17. Брачни реформи на Октавиан Август. Промени в семейното право, повлияни от християнството

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 17:
Брачни реформи на Октавиан Август. Промени в семейното право, повлияни от християнството

Накратко, реформите на император Октавиан Август се осъществяват в три насоки:
форма на развод – прави се волеизявление пред свидетели и се вписва в Разводно писмо;
право римските граждани да се женят за освобожденци с изключение на представителите на сенатското съсловие;
въвежда се ограничения в наследяването, ако лицата не живеят в брак или пък нямат деца от брака – жените от 20-55 (50, Михаил Андреев) г., мъжете 25-60 г. са длъжни да живеят в брак и да имат деца от него (или да осиновят ако не могат). Ако не го спазят, не получават имущество при наследяване или само ограничена част.

>> Цели на брачните реформи:
– да се заздрави брака, тъй като разводите станали ежедневие;
– да се запази чистотата на римския брак;
– да се увеличи населението.

>> Закони – брачните реформи били проведени с 3 закона:
– lex Iulia de maritandis ordinibus;
– lex Iulia de adulteriis coercendis;
– lex Papia Pappea.

>> Насоките на реформите:
ограничения за встъпване в брак – свободно родените римски граждани не са имали право да встъпват в брак с проститутки, сводници, артисти, певици, прелюбодейки и осъдени за някакво престъпление; сенаторите още не са могли да се женят за освобожденки и с деца на артисти;
задължения за встъпване в брак – мъжете от 25 до 60 г. и жените от 20 до 50 г. са били задължени да встъпят в брак, а ако овдовеят, да го направят отново; който не е женен, не е имал право да получава наследство по завещание, или легат (тяхната част оставала в полза на другите наследници по завещание); бездетните можели да получат само половината от наследството си; многодетните имали привилегии (свободни родени с над 3 деца и освобожденци с над 4) – улеснен достъп до магистратурата, освобождаване от настойничество за жените;
наказателни санкции – за жените прелюбодейки и мъжете, които търпят прелюбодеянието на съпругите си или получават възнаграждение за това – заточение и конфискация на имуществото; престъпления: жена прелюбодейка: adulterium, мъж сводник – lenocinium.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар