1. Съдебна реторика

Конспект по Съдебна реторика

 1. Обща и съдебна реторика
 2. Увод. Видове
 3. Диалогът в съдебното следствие
 4. Изложение на фактическата обстановка. Видове
 5. Анализ и оценка на доказателствата. Логически грешки и манипулативни похвати
 6. Обосноваване на юридическата квалификация
 7. Характеристика на личността на подсъдимия и пострадалия, и оценка на отегчаващите, и изключително смегчаващите вината обстоятелства
 8. Анализ на причините и условията, способствали за извършване на престъплението
 9. Предложение за размера на наказанието лишаване от свобода, за първоначалния режим на изтърпяване на наказанието и гражданския иск
 10. Заключение на съдебната реч
 11. Подготовка на съдебната реч
 12. Примерна структура на съдебната реч
 13. Произнасянето на съдебната реч като невербална комуникация
 14. Невербална комуникация чрез външен вид. Съдебната тога. Ролята на първото впечатление
 15. Кинесика: поза, жест, изражение, количество поглед
 16. Невербална вокализация – височина, сила, темп, паузи, ударения, тон на речта и пр.
 17. Кинесика – пространствена организация на общуването. Височина, статус, разстояние, лична територия, лично пространство, ориентация и др.