10. Държавна служба

Print Friendly, PDF & Email

Това е институт на административното право. Главна информация от Закона за държавния служител от 1999г. Правното регламентиране на този инстутит започва от 1882г. Понятието държавна служба не е дефинирано. Административноправната теория дава обяснение на това понятие, посочвайки няколко основни негови положения :

1.Това е преди всичко една обществена служба. Затова и тя се урежда със закон.

2.Тя се явява една трайна институция, характеризираща се със своята непрекъсваемост.

3.Тя е свързана с осъществяването на държавната власт.

4.Държавната служба следва да бъде правно регламентирана, уредена със самостоятелен закон.

Принципи на организация и функциониране на държавната служба :

1.Принципи на законосъобразност.

2.Липса на дискриминация при заемането на държавната служба – Чл.6, ал.2 Конституцията и в ЗДСл – Чл.7, ал.6.

3.Спазването на политически неутралитет при изпълнението на държавната служба – Чл.116 Конституцията, Чл.4, ал.2 ЗДСл.

4.Стабилитет – стабилност на осъществяване.

5.Йерархическа подчиненост при осъществяването на държавната служба.

6.Принцип на отговорност.

 

Държавен служител – Чл.2, ал1 ЗДСл дава определение на това понятие: лице, което по силата на административния акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавният служител работи по силата на административен акт за назначаване, а не по силата на договор. Държавният служител заема платена щатна длъжност, той не работи на обществени начала. Държавния служител заема ръководни и експертни позиции в държавната администрация.

Постъпването на държавна служба е съпроводено със задължителното явяване на конкурс. Административен акт (заповед) – основание за възникване на служебното правоотношение : клетва и встъпване в длъжност.

Държавен служител – „ранг” – младши и старши – 5 степени, от която най-ниска е последната степен.

Статут на държавния служител : очертан е в самия закон. Всяка година подлежи на атестация. Няма ограничаване на техните политически права – могат да членуват в политически партии.

Отговорност – могат да носят углавна, гражданска, административно-наказателна, дисциплинарна отговорност, т.е нямат привилегии.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар