55. Дружество (societas)

Print Friendly, PDF & Email
 1. Дружество (societas)

  Консесуален договор, по силата на който две или повече лица се съгласявали да поставят нещо в общо владение, за да постигнат позволена от правото цел, състояща се в реализирането на материални облаги.

  1) Елементи
  – Съгласие
  Съгласие на страните да образуват дружеството – не се изисквала някаква тържествена форма. Допускането на нов съдружник ставало само със съгласието на всички останали съдружници. (Улпиан: съдружникът на моя съдружник, не е мой съдружник).

  – Апорт
  Съдружникът можел да внесе като апорт собствеността или ползването на определени вещи, както и само със своя труд.

  – Цел
  Тя трябвало да бъде позволена от закона.

  – Участие на съдружниците в дружествените печалби и загуби
  Определяло се в разпоредбите на дружествения договор, а ако не е било определено – те се разпределяли по равно между всички съдружници.

  2) Права и задължения на съдружниците
  – Да извършат обещания апорт;
  – Могат да сключват сделки в кръга на дружествената дейност;
  – Отговаряли за своята небрежност и умисъл (в класическото право; при Юстиниан отговорността била намалена).

  3) Отношения с трети лица
  Дружеството не било юридическо лице, сделките на всеки съдружник пораждали задължения само за него. Затова третото лице, с което той сключва сделка може да предявява искове само към него. Юстиниан дал възможност това да се промени – но само до толкова, колкото останалите съдружници се били обогатили от сделката с третото лице.

  4) Прекратяване на дружествения договор
  – Ако един от съдружниците почине;
  – Когато се постигнела дружествената цел;
  – Когато стане ясно, че постигането й е невъзможно;
  – По волята на страните;
  – При едностранен отказ от него (с предварително предупреждение);
  – При изтичане на уговорения срок, ако има такъв.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар