68. Антиеврейско законодателство в правителството на Богдан Филов

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 68:
Антиеврейското законодателство на правителството на проф. Богдан Филов

1) Закон за защита на нацията
> изработването на законопроекта е по инициатива на царя и правителството на проф. Богдан Филов;
> той въвежда антисемитската немска доктрина;
> законопроектът се внася в НС на 6 окт 1940 г.;
> срещу него се противопоставят различни кръгове в българското общество, които не споделят расистката теория;
> предизвиква протести в и извън НС – определя се като нечовешки и неморален;
> въпреки съпротивата, законът се приема – 21 яну 1941 г.

1.1) Структура
> дял първи: “ За тайните и международните организации“ – глава първа: Общи разпоредби; глава втора: За разтурянето на тайните и международните организации и глава трета: За ликвидацията на имуществата на разтурените тайни и международни организации;
> дял втори: „За лицата от еврейски произход“ – глава първа: за произхода; глава втора: общи ограничения; глава трета: за местожителството на лица от еврейски произход; глава четвърта: за имотите на лица от еврейски произход; глава пета: за професионалната и стопанска дейност на лицата от еврейски произход;
> дял трети: „За противонационални и съмнителни прояви“ – глава първа: за противонационалните прояви; глава втора: за съмнителните прояви;
> дял четвърти: „Особени разпоредби“.
<> Разпоредбите на Закона за защита на нацията са аналогични на действащите по същото време в Германия нюрнбергски закони.

1.2) Разпоредби
> народът се дели на лица от български и на лица от еврейски произход;
> лицата от еврейски произход имат широки общи ограничения в политическите и гражданските права:
>> не могат да бъдат приемани за български поданици;
>> не могат да са избиратели както в публичноправни избори, така и в избори на дружества и сдружения с идеална цел;
>> не могат да земат държавни, общински и други служби;
>> не могат да се откупуват от военна повинност;
>> нямат право да членуват в огранизации, които се намират под надзора на Министерството на войната;
>> нямат право да променят местожителството си и да се заселват в столицата;
>> нямат право да притежават, владеят или държат под наем непокрити полски площи, а в селските общини и покрити имоти;
>> имат ограничена професионална и стопанска дейност;
>> нямат право да бъдат собственици, акционери и участници с капитал в учебни заведения, театри, кина, в печатарски предприятия, търговия с филми;
>> забранява им се да бъдат управители, директори, редактори, да заемат ръководни постове и др.
Проф. Богдан Филов се изкава, че „законът е мекушав и либерален“.

2) Закон за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски произход (1941)
Предвижда се отчуждаваните еврейски имоти да се заплащат на цени, не по-високи от 50% от пазарната им стойност.

3) Закон за облагане на еврейското население с еднократен данък

4) Постановление на МС – по силата на което евреите отбиват трудовата повинност на специални групи и се задължават да носят жълти звезди, забранява им се да притежават автомобили, радиоапарати и телефони.

5) Наредба за поданството в освободените земи
Гръцките и югославските поданици от български произход автоматично придобиват българско гражданство, тези от еврейски остават без гражданство.

6) Закон за възлагане на МС да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос
МС получава правомощия да изменя и допълва приетите от парламента закони, което води до изземване на законодателната власт.

7) Комисарство по еврейските въпроси (КЕВ) (1942)
То се създава към Министерството на вътрешните работи и народното здраве.

7.1) Задължения на КЕВ
> да организира изселването на еврейското население;
> издават наредби и заповеди без контрол;
> средствата, получени от изземването на еврейското имущество се превеждат към фонд „Еврейски общини“.

8) Специалната конференция в Берлин 1942 г. и решението за физическото унищожаване на лицата от еврейски произход
> със съдействието на българските административни и полицейски власти повече от 11 000 евреи от Беломорска Тракия и Македония за изпратени в хитлеристките „лагери на смъртта“, където са унищожени;
> протестни акции в България срещу плана да се изпратят 48 000 евреи в Полша, за да бъдат убити;
> 1943 г. се отменят някои забрани като жълтите звезди, забраната за посещаване на кина и обществени заведения и др.
> Наредба за изменение и допълнение на ЗЗН (1944) – с нея се възстановяват правата и свободите на еврейското население;
> окончателно уреждане: 9 сеп 1944 г. – правителството на Кимон Георгиев издава Наредба-закон за отмяна на ограниченията за лицата от небългарски произход и Наредба-закон за уреждане на имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар