2. Понятие за право

Print Friendly, PDF & Email
 • ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВО. ТЕОРИИ.
  НАУКАТА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО.

 • Понятие за право. Теории (1)

 

Безспорното:

 

 • Норми (правила за поведение)
 • Множество (система, ред, механизъм)
 • Санкция (при неспазване)

 

Спорното:

 

 • Има ли право извън създаденото от човека право
 • Как възникват валидните норми; допуска ли се извеждането на валидност от факт
 • Има ли необходима връзка между съдържанието на правото и морала
 • Възможно ли е разграничение с други видове норми на равнище норма
 • Какви са връзките между нормите в една правна система

 

 

 

 


 • Понятие за право. Теории (2)

 

Погледът на естественото право (1)

 

 • Съществува дадено на човека висше право, съответстващо на космическия ред, на Божията воля, на Човешкия разум или на природата на човека, на надарения с естествени права човек).
 • Естествено право наричаме както този идеален нормативен ред, така и теорията, според която такъв ред (наречен естествено право) съществува.
 • Валидността на правната норма се извежда от съответствието на нейното съдържание с естественоправните принципи и норми. По същество това е теория, която свързва по необходим начин съдържанието на правото с морала.
 • Някои (Хабермас) наистина разделят валидност и легитимност, но придават специалноюридическа тежест на легитимността по съображения за политическа коректност (валидно ли е хитлеристкото право?).

 


 • Понятие за право. Теории (3)

 

Погледът на естественото право (2)

 

 • Моралът – система от социални норми, в основата на които стои преценката за добро и зло; Кант – ценностните подреждания са ирационални.
 • Възгледът за връзка на правото с морала е еволюирал – от субективно (златно правило), през обективно безсъдържателно (Кант) до процедурно (Хабермас, Алекси – дискурсна етика; Роулс – теория на справедливостта).
 • Връзка между право и морал има, но въпросът е дали се търси на равнище норма и дали се приема като критерий за валидност (М. Сандел).
 • В широк смисъл към тази школа може да отнесем и автори, които не покриват всички характеристики на естественоправника (освен автори като Г. Радбрух, Ж. Дабен и Дж. дел Векио, и автори като Л. Фулър и Дж. Финис по-късно, също такива като Хабермас, Алекси и Роулс).

 


 • Понятие за право. Теории (4)

 

Погледът на правния социологизъм

 

 • Криза на школата на естественото право (в криза от края на ХVIII век)
 • Историческата школа в Германия (началото на XIX в.)
 • Философският позитивизъм – изследване само на позитивно съществуващото, без априорни тези, без идеология
 • Две школи в правото юридически позитивизъм и правен социологизъм

 

 • Правният социологизъм
 • Правото е създадено от човека, но не непременно от законодателя.
 • Валидността на нормата може да се извежда от факт (Дюгисоциалната солидарност е едновременно факт и норма; обективно право и позитивен закон; американски реализъм – право от книгите и право, прилагано от съда – О. Холмс).
 • Според Ханс Келзен това са скрити естественоправни теории – има априорна ценност (социалната солидарност) и валидността на правото не следва от формални съответствия, а от преценка на съдържанието.

 


 • Понятие за право. Теории (5)

 

Погледът на юридическия позитивизъм (1)

 

 • Джон Остин (след Дж. Бентам) The Province of Jurisprudence determined 1832 г.; Германия – К. Гербер, П. Лабанд, К. Бергбом, Г. Йелинек, Виндшайд; Русия – Шершеневич, Палиенко, Рождественский; Франция – школа на коментаторите („аз не преподавам гражданско право, а Наполеоновия кодекс“), Каре дьо Малбер

 

 • Основни тези:
 • Правото е създадено от човека, а не дадено на човека; затова правото е воля, а не разум (auctoritas non veritas facit legem).
 • Право е само позитивното право (в континенталния вариант – това е законът).
 • Валидността на правото произтича от компетентността на органа, който го създава и от коректната процедура.
 • Юридическата наука търси отговор на въпроса как, а не на въпроса „защо“.
 • Юридическа конструкция на държавата.

 


 • Понятие за право. Теории (6)

 

Погледът на юридическия позитивизъм (2)

 

 • Традиционен юридически позитивизъм – държавата е единствен създател на правото; проблеми – какво е държавата от юридическа гледна точка, какво придава валидност на създадените от нея норми, как така тя е едновременно и създател и адресат на нормите – има ли граници и гаранции?
 • Държавата – думата придобива днешното си значение едновременно с изоставянето на другите източници на легитимация (космос, Бог, Човешкия разум)
 • Взаимното легитимиране на държавата и правото и отделянето на валидността от легитимността
 • Ханс Келзен (влияние на Виенския кръг – логически позитивизъм):
 • Държавата е самият правов ред – аргументи
 • Валдността на правните норми следва от формални съответствия в рамките на един правен ред (система)
 • Хипотезата за основната норма

 


 • Понятие за право. Теории (7)

               

                Правна догматика и правна херменевтика – един нов дебат (1)

 

 • Правна догматика – сбора от използваните от юристите правни догми
 • Правни догми – правилата за конструирането, интерпретирането и обосноваването в правото (начините на тълкуване)
 • Догматичният подход е ограничен, но представлява концептуалната основа за професионалната дейност на юристите; това е основата на “вътрешния поглед” на юриста към правото
 • Херменевтичният подход навлиза в редица науки през втората половина на ХХ век (лингвистика, антропология, социология и т.н.)
 • Най-общо казано – поставянето на акцент върху езика и проникването в него за установяване на смисъл
 • Навлиза в правото през 60-те и 70-те години на ХХ век (Хартopen texture, Бобио – речеви актове и правни норми)

 

 


 • Понятие за право. Теории (9)

               

                Правна догматика и правна херменевтика (2)

 

 • Правна норма и езиков израз – съотношение
 • Видове речеви актове – дескриптивни, прескриптивни, експресивни (повече – при тълкуването)
 • Дебатъткаква е целта на езиковото проникване:
 • Дали целта е извеждане на логическото правило (аналитична юриспруденция – Харт, Бобио), но при запазване на идеята, че open texture не означава да поставяме всеки път въпроса за смисъла на всяко правило и неговата валидност или легитимност (така правото би ни изглеждало като сбор от неясни правила с неясни връзки между тях) или
 • Целта е да се установи връзка на правото с морала (Дуоркин – моралните принципи са стандарти за оценка на човешкото поведение от страна на съдията; Хабермас – идеалната речева ситуация със смяна на ролите е надлежната процедура за достигане до правилното морално съдържание)

 • Понятие за право. Теории (8)

               

                Нашият курс

 

 • Позитивистки ориентиран (в смисъла на Келзен, Харт, Бобио, Раз)

Това не значи да не си даваме сметка, че предмет на изследване на правната наука е както правния ред (система) така и неговата непосредствена среда

 

 • Догматично ориентиран

          Това не значи да не си даваме сметка за значението на езиковия израз в правото и установяване на правила за коректно езиково проникване


 • Работна дефиниция за право (1
  )

 

Система от правила за човешко поведение, при неспазването на които се налага централизирана публична санкция.


 • Работна дефиниция за право (2)

 

 • Ред (система) – множество компоненти, свързани по начин, който позволява, когато се опознае отделна част, да се направи обоснован извод за цялото (система – компонентите му са подредени устойчиво едни спрямо други, свързани са с нормативни зависимости)

 

 • Норми (социални правила за поведение)
 • задължания, забрани и разрешения
 • има ли нещо друго в правото (принципи, субективни права, факти, органи…)

 

 • Санкция (при неспазване)
 • неблагоприятни за дееца последици
 • физически (в широки смисъл) характер (различие с моралните норми)
 • централизирано налагане (различие с доброто възпитание)
 • задължително налагане (различие с обичая)
 • индивидуализирана (неразвитите правни системи, МПП)

 

 

 

 

 

санкция – неблагоприятни последици от имуществен, личен или организационен характер (не следва, а се налага) –


 • Правната наука

               

 

                Правната наука изследва правото и неговата непосредствена среда:

 

 • валидните норми, които са част от един правен ред

 

 • нормативните зависимости, обосноваващи валидността

 

 • елементи от фактическата действителност, доколкото представляват непосредствената среда на правото

 

 


 • Обща теория на правото (1)

               

Общата теория на правото:

 

Изследвайки правото, дефинира общите правни понятия и ги свързва в логически безпротиворечива система.

 

Три основни задачи:

 

 • логически анализ на правните понятия и на връзките между тях
 • съединяване на резултатите от този анализ в една логически безпротиворечива система
 • използване на крайните изводи за легитимиране на правосъздаващите и правоприлагащите (ако правим тази разлика) решения

 


 • Обща теория на правото (2)

               

ОТП в системата на научното познание

 

 • Философия и наука (философски и нефилософски науки)
 • ОТП е нефилософска наука
 • В този смисъл тя е частна, въпреки, че я наричаме обща

 

 • Социология, политология, история
 • Правото е социално явление, то има политически измерения, развива се във времето
 • ОТП дава “вътрешен” поглед към правото

 

 • Правното познание – общотеоретични, исторически, отраслови и приложни правни науки
 • ОТП е основната общотеоретична наука
 • ОТП има основно значение за правното мислене – понятия, връзки, метод, граници

 • Обща теория на правото (3)

               

Възникване и развитие

 

 • Общо правно знание в някаква форма съществува отдавна

 

 • ХIХ век – двойно обособяване:
 • от отрасловите правни науки
 • от другите видове познание за правото

 

 • През 1926 г. Ханс Келзен и Леон Дюги започват издаването на Revue internationale de la théorie du droit (Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts)

 

 • В предговора към първото издание – манифест срещу философията на правото, разбирана като спекулативно търсене на справедливостта в правото

 

 • Обща теория на правото (4)

Преподаването на ОТП у нас. Структура на курса

 

 • Венелин Ганев
 • Правна реалност – единство на социологически и нормативни елементи
 • Правно явление – правна норма, юридически факт, правни последици, субекти на правото, обекти на правото

 

 • Последните десетилетия
 • Механизъм на правно регулиране – система от правни средства, с помощта на които се осъществява правно въздействие върху обществените отношения – С. С. Алексеев
 • Правна система (ред)

 

 • Нашият курс

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар