обичая)
 • индивидуализирана (неразвитите правни системи, МПП)

 

 

 

 

 

санкция – неблагоприятни последици от имуществен, личен или организационен характер (не следва, а се налага) –


 • Правната наука

               

 

                Правната наука изследва правото и неговата непосредствена среда:

 

 • валидните норми, които са част от един правен ред

 

 • нормативните зависимости, обосноваващи валидността

 

 • елементи от фактическата действителност, доколкото представляват непосредствената среда на правото

 

 


 • Обща теория на правото (1)

               

Общата теория на правото:

 

Изследвайки правото, дефинира общите правни понятия и ги свързва в логически безпротиворечива система.

 

Три основни задачи:

 

 • логически анализ на правните понятия и на връзките между тях
 • съединяване на резултатите от този анализ в една логически безпротиворечива система
 • използване на крайните изводи за легитимиране на правосъздаващите и правоприлагащите (ако правим тази разлика) решения

 


 • Обща теория на правото (2)

               

ОТП в системата на научното познание

 

 • Философия и наука (философски и нефилософски науки)
 • ОТП е нефилософска наука
 • В този смисъл тя е частна, въпреки, че я наричаме обща

 

 • Социология, политология, история
 • Правото е социално явление, то има политически измерения, развива се във времето
 • ОТП дава “вътрешен” поглед към правото

 

 • Правното познание – общотеоретични, исторически, отраслови и приложни правни науки
 • ОТП е основната общотеоретична наука
 • ОТП има основно значение за правното мислене – понятия, връзки, метод, граници

 • Обща теория на правото (3)

               

Възникване и развитие

 

 • Общо правно знание в някаква форма съществува отдавна

 

 • ХIХ век – двойно обособяване:
 • от отрасловите правни науки
 • от другите видове познание за правото

 

 • През 1926 г. Ханс Келзен и Леон Дюги започват издаването на Revue internationale de la théorie du droit (Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts)

 

 • В предговора към първото издание – манифест срещу философията на правото, разбирана като спекулативно търсене на справедливостта в правото

 

 • Обща теория на правото (4)

Преподаването на ОТП у нас. Структура на курса

 

 • Венелин Ганев
 • Правна реалност – единство на социологически и нормативни елементи
 • Правно явление – правна норма, юридически факт, правни последици, субекти на правото, обекти на правото

 

 • Последните десетилетия
 • Механизъм на правно регулиране – система от правни средства, с помощта на които се осъществява правно въздействие върху обществените отношения – С. С. Алексеев
 • Правна система (ред)

 

 • Нашият курс

 

3. Понятие за правна система

 • ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВНА СИСТЕМА

 • Понятие за правна система. Теории (1)

 

Понятието система

 

 • Поява на системния подход
 • математикът Норберт Винер (Norbert Wiener) през 1948 г. издава книгата Кибернетика или контрол и комуникация при животните и машините (Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the machine)
 • бързо развитие на системния подход и преминаване от математиката и логиката в природните науки, а по-късно (60-те и 70-те години) и в социалното познание

 

 • Множество дефиниции – общото и различното
 • всички приемат наличието на компоненти и връзки между тях
 • спорното – цел, вид връзки, среда и т.н.

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Понятие за правна система. Теории (2)

 

Правото като система

 

 • Работна дефиниция на система

 

            Множество компоненти, свързани интегративно, имащи обща структура и намиращи се в определена среда.

 

 • Правото отговаря на дефиницията – четири открити въпроса

 

 • Кои са компонентите
 • Какъв тип са връзките
 • Каква е структурата
 • Доколко може да се обясни без да се включи изследване на средата

 

 

 

 

 

 

 • Понятие за правна система. Теории (3)

 

Понятието ред

 

 • Работна дефиниция на ред (по Хайек)

 

         Такова състояние, при което множество компоненти от различен вид са така свързани помежду си, че е възможно въз основа на познания за една пространствено или времево ограничена част да бъдат направени предвиждания с голяма степен на вероятност за останалото.

 

 • Правна система и правен ред

 

 • Ще ги използваме като синоними (Ханс Келзен)
 • Различия в акцента – ред се свързва със заповед (order, ordre, Ordnung, ordinamento)

 

 

 

 

 

 

 

 • Понятие за правна система. Теории (4)

 

Класически теории за правната система

(система на правото, а не система на знанията за правото)

 

 • Ханс Келзен (Hans Kelsen) + Норберто Бобио в частта антиномии и празноти

 

 • Компонентите са само правни норми (общи и индивидуални)
 • Нормативни връзки (динамичен нормативен ред)
 • Централизирана пирамидална структура (основна норма)

 

 • Хърбърт Харт ( L. A. Hart)

 

 • Компонентите са норми (правила) – първични и вторични
 • Нормативни връзки
 • Централизирана структура (норма на признаване)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Понятие за правна система. Теории (5)

 

Съвременни теории за правната система (1)

 

 • Джоузеф Раз (Joseph Raz)

 

 • Eлементи – критикува Келзен (норми и заповеди), счита че не може да се избегне понятието right (право в субективен смисъл)
 • Връзките са нормативни, но не линейни, а по-скоро кръгови – под формата на четириъгълник (самовалидиране на първичния акт)
 • Критикува ефикасността като критерий за валидност, но не я отхвърля напълно, а счита, че е трудно приложима (продължително шофиране с превишена скорост; убийство и дребна кражба)
 • Структурата обхваща по необходимост и една подсистема на юрисдикциите, които да налагат санкция (необходимост от индивидуализация на правото)
 • Основен въпрос при Раз е identity (по какво една система се отличава от друга)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Понятие за правна система. Теории (6)

 

Съвременни теории за правната система (2)

 

 • Мишел Ван де Керхоф, Франсоа Ост (Michel van de Kerchove, François Ost )

 

 • Умерена външна гл.т., държи сметка за вътрешната гл.т. без тя да се възприема
 • Елементите са хетерогенни – основно правните норми; но също така и понятията, институтите и клоновете на правото, общите принципи (ценности)
 • Елементите са хетерогенни и в смисъл, че освен нормативни съждения, системата обхваща и “смесени съждения” – имат както нормативен, така и информационен характер (т.е. être и devoir être)
 • Освен статична и динамична системност (+ разсъждения за формална и съдържателна системност), се говори и за линеарна и кръгова системност – структурирана и неструктурирана свързаност
 • Внимание върху окръжаващата среда – самовъзпроизводство, функции, инфра-право

 

 

 

 

 

 

 

 • Единство на правната система.
  Статична и динамична системност (1)

 

Единство на правната система

 

 • Правото като централизирана нормативна система (ред)

 

 • Връзките в системата са нормативни, а не каузални

 

 • Как се обсновава валидността на една норма (линейна или кръгова системност)

 

 • Въпросът за идентичността (identity)кои норми принадлежат към нея (същият въпрос, зададен по друг начин)

 

 • Статична и динамична системност

 

 • Единство на правната система.
  Статична и динамична системност (2)

 

Единство на правната система

 

 • Стаитична системност – верига от съдържателни съответствия

 

 • Всяка норма от по-нисък ред е валидна, когато съдържателно съответства на норма от по-висок ред (пример – ППЗНП и ЗНП; Контрол за съответствие (ВАС)
 • Нормите от втори ред съответстват съдържателно на нормите от първи ред (закон и конституция); Контрол за съответствие (КС)
 • Нормите от първи ред съответстват на основната норма (нормата на признаване); тя придава единство на правния ред и го централизира (това е хипотетична безсъдържателна норма)
 • Не е характерна за правото (Келзен); характерна е (Бобио)
 • Проблем – преценката за съответствия се прави в модерните правни системи (конституционен контрол, съдебен контрол върху актове на администрацията) – кое се контролира – съответствието или правото да се отклониш съдържателно при създаването на акт?

 

 

 • Единство на правната система.
  Статична и динамична системност (3)

 

Единство на правната система

 

 • Динамична системност

 

 • Същото, но с посредничеството на актове на правосъздаване; ключов въпрос е откъде следва валидността на правосъздаващия акт
 • Отново има контрол, но той е двустранен
 • правилно ли е създадена нормата (компетентност, процедура, кворум и т.н.)
 • съответства ли съдържанието на нормата на съдържанието на нормите от по-висок ред (Бобио – формална и материална системност)
 • Въпросът за основната норма (нормата на признаване) си остава

 

 • Според Келзен – правото е централизирана динамична нормативна система
 • Според Раз – в правото е възможна не само линейна (линеарна), но и кръгова системност

 

 • Кохерентност и завършеност на правната система (1)

 

Кохерентност на правната система.

Проблемът за конфликтите в правото

 • Конфликт в правото (антиномия) е налице, когато спрямо една социална ситуация може да бъде приложена повече от една правна норма

 

 • Три вида конфликти в правото:
 • Едната норма забранява, другата разрешава
 • Едната норма задължава, другата забранява
 • Едната норма задължава, другата разрешава да не се прави

 

 • Три начина за преодоляване на конфликти в правото:
 • Lex superior derogat inferiori
 • Lex posterior derogat priori
 • Lex specialis derogat generali

 

 • Кохерентност и завършеност на правната система (2)

 

Завършеност на правната система.

Проблемът за празнотите в правото

 

 • Празнота в правото е налице, когато не съществува правна норма, която да бъде приложена спрямо една социална ситуация

 

 • Според автори като Келзен и Бобио в правото няма празноти, защото самата правна система предвижда механизми за преодоляване на липса на конкретна норма

 

 • Начини за преодоляване на т.нар. празноти в правото аналогия на закона и аналогия на правото (чл. 46, ал. 2 и 3 от ЗНА)

        Чл. 46 (2) Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.

(3) Наказателна, административна или дисциплинарна отговорност не може да се обосновава съобразно предходната алинея.

 

 • Структура на правната система (1)

 

Дялове, отрасли, институти

 

 • Критерии за обособяване на структурни подразделения в правната система

 

 • Предмет и метод на правно регулиране

 

 • Предметът на регулиране е обособен кръг социални отношения
 • Методът е съвкупността от средствата за въздействие
 • Говори се и за тип правно регулиране

 

 • Р. Ташев

 

 • Институт – обособена област от социалния живот + единство, основаващо се на обща идея или цел
 • Отрасъл – обособен кръг социални отношения + единство, основаващо се на регулиране със специфични правни методи

 

 • Структура на правната система (2)

 

Правни отрасли (клонове на правото)

 

 • Правни отрасли и отраслови правни науки
 • Научната систематика и системата на законодателството взаимно си влияят (например Граждански процесуален кодекс, гражданскопроцесуално право като отрасъл, гражданскопроцесуално право като наука и учебна дисциплина)

 

 • Правни отрасли в българската правна система
 • Класически (профилиращи) отрасли
 • гражданско право (оборота)
 • административно право (отношенията с държавните органи)
 • наказателно право (хоризонтална охрана на най-важните отношения)
 • конституционно право (основни права, свободи и задължения; начин на формиране, правомощия и взаимоотношения между основните държавни органи; начин на промяна на Конституцията)
 • процесуални отрасли (граждански, наказателен, административен)
 • Структура на правната система (3)

 

Правни отрасли (клонове на правото)

 

 

 • Разклонения

 

 • от гражданското право – трудово право, семейно право и др.;

 

 • от административното право – финансово право, данъчно право и др.

 

 • “смесени отрасли” – осигурително право (трудово и финансово), патентно право (гражданско, административно право и процес) и др.

 

 • Структура на правната система (4)

 

Публично и частно право

 

 • Теории
 • теория на ползата (utilitas) – ползата (интересът), която налага регулирането (Улпиан)
 • целева теория (Савини, Йеринг, Щамлер и т.н.) – цел и средство
 • субектна теория – в публичното право един от субектите в правоотношението винаги е държавата чрез нейни органи
 • Ханс Келзен – разграничението е идеологическо; в най-добрия случай става дума за две области, организирани технически по различен начин

 

 • Господстващо схващане – субектната теория + тип и метод на регулиране
 • в частното праводиспозитивен метод – равнопоставеност на субектите и общоразрешителен тип регулиране (типичен отрасъл – гражданско право)
 • в публичното правоимперативен метод – отношения на власт и подчинение и общозабранителен тип регулиране (типичен отрасъл – административно право)

 

 • Структура на правната система (5)

 

Материално и процесуално право

 

 • Спорни критерии

 

 • въпросите какво (какви права имам) и как (какъв е редът за тяхното осъществяване и/или защита) – критика (например – право на задържане на чужда вещ)

        Чл. 91 ЗЗД. Който има изискуемо вземане във връзка със запазване, поддържане, поправяне или подобрение на чужда движима вещ или за вреди, причинени от нея, има право да я задържи, докато бъде удовлетворен, освен ако е недобросъвестен.

 • цел и средство
 • дали правоотношението е само форма на съществуващо социално отношение
 • регулативно или защитно правоотношение
 • илюстрация на спора – каква е природата на правото на иск

 

 • Структура на правната система (6)

 

Материално и процесуално право

 

 • Безспорното

 

 • винаги е налице динамичен фактически състав
 • в правотношението винаги участва държавен орган – едностранни (безспорни) и двустранни (спорни) производства

 

 • Характерно

 

 • традиционно кодифицирана материя (ГПК, НПК, АПК)
 • по-бавно разрояване (данъчно-процесуалното право не се приема за отрасъл въпреки наличието на кодекс)

 

4. Вътрешно и международно право

 • ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

 

 


 • Националните правни системи (1)

 

Общи положения

 

 • Класически пример за правна система е националната правна система (компоненти, връзки, структура, среда – източници, правораздаване, догматика, юридическа професия и др.)

 

 • Всяка национална правна система възниква и се развива при различни исторически обстоятелства

 

 • Фактът, че е възможно те да бъдат групирани по определени признаци (например в семейства правни системи) не омаловажава техния национален херактер

 

 • Могат да бъдат изведени и няколко общи закономерности

 

 

 

 

 


 • Националните правни системи (2)

 

Формиране

 

 • Примитивно право

 

 • от момента, в който е налице централизирана санкция с физически характер
 • от табу към социални норми с обичаен и/или религиозен характер
 • отсъства ясна йерархия на нормите и структура на реда
 • няма специализация на органите

 

 • Развито право

 

 • системен характер – йерархия на източниците и специализирани юрисдикции
 • оформят се големите традиции – романо-германска, английска, други – основно религиозни и обичайни

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Националните правни системи (3)

 

 

 • Модерни национални правни системи

 

 • повечето национални правни системи в Европа се оформят през ХIХ век и са свързани с укрепването на националната държава – съчетание между традиция и нови влияния
 • приемането на конституция като основа на юридическата валидност
 • ключови понятия за легитимирането са нация и суверенитет

 

 

 

 

 

 


 • Националните правни системи (4)

 

Примерът със САЩ

 

 • Изградена по английски образец (източници, процес, догматика и т.н.)

 

 • Силен елемент на рационализиране (писана конституция, стройна система на съд и прокуратура, ясно провеждане на принципа за разделение на властите)

 

 • Значение на федералния характер на държавата

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Националните правни системи (5)

 

Правната система на България

 

 • Традицията на римското право не е запазена, а привнесена след Освобождението
 • Силно първоначално влияние на Русия и романския правен кръг (конституция по белгийски образец, граждански закон по образец на италианския Codice Civile)
 • Засилващо се влияние на немския правен кръг
 • догматика – в конституционното право, донякъде в гражданското и търговското право
 • законодателство – влияние на немския BGB и на фигури от немското търговско право (докато Търговският закон от 1897 г. е със смесено влияние – реципиран от унгарския (немски кръг) и от румънския (романски кръг), то Законът за предпазния конкордат от 1932 г. е рецепция от италианския закон, който пък е възприел фигура от немското търговско право)
 • След 1944 г. – силно влияние на съветската правна система (система на органите, процес, догматика и др.)
 • След 1989 г. – хаотични влияния, но оставане в орбитата на континенталното право

 

 

 

 

 

 

 


 • Националните правни системи (6)

 

Национална правна система и международно частно право

 

 • Под международно право най-често разбираме Международно публично право (МПП) – система от правни норми, които не са част от вътрешното право на никоя страна, освен в случаите, когато нейната правна система предвижда това

 

 • Нормите на Международното частно право (МЧП) са особена категория норми, за които у нас е прието да се счита, че са част от националния правен ред, но не и от вътрешното право (Вл. Кутиков)

 

 • Нормите на МЧП могат пряко да уреждат отношения, но по-често са колизионни; те могат пряко да уреждат отношения, когато са част от източник на МПП; те са колизионни, когато са възникнали и съществуват само в рамките на националната правна система

 

 

 

 

 

 

 


 • Понятието международно право (1)

 

Ius gentium

 

 • В Римското право ius gentium е част от триединната римска правна система; трудно е да бъде ясно разграничено от ius cicvile и ius naturale; нещо като опит за кодифициране на безспорни правни принципи и норми (действащи и по отношение на провинциите) чрез преторските едикти

 

 • Широко използван термин през късното Средновековие (Суарес) и от представителите на новото естествено право (Пуфендорф)

 

 • Хуго Гроций (Huig de Groot; Hugo Grotius – 1583-1645 г.) – поставя основите на международното право, извеждайки го от естественото право, което счита за основаващо се на разума (дотогава откъслечни представи – ius gentium, късните испански схоластици (Суарес, де Витория)

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Понятието международно право
  (2)

 

Английската традиция

 

 • Джереми Бентам (Jeremy Bentham – 1748 – 1832 г.) – въвежда термина международно право (international law) в Principles of Morals and Legislation– по отношение на вътрешното право то е sufficiently analogous (в достатъчна степен съответстващо)

 

 • Джон Остин (John Austin – 1790 – 1859 г.) – The Province of Jurisprudence Determined – (1832 г.)

 

 • опитвайки се да отграничи правото от морала, от религията и от други нормативни системи, приема, че правото е заповед на суверена, скрепена със заплахата от санкция

 

 • следователно международното право не е право, а е по-скоро позитивен морал

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Понятието международно право
  (3)

 

Международното право и теориите за правната система

 

 • H.L.A.Hart – международното право е правен ред; спорно е дали има общо Rule of Recognition (правило на признаване, определящо валидността) и вторични правни норми (отнасящи се до създаването и прилагането на нормите)

 

 • Hans Kelsen – международното право е неразвит правен ред; той е в единство с вътрешното право (монистичен възглед)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Особености на международното право (1)

 

Създаване – децентрализирано, водещо до неясна йерархия

 

 • Основен източник е международният договор – съвпадане на насрещни волеизявления; може да бъде двустранен и многостранен

 

 • Източник на МПП е и международният обичай – правило, което въниква в резултат на продължително осъществяване на еднообразно поведение (Sein започва да се счита за Sollen)

 

 • Актовете на международните организации също са източници на МПП (някои ги определят като второстепенни, допълнителни)

 

 • Спорно е доколко принципите на МПП са самостоятелен източник на правото (ако са в международен акт или са станали обичай, те са източник на друго основание)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Особености на международното право (2)

 

Субекти

 

 • Държавите

 

 • Международните организации

 

 • Понякога се говори за народи (нации), като се изхожда от правото на самоопределение (Международен пакт за гражданските и политическите права на ООН от 1966 г. чл. 1 (1) Всички народи имат право на самоопределение) – методологически проблеми с тезата за колективните права

 

 • Преобладава тезата, че индивидите не се считат за субекти на международното право, въпреки, че те могат да бъдат преки адресати на норми (забраната за пиратство)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Особености на международното право (3)

 

Санкция

 

 • Физически характер – не винаги

 

 • Рядко е индивидуализирана, по-често е колективна

 

 • Спорно задължение за налагане – неналагането не е правонарушение

 

 • Въпросът за централизираното й налагане все още е открит (отсъствие на универсални правораздавателни органи и органи за осъществяване на принудата; доколкото ги има, те са по прилагането на конкретен акт или са ad hoc)

 

 

 

 

 

 

 

 • Взаимодействие с националните правни системи

 

 • Принципът Pacta sunt servanda – възприма се като аксиома

 

 • Механизми за припознаване на норми на МПП като част от вътрешния правен ред
 • чрез обикновена законодателна процедура
 • при изпълнение на правните действия от един сложен фактически състав, различен от обикновената законодателна процедура

 

 • Проблемът за съотношението с норми от вътрешния правен ред

 

 • Примерът с България – Чл. 5, ал. 4 от Конституцията

        Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

 

5. Правна система и система на юрисдикциите

 • ПРАВНА СИСТЕМА,
  СИСТЕМА НА ЮРИСДИКЦИИТЕ,
  СИСТЕМА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 • Понятието юрисдикция (1)

 

 • Като свързано със суверенитета

 

 • Следствие и проява на суверенитета на държавата (пример – Гибралтар е под Бринтанска юрисдикция) – въпросът за териториалното действие на правния ред

 

 • Като свързано с компетентността

 

 • Компетентност на един орган – обхват на възможността на един орган да извърши определни действия с правни последици (пример – случаят попада под юрисдикцията на Общия съд на ЕС)

 

 • Като институция, чиято функция е да решава правни спорове

 

 • Основните юрисдикции днес са съдилищата, но те не изчерпват разнообразието от юрисдикционни органи (пример – Арбитражният съд към БТПП е юрисдикция)

 


 • Понятието юрисдикция (2)

 

 • Понятията юрисдикция и сила на пресъдено нещо (res iudicata)

 

 • Прието е да се счита, че юрисдикциите са онези органи, които решават правни спорове по окончателен начин

 

 • По окончателен начин – по начин, който не позволява същият спор да бъде отново поставен за решаване пред същия или друг правораздавателен орган (сила на пресъдено нещо – т.е. със силата на нещо, минало през съда, без възможност отново да се постави за разглеждане)

 

 • Освен че показава решаването на един спор по окончателен начин, силата на пресъдено нещо е белег за задължителност на решението и възможност за принудително изпълнение

 

 


 • Понятието юрисдикция (3)

 

 • Юрисдикция и правораздавателен орган

 

 • Всеки правораздавателен орган (онзи, който решава правни спорове) ли е юрисдикция или само онзи, чиито решения имат сила на пресъдено нещо?

 

 • всеки, който постановява решение, което може да бъде окончателно (първоинстанционният съд е юрисдикция, въпреки че неговите решения не винаги влизат в сила, а само тогава, когато не са обжалвани)

 

 • не е необходимо всички актове на юрисдикцията да притежават сила на пресъдено нещо (съдът издава определения – актове по хода на делото)

 

 • Орган на съдебната власт, правозащитен орган – дикусионни въпроси

 

 


 • Съд, видове съдилища, видове дела (1)

 

 • Съд

 

 • Държавен орган

 

 • Определяне на лицата, които могат да заемат длъжността – изисквания за образование, стаж, процедура

 

 • Изисквания за квалификация към процесуалните предстватели

 

 • Действат строги правила за подведомственост и подсъдност

 

 • Стриктна процедура при разглеждане на делото, която нито страните, нито органът могат да променят

 

 • Органът никога не е страна по спора

 

 • Заседава в състави

 

 • Характер на решенията – сила на пресъдено нещо, задължителност, изпълнимост

 

 

 

 

 

 


 • Съд, видове съдилища, видове дела (2)

 

 • Подведомственост и подсъдност

 

 • Подведомственост – въпросът за определяне на компетентната юрисдикция (съд или друга юрисдикция)

 

 • Подсъдност – въпросът за определяне на компетентния съд

 

 • Родова подсъдност – съд от кое ниво е компетентен да разгледа делото

 

 • Местна подсъдност – кой съд е териториално компетентен

 

 

 

 


 • Съд, видове съдилища, видове дела (3)

 

 • Видове съдилища у нас

 

 • ВКС, Апелативни съдилища, Окръжни съдилища, Районни съдилища

 

 • ВАС, Административни съдилища

 

 • Видове дела

 

 • Граждански – спор относно гражданско право (в широк смисъл); страни – ищец и ответник

 

 • Наказателни спор относно извършването на престъпление и налагането на наказание на извършителя; страни – обвинение (прокурор) и обвиняем (защита)

 

 • Административни – спор относно законосъобразността на административен акт (нормативен или индивидуален) или на наказателно постановление

 


 • Съд, видове съдилища, видове дела (4)

 

 

 • Инстанционност на процедурите

 

 • Стандартна – триинстанционна
 • Отклонения

 

 • Вътрешна организация на съда

 

 • Административни ръководители
 • Колегии, отделения, състави (например във ВКС има три колегии – наказателна, гражданска и търговска; гражданската колегия има четири отделения, всяко с по четири състава)
 • Състави (еднолични и други)
 • Съдебни заседатели и съд с жури

 

 


 • 3. Съдебното решение

 

 • Правна същност на съдебното решение
 • Създава или прилага правни норми?
 • Сила на пресъдено нещо
 • Задължителност и изпълнимост
 • Значение на съдебната практика (различие със съдебния прецедент)

 

 • Структура на съдебното решение
 • Мотиви – излагане на фактите от значение за делото и тяхната правна квалификация
 • Диспозитив – какво отсъжда съдът

 

 • Какво решава съдебното решение
 • По наказателни дела – осъжда (присъда) или не (решение)
 • По административни дела – отменя или изменя акта, или го оставя в сила
 • По граждански дела – установява (установителен иск) факти, осъжда (осъдителен иск), прави промяна в правно положение (конститутивен иск)

 

 

 


 • Конституционен съд (1)

 

 

 • Правомощията на конституционните юрисдикции

 

 • Изпитание за традиционното правно и политическо мислене (учредителна и учредени власти)

 

 • Правомощия
 • Контрол за конституционосъобразност на законите
 • Тълкуване на конституционните разпоредби

 

 • Органи, които осъществяват конституционен контрол

 

 • Част от общите съдилища и от съдебната система
 • Специализиран несъдебен орган
 • Специализиран съдебен орган извън съдебната система

 

 

 

 


 • Конституционен съд (2)

 

 

 • Българският Конституционен съд

 

 • Създаден с Конституцията от 1991 г.

 

 • Състав – 12 съдии, изисквания за образование, стаж и квалификация

 

 • Назначаване (избор) – по четирима съдии от президента, Народното събрание и Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС

 

 • Мандат – 9 години без право на втори мандат – обновяване през 3 г. по 1/3 от състава

 • Конституционен съд (3)

 

 • Чл. 149. (1) Конституционният съд:
 • дава задължителни тълкувания на Конституцията;
 • произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;
 • решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи;
 • произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
 • произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
 • произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
 • произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
 • произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента и вицепрезидента.

 

 

 


 • Несъдебни юрисдикции

 

 

 • Несъдебна юрисдикция

 

 • Отговаря на изискването за юрисдикция, но не отговаря на изискването на съд
 • Типична несъдебна юрисдикция – арбитражът

 

 • Арбитражни юрисдикции у нас

 

 • Общи (най-често свързани с търговски спорове) – АС при БТПП
 • Специализирани – АС при БФС

 

 • Международни арбитражни юрисдикци

 

 • Арбитражна клауза
 • Приложимо право (материално)

 

 

 

 

 

 

 


 • Наднационални юрисдикции

 

 • Възникват по силата на международен договор

 

 • От особена важност за България

 

 • Съдът на ЕС (Люксембург)
 • Европейският съд по правата на човека в Страсбург

 

 • Европейският съд по правата на човека в Страсбург

 

 • Създаден по силата на ЕКЗПЧОС (приета 1950 г., съдът е създаден през 1959 г.)
 • По един съдия от държава членка
 • Сесийно действащ до 1998 г.
 • Право на жалба само при съгласие от държавата членка до 1998 г.
 • От 1998 г. (Протокол № 11) е постоянно действащ орган със задължителна компетентност
 • От 2010 г. (Протокол № 14) – реформа в контролния механизъм

 • Система на законодателството

 

 • Право и законодателство

 

 • До налагането на юдео-християнските представи за правото, то се схваща като част от фактическата подредба на света, а не като воля; новата представа вижда в правото воля
 • В края на Средновековието представата за волята на Бога законодател е заменена с волята на монарха суверен (теории за суверенитета)
 • Революциите заменят и тази представа с представата за абстрактната обща воля (еманация на човешкия разум), която се приема за източник на закона
 • С приемането на конституциите, създаването на силни законодателни събрания и възникването на етатисткия юридическа позитивизъм процесът е завършен
 • Резултат – от средата на ХIХ век (в континенталните представи) законът олицетворява правото

 

 • Законодателство – три значения

 

 • Законите
 • Всички нормативни актове
 • Всички източници на правото

 

 

 

 


 • Систематизация в законодателството

 

 • Систематизацията

 

 • Дейност по поддържане на системния характер на сбора от нормативните актове

 

 • Рационален процес – винаги има цел и критерии

 

 • Обхваща – законодателна техника, кодификация и инкорпорация

 

 • Законодателна техника – намиране на точното място на промяната в общата система на законодателството, законодателна икономия, преценка за вида и трайността на отношенията, легални дефиниции, структура на акта, език и техника

 

 • Кодификация – законодателен процес; кодекс и закон

 

 • Инкорпорация – не е законодателен процес; има отношение към развитието на информационно-търсещите системи

 

6. Източници на правото

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО

Структура

 • Понятие за източник на правото
 • Видове източници на правото. Основни и субсидиарни източници
 • Основни първични източници
 • Основни вторични източници
 • Субсидиарни преки източници
 • Субсидиарни непреки източници

 1. Понятие за източник на правото (1)

  Словосъчетанието източник на правото
 • не е легален термин, рядко се използва и в съдебната практика
 • единствено доктринален термин, който не се приема еднозначно от различните автори
 • проблемът – липса на еднозначно разбиране за неговото съдържание

Възможни значения (Р. Ташев)

 • в исторически смисъл – тези юридически актове, които съдържат загубили юридическа сила правни норми; имат единствено познавателно значение относно историята на правната уредба (извори за изучаване на историята на правото)
 • в материален смисъл – факти от социалната действителност, които се намират извън правото и представляват причина или основание за приемането на определени правни норми
 • във формален смисъл – начините на формиране и изразяване на правните норми; по същество това са процедурите и актовете, чрез които правните норми придобиват юридическа сила
  Понятие за източник на правото (2)

Други възможни значения

 • правопораждащата воля (на държавата като цяло или на лице, което прави волеизявления от нейно име)
 • философска конструкция, чрез която се легитимира правният ред (човешкият разум, справедливостта, Бог и т.н.)
 • всичко, което съдията използва, за да легитимира едно съдебно решение (както елементи на фактическита действителност, така и елементи на дължимата действителност)

Изводи

 • многозначен термин
 • повечето съвременни правни теории го избягват
 • има известна възможност за ползване на доктринално равнище, но само ако предварително ясно го дефинираме
 • ако го използваме, то би било във връзка с въпроса за валидността на правните норми
 1. Понятие за източник на правото (3)

Определение

 • начините на формиране и/или изразяване на правните норми (в съвременните правни системи тези начини са правно уредени от норми, които са част от системата)
 • процедури и/или актове, чрез които нормите придобиват юридическа валидност (и двете са юридически уредени в самата система)

 

Други начини за обосноваване на валидността

 • Ханс Келзен – да кажем, че една норма е валидна означава да кажем, че тя съществува като част от сферата на дължимото; валидността се установява като се търси връзката на нормата (пряка или опосредена) с основната норма чрез система от динамични съответствия
 • Х. Л. А. Харт – валидността на първичните норми се установява по правилата, които се съдържат във вторичните норми, а валидността на системата като цяло се крепи на т.нар. норма на признаване

 1. Видове източници на правото (1
  )
 • Съществуват различни класификации
 • Според системата, до валидността на чиито норми се отнасят
 • източници на вътрешното право
 • източници на международното право
 • източници на европейското право – могат да се разглеждат както като самостоятелен вид, така и като отнасящи се до първите два видa
 • Според ролята им в правната система (базово разграничение)
 • основни – типични за съответната правна система; имат безспорно значение при определяне на валидността на нормите в съответната правна система (конституцията, законите, международните договори)
 • субсидиарни – нетипични за съответната правна система; подпомагат действието на основните източници по отношение на смисъла на правните норми и/или действието им; обикновено има спорове относно валидиращото им действие (съдебната практика, доктрината)
 1. Видове източници на правото (2)

 

 • Според вида правни норми, които съдържат (според Харт) основните източници могат да бъдат:
 • първични – съдържат първични правни норми – норми за поведение (Конституцията, законите, правният обичай и т.н.)
 • вторични – съдържат вторични правни норми (вторични норми: законите за ратификация, решенията на КС за обявяване на противоконституционност)
 • Според степента на задължителност на съдържащите се в (извличаните от) тях правила субсидиарните източници могат да бъдат:
 • преки (задължителни) – тълкувателните решения на КС, ВКС и ВАС, масовите договори, нормативните съглашения, вътрешните регламенти на корпоративните сдружения
 • непреки – правилото може да участва в процеса на правна аргументация и да бъде възприето и приложено (съдебна практика, правна доктрина)
  Видове източници на правото (3)
 • Според начина на формалното си закрепване
 • писани (повечето)
 • неписани (правни обичаи) – съществуването, приложимостта и смисъла на разпоредбите подлежи на доказване от страната, която се позовава на тях

 


 1. Основни първични източници
  (1)
  Кои са те?
 • Нормативните актове
 • Международните договори
 • Вторичното право на ЕС

 1. Основни първични източници
  (2)

Нормативният акт (1)

 • Основен носител на правни норми в повечето вътрешни правни системи днес
 • неопределен и неопределяем кръг адресати
 • многократност на действието (изключения – актове, съдържащи вторични норми)
 • Конституция, закони, подзаконови актове
 • Конституция
 • особен начин на приемане – процедури и/или мнозинства (учредителна и учредени власти)
 • урежда формата на държавно управление и устройство, начина на формиране, правомощията и взаимоотношенията между основните държавни органи, основните права и свободи на гражданите, начините за собствената си промяна
 • има пряко действие и непряко действие (като основание за приемане на останалите норми в правната системa

 • Основни първични източници
  (3)

Нормативният акт (2)

 • Закони
 • приемат се (по правило) от висшето представително събрание (парламента)
 • дават правна уредба на важни и трайни социални отношения
 • закони и кодекси
 • проблемът с т. нар. органични закони
 • Подзаконови актове
 • приемат се от органите на изпълнителната власт
 • правното основание за приемането им следва от по-висок по степен акт
 • у нас
 • постановления, правилници, наредби на МС
 • правилници, наредби, инструкции на министри

 1. Основни първични източници
  (4)

Международният договор

 • Източници на международното публично право (МПП)
 • Основен източник е международният договор – съвпадане на насрещни волеизявления; може да бъде двустранен и многостранен
 • Източник на МПП е и международният обичай – правило, което въниква в резултат на продължително осъществяване на еднообразно поведение (Sein започва да се счита за Sollen)
 • Актовете на международните организации (някои ги определят като второстепенни, допълнителни)
 • Спорно е доколко принципите на МПП са самостоятелен източник на правото (ако са в международен акт или са станали обичай, те са източник на друго основание)
 • Международният договор става източник на вътрешното право, когато е изпълнена съответна процедура – у нас (чл. 5, ал. 4 от Конституцията) – подписан, ратифициран, влязъл в сила
  Основни първични източници
  (5)

Вторичното право на ЕС

 • Първично (оригинерно) право на ЕС

            това са актове по създаването и развитието на Съюза – учредителни договори, нови договори, договори за присъединяване (съгласуваната воля на държавите членки)

създадени са въз основа на международното право – това са международни договори

 • Вторично (производно) право

            – това са актове на институциите на ЕС

            – създадени са въз основа на първичното право – от органите и по реда, предвиден в него

регламентипряко приложение в тяхната цялост и директен ефект – не се транспонират в националното законодателство

директиви – обвързващи по отношение на постигането на даден резултат, но националните власти могат да изберат формата и средствата за постигането му; според практиката на съда на ЕС – имат пряко действие при определени условия

решения – конкретен адресат (след Договора от Лисабон – могат да имат и общ характер), задължителни в своята цялост, директен ефект
4. Основни вторични източници на правото (1)
 Кои са те?

 • Нормативните актове за отмяна или въвеждане в сила на нормативни актове
 • Решенията на КС за установяване на противоконституционност на закони
 • Решенията на ВАС за отмяна на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове

 1. 4. Основни вторични източници на правото (2)

Характерно за всички е, че съдържат само вторични правни норми

 • Решения на КС за установяване на противоконституционност на закони
 • Решения на ВАС за отмяна на противозаконни подзаконови нормативни актове
 • Закони за ратификация и отменителни закони
 • Постановления на МС за приемане (отмяна) на правилници и наредби
  Субсидиарни преки източници на правото (1)

Кои са те?

 • Тълкувателните решения на КС
 • Тълкувателните решения на ВКС и ВАС
 • Масовите договори и нормативните съглашения
 • Вътрешните регламенти на корпоративните сдружения
 • Правният обичай
  Субсидиарни преки източници на правото (2)
 • Общото е, че с тях правоприлагащият орган задължително следва да се съобрази
 • Тълкувателни решения на КС
 • Тълкувателни решения на ОС на ВКС и ВАС
 • Масови договори
 • договори, при които едната страна предлага договора, а всяко друго лице преценява дали да стане страна по него или не (в гражданското право, в трудовото право, най-често – в търговското право)
 • пример – договорите при общи условия (чл. 298 ТЗ); т.нар. типови договори (разликата е техническа) – мобилен оператор, лизингодател, доставчик на вода или топлоенергия и т.н.
  Субсидиарни преки източници на правото (3)
 • Нормативни съглашения
 • поне една от страните е с особен статут без да е държавен орган (профсъюзи, съсловни организации)
 • сключват се в обществен интерес, поради което свободата на договаряне е ограничена (срок, страни, основни разпоредби)
 • има характеристиките на договор в полза на трето лице
 • примери – колективен трудов договор (чл. 50-60 от КТ); Национален рамков договор (чл. 53 от ЗЗО)
 • Вътрешни регламенти на корпоративните сдружения
 • актове на частноправни субекти
 • в миналото са били пряк източник на правото (църква, университети, гилдии)
 • имат действие по отношение на лицата в определена връзка със сдружението
 • имат действие доколкото не противоречат на основните източници на правото
  Субсидиарни преки източници на правото (4)
 • Правен обичай
 • обичаят е правило, което възниква в резултат на многократно повтаряно еднообразно поведение; обичаят може да се счита за възникнал, когато това фактическо поведение започва да се приема като дължимо
 • в МПП и МЧП, както и в някои обичайноправни системи той е основен източник на правото
 • Първа хипотеза – прилага се, когато няма нормативен акт

        Чл. 5. ГПК:

Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви – според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала.

 • Втора хипотеза – има значение при изясняване на волята на създателя на акта – властнически акт (грижа на добър стопанин, обикновени дребни сделки и т.н.)

        Чл. 63, ал. 2. ЗЗД:

        Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, когато законът изисква друга грижа.

        или сделка

        Чл. 20. ЗЗД:

        При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.


 • Субсидиарни непреки източници на правото
  (1)
   Кои са те? – Съдебната практика и правната доктрина

 • Субсидиарни непреки източници на правото (2)
 • Общото е, че с тях правоприлагащият орган не е длъжен да се съобрази, но може да ги ползва в процеса на аргументация
 • Съдебна практика
 • съвкупността от влезлите в сила решения в рамките на цялата съдебна система, на едно съдилище, по определн вид дела и т.н.
 • стремеж към еднообразно и предвидимо правораздаване
 • различия със съдебния прецедент – кой създава правото?
 • Правна доктрина
 • съвкупността от тези и аргументации, които се считат за верни (доказани) в рамките на правната наука
 • доктринален възглед = верен възглед
 • обхваща учебните курсове, коментарите на законодателството и съдебната практика, “чиста” доктрина (теоретично представяне на правото в исторически, социален културен и т.н. аспект)

 

7. Правни норми и правни принципи

ПРАВНИ НОРМИ И ПРАВНИ ПРИНЦИПИ:

 

 1. Социални норми и правни норми (1)Норма, нормално, нормосъобразно
 • изразът “в норма” (или “в рамките на нормата”) означава неотклоняващ се от стандарта (Показателите на пациента са в нормата)
 • в етически и юридически контекст се свързва с отношение между модел за поведение и осъществено поведение – нормално (типичното, общоприетото) или нормосъобразно (съобразно предписаното)
 • и в двата случая нормата е свързана с преценка на факти от гледна точка на предварително известен стандарт

 

Технически и социални норми

 • Технически норми
 • опозната природна закономерност (Не излизай леко облечен през зимата!)
 • автоматично настъпване на неблагоприятните последици (Не слизай от самолета в движение! За нарушителите – глоба 200 лв. За повторно нарушение – глоба 500 лв.)
 1. Социални норми и правни норми (2)
 • Социални норми
 • Може да има съдържателна връзка с опозната закономерност (ограничение на скоростта), но това не е задължително (данъчни задължения)
 • Регулираното поведение засяга не само адресата на нормата, но и другите (общността)
 • Неблагоприятните последици не настъпват автоматично. Социалната норма предполага санкция. Всяка социална норма има санкция
 1. Социални норми и правни норми (3)
 • Видове социални норми
 • Правни
 • Обичайни – правило за поведение, което възниква в резултат на продължително и еднообразно поведение в определена ситуация; в резултат на това фактът започва да се възприема като правило
 • Морални – правило за поведение, което се основава на априорни ценностни представи (представи за добро и зло)
 • Религиозни – морални (десетте Божии заповеди), обичайни (върбови клонки на Цветница); организационни (правила за избор на епископи)
 • Игрови – правилата във футбола
 • На доброто възпитание (Не говори с пълна уста!); на модата (широки или тесни вратовръзки) и т.н.
  Социални норми и правни норми (4)
 • Невъзможност за разграничение на правните норми от другите социални норми на равнище норма
 • Не убивай! Не кради! Не причинявай телесна повреда!
 • Разграничението е възможно само на равнище ред
 • Критерият каква е нормата е в рамките на какъв нормативен ред тя е валидна
  Понятие за правна норма (1)

Определение

 

Правната норма е общо, абстрактно и условно правило за човешко поведение, чието спазване е гарантирано с централизирана публична санкция


 1. Понятие за правна норма (2)

  Основни характеристики

Правило за поведение

 • модел, стандарт, който следва да бъде спазван
 • отнася се до външните проявни форми на човешкото поведение; по изключение – подбуди (убийство, “извършено по хулигански, расистки или ксенофобски подбуди” – чл. 115, т. 11 от НК), умисъл и др.
 • активно или пасивно поведение
 • забрана (ограничение на скоростта), задължение (периодични технически прегледи на МПС), разрешение (автомобили със специален режим)

Общо

 • неиндивидуализиран и неиндивидуализируем кръг адресати
 • изисква многократно съобразяване

Абстрактнозакрепва само основните характеристики на дължимото поведение

Условнопредставлява хипотетичен императив – действа само, когато са налице предпоставките, описани в хипотезата му

 1. Понятие за правна норма (3)
  Предполага налагане на санкция при неспазване, която е:
 • Централизирана – не от пострадалия, а от общността или нейни представители
 • Публична – установена процедура за установяване на нарушението и налагане на наказанието, ритуалност
 • Физически характер (в широк смисъл)
 • Задължително налагане (неналагането е правонарушение)
 • Индивидуализиран характер – в съвременните вътрешни правни системи
  Структура на правната норма (
  1)
 • Да говорим за структура на ПН означава да приеме, че тя се състои от по-малки елементи, които са устойчиво подредени едни спрямо други
 • Кои са тези елемнти, зависи от това, което анализираме – езиковият израз на нормата (т.нар. правна разпоредба) или логически разгънатата правна норма
 • Езиковият израз на ПН – два елемента
 • хипотеза и диспозиция
 • хипотеза и санкция
  Структура на правната норма (2
  )
 • Логически разгъната ПН – три елемента:
 • Хипотеза
 • обстоятелствата, при наличието на които правилото следва да бъде спазвано
 • може да се отнася до характеристики на адресата или до други характеристики на ситуацията
 • Диспозиция
 • същинското правило (модел, образец) за поведение
 • Санкция
 • неблагоприятните за адресата на ПН последици, които биха настъпили при неспазване на правилото
 • тези неблагоприятни последици могат да бъдат от лично, организационно или имуществено естество
 • санкцията може да има правовъзстановителен (чл. 45 от ЗЗД) или наказателен характер (чл. 115 от НК)
  Структура на правната норма (3)
 • Трите елемента никога не са езиково представени в една разпоредба
 • Понякога санкцията може да бъде открита в същия нормативен акт (в някои НА има структурно подразделение в текста, което се нарича “Административнонаказателни разпоредби”)
 • Понякога дори не са езиково представени в един и същи нормативен акт или друг източник (например Наказателният кодекс)
  Основни видове правни норми (1)
 • Въпросът за общите и индивидуалните норми
 • Според функциите на правото, отразени в ПН
 • Регулативни
 • отразена е регулативната функция на правото
 • езиково са изразени хипотезата и диспозицията, но най-често е възможно санкцията да бъде открита на езиково равнище в същия източник
 • Защитни (охранителни)
 • отразена е защитната функция на правото
 • най-често езиково са изразени хипотезата и санкцията, а диспозицията се извежда логически
  Основни видове правни норми (2)
 • Според тяхната насоченост
 • Първични – насочени към регулиране на поведението на техните адресати
 • Задължаващи – предписват активно поведение
 • Забраняващи – предписват пасивно поведение
 • Разрешаващи (оправомощаващи) – възможност за активно поведение при наличие на обща забрана или обратното
 • Вторични – отнасят се до действието на първичните ПН

 

 • Класификация на Р. Ташев
 • Норми за признаване
 • Норми за промяна
 • Норми за юрисдикция
  Основни видове правни норми (3)
 • Друга възможна класификация на вторичните ПН
 • Норми, отнасящи се до валидността
 • Норми, които въвеждат или извеждат ПН от правния ред, разширяват или стесняват действието на ПН
 • Норми, отнасящи се до конфлкти между норми (в рамките на правния ред или между норми от различни правни редове)
 • Норми с правнотехнически функции (основно реализиращи правна икономия)
 • Декларативни
 • Дефинитивни
 • Препращащи
 • Бланкетни
  Основни видове правни норми (4)
 • Според възможността за отклоняване от предписаното поведение (разграничение, характерно за частноправните отрасли)

 

 • Императивни – няма такава възможност

        Чл. 18. ЗЗД – Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.

 

      Чл. 38. (2) ЗЗД – Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът – да се откаже от него. Отказването от това право от страна на упълномощителя или пълномощника е недействително.

 

 • Диспозитивни – страните могат да се отклонят от правилото, което се прилага доколкото това не е направено

        Чл. 99. (2) ЗЗД – Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
4. Основни видове правни норми (5
)

 • Според степента на определеност на дължимото поведение
 • Абсолютно определени – дължимото поведение е очертано по завършен начин и е готово за реализация

 

Чл. 14. (1) АПК – Производствата по този кодекс се водят на български език.

 

 • Относително определени – към момента на реализация дължимото поведение следва да бъде определено допълнително

 

Чл. 302. (1) АПК – Длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

 

          Според Д. Радев двете последни класификации могат да се сведат до една, тъй като са израз на една и съща идея (връзката между общото и индивидуалното правно регулиране – Д. Милкова) – едната в областта на частното, а другата в областта на публичното право.
4. Основни видове правни норми (6)

 • Според това дали предписват поведение или очертават целен резултат
 • Самоизпълними – предписват поведениe
 • Несамоизпълними – очертават целен резултат (Директивите на ЕС)

 

ДИРЕКТИВА НА СЪВEТА 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мьжете и жените по отношение на заетостта, професионалната квалификация и развитие, и условията на труд

 

        Член 7

        Държавите-членки предприемат необходимите мерки за закрила на работниците или служителите срещу всяко уволнение, което представлява реакция от страна на работодателя на жалба, подадена в рамките на предприятието или на предприета съдебна процедура, насочена кьм спазването на принципа на равното третиране.
4. Основни видове правни норми (7
)

 • Според принадлежността им към опредлена структурна част от правния ред
 • На ниво дялове
 • Публичноправни и частноправни
 • Материални и процесуални
 • На ниво правен отрасъл
 • Гражданскоправни
 • Административноправни
 • Наказателноправни
 • Трудовоправни и т.н.
  Основни видове правни норми (8)
 • Други класификации
 • Заповеди и съвети (Н. Бобио) – според интензитета и степента на задължителност на правилото за поведение и правните последици от неговото неспазване (преклузивни и инструктивни срокове)
 • Самостоятелни и несамостоятелни (Х. Келзен и Дж. Раз) – според това дали са готови за действие (Раз); според това дали самостоятелно установяват акт на принуда (Келзен)
  Действие на правните норми (1
  )
 • Въпросът за действието на правните норми е следствие от тезата, че те са хипотетични императиви – т.е. те действат при определени условия (за разлика от категоричните императиви – Кант)
 • Правните норми имат определен обхват по отношение на:
 • Време – кога влизат в сила и кога изгубват юридическа сила
 • Пространство – въпросът за териториалното действие на нормите
 • Адресати – по отношение на кои правни субекти имат действие
 • Някои автори говорят и за материален обхват, т.е. за кръг отношения, които ПН регулира
 • Съществуват някои особености в действието на правните норми в зависимост от това към кой правен отрасъл принадлежат
  Действие на правните норми (2)
 • Действие на ПН във времето
 • Влизане в сила
 • в зависимост от източника
 • при НА – 3 дни след обнародването в ДВ, ако в самият акт не е посочен друг срок (по-къс или по-дълъг)
 • vocatio legis
 • Загубване на юридическа сила
 • с изтичане на срока – (Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.)
 • с изрична отмяна
 • с мълчалива отмяна – когато същата материя е преуредена с нов НА
  Действие на правните норми (3)
 • Обратна сила (обратно действие) на закона
 • По изключение; не се допуска в някои отрасли (наказателното право)
 • Релевиране с обратна сила на ирелевантни към момента на реализирането им факти (Закон за подобряване състоянието на земеделското население по господарските и чифлишките земи)
 • Отнемане с обратна сила на правното значение на факти, които към момента на реализирането си са били релевантни (Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост приет през 1948 г., ЗИД на Закона за здравето – забраната за тютюнопушене)
 • Действие върху заварени правоотношения (несъщинско обратно действие) – института на СИО, въведен със Семейния кодекс от 1968 г.
  Действие на правните норми (4
  )
 • Териториален обхват на ПН (Действие на ПН в пространството)
 • ПН от всички правни системи имат ограничено териториално действие (дори и нормите на МПП; през последните години има опити за обосноваване на обратната теза – разпростиране на действието на норми на МПП, независимо дали съответната държава е признала действието на източника; на този етап това е по-скоро политическо, отколкото юридическо развитие)
 • Териториално ограничение на ПН в рамките на един надционален правен ред (актовете на органите на местна власт и местно самоуправление – Наредба на СОС; данъчни облекчения за определени райони и т.н.)
 • Персонален обхват на ПН (Действие на ПН по отношение на лицата)
 • Различни характеристики – длъжностно лице, водач на МПС, кредитор, взискател, прокурор, лице, което е реализирало облагаем доход и т.н.
  Правна норма и речеви акт (1)
 • Необходимост от разграничение между ПН и нейния езиков израз
 • Келзен – правните норми са юридическите значения на човешките актове (лъжесвидетелство; приемане на закон)
 • Важна част от човешките актове са речевите актове; от юридическа гледна точка те са особено важни, защото съвременното право е външно обективирано със средствата на езикa
 • Понятие за речеви акт
 • Езиково изявление, с което говорещият иска да се разбере с другиго относно нещо в света (Хабермас)
 • ПН най-често са закрепени с помощта на речеви акт
  Правна норма и речеви акт (2
  )
 • Видове речеви актове
 • Дескриптивни (описателни)
 • Пример – Днес на Шипка има тържества.
 • По правило подлежат на теста “вярно – невярно” (има изключения – Нощта е квадратна.)
 • Прескриптивни (предписващи)
 • Пример – Трябва да отидем на връх Шипка.
 • Описват модел на поведение (съответно обстоятелствата, при които моделът следва да бъде спазван и неблагоприятните последици при неспазване)
 • Експресивни (изразяващи емоционално състояние) – О, Шипка!
 • Не винаги формата на речевия акт съответства на неговия смисъл
 • Ботев – Но млъкни, сърце! – като форма актът е прескриптивен, но по съдържание е експресивен
 • Такова разминаване има и при ПН като смисъл и речевия акт като форма
  Правна норма и речеви акт (3)
 • Съотношение между ПН и речеви акт
 • ПН са модели за поведение, но не винаги са изразени чрез речеви актове
 • според Хайек – изискването да спазваш правилата на групата е много по-ранно от тяхното обличане в обща езикова форма
 • Днес това е по-характерно за индивидуалните предписания (индивидуалните норми) – сключване на сделка с конклудентни действия в частното право или стоп-палката на полицая в публичното право
 • При общите предписания (ПН като общи, абстрактни и хипотетични правила) това обикновено е така, когато те препращат към друг източник на правото (правния обичай – грижата на добър стопанин)
 • ПН не винаги са изразени чрез прескриптивен речеви акт
 • Обикновено това са вторични норми (декларативни, дефинитивни, норми, отнасящи се до валидността и др.)
 • Чл. 1 (1) от Конституцията – България е република с парламентарно управление (дескриптивен акт)
  Правни норми и правни принципи (1)
 • Поставяне на въпроса в българската правна наука
 • Ж. Сталев – ръководни правни норми
 • В. Таджер – част от правосъзнанието, от правните възгледи
 • М. Михайлова – правните принципи са ценности (което според нея не означава, че са извън дължимото)
 • Е. Мосинов – има разлика между правен принцип (ненормативна даденост) и принцип на правото (нормативна даденост)
 • Р. Ташев (СП 6/2011 – Към понятието за правен принцип) – обяснява правния принцип чрез валидността – правният принцип притежава фактическа и юридически (оперативна и аргументативна) валидност
  Правни норми и правни принципи (2)
 • Три основни групи аргументи у авторите, които правят силно разграничение межзу правен принцип и правна норма
 • Принципите имат по-висока ценностна значимост от ПН
 • Принципите са отнасят до по-голям брой случаи отколкото ПН
 • Правно-логически аргументи
 • Позицията на Роналд Дуоркин (най-системно изложени правно-логически аргументи)
 • Критика на Харт – в правото има не само норми (правила), а също и принципи, политики и други стандарти (принципи в широк смисъл)
 • Принципът се различава от нормата по:
 • ПН действат по all-or-nothing-fashion, а принципите не
 • ПН установяват конкретни права и задължения, а принципите не
 • Принципите имат измерение в “тежест и значение”, а ПН не
  Правни норми и правни принципи (3)
 • Предварителен въпрос
 • Какво разбираме под правен принцип (да не би да говорим за различни неща) (Живко Сталев дава пример с принципа на процесуалната икономия, но отрича той да е правен принцип и го определя като цел на правната политика)
 • Да вземем един безспорен пример: принцип на равнопоставеност на субектите в частноправните отрасли
 • Нашата позиция
 • Необходимост да отговорим на два въпроса
 • Имат ли правните принципи нормативен характер (дали са в сферата на дължимото) и ако отговорът е положителен, то:
 • По какво се отличават от ПН
 • Извод – Правните принципи са правни норми, изразени в по-обща езикова форма

 

8. Юридически факти

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
1. Понятие за юридически факт (1)

 • Място на проблема за юридическите факти в ОТП
 • Според В. Ганев
 • правна реалност, правно явление, елементи на правното явление
 • юридически факти, правни последици, субекти на правото, обекти на правото, правни норми
 • Според Д. Милкова
 • в рамките на т.нар. механизъм на правно регулиране
 • най-често на етапа на индивидуализиране на правната норма (т.е. като свързано с правното отношение и субективното право)
 • Според Р. Ташев
 • от гл.т. на разделението обективно право – субективно право
  Понятие за юридически факт (2)

 

Определение

          Обстоятелство (факт) от природната или социалната действителност, предвидено в хипотезата на правната норма, с което диспозцията на тази норма свързва възникването на определени правни последици
1. Понятие за юридически факт (3)

 • Обстоятелство (факт)
 • Конкретно
 • Реално съществуващо (по изключение – презумпции и фикции)
 • От природната или социалната действителност
 • Годно за сетивно възприемане (понякога опосредено – кражба на електроенергия)
 • Предвидено в хипотезата на ПН
 • Дали само в правна норма (може ли факт да бъде юридизиран с договор?)
 • Съотношение между конкретност (с оглед недопускане на произволно тълкуване) и абстрактност (за да може да се обхване целената група факти от действителността)
 • С което диспозицията на ПН свързва възникването на определени правни последици
 • Всяка промяна в правния мир се реализира с помощта на ЮФ – правосубектност
 • В. Ганев – несъщински (правно отношение, съдържащо насрещни права и задължения) и същински (конкретно човешко поведение)
  2. Видове юридически факти – обща схема
 • Класификации на юридическите факти
 • Класификационен критерий
 • Видове ЮФ според този критерий
 • Примери
  Юридически събития и юридически действия
 • Критерий – волево съдържание
 • Възможности – има или няма връзка между факта и човешката воля
 • Когато има връзка – дали самото човешко поведение е прието за ЮФ или се търси причнно-следствена връзка между волево поведение и ЮФ
 • Видове
 • Юридически събития (имат характер на ЮФ, но най-често са в комбинация с юридически действия)
 • Абсолютни (земетресение; изтичане на срок)
 • Относителни (пожар, причинен от човек)
 • Юридически действия (деяния) – значение на бездействията (неплащане по договор; чл. 248, ал. 1 НК – недоносителство за подправка и използване на фалшиви парични знаци)
 • Правомерни (в съответствие с предписанието на ПН – съставяне на завещание)
 • Неправомерни (в противоречие с предписанието на ПН – съставяне на неистински или подправен документ)
  4. Правомерни юридически действия
 • Юридически актове – правните последици са разбирани и целени (нормативни и индивидуални)
 • В публичното право
 • В частното право – едностранни сделки и договори (упълномощаване и дарение)
 • Условия за действителност – предмет, кауза и форма
 • Юридически постъпки – правните последици не са целени, а понякога и не са разбирани (признаване на вземането, което прекъсва погасителната давност – чл. 116, б. “а” ЗЗД)
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (1)

Неправомерни юридически действия

 • Правонарушения – освен обективна противоправност, вредоносен резултат и вързка между тях, трябва да е налице и вина
 • Престъпления (висока обществена опасност + обявено от НК за наказуемо)
 • Административни нарушения (по-ниска степен на обществена опасност)
 • Гражданскоправни – деликти и договорни неизпълнения
 • Нарушения на трудовота дисциплина
 • Правни аномалии – налице е обиктивна противоправност, но отсъства вина
 • Следва да се различава от малозначителното деяние (чл. 9, ал. 2 НК)
 • Пример – неправомерно поведение от невменяемо (малолетно) лице
 • Един не докрай изяснен въпрос – по правило не се носи наказателна, административна и дисциплинарна отгоровност (но спрямо малолетните са предвидени определени принудителни мерки); в гражданското право съществува, но там има и презумпция за виновност
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (2)

Вина

 • Понятие – субективното отношение на дееца към деянието и неговия противоправен резултат
 • Интелектуален и волеви момент
 • Интелектуален – дали деецът съзнава общественоопасния характер на деянието и възможния му резултат
 • Волеви – дали желае този резултат да настъпи
 • Форми на вината
 • Умисъл – пряк (разбира и желае); евентуален (разбира, не желае, но се съгласява)
 • Непредпазливост – небрежност (не разбира, но е могъл и е бил длъжен да разбира); самонадеяност (разбира, не желае, мислейки, че ще избегне резултата)
  5. Неправомерни юридически действия. Вина (3)
 • Въпросът за деликтоспособността
 • Всяко лице може да извърши обективно противоправно деяние, но за да възникне юридическа отговорност, трябва да е налице вина
 • Две основни състояния изключват вината – липса на определена възраст и липса на вменяемост
 • Възраст и вменяемост
 • Дали деецът разбира свойството и значението на постъпките си (интелектуален момент)
 • Дали може да ги ръководи (волеви момент)
  6. Други класификации на юридическите факти (1)
 • Според характера на правните последици (несъщинските по В. Ганев)
 • Правопораждащи – пораждат права и задължения (договор, деликт)
 • Правопроменящи – видоизменят права и задължения (анекс)
 • Правопрекратяващи – прекратяват съществуващи права и задължения (прекратяване на договор поради изпълнеание или поради изтичане на срока)
 • Правопогасяващи и правосъхраняващи – спорове дали са самостоятелни видове (погасителна давност; признаване на вземането от страна на длъжника)
  6. Други класификации на юридическите факти (2)
 • Според проявната им форма
 • Положителни – юридизирано е възникването на факт
 • Отрицателни – юридизирано е отсъствието на факт (неплащане от длъжника; намаляване на застрахователната премия при отсъствие на застрахователно събитие в определен период от време)

        (Философско-езикови проблеми – наличие на действие = отсъствие на бездействие)

 • Според характера на тяхното действие
 • С еднократно действие (продажба)
 • С многократно действие (чл. 183, ал. 1 НК – неплащане на издръжка на две или повече месечни вноски)
 • С продължително действие (състояния) – (придобивна давност – владение на имот за определен срок от време – чл. 79, ал. 1 ЗС – “непрекъснато”)
  7. Прости и сложни юридически факти (1)
 • Дали е юридизирано единично обстоятелство или сбор от обстоятелства
 • Прости
 • Сложни (фактически състави)
 • Р. Ташев разграничава сложните ЮФ от фактическите състави – счита, че при първите е налице един факт с различни характеристики (правонарушение), докато при вторите има сбор от отделни факти, които заедно предизвикват обща правна последица (сключване на сделка от непълнолетен)
  7. Прости и сложни юридически факти (2)
 • Видове фактически състави
 • Еднородни и смесени (В. Таджер и др.) – в замисимост от това дали ПН, които регулират простите ЮФ – участиници във фактическия състав са от един правен отрасъл или от различни (сключване на договор след спечелена обществена поръчка)
 • Обикновени и динамични (процес) – логически подредена верига от прости ЮФ, всеки от които предизвиква правна последица, необходима за реализране на следващия прост ЮФ (исково производство)
 • Завършени и незавършени – по правило незавършеният фактически състав не предизвиква правни последици; но има и изключения (писмен договор за прехвърляне на вещно право върху недвижим имот – чл. 19, ал. 3 ЗЗД – възможност за обявяване на предварителен договор за окончателен)
  8. Презумпции и фикции (1)
  Общото
 • Правно-технически инструменти, които се основават на фигури от логиката
 • Предполагат наличие на два факта и една последица, която е в устойчива логическа връзка с единия от тях
 • Целят защита на значими социални интереси чрез правни средства
 • Матрица на изложението – пример, факти, връзка, юридизиране, ефект, цел

 1. 8. Презумпции и фикции (2)

Презумпции (praesumptio – предположение)

Пример – презумпция за бащинство (съпругът се счита за баща на детето, родено по време на брака или до 300 дни след неговото прекратяване

 • Наличие на два факта – един известен (брак), другият неизвестен (зачеване)
 • Наличие на устойчива логическа връзка (съпругът най-често е бащата)
 • Установяване в правния ред (у нас – чл. 61 СК)
 • Ефект – пренасяне на правните последици, характерни за неизвестния факт, върху известния факт (вместо зачеване = бащинство, брак = бащинство)
 • Цел – защита на интереси (в случая на непълнолетното лице и майката) чрез промяна на доказателствената тежест
  8. Презумпции и фикции (3)

Видове презумпции

 • Оборими и необорими – в зависимост от това дали по отношение на тях съществува юридическа процедура, която позволява те да бъдат оборени (презумпция за бащинство – оборима; презумпция за знанието на закона – необорима)
 • Общи и отраслови (междуотраслови) – в зависимост от това дали са валидни в рамките на един правен отрасъл или в рамките на целия правен ред (презумпцията за знание на закона е обща; а презумпцията за невиновност е валидна в наказателното право, но не и в граждансктото); по отрасли и дялове
 • Юридически и фактически (човешки) – фактическите презумпции имат значение в правото, доколкото са свързани с процеса на правна аргументация (подсъдимият е бил на местопрестъплението, неговите отпечатъци са по оръжието, има мотив, не дава смислени обяснения, многократно е заплашвал жертвата, видян е да бяга от местопрестъплението от двама свидетели и т.н.)
  8. Презумпции и фикции (4)

Фикции (fictio – измислица)

 • Пример – заченатият, но нероден (заченатият, но още нероден към момента на откриване на наследство, наследява, ако се роди жив и жизнеспособен
 • Наличие на два факта – един реализиран (зачеване), другият нереализиран (раждане)
 • Наличие на устойчива логическа връзка (зачеването най-често води до раждане)
 • Установяване в правния ред (у нас – чл. 2 ЗН)
 • Ефект – пренасяне на правните последици, характерни за нереализирания факт, върху реализирания факт (вместо раждане = вазникване на правен субект, зачеване = възникване на правен субект)
 • Цел – защита на интереси (в случая на непълнолетното лице)
  8. Презумпции и фикции (5)

Видове фикции

 • Юридически (установени в източник на правото с изключение на доктрината) и теоретични (догматични – установени от правната наука) – фикционна теория за ЮЛ (вторите ни интересуват от научна гледна точка, но и като способни да участват в процеса на правна аргументация)
 • Фикции относно юридически факти и фикции относно правни последици – спорна класификация (примерът с обратното действие на закона)
 • Терминологична фикция (спорно) – недвижима вещ – чл. 110 ЗС

 

9. Субективно правно и правно отношение

СУБЕКТИВНО ПРАВО И ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ
1. Понятие за субективно право. Теории (1)

Обективно и субективно правo

 • Това са двойка понятия, които не се отнасят до два дяла (части) на правния ред (както публично и частно, материално и процесуално)
 • Място в ОТП сред другите правни понятия
 • В.Ганев – като съдържание на правното отношение (несъщинската правна последица); не е сред петте оснавни правни понятия, характеризиращи

правното явление

 • В рамките на т.нар. механизъм на правно регулиране на етапа на индивидуализиране на правната норма (Алексеев, Милкова и др.)
 • Я.Стоилов – мяра на индивидуална свобода
 • Р.Ташев – опит за съчетаване на традиционното разграничение между обективно и субективно право и позитивисткото разбиране, че в правния ред има общи и индивидуални норми (Келзен)
  Понятие за субективно право. Теории (2)

Теории за субективното правo

 • История
 • Непозната фигура в римското право (res и разглеждане на правото основно като правилно разпределение на блага
 • Новото естествено право (ХVII-ХVIII в.)
 • Рационализиране – извеждане от природата (на човека) или пряко от човешкия разум
 • Субективизиране – не само набор от норми, но и признати поведенчески възможности (право на живот, право на собственост)
 • Свързване с идеята за обществения договор – как да се запазят естествената свобода, естествените права след преминаването в правноорганизирана общност
  Понятие за субективно право. Теории (3)

Първи актове по правата на човека на Новото време

 • Френската декларация за правата на човека и гражданина – приета през август 1789 г. от френското Учредително събрание
 • Права на човека и права на гражданина
 • Естествени (основаващи се на неговата природа) и неотчуждаеми (нито насилствено, нито по негова воля може да бъде лишен от тях)
 • Изброяват се (чл. 2): свободата, собствеността, сигурността и съпротивата срещу потисничествотo
 • Декларация за независимостта на САЩ – приета на 4 юли 1776 г. от Конгреса във Филаделфия от 13 щата
 • “Всички хора са създадени равни и са надарени от техния Създател с определени неотчуждаеми права, между които са живота, свободата и стремежа към щастие”
 • Хората установяват управление, за да защитава тези права; ако едно управление не може или не иска да прави това, може да бъде заменено от народа с такива принципи и форми, които да осигуряват защита на правата
  Понятие за субективно право. Теории (4)

Немската правна мисъл от ХIХ век

 • Фридрих Карл фон Савини (“Система на днешното римско право” – 1840-1849)
 • Правата са власт на разположение на отделните субекти
 • Те очертават област, в която господства тяхната воля по общо съгласие (право на собствено поведение и право да се изисква поведение от друг)
 • Правта съществуват само в рамките на правното отношение
 • Защитата на правата се осъществява чрез иска (actio, Klage)
 • Рудолф фон Йеринг (“Духът на римското право в различните степени на неговото развитие” – 1852-1865)
 • В основата на субективното право е не волята, а интересът (правата съществуват и без да ги искаме – при субекти без правнозначима воля)
 • Правата са юридически защитени интереси
 • Правата могат да съществуват и без искова защита
  Понятие за субективно право. Теории (5)
 • Теории, отхвърлящи понятието субективно право
 • Леон Дюги (“Държавата, обективното право и позитивния закон” – 1901)
 • Правото съществува обективно независимо от конкретната правотворческа дейност – обективно право
 • Всеки опит да се говори за субективно право води до приемане на тезата за волевото неравенство и затова е ирационална и несоциална
 • Ханс Келзен (“Чисто учение за правото” – 1834 – I изд., 1960 – II изд.)
 • Тезата, че правният ред е изграден от общи и индивидуални правни норми предпоставя липсата на нужда да се говори за субективни права
 • Свързва субективните права с ирационалните опити на естественото право да докаже, че има предправни и надправни субективни права
 • Едва във II издание на “Чистото учение за правото” (в глава 29) говори за субективни права (след като е работил в САЩ – Бъркли), но ги свежда до ответни права (Reflexrechte) и възможност да участваш в създаване на индивидуални или общи правни норми
  Понятие за субективно право. Теории (6)

Традиционно определение

Юридически призната възможност на един правен субект за

собствено активно поведение или за изискване на чуждо поведение,

зад която стои обществено приемлив интерес

 • Компоненти
 • Волеви характер
 • Връзка с интереса
 • Зависимост от правния ред
 • Осигуреност с насрещно задължение
 • Р. Ташев
 • Индивидуално правило за поведение, приложимо към конкретен правен субект
 • Валидно в рамките на определен правен ред
 • Изразяващо неговия правен интерес
  Форми на субективното право (1)
 • Традиционен възглед
 • Право на изискване на определено чуждо поведение
 • Право на собствено активно поведение
 • Особен вид – потестативни (преобразуващи) права
 • Р.Ташев (близост с тезата на Хофелд)
 • Притезание за определено поведение
 • Способността, възможността за собствено поведение
 • Правната власт (преобразуващи права, представителство)
 • Правната свобода
  Форми на субективното право (
  2)
 • Уесли Нюкъм Хофелд (Wesley Newcomb Hohfeld – 1879-1918)
 • Две значения на думата Right
 • Claim-right (право-претенция)
 • Liberty-right (право-свобода)
 • 4 разновидности (образуващи устойчиви двойки със съответната корелативна даденост)
 • Право-иск (right, claim) – задължение за поведение (duty)

(право на вземане, задължение за плащане)

 • Преимущество (privilege) – не-право (no-right)

(право на първи отказ на акционер при винкулирани акции)

 • Правна власт (power) – отговорност, задължение за понасяне (liability)

(право на представителя да прави волеизявления от името на представлявания)

 • Имунитет (immunity) – неспособност (disability)

(право да нанесеш вреди на чужда вещ при крайна необходимост)
3. Юридическо задължение

Понятиe

 • Традиционно схващане

 

Юридически призната необходимост един правен

субект да има определено поведение за задоволяване

на един чужд обществено приемлив интерес

 • Р. Ташев
 • Индивидуално правило за поведение, което един правен субект трябва да следва по отношение на друг праен субект
 • За да задоволи неговия правен интерес
 • Валидно в рамките на определен правен ред
  Видове субективни права (1)
 • Според кръга от правнозадължени лица
 • Относителни – индивидуално определени са и правоимащият, и правнозадълженото лице
 • Абсолютни – определен е само правоимащият

 

(донякъде се припокрива с въпроса за формите на субективното право)

 • Според възможността за самостоятелно реализиране
 • Самоизпълними – могат да се реализират самостоятелно от техния титуляр (право на задържане)
 • Несамоизпълними – необходимо е съдействие на друго лице (много често на държавен орган) (право на вземане – нужно е съдействие от длъжника или от държавен орган)
  Видове субективни права (2)
 • Според възможността правнозащитеният интерес да бъде парично оценен
 • Имуществени – могат (право на обезщетение за вреди)
 • Неимуществени – не могат (право на всеки от родителите след развода да има лични отношения с детето)
 • Според обичайните подразделения в структурата на правния ред
 • Материални и процесуални
 • Публични и частни
 • По отрасли
  Видове субективни права (3)
 • Други класификации (основно в гражданското право)
 • Прехвърлими и непрехвърлими (право на вземане и правото на съпругата да носи фамилното име на съпруга; по правило са неимуществени)
 • Главни и акцесорни – дали може да съществува самостоятелно (право да получи даденото в заем и право да получи лихви за забава)
 • Прости и сложни – дали се състои от едно или няколко правомощия (право на собственост – да владее, да ползва (плодоползва) и да се разпорежда)
  Защита на субективното право (1)
 • Различно представяне на въпроса
 • Множество актове и процедури, свързани със защита на субективни права (самостоятелно, чрез съда, чрез други органи)
 • Различните субективни права предпоагат различна защита (Р.Ташев ги разглежда от гледна точка на различните форми на субективното право)
 • Безспорното – самостоятелно или с помощта на държавен орган
 • Самостоятелно (доколкото не е самоуправство)
 • При симетрия на имуществени права – задържане на чужда вещ, изявление за прихващане и др.
 • Особени случаи – крайна необходимост; неизбежна отбранa
 • Искане до държавен орган за съдействие
 • Наименование – иск (владелчески, негаторен, павлов и др.), жалба, сигнал,

петиция и т.н.

 • Искането – да се прекрати нарушение, да се предотврати опасност от нарушение, да се възстанови изменено положение, да се възстановят вреди и т.н.
  Защита на субективното право (2)
 • Крайна необходимост

 

          Чл. 13 НК – не е общественоопасно деянието, което е извършено от някого при крайна необходимост – за да спаси държавни или обществени интереси, както и свои или на другиго лични или имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

 • Неизбежна отбрана

         

          Чл. 12, ал. 1 НК не е обществено опасно действието, което е извършено при неизбежна отбрана, за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
6. Правно отношение. Понятие и теории

Понятие

 

             Индивидуализирана правна връзка между правни субекти, чието съдържание са насрещни права и задължения

 • Безспорното
 • Има производен характер по отношение на правния ред (правната норма)
 • Има временен характер – до реализирането на субективните права, които са негово съдържание
 • Спорове
 • Винаги ли е двустранно индивидуализирана или може да бъде само едностранно (Т.Колев – “Правни отношения и правни връзки”; Р.Ташев – да има функционална обвързаност между право и задължение)?
 • Има ли субективни права и извън правното отношение(зависи от предния отговор)?
 • Винаги ли е между правни субекти или може да бъде между субект и обект (вещ)?
 • Винаги ли правното отношение представлява форма на съществуващо социално отношение?
  Структура на правното отношение
 • Страни
 • Субекти на правото
 • Възможно е всеки от тях да е титуляр и на право, и на задължение, а е възможно и едната страна да е носител само на право, а другата само на задължение (наем и упълномощаване)
 • Обект
 • Благо (вещ, поведение, отоношение и т.н.)
 • Материално или нематериално
 • Парично оценимо или не
 • Съдържание
 • Субективните права и съответстващите им задължения
 • Намират се във функционална обвързаност
  Видове правни отношения (1)

Спорни класификации

 • Абстрактни и конкретни (Правни отношения и правни институти –         В. Ганев)
 • Според функцията на правото, която правното отношение провежда (в някои по-стари курсове – подобно на правните норми)
 • Регулативни – регулативна функция (акцент върху дължимото поведение)
 • Защитни – защитна функция (акцент върху юридическата отговорност)
 • Според степента на индивидуализация на страните (подобно на субективните права, които са тяхно съдържание)
 • Абсолютни – едностранно индивидуализирана връзка
 • Относителни – двустранно индивидуализирана връзка
  Видове правни отношения (2)

Безспорни класификации

 • Според съдържанието им
 • Прости – едно субективно право и насрещното му задължение
 • Сложни – няколко субективни права и насрещните им задължения
 • Комплексни – няколко правоотношения, свързани от общ обект или общ правопораждащ факт (прехвърляне на вземане заедно с обезпеченията)
 • Според обичайните подразделения в структурата на правния ред
 • Материални и процесуални
 • Публични и частни
 • По отрасли

 

10. Субекти на правото

СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
1. Понятие за субект на правото
(1)
 Общи положения

 • Доктринално понятие – не е безспорно в рамките на различните правни традиции
 • Оформянето на съвременните представи e резултат на две тенденции
 • Разширяване на обхвата на правосубектността и достигане до тезата, че всеки човек е правен субект
 • Оформяне на представата, че не само човекът може да бъде правен субект
 • Място в Общата теория на правото
 • В. Ганев едно от петте основни правни понятия, характеризиращи правното явление
 • Всички останали – част от понятията, които се отнасят до процеса на реализация на правото (минаващ през индивидуализация); не е случайно, че в българските курсове след В. Ганев този въпрос се разглежда заедно с въпросите за юридическите факти, субективните права и правните отношения
  Понятие за субект на правото
  (2)

Теории за правните субекти

 • До голяма степен преповтарят теориите за субективните права – това е естествено – някой трябва да е носител на СП, а СП се дефинира чрез способността си да е техен носител
 • В зависимост от ключовото понятие, което обяснява правния субект
 • Воля (Савини) – способност да формира воля
 • Интерес (Йеринг) – да е носител на юридически значим интерес
 • Отношение (Биндер) – способност да бъде страна по реални или възможни отношения
 • Не е нужно такова понятие (Дюги, Келзен) – правният ред (обективното право) определя участниците в правния живот
  Понятие за субект на правото
  (3)

Определение

 

Лице (човек, колектив или друга даденост), на което

правният ред признава възможността да бъде участник

в правния живот

 • Лице – човек, колектив, имущество; може ли да е друго (например куче)?
 • Възможност за участие в правния живот – да бъде адресат на правни норми и да бъде носител на права и задължения (т.е. да бъде адресат както на общи, така и на индивидуални норми)
 • Призната от правния ред – правният ред сам определя кой е правен субект (дълга историческа еволюция
  Понятие за субект на правото
  (4)

Разграничения

 • Субект на правото и адресат на правна норма
 • Субект на правото и субект на правоотношение
 • Субект на правото и гражданин
  Правосубектност
  (1)

Правен субект и правосубектност

 • Да разглеждаме отделно въпросите на правния субект и правосубектността означава да приемем, че:
 • Правният субект винаги е нещо повече от юридическа конструкция
 • Правната наука се интересува не само от юридическата характеристика на правния субект, но и от емпиричната даденост, която стои в неговата основа
 • Приемаме, че правосубектността е възможността едно лице да бъде правен субект
  Правосубектност
  (2)
  Разграничения
 • Юридически статут – съвкупността от общите правни норми, които действат по отношение на определен вид правни субекти (юридически статут на АД по българското право)
 • Индивидуален правен статус – съвкупността от общите и индивидуалните правни норми, които действат по отношение на определен правен субект към определен момент (правен статус на конкретно АД към определен момент)
 • Имущество – съвкупността от паричнооценими права и задължения на един правен субект (само паричнооценимите права и задължения)
  Правосубектност
  (3)

Правосубектността може да обхваща

 • Правоспособност (притежава я всеки правен субект) – юридически признатата възможност лицето да бъде носител на права и задължения
 • Дееспособност (факултативно) – юридически признатата възможност едно лице
 • Да упражнява своите права и задължения чрез лични действия
 • Да предизвиква правни последици (в това число и неблагоприятни) чрез лични действия
 • Да прави юридически валидни волеизявления
 • Деликтоспособност (факултативно) – юридически признатата възможност лицето да бъде носител на юридическа отговорност (спорно е дали не е част от дееспособността)
  Физическо лице (1)

Общи положения

 • Това е част от въпроса за видовете правни субекти
 • Най-разпространени класификации
 • Индивидуални (човешки инидивиди) и неиндивидуални (т.е. несъвпадащи с човешките инидивиди – т.е. всички останали)
 • Физически лица и юридически лица + държавите и другите субекти на международното право
 • Физическо лице (индивидуален субект)
 • Правоспособност – възниква с раждането и се прекратява със смъртта (заченатия нероден)
 • Дееспособност – свързана е с интелектуалното и емоционолно узряване на човека (у нас – малолетие – до 14 г., непълнолетие между 14 и 18 г., пълнолетие – след навършване на 18 г.; особени случаи – трудова дееспособност – 16 г.; за упражняване на отделни права – пасивно избирателно право 21 г., а за президент и вицепрезидент – 40 г.)
 • Деликтоспособност – в зависимост от вида наказателна отговорност
  Физическо лице (2)

Гражданство

 • Основополагащата правна (и политическа) връзка между физическо лице и даден правен ред (държава), която стои в основата на правния статут на лицетo
 • Видове физически лица според гражданството им
 • Гражданин на една държава
 • Лице с двойно гражданство (бипатрид)
 • Лице без гражданство (апатрид)
  Юридическо лице (1)

История на въпроса

 • Римляните – допускат разминаване между физически обособената личност и правосубектността (patrimonium populi, в това число и aerarium, а от друга страна робът)
 • През Средновековието – идеята за корпорацията (Corpus Dei) тръгва от църковното право и се пренася в целия правен ред (университети, гилдии, градове)
 • Немските пандектисти и в частност Савини – приема, че водещи за един правен субект са единството и волята, а само човешкото същество има телесно единство и може да формира воля; две отклонения – човек без правосубектност (робът) и изкуствено създадено лице (фикция)
 • Школата Гербер-Лабанд-Йелинек – пренасяне на изводите на пандектистите върху държавата; държавата е правен субект
  Юридическо лице (2)

  Теории

Фикционна теория (Савини)

 • Най-старото обяснение (от зараждането на идеята за корпорацията)
 • И двете качества на правния субект (единство и воля) се решават чрез фигурата на фикцията (лицето съществува доколкото правото приема неговото съществуване)

Органична теория (Гирке)

 • Обяснение, което е свързано с влиянието на дарвинизма (социалният организъм е аналогична даденост на биологичния организъм)
 • И двете качества на правния субект (единство и воля) се приемат за обективно съществуващи (лицето съществува независимо от правото)

Теория на скобите (Йеринг)

 • Целта и интересът се свързват само с човека и следователно само човекът има права
 • ЮЛ е само форма, чрез която правата се изнасят пред скоби
 1. Юридическо лице (3)
  Характеристики
 • Правоспособност и дееспособност – възникват и се прекратяват едновременно
 • Деликтоспособност – когато характеристиките на правонарушението и на санкцията позволяват това (гражданска и административна)

Възникване (различни фактически състави)

 • По силата на закона (ex lege)чл. 2 (3) от Закона за Комисията за финансов надзор – Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София
 • По силата на публичноправен акт – Решение на Народното събрание за създаване на държавен университет
 • По волята на учредителите (най-често предшествана, последвана или и двете от публичноправен орган) – ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества, профсъюзи, политически партии и т.н.
  Юридическо лице (4)
 • Правна индивидуализация
 • Правноорганизационна форма
 • Наименование
 • Седалище и адрес (националност)
 • Органи за управление и представителство
 • Видове юридически лица
 • Лица, които осъществяват и публични дейности:
 • Държавни органи
 • Политически партии
 • Професионални съюзи и други професионални организации с публични функции (адвокатура, лекарски съюз, БЛРС и др.)
 • Вероизповедания
 • Учебни заведения и др.
 • Лица, които осъществят само частноправни дейности:
 • Търговски дружества
 • ЮЛ с нестопанска цел (сдружения и фондации)
 • По силата на публиноправен акт – Решение на народното събрание за създаване на държавен университет
 • По волята на учредителите (най-често предшествана, последвана или и двете от публичноправен орган) – ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества, профсъюзи, политически партии
  Държавата като правен субект (1)

Общи положения

 • Възникване на възгледа за държавата като правен субект – пресичане на две тенденции
 • Налагането на възгледа, че държавата е правноорганизираният народ – дейците на Френската революция дописват Русо (политическа теза)
 • Зараждането и развитието на теорията за юридическите лица (юридическа теза)
 • Дуалистичният подход (Йелинек) е следствие от това пресичане
 • Държавата е единство от народ, територия и власт (социологическо обяснение)
 • Държавата е териториална корпорация (юридическо обяснение)
  Държавата като правен субект (2)

Характеристики

 • Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност (за незаконни актове, действия или бездействия)
 • Правна индивидуализация
 • Наименование
 • Форма на управление и устройство
 • Основни органи
  Държавата като правен субект (3)

Форми на правосубектност

 • Като субект на публичното право
 • Издател на властнически актове (нормативни и индивидуални)
 • Чрез системата от държавни органи с определена компетентност
 • Политическо представителство – фикцията за народната воля (Преамбюл на Конституцията – Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ…)
 • Като субект на частното право
 • Участник в гражданския оборот и издател на частноправни актове (често при наличие на сложен фактически състав – обществени поръчки, приватизация и др.)
 • Чрез придаване на статут на ЮЛ на държавните органи или на техните администрации (администрацията на президента)
 • Представителство подобно на представителството при ЮЛ
 • Като субект на международното (публично) право
 • Признаване – акт на свободна преценка на признаващата държава
 • Неофициален белег на правосубектност – приемане в ООН
  Представителство
  (1)
 • Необходимост
 • Липса на правнозначима воля – малолетие, запрещение, юридическо лице
 • Други причини – отсъствие, липса на специална квалификация и др.
 • Понятие

 

Правна фигура, при която едно лице (представител)

има право да извършва правни действия от името

и за сметка на друго лице (представляван)
6. Представителство
(2)

Видовe

 • Според начина на възникване
 • Законово – възниква ex lege (представителството на родителите по отношение на малолетното дете)
 • Договорно – възниква по силата на волеизявление от страна на представлявания (неточен термин – упълномощаването не е договор, а е едностранна сделка)
 • Според обема на представителната власт
 • Изрично – за определени действия
 • Общо – за действия по отношение на определен обект или сделка
 • Генерално – за всякакви действия с правни последици, за които не се изисква изрично упълномощаване
 • Според формата
 • Устно
 • Писмено
 • С нотариална заверка на подписа
  Представителство
  (3)

Разграничения

 • Упълномощаване и договор за поръчка
 • Пратеничество – нунцият е носител на чужда воля
 • Посредничество – посредникът съдейства за сключване на сделка без да изразява воля от името и за сметка на която и да е от страните
 • Подставено лице (сламен човек) – подставеното лице придобива права от свое име, за да прикрие действителния приобритател на правата