15. Външнополитически органи на държавите. Външнополитически механизъм на Република България. Конституционни основи на българската външна политика.

Print Friendly, PDF & Email

Външнополитически органи на държавите. Външнополитически механизъм на Република България. Конституционни основи на българската външна политика.

 

ВП отношения се_ осъществяват от органите за външни отношения на д-вите. С такива органи разполагат и международните съюзи, правителствените и неправителствени организации, които развиват полит активност в МО. Външнополит органи в д-вния апарат имат различна структура, действие и компетенции. Осъщ. на връзки между субектите на МО и вземането на решения са общите дейност, които ги обединяват.

 

Полит. механизъм е системно единство от органа, които осъщ и разработват ВП. От него зависи ефективността на ВП и затова той е предмет на повишена нормативна регулировка на конституционно и законово равнище. Външнопол.  механизъм генерира външнопол. отношения, осъщ. ги в отношенията с други д-ви и по този начин трансформира националните интереси във външнопол. Съществуват различни класификации на външнопол.  органи. Основното им деление е на вътрешни и задгранични. Вътрешните се намират на територията на изпращащата д-ва, а задграничните действат извън нейните граници. В зависимост от компетентността органите биват с универсална и специална компетентност. Към първите спадат държавните глави, правителствата, мин. на вън. работи и ръководителите им. Вътрешното право обаче често предвижда ограничение на компетентността на тези органи. Президентът сключва договори, но те влизат в сила едва след ратификация от НС. Специализираните органи встъпват в отношения само в определена област, съобразно с вътрешното си законодателство. Специализирани органи са съответните ведомства на правителството. Органите, осъщ. дипломатическа дейност,  заемат особско място сред д-вните органи за външни отношения. Те извършват невоенна дейност, използват мирни начини за постигане вънполит цели на страната и за представяне на страната във вънполит отношения. Те могат да се делят на постоянни и временни, според естеството на дейността им – на ръководи и изпълнителни, според начина на вземане на решение – еднолични и колективни.

 

Основно разделение на органите – вътрешни и задгранични, спазват се три правопорядъка – на националната правна система, на правната система на приемащата страна и основни принципи на МПП.

Задгранични органи:
1. постоянни – посолства и легации
2. временнни – мисии, делегации

Вътрешни органи:
1. с обща и специална компетентност
2. конституционни, международноправни, смесени (според конституиране)

Народно събрание – функции и правомощия:
1. създава нормативната база
2. определя основни характеристики на външнополитическия курс
3. решава въпросите, свързани с изпращането на българските чужденци в чужбина
4. може обявява военно положение
5. може да ратифицира и да денонсира международни договори

Председателят осъществява международните връзки на народното събрание, представя го.

Президент – функции и правомощия:
1. назначава с указ и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства на България в чужбина (по предложение от МС)
2. издава акредитивни и отзователни писма на български дипломатически агенти
3. може да сключва международни договори, определени със закон – след това следва ратификация или конфирмация
4. може да обяви положение на война, да сключва мир
5. свиква и оглавява консултативен съвет, който има съвещателни функции
6. награждава с ордени и медали.

Министерски съвет – функции и правомощия:
1. решава всички въпроси, свързани с външната политика, сигурността и осъществяването й
2. взима решения за откриване на дипломатически представителства
3. назначава ръководителите на консулските представителства
4. единственият орган, който разполага с всички правомощия, свързани с международните договори – сключва, утвърждава и денонсира
5. приема устройствен правилник на всички министерства

Министерство на външните работи – функции и правомощия:
1. представителство на държавата; защитава интересите и
2. осъществява междуведомствена организация
3. поддържа и развива дипломатическите и консулски отношения
4. поддържа официални връзки с чужди мисии в София
5. контролира дейността на представителите на страните в международните организации.
6. министърът на външните работи защитава правата и интересита на отделни физически и юридически лица
7. има обща и специализирана администрация

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар