10. Времеви периоди в производството

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 10:

Времеви периоди в производството – краткосрочен и дългосрочен. Законът за намаляващата възвръщаемост; неизменна възвръщаемост, нарастваща възвръщаемост

 

 

1) Времеви периоди в производството – краткосрочен и дългосрочен

В производството всеки отделен вид материален продукт или услуга участват множество видове ресурси. Ето защои производствените функции са многофакторни. Обаче разлагането на общия продукт Р на n-броя фактори за неговото производство представлява технологичен аспект на анализа и се използва при по-конкретни изследвания на различните видове производства. Многобройните ресурси се обобщават в две основни групи: труд и веществен капитал. Общата формула на производствените функции се свежда към двуфакторната функция: P= f (K,L) където K и L са ограничено заменими един от друг. Няма продукт,който да бъде произведен само с единия от тях. Увеличението на K и L например 2 пъти не води задължително до техническо точно определено нарастване на Р. Така общата формула се анализира в два аспекта:

– Когато Р се изменя в зависимост само от единия фактор, при константност на другия;

– Когато дадено количество на Р (константно) се произвежда с различни обеми и комбинации на К и L.

Практическата константност на К се дължи на факта, че в него се включва група ресурси, които са основополагащи за всяко производство и се наричат основен капитал. Конкретната величина Р зависи от степента на използване на предварително фиксираната база и може да варира от 0 (при аварии, липса на суровини) до т.нар. „проектна мощност“ – максимално възможната величина на Р при дадени технически параметри на базата.

>> Краткосрочен период – той е времето, през което производството се осъществява върху неизменна производствено-техническа база, а общият продукт може да стигне само до нейната проектна мощност. Вариантите на Р в рамките на проектната мощност не се дължат на производствено-техническата база, а на променливите производствени фактори – оборотния капитал. Производствената функция се анализира в първия вариант с константа K.

>> Дългосрочен период – когато се променят всички производствени фактори – също и производствено-техническата база на предприятието, а общият продукте функция на всички фактори. Тук Р е константа.

 

2) Анализ на производствената функция в крактосрочен период

В краткосрочния период предприятието работи по дадена технология с предварително изградена (фиксирана) капиталова база (К). Тя се състои от производствено-техническа база – дългосрочни материални активи, които имат основополагащ характер и са наречени основен капитал. Към тях се прибавят и необходимите с оглед на технологията суровини, материали, горива и енергии – оборотен капитал, чийто обем е предопределен от параметрите на основния капитал. Целта е чрез промяна на фактора „труд“ да се произведе максимално възможният за дадената технология обем на Р. Анализът на функцията показва, че този обем се достига винаги когато пределният продукт на труда стане равена на нула – това е критерият за оптимум на функцията.

 

3) Анализ на производствената фунцкия в дългосрочен период

В дългосрочния период предприятието преминава от една технология към друга, т.е. и двата фактора са променливи. Тук целта е да се избере оптималната технология за производството на един фиксиран, стратегически преследван обем на продукта Р. Възможният критерий за тази оптимизация е пазарната стойност на самите технологии (I). Той се определя извън производствената функция на предприятието и се изчислява по формулата I= r.K + w.L

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар