14. Действие на административните актове

Print Friendly, PDF & Email

Влизането в действие зависи от вида на административния акт. За нормативните административни актове важи правилото на Конституцията. Що се отнася до общите административни актове – те влизат в сила след тяхното публикуване (в средствата за масово осведобяване).

Индивидуалните административни актове влизат в действие от момента на уведомяване на съответния адресат.

Действието на административния акт се проявява и като правна (отношение между различни административни актове – АПК Чл.5, ал.1), и като обвързваща сила (еднаква задължителна сила; действа и спрямо трети лица).

Прекратяването на действието на административния акт

При законосъобразен административен акт това може да извърши органът, който го е издал. Прекратяването действа занапред. Придобитите права се запазват. Има траен характер. Причини за прекратяването на административни актове :

1.Постигане на целта, за която е издаден актът. Пример: явяването на повиканото за справка в полицията лице прекратява действието на отправената му покана; прекратително действие ще има също след плащането на данъка, след явяването на новобранеца в казармата и др. В тези случаи прекратяването настъпва поради изпълнението на задължението, което тежи върху адресата на акта.

2.Изтичането на срока, за който е бил издаден административният акт. Пример : разрешителното за лов и риболов се обезсилва след изтичане на календарната година, за която е издадено. Паспортът и визата – след изтичане на указания в тях срок и т.н Прекратителният ефект на просрочието настъпва автоматически, без да е необходимо да се издава нарочен за акт затова.

3.Изчезването на субекта на административния акт. Пример : при смърт на носителя на породеното от акта право; при ликвидация на учреждението или предприятието, до което се отнася актът.

4.Отпадане на интереса на реализиране на правоотношенията, възникнали от издадения акт. Пример : унищожаване на сградата или машината, които подлежат на задължително застраховане; преминаване на опасността от епидемията, за която е била установена забраната.

Спирането на действието на акта има временен характер.

Отмяната означава, че актът на държавно управление е незаконосъобразен. Отмяната на административни актове по пътя на административния контрол се извършва по правило и за законосъобразност, и за правилност, докато отменянето на административните актове от правораздавателните органи може да става само за законосъобразност. Отмяната представлява винаги един нов, отменителен акт на определени органи, с който се прекратява действието на един вече издаден акт на държавно управление. Отменителният акт ликвидира изцяло или частично съществуващите дотогава правоотношения между администрацията и адресатите на акта на държавно управление.

Отмяната на административните актове ликвидира предизвиканите от тях правоотношения за в бъдеще или за минало време в зависимост от основанията, които са я породили. Когато се отменя един редовен акт на администрацията, ликвидирането на правните последици се извършва за в бъдеще. Когато се отменя един незаконосъобразен акт, прекратяването на правните последици се извършва с обратна сила, за минало време.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар