21. Брутен национален продукт

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 21:

Брутен национален продукт (БНП) и брутен вътреешен продукт (БВП).Начини за измерване на БНП.

 

 

  1. БНП изрязява сумата от пазарните цени на произведените за определен период (обикновено една година) блага.

От гледна точка на предназначението си благата са: крайни и междинни стоки и услуги. Разграничаването на двете групи блага има значение за пресмятането на БНП. В него се включва пазарната стойност само на крайните стоки и услуги.

Има два начина за преодоляване на повторно броене :

1) Сумиране само стойността на крайните блага.На практика този начин е почти неприложим ,защото част от благата имат двойно предназначение и могат да служат както като крайни ,така и като междинни продукти.

2) Метод на „добавената стойност” – сумира се само новата стойност,която се добавя на всеки последователен стадий междинни ресурси.

  1. Измерване на БНП като поток от разходи

Потребителски разходи C– хората жертват част от днешното потребление в името на увеличеното утрешно потребление.

Брутни вътрешни инвестиции I– инвестирането означава покупка на такива стоки, с които се увеличава действащия производствен капитал, т.е. стоки , които се влагат в сгради, оборудване, инструменти и др. Подкомпоненти на инвестиционните потоци:

>> Ново строителство

>> Трайно машинно оборудване

>> Друг инвентар и оборудване

Сумата от стойностите А,Б иВ за съответния период ни дава количеството на брутните вътрешни инвестиции за този период, т.е. общото количество инвестиции.

Чист национален продукт (ЧНП) – когато от сумата на брутните вътрешни частни инвестиции извадим стойността на амортизационните отчисления, получаваме стойността на чистите инвестиции. Когато към сумата на потребителските разходи на домакинствата добавим чистите (а не брутните) инвестиции получаваме показателя чист национален продукт

Държавни покупки G – държавата е най-големият потребител и купувач на стоки и услуги. Три са основните групи държавни разходи, които не се включват в БНП:

1) ”трансферни платежи”

2) За обслужване на външния дълг , т.е. заплащане на лихвите по държавните ценни книжа.

3) Преките данъци. Само част от плащаните данъци са част от БНП-това са т. Нар. Косвени данъци, за разлика от преките данъци,които не би следвало да се отнасят към БНП.

Нетен износ X – изразява разликата между стойността на износа на стоки и услуги от страната и стойността на вноса.

2.1 БНП като поток от приходи

1) Работни заплати

2) Печалбите

3) Лихвите

4) Рентите

5) Получаваните от дуржавата косвени данъци

6) Амортизациите

 

Компоненти на БНП:

Разходен (продуктов) метод

1.Потребителски разходи на

домакинствата

2.Брутни частни инвестиции

3.Държавни покупки

4.Нетен износ

 

Приходен ( ресурсен ) метод

1.Работни заплати

2.Ренти,лихви

3.Кооперативни печалби

4.Косвени данъци

5.АмортизацииВъпрос 21:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар