1. Предмет и метод

Print Friendly, PDF & Email
 • ПРЕДМЕТ И МЕТОД
  НА ПРАВНАТА НАУКА

 • Предмет на правната наука (1)

 

Трудности при изследване на правото

 

 • Илюзията за самоочевидност на понятието

 

 • Невъзможност за сетивно възприемане и опитно установяване

 

 • Историческо и географско многообразие на проявленията на принудителния нормативен ред и на понятията, които им съответстват

 

 • Участие в различни дискурси

 

 • Необходимост от “разомагьосване” на правото

 

 

 

 


 • Предмет на правната наука (2)

 

Факт и норма

 

 • Кант Sein/Sollen

 

 • Съждения относно факти и съждения относно норми

 

 • Иван затваря вратата. / Иван трябва да затвори вратата.
 • Ти преминаваш на червено. / Не преминавай на червено!

 

 • Фактическа действителност и дължима действителност

 

 • вярно/невярно
 • валидно/невалидно

 

 

 

 • Предмет на правната наука (3)

 

Нормата

 

 • Основен компонент на дължимата действителност е нормата.

 

 • Нормата е правило за човешко поведение.

 

 • Физически възможно поведение (Забранено е влизането в аудиториите през ключалките).

 

 • Отнася се до поведение, което позволява волеви контрол

        (Не дишай! Не се прозявай!).

 

 • Предполага неблагоприятни последици при неспазване.

 

 

 

 

 

 • Предмет на правната наука (4)

 

Разграничения (1)

 

 • Категорични и хипотетични норми

 

 • Категорични – валидни, независимо от обстоятелствата
 • Постъпвай спрямо другите така, както искаш те да постъпват спрямо теб! (Златно правило)
 • Постъпвай така, че максимата на твоето поведение да може да служи за основа на един всеобщ закон! (Категоричен нравствен императив на Кант)
 • Обичай ближния си!

 

 • Хипотетични – валидни, ако са налице определени условия
 • чл. 45 ЗЗД – Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. (т.е. трябва да са налице причнинно-следствена връзка и вина)

 

 • Предмет на правната наука (5)

 

Разграничения (2)

 

 

 • Етически обосновани и практически обосновани норми

 

 • Етически обосновани – закрепват ценност (чл.115 НК – Който умишлено умъртви другиго, се наказава за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.)

 

 • Практически обосновани – целят постигането на определена цел (Когато се храним, ножът се държи с дясната, а вилицата с лявата ръка.)

 

 • Предмет на правната наука (6)

 

Разграничения (3)

 

 • Технически и социални норми. Табу

 

 • Технически норми
 • опозната природна закономерност (Не бъркай с метален предмет в контакта!)
 • автоматично настъпване на неблагоприятните последици (Не скачай от покрива на Университета! За нарушителите – глоба 20 лв. За повторно нарушение – глоба 50 лв.)

 

 • Социални норми
 • Може да има съдържателна връзка с опозната закономерност (ограничение на скоростта), но това не е задължително (данъчни задължения).
 • Регулираното поведение засяга не само адресата, но и другите.
 • Неблагоприятните последици не настъпват автоматично. Социалната норма предполага санкция. Всяка социална норма има санкция.

 

 • Предмет на правната наука (7)

 

 • Видове социални норми:

 

 • Правни
 • Обичайни
 • Морални
 • Религиозни
 • Игрови
 • На доброто възпитание, на модата и т.н.

 

 • Невъзможност за разграничение на правните норми от другите социални норми на равнище норма

 

 • Не убивай! Не кради! Не причинявай телесна повреда!

 • Методи при изследване на правото (1)

Същност и видове

 

 • Методът – не какво, а как (как подхождаме към предмета)

 

 • Предпоставен е от задачата на изследването и обхваща:
 • Гледната точка
 • Начините на взаимодействие с обекта на изследване
 • Правилата за мислене при решаванвето на задачата, съответстващи на гледната точка (в т.ч. понятиен апарат)

 

 • Възможни методи за изследване на правото
 • До ХIХ век – изследвания на правни източници за нуждите на практиката, а на теоратично равнище – в рамките на общия философски метод
 • ХIХ век – исторически, социологически и юридически метод
 • ХХ век – методи на психологията, икономиката, езиковия анализ и др.

 

 

 

 

 

 

 


 • Методи при изследване на правото (2)

 

Юридическият метод

 

 • Правната норма като обяснителна схема

 

 • Фактите нямат юридическо значение, ако не бъдат преценени от гледна точка на правна норма.

 

 • Валидността на правните норми следва не от каузални, а от нормативни зависимости

 

 • Защо не бива да се пресича на червено?
 • За да не ме блъсне кола.
 • Защото е забранено.

 

 • Откъде следва забраната?

 


 • Методи при изследване на правото (3)

 

Валидност на правните норми

 

 • История на въпроса – Космосът, Бог, Човешкият разум, държавата

 

 • Днестри основни начина за извеждане на валидността (валидност, легитимност и ефективност):

 

 • чрез ценност (съдържателно закрепване) – например справедливостта (подреждането на ценности е по дефиниция ирационално – Кант – свобода и живот; един или много)
 • чрез факт – спазването или прилагането в процеса (забрана за извеждане на правила от факти; но възможност за придаване на юридически смисъл на факти от правни норми)
 • чрез формални съответствия (статични и динамични редове)

     


 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
  доц. д-р Даниел Вълчев

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар