17. Пазар на трудa

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 17:

Пазар на труда – търсене на труд при съвършена и несъвършена конкуренция. Работна заплата – факторен доход, номинална и реална работна заплата.

 

 

1) Пазар на труда

Индивидите в ролята си на предлагащи своите способности за труд и фирмите като търсещи фактора труд, са основните субекти на трудовия пазар. Взаимоотношенията между тях се разглеждат първоначално в условията на конкурентен (съвършен) трудов пазар, който е налице при наличието на определени условия и несъвършен трудов пазар, за който е характерно наличието на пазарна власт на една от страните.

 

Изходен момент при анализ на конкурентния трудов пазар е тезата, че търсенето на труд е подчинено на теорията за пределната производителност. Величината на пределния приход от продукта на труда (пределната производителност на труда) илюстрира търсенето на труд и кривата MRP на работниците е крива на търсенето на труд. Фирмите търсят труд докато тя не се изравни с работната заплата. Изменението на работната заплата е инструмент за изравняване на търсенето и предлагането на труд, т.е. за формирането на пазарно равновесие.

 

 

 

Индивидуалното предлагане на труд се свежда до решение на индивидите за разпределение на разполагаемото време. Трудовият избор между пазарно приложение на времето с получаването на доход под формата на работна заплата и непазарно приложение на времето чрез извличане на ползи.

 

Индивидуалната крива на предлагане на труд се изменя под влияние на работната заплата по двояк начин при проявлението на два ефекта: ефекта на заместване, когато повишената работна заплата увеличава предлагането на труд и ефект на дохода, когато цената на свободното време е с по-голямо значение в сравнение със стимулите за увеличаване на работното време.

 

 

Несъвършените трудови пазари се характеризират с власт на купувача на труд – монопсон и власт на продавача на труд – способността на синдикатите да налагат условията на трудовия пазар.

>> Монопсонът наема труд докато пределните разходи се изравнят с пределния продукт на труда. Пазарната власт на фирмата монопсон позволява реално да налага работна заплата по-ниска от MRP на работниците и извлича допълнителни печалби.

>> Синдикатите чрез различни форми на натиск, включително стачки и колективно-договорна система, успяват да наложат работна заплата по-висока от равновесната на конкурентния трудов пазар, което води до определени последици от гледна точка на заплащането на заетостта.

 

 

2) Работна заплата

Тя е факторен доход и включва неговите елементи:

– трансферен доход – възнаграждението, което трудът носи на своя собственик от пазарното му приложение;

– Икономическа рента – възнаграждение за притежаван и прилаган производствен опит, умения и квалификации над средното равнище.

 

>> Номинална работна заплата

Изплащане на възнаграждението под формата на пари.

 

>> Реална работна заплата

Представена със съвкупността от стоки и услуги, които могат да се закупят. Тя зависи от номиналната работна заплата и от цените на стоките и услугите и е показател за покупателната способност на труда.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар