34. Административноправен режим на земята

Print Friendly, PDF & Email

Изходна база Чл.21, ал1. Конституцията – Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Затова се създава административноправен режим :

1.Административноправен режим на урбанизираните територии ( населени места ) -> Закон за устройството на територията.

2.Административноправен режим на земеделските територии -> ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и за ползуването на земеделските земи)

3.Административноправен режим на горските територии -> Закон за горите.

4.Административноправен режим на защитените територии -> ЗЗТ.

              ЗОЗЗ (Закон за опазване на земеделските земи) -> засилен административноправен режим на земеделските земи. Основание за приемане Чл.21, ал.2 Конституцията – обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна се допуска по изключение и при доказана нужда, по условие и по реда, установен от закон. Цел на този закон – опазване на земеделските земи, подобряването им, ред за осъществяването на промяна в предназначението им.

Чл.2,ал.1 и 2 ЗОЗЗ -> (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели. (2) Предназначението на земеделските земи е производство на растителна продукция и паша за добитък по начин, неувреждащ почвеното плодорие и здравето. (същност и предназначение на земеделските земи)

Приложимост на закона -> върху земеделските земи извън населените места и извън горския фонд. Разпростира се и върху земеделски земи в населени места и в горския фонд (ако има такива). Опазване на земеделските земи от увреждане (ерозия, замърсване и т.н) – задължението е върху собствениците и върху ползвателите на земеделските земи.

Министерство на земеделието и храните може да налага санкции.

Чл.4, ал.4 ЗОЗЗ – Министерството на земеделието и храните има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделски земи при установени : 1.увреждане на земеделски земи; 2.несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми. 3.влошаване на екологичните фукнции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвените води; 4.други случаи, предвидени със закона.

 

Чл.5, ал.3, т.1 ЗОЗЗ – Собствениците и ползвателите на земеделски земи носят отговорност за : 1.съответствието с хигиенните норми на произвежданата растителна или животинска продукция от земеделската земя.

 

Чл.5, ал.5 ЗОЗЗ – Собствениците и ползвателите на земеделски земи имат право на данъчни и кредитни преференции при определени условия.

 

Възстановяване и подобряване на плодородието на земеделските земи -> Министерство на земеделието утвърждава съответните мероприятия. Причинителите на увреждането поемат разходите за мероприятието.

Чл.7 ЗОЗЗ – (1)Възстановяването и подобряване на ерозирани, замърсени, засолени, вкислени и заблатени земеделски земи е комплекс от мероприятия или технологии, които целят : 1.възстановяването на нарушените екологични функции на почвената покривка; 2.намаляване или отстраняване на здравните и ветеринарните рискове от употреба на растителна и животинска продукция; 3.запазване и повишаване на почвеното плодородие.

(2)Възстановяването и подобряването на ерозирани, замърсени, засолени, вкислени и заблатени земеделски земи се извършва въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти.

(3)Технологиите и проектите се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и храните с участие на представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.

(4)Изпълнителите на технологиите и проектите се определят чрез конкурс, обявен от експертния съвет по ал.3.

 

Чл.8, ал.4 : Причинителят на замърсяването или увреждането на земеделските земи поема разходите за дейности по чл. 7 или дължи на държавата изразходваните от нея средства за тези цели.

 

Рекултивация (възстановяване на естествения вид) на земите -> земите , които подлежат на рекултивация се определят по Чл.11 ЗОЗЗ – На рекултивация подлежат:1. рудници, кариери и други земи с нарушен почвен профил; 2. сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци;3. стари корита на реки;4. трасета на изоставени канали, пътища, железопътни линии и строителни площадки, след демонтаж на инженерните съоръжения, облицовки и горно строене.

(2) Рекултивацията се извършва въз основа на предварително изготвен, съгласуван и одобрен проект, който е неразделна част от проекта за изграждането на обекта.

(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, а когато с проекта се предвижда рекултивация на земя за земеделски нужди и/или за рекултивиране на нарушени терени в горски територии – и от министъра на земеделието и храните.

 

 

Ред за промяна на земеделска земя -> действа разрешителен режим (трябва да се получи официално разрешение по законов ред). Разрешението се дава от Комисията към областните дирекции „Земеделие”, когато площта е до 50 дка. Когато площта е над 50 дка -> разрешение се дава от Комисията по земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. Административната процедура -> началото се поставя от собствениците (при лични нужди) пред кмета на общината (Чл.18, Чл.20а). Когато е за държавни нужди -> началото се поставя от министъра на регионалното развитие и благоустройство (ако земите са на територията на повече от една област). Ако земите са разположени на територията на една област – от областен управител. За общински нужди – от кмета на общината (чл.19).

Решенията за промяна са основания за отчуждаване на съответните имоти.

При нарушаване на закона -> административно наказание отговарящо на наказания до 6000лв. Принудителни административни мерки по чл.46 ЗОЗЗ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар